9. Utvärdering av studien

9.3 Kritik mot studien

Efter att vi genomfört vår studie noterades möjlig kritik vilken vi anser att vi bör nämna. Det är främst vårt val av urval vilket är ett bekvämlighetsurval som gör resultaten svårare att generalisera än vid sannolikhetsurval urval. Anledningen till detta val av urval är att vi varken hade tid eller resurser att utföra ett annat slags urval. Om tid och resurser funnits skulle vi ha gjort ett sannolikhetsurval i stället. Vi skulle då behövt ha tillgång till ett register över vår totala målpopulation, där vi slumpmässigt skulle valt ut respondenter. Denna typ av urvalsmetod skulle medföra att våra resultat enklare skulle kunna generaliseras.

Vidare använde vi oss av ett kvoturval och denna typ av bekvämlighetsurval har enligt flera forskare ansetts fungera lika bra som ett sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013, s. 204). Vi har varit noggranna med att beskriva vår urvalsmetod för att på så sätt förenkla för läsarens vid beslut om att använda studiens resultat i andra sammanhang. Vi anser dock att vårt resultat bör vara möjligt att generalisera på städer som liknar Umeå när det gäller befolkning och utbildningsgrad.

               

10. Referenslista

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human

decision processes, 50(2), 179-211.

Akturan, U., & Tezcan, N. (2012). Mobile banking adoption of the youth market: Perceptions and intentions. Marketing Intelligence & Planning, 30(4), 444-459.

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American psychologist,

37(2), 122.

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur. Brown, I., Cajee, Z., Davies, D., & Stroebel, S. (2003). Cell phone banking: predictors of adoption in South Africa - an exploratory study. International journal of information

management, 23(5), 381-394.

Bryman, A.,& Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 1:1. Översättning: Björn Nilsson. Malmö: Liber Ekonomi.

Bryman, A. (2012) Social research methods. 4:e uppl. New York. Oxford University Press.

Chau, V. S., & Ngai, L. W. (2010). The youth market for internet banking services: perceptions, attitude and behaviour. Journal of Services Marketing, 24(1), 42-60.

Chen, C. (2013). Perceived risk, usage frequency of mobile banking services. Managing

Service Quality, 23(5), 410-436.

Cheng, T. C., Lam, D. Y., &Yeung, A. C. (2006). Adoption of internet banking: an

empiricalstudy in Hong Kong. Decision support systems, 42 (3), 1558-1572.

Cheong, J. H., & Park, M. C. (2005). Mobile internet acceptance in Korea. Internet

research, 15(2), 125-140. S 125.

Computersweden (2013). Svenska banker halkar efter. Computersweden. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.537119/svenska-banker-halkar-efter. [Hämtad 2014-04-04].

Computersweden (2014). Banker måste skydda kundernas integritet. Computersweden.

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.538296/banker-maste-skydda-kundernas-integritet. [Hämtad 2014-04-05].

Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk

undersökning. 5:e uppl. Lund. Studentlitteratur.

Danielsson, V & Eriksson, J. (2013) Håll hårt i pengarna – En kvantitativ studie med

fokus på studenters upplevda risk med internetbaserade banktjänster. Umeå. Umeå

universitet.

Datatermgruppen (2012). Fråga och svar: Smarta telefoner. Datatermgruppen.

http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89& Itemid=91&obj=f170&uttr=smarttelefon. [Hämtad 2014-03-18].

Davis Jr, F. D. (1986). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results (Doctoral dissertation, Massachusetts

Institute of Technology).

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken : En handbok i enkätmetodik. 2:a uppl. Lund. Studentlitteratur.

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. 3:e uppl. Lund. Studentlitteratur.

Hemberg, C (2013, 23 december). 2013 föll förtroendet för finansen. Finansliv. http://www.finansliv.se/claes-hemberg/2013-foll-fortroendet-for-finansen/. [Hämtad 2014-02-10].

Featherman, M.S., & Pavlou, P.A. (2003). Predicting e-services adoption: a perceived

risk facets perspective. International Journal of Human- Computer Studies, 59 (4),

451-474.

Findahl, Olle. (2013). Svenskarna och Internet 2013. [Rapport]. Stockholm: SE. https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf. [Hämtad 2014-02-19].

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An

introduction to theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.

George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003). Calculating, interpreting, and reporting Cronbach’s alpha reliability coefficient for Likert-type scales. Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education.

Handelbanken (2014). Mobiltjänsten Privat. Handelsbanken.

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef= privat&navid=Z2_Privattjanster&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E 14BE3645DCC1256AAB0040C23B. [Hämtad 2014-02-28].

Jacoby, J., & Kaplan, L. B. (1972). The components of perceived risk.Advances in

consumer research, 3(3), 382-383.

Jakobsson, J. (2014). Är det här året bankerna blir smarta? Svenska Dagbladet

Näringsliv. [Online] 18 februari. Tillgänglig via;

http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/ar-det-har-aret-da-banker-blir-smarta_8996334.svd. [Hämtad 21 februari 2014].

Johansson-Lindfors, M.B (1993). Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur.

Karjaluoto, H., Mattila, M., & Pento, T. (2002). Factors underlying attitude formation towards online banking in Finland. International Journal of Bank Marketing, 20(6), 261-272.

Keh, H.T. & Pang, J. (2010), ”Customer Reactions to Service Separation”, Journal of Marketing, vol. 74(2), pp. 55-70.

Kesharwani, A., & Bisht, S. (2012). The impact of trust and perceived risk on internet

banking adoption in India: An extension of technology acceptance model.

International Journal of Bank Marketing, 30 (4), 303-322.

Kuisma, T., Laukkanen, T., & Hiltunen, M. (2007). Mapping the reasons for resistance to Internet banking: A means-end approach. International Journal of Information

Management, 27(2), 75-85.

Laukkanen, T., & Pasanen, M. (2008). Mobile banking innovators and early adopters: How they differ from other online users&quest. Journal of Financial Services

Marketing, 13(2), 86-94.

Lee, M. C. (2009). Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit. Electronic Commerce Research and Applications, 8(3), 130-141.

Lee, M. S., McGoldrick, P. J., Keeling, K. A., & Doherty, J. (2003). Using ZMET to explore barriers to the adoption of 3G mobile banking services. International Journal of

Retail & Distribution Management, 31(6), 340-348.

Lee, K. S., Lee, H. S., & Kim, S. Y. (2007). Factors Influencing the Adoption Behavior of Mobile Banking: A South Korean perspective. Journal of Internet Banking & Commerce, 12(2).

Lin, C. H., Shih, H. Y., & Sher, P. J. (2007). Integrating technology readiness into technology acceptance: The TRAM model. Psychology & Marketing, 24(7), 641-657. Luarn, P., & Lin, H. H. (2005). Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking. Computers in human behavior, 21(6), 873-891.

Lundahl, U., & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Upplaga 3:1. Studentlitteratur, Lund.

Luo, X. (R., Li, H., Zhang, J. & Shim, J. P. (2010). Examining multi-dimensional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile banking services. Decision Support Systems, 49, 223-234.

Mallat, N., Rossi, M., & Tuunainen, V. K. (2004). Mobile banking services.Communications of the ACM, 47(5), 42-46.

Mattila, M. (2003). Factors affecting the adoption of mobile banking services. Journal

of Internet Banking and Commerce, 8(1), 0306-04.

Mathieson, K. (1991). Predicting User Intentions: Comparing the Technology

Acceptance Model with the Theory of Planned Behaviour. Information Systems

Research, 2 (3), 173-191.

Mitchell, V. W. (1999). Consumer perceived risk: conceptualisations and models.

European Journal of marketing, 33(1/2), 163-195.

Moore, D., McCabe, G., Alwam, L., Craig, B. & Duckworth, W. (2010). The Practice

of Statistics for Business and Economics. 3:e uppl. New York. W.H. Freeman and

Company.

Nationalencyklopedin (2014). Sök i allt: Risk. Encyklopedi.

http://www.ne.se/sok?q=risk. [Hämtad 2014-02-19].

Parasuraman, A. (2000). Technology Readiness Index (Tri): A Multiple-Item Scale to Measure Readiness to Embrace New Technologies. Journal of Service Research, 2 (4), 307-320.

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera,

genomföra och rapportera en undersökning. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur.

Pcforalla (2013). Miljontals lösenord till sociala nätverk på vift. Pcforalla. http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.536962/miljontals-losenord-till-sociala-natverk-pa-vift. [Hämtad 2014-03-28].

Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., & Pahnila, S. (2004). Consumer acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance model.

Internet research, 14(3), 224-235.

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill A. (2009). Research Methods for Business

Students. 5:e uppl. Harlow. Pearson Education Limited.

Sheppard, B. H., Hartwick, J., & Warshaw, P. R. (1988). The theory of reasoned action: A meta-analysis of past research with recommendations for modifications and future research. Journal of consumer Research, 325-343.

Spector, P. E. (1992). Summated Rating Scale construction: An introduction. Newbury Park. Sage Production.

Statistiska centralbyrån (2013). Befolkningen utbildning. SCB

http://www.scb.se/sv_/Hittastatistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=table ViewLayout1&rxid=9b710698-441e-497b-a243-9a237a15b767. [Hämtad 2014-03-18]. Statistiska centralbyrån (2014). Befolkningsstatistik. SCB. http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens- sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/. [Hämtad 2014-03-18].

Stone, R. N., & Grønhaug, K. (1993). Perceived risk: further considerations for the marketing discipline. European Journal of marketing, 27(3), 39-50.

Suh, B., & Han, I. (2003). Effect of trust on customer acceptance of Internet banking.

Electronic Commerce research and applications, 1(3), 247-263.

Svenska Bankföreningen (2012, 23 augusti). Svenskar använder internetbanktjänster

mest i EU. Svenska Bankföreningen.

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/FFFBF0AE20770D86C1257A63003E21 94?OpenDocument. [Hämtad 2014-02-21].

Svenska Bankföreningen (u.å) Mobila banktjänster. Svenska Bankföreningen. http://www.banksakerhet.se/node/80. [Hämtad 2014-03-03].

Svenska Bankföreningen (2013, februari). Banker i Sverige. [Broschyr]. Stockholm:

Svenska Bankföreningen.

http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/1302Banker%20i%20Sverig e.pdf/$file/1302Banker%20i%20Sverige.pdf. [Hämtad 2014-02-03].

Svenska Dagbladet (2014a, 7 februari). Bankbedrägerier åter i rätten. SvD Nyheter. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bankbedragerier-ater-i-ratten_8910360.svd. [Hämtad 2014-02-19].

Svenska Dagbladet (2014b, 7 februari). Bedrägerier via e-post ökar kraftigt. SvD

Näringsliv. http://www.svd.se/naringsliv/bedragerier-via-e-post-okar-kraftigt_8736602.svd. [Hämtad 2014-02-19].

Svenska Dagbladet (2014c, 7 februari). Allt fler loggar in till mobilbanken. SvD

Näringsliv.

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/allt-fler-loggar-in-till-mobilbanken_8378942.svd. [Hämtad 2014-02-24].

Svenskt kvalitetindex (2014, 23 februari). Bankerna 2013 enligt svenskt kvalitetindex.

Svenskt kvalitetsindex.

http://www.kvalitetsindex.org/index.php?option=com_content&view=article&id=304% 3Abranschresultat2013&catid=6%3Abank&lang=en. [Hämtad 2014-02-24].

Swedbank (2012, 4 juni). Snabb ökning av mobilbanksanvändandet. Swedbank.

http://news.cision.com/se/swedbank/r/snabb-okning-av-mobilbanksanvandandet,c9268986. [Hämtad 2014-02-24].

Tang, T. Lin, H. Wang, Yi. & Wang, Y. (2004). Toward An Understanding of the Behavioral Intention to Use Mobile Banking Services. Pacific Asia Conference on

Information Systems. 131, 1660-1668.

Trost, J. (2012). Enkätboken. 4:e uppl. Lund. Studentlitteratur.

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies. Management science, 46(2), 186-204.

Appendix 1. Enkät

Mobila banktjänster

Vi heter Cecilia och Denice och läser civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Då det blir mer och mer vanligt att bankkunder använder mobila banktjänster för att utföra

bankärenden så vill vi undersöka vilka attityder ni har till dessa tjänster. Enkäten är helt frivillig och era svar behandlas konfidentiellt och är helt anonyma!

Tack så mycket för er hjälp! 1. Kön

Kvinna

Man 2. Ålder

18-24

25-44

45-64

65-79

80+ 3. Senast påbörjad

I dokument Faktorer som påverkar attityden när det gäller accepterandet av ny teknologi (sidor 76-84)