L EVERANSFREKVENS

I dokument KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN (sidor 22-54)

Leverans av varm mat sker dagligen mellan kl. 11.00 – 13.00, om inget annat avtalas.

Leverans av kyld mat sker dagligen mellan kl. 11.00 – 14.00, alternativ en till tre gånger per vecka och då på överenskommen tid, om inget annat avtalas.

6 Inflytande och samverkan

Samverkan ska ske enligt riktlinjerna för mat- och måltidsverksamheten inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun, se aktuella riktlinjer på LinNet.

De enskilda personerna ska ges möjlighet att lämna synpunkter på och önskemål om matsedelns innehåll.

7 Uppföljning och utvärdering

Beställaren ska ha rätt att ta del av allt material hos utföraren som av beställaren bedöms vara relevant för uppföljning av tjänsten. Leverantören ska aktivt medverka i och underlätta beställarens uppföljningsarbete.

Leverantören ska ha regelbundna avstämningsmöten med beställaren för löpande uppföljning och dialog.

Leverantören ska arbeta med uppföljning och kontroll av tjänsten. Leverantören ska föra statistik över antalet avropade tjänster. Statistiken inlämnas månadsvis till beställaren.

Berörda parter ska beakta och ta hänsyn till resultat från regelbundet genomförda utvärderingar och utifrån analys av dessa ska utvecklingsarbete initieras och drivas.

7

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-11-23 Dnr

Socialförvaltningen Jessica Öhlund 0581-810 84

Jessica.ohlund@lindesberg.se Socialnämnden

Skogsenhetens organisatoriska tillhörighet

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Att Skogsenheten från och med 1 januari 2015 organisatoriskt tillhör Arbetsmarknadsenheten under förvaltningsområdet Tillväxt.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen, avdelningen för Funktionsstöd har fått i uppdrag att se över den organisatoriska tillhörigheten för kommunens skogsenhet.

I dag finns skogsenheten organiserat under Socialförvaltningen.

Gruppen utgår från Stafettgatan.

Syftet med skogsenheten är att genom anställning sysselsätta personer som har svårt att klara sysselsättning på öppna arbetsmarknaden. De flesta har tidsbegränsade anställningar, lönebidrag, trygghetsanställningar.

Gruppen består av en arbetsledare och fyra skogsarbetare.

Arbetsledaren för Skogsgruppen sköter tillsammans med enhetschefen det administrativa arbetet med anställningar, förhandlingar om

lönebidrag, redovisningar, rehabiliteringsärenden, arbetsmiljöansvar, faktureringar och budgetuppföljningar.

Uppdraget för Skogsenheten är bland annat att sköta FALAB´s skog.

Utifrån upprättad skogsbruksplan blir det blir röjt, hugget och

avverkat. Stora averkningar utförs av externa aktörer. Samarbete sker med BKT, gata/park och VA och BMB. Utförs arbete åt BKT eller BMB faktureras dessa.

Det operativa ansvaret för skogsenhetens sysslor sköts av FALAB – Stefan Eriksson.

Lindesbergsbostäder faktureras idag för samtliga kostnader halvårsvis.

Beslut 2014 som innebär att enhetschefstjänsten ska fakturera Libo med 13280 kr/år på grund av all adminstrativ tid som utförs.

8

Skogsenheten tillhandhar två fordon som ägs av FALAB.

Bränslet betalas av Lindesbergs kommun och faktureras tillsammans med övriga material och kostnader. Om intäckter kommer ifrån BKT och BMB så minskar FALABs kostnader.

Ärendets beredning

Socialförvaltningen, avdelningschef för funktionsstöd, enhetschef inom arbetsmarknadsenheten samt enhetschef daglig verksamhet Ethel Andersson tillsammans med arbetsledare utreder. Planering kommer att ske under november och december månad.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Att organisera skogsenheten under AME möjliggör flödet mellan olika arbetsmarknadsåtgärder.

Jessica Öhlund Ethel Andersson

Avdelningschef Enhetschef

Meddelas för åtgärd:

Avdelningschef Funktionsstöd Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Arbetsledare Skogsenheten

För kännedom:

Socialchef

9

10

12

TJÄNSTESKRIVELSE 2014-10-20

Socialörvaltning Malin Spiik 0581-812 90

malin.spiik@lindesberg.se Till:

Socialnämnden

Ändringar i tertialstatistik och uppföljningar från 2015

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Anta de förändringar som föreslås

Ärendebeskrivning

Idag lämnar avdelningarna inom Socialförvaltningen in diverse olika uppgifter till Socialnämnden med tertialstatistik. Uppgifterna är många och genom att ta bort vissa uppgifter underlättar vi för Socialnämnden att se de uppgifter som är av stort värde. Exempel på detta är att vård och omsorg samt funktionsstöd redovisar antalet boendeplatser. Dessa

platser är statiska och tillför därför inte socialnämnden mycket information.

Genom att istället fokusera på de uppgifter som dels förändras mycket och dels kan påverka budget i stort tydliggörs dessa områden.

Även vissa förändringar i periodicitet kommer att ske. Vissa uppgifter behöver inte redovisas lika ofta som andra utan redovisas en gång per år eller vid delårsbokslut.

Exempel på detta är KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) där avdelningarna besvarar frågor en gång/år.

Ärendets beredning

Varje avdelning har sett över vilka uppgifter som är relevanta och som tillför socialnämnden väsentlig information.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Socialförvaltningen behöver arbeta systematiskt och effektivt. En del i detta är att ta vara på de uppgifter som flera efterfrågar och samordna redovisningar. När varje avdelning nu har tittat på vilka uppgifter som lämnas kan vi på ett mer effektivt sätt leverera samma uppgifter till flera.

13

Konsekvenser

Socialnämnden kommer i och med detta att delvis få mindre information kvartalsvis, men den information som kommer att redovisas kommer att vara mer relevant.

I och med förändringen kommer även socialförvaltningen att få ta större del av exempelvis KKiK och då välja om man vill lägga fokus på några av dessa värden inför kommande års verksamhetsplanering.

Madde Gustavsson Malin Spiik

Socialchef Utvecklingsstrateg

Bilagor:

Förslag på ny tertialstatistik

ÅRSREDOVISNINGAR Redovisning

Antal aktuella genomförandeplaner FS/VoO Totalt antal personer/kvinnor/män Antal aktuella vårdplaner/rehabplaner

Palliativa registret Senior Alert BPSD registret

Kvartalsredovisning

VÅRD OCH OMSORG AVD FÖR FUNKTIONSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJ

Personer, totalt Ärenden enligt LSS Försörjningsstöd, hushåll orsakskodning

Personer i ordinärt boende Personlig assistans, totalt Arbetar

Hemtjänst - kommunalt utförande, LSS Arbetslös

Trygghetslarm # - externt utförande, LSS Sjuk- eller aktivitetsersättning

Mattjänst - kommunalt utförande, SFB Sjuk/akt ersättning - otillräcklig ersättning

Dagverksamhet ( demens) - externt utförande, SFB Sjuk/akt ersättning - väntar på ersättning

Dagverksamhet (rehabilitering) Kontaktperson Arbetshinder - sociala skäl

Korttidsvistelse, externa platser Föräldraledig

Utskrivningsklara med betalningsansvar Kortidvistelse externa köp SFI - språkhinder (avslutat introduktionsperioden) Institution barn/unga externa köp Övrigt/annat försörjningsstödshinder

Träffpunkterna - besökande Bostad med särskild service - Extern Studerande

Storå/Grönboda Daglig verksamhet totalt Vuxenstuderande

Lindesberg/Linden Daglig verksamhet internt Ungdomsstuderande t o m 20

Frövi Tallen Daglig verksamhet externa köp

Fellingsbro/Ekgården Ansökningar/enhet

Totalt antal besökande Kortidsvistelse sålda platser totalt Alkohol- och narkotikagruppen

Barn- och unga Försörjningsstöd Aktuell väntelista LSS

Boende Anmälningar/enhet

Alkohol- och narkotikagruppen

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2014.1236 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3468-14 - dom 3468-14103468-14 - Särskilt bidrag enligt LMA*

In 2014.1237 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3135-14 - dom 3135-141016 - Beredande vård enligt LVU

2014.1239 SN

2014-11-20 In

Socialstyrelsen - SOSFS 2014.15 Föreskrifter och råd -

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med sötd av SoL, LVU, LVM och LSS

2014.1251 SN

2014-11-20 In

Socialstyrelsen - SOSFS 2014:8 - Ändring i allmänna råden

(SOSFS 2008.8) om

socialnämndens handläggning av ärenden om adoption)

In 2014.1252 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 2851-14 - dom 2851-141017 - Bistånd enligt 4 kap SoL

In 2014.1253 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3158-14 - dom 3158-141020 - Ekonomiskt bistånd enligt SoL

Sida 1 (6)

15&16

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1284 SN

2014-11-20 In

IVO - dnr 8.2-82/2014-23 - beslut 141022 - Klagomål om

handläggning av

barnavårdsärende i Lindesberg

2014.1285 SN

2014-11-20 In

Anmälan Lex Sarah, enligt 14 kap 3-7 §§ SoL eller 24 a-g § LSS - 141020 - Ågården

In 2014.1287 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningstätten - målnr 2851-14 - dom 2851-141017 - Bistånd enligt 4 kap SoL

In 2014.1288 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3158-14 - dom 3158-141020 - Ekonomiskt bistånd enligt SoL

2014.1292 SN

2014-11-20 In

IVO - Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Hanteringen av anmälningar och genomförande av utredningar

Sida 2 (6)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1293 SN

2014-11-20 In

Socialstyrelsen Vad tycker de äldre

om äldreomsorgen?

En rikstäckande undersökning av äldres

uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 4054-14 - beslut 4054-141023 - Omedelbart omhändertagande enligt LVU

2014.1298 SN

2014-11-20 In

IVO - dnr 8.2-15662/2014-28 - beslut 141021 - Klagomål om handläggning av

barnavårdsärende vid socialtjänsten i Lindesberg

In 2014.1299 SN

Klagomål ang parkering vid Källängsvägen, Vedevåg

Beröm, förslag, Klagomål,

synpunkter till Socialförvaltningen år 2014

2014/12 SOC 2014-11-20 Sida 3 (6)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1302 SN

2014-11-20 In

IVO - dnr 8.2-20779/2014-5 - beslut 141027 - Klagomål om handläggning barnavårdsärende i Lindesberg

2014.1419 SN

2014-11-20 In

SKL cirkulär Cirkulär 14:39 - Budgetproposition för år 2015

2014.1420 SN

Internkontrollplan år 2015 2014/153 SOC 2014-11-20 In

Ks § 183 - Internkontrollplaner år 2015 - dnr 2014/405 - 141028

In 2014.1422 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten dom 141029 -målnr 3434-14 - Ekonomiskt bistånd

In 2014.1496 SN

*** Sekretess *** Beröm, förslag, Klagomål,

synpunkter till Socialförvaltningen år 2014

Beröm, förslag, Klagomål,

synpunkter till Socialförvaltningen år 2014

2014/12 SOC 2014-11-20 klagomål mat - norr - 141104

Sida 4 (6)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1498 SN

Anmälan enligt Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 §§ SoL eller 24 a-g § LSS - 140424 - Björkstugan

2014/97 SOC 2014-11-20 In

IVO - dnr 8.1.2-14372/2014-5 - Anmälan enligt Lex Sara inom verksamhetsområdet

funktionsnedsättning LSS vid Björkstugans korttidsboende, Lindesberg

In 2014.1499 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3407-14 - dom 3407-141029 - Ekonomiskt bistånd

In 2014.1500 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 4205-14 - beslut 4205-141031 - Omedelbart om händertagande enligt LVU

2014.1503 SN

2014-11-20 In

uttalande som gjordes vid Synskadades Riksförbunds kongress 24-26 - Förbättra möjligheterna på

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

In 2014.1505 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3143-14 - dom 3143-141103 - Ekonomiskt bistånd

In 2014.1506 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 2273-14, 2441-14 - dom 141103 - Ekonomiskt bistånd

Sida 5 (6)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2014.1507 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3318-14 - dom 3318-141104 - Ekonomiskt bistånd enligt SoL

2014.1508 SN

2014-11-20 In

Nerikes brandkår - dnr 160-2014-01091-1- 141105 - Tillsyn enligt LAg om skydd mot olyckor - Nya Ågården

2014.1522 SN

Medborgarförslag ang halkskydd till +65 år - dnr 2014/392

2014/185 SOC 2014-11-20 In

Medborgarförslag ang halkskydd till +65 år - dnr 2014/392, Barbro Gustavsson

2014.1523 SN

Inrapportering Ej verkställda beslut kvartal 2 år 2014

2014/121 SOC 2014-11-20 In

Kf § 160 - 141028 - 2014/279 - Ej verkställda beslut 2014 kv 1/2014 och kv 2/2014

Sida 6 (6)

I dokument KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN (sidor 22-54)

relaterade dokument