• No results found

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

I detta avsnitt redovisas några av de insatser som ges till personer med funktionsnedsättning. Insatserna kan ges både inom SoL och LSS. I avsnittet fokuse-ras på de största insatserna inom LSS, det vill säga gruppbostad, servicebostad, personlig assistans och daglig verksamhet. Av figur 8 framgår den för-delning som råder mellan de olika LSS-insatserna bland de kommuner som arbetar med KPB.

Av figur 9 framgår att det är stora skillnader mel-lan olika kommuners insatsmix inom LSS. Vilken in-satsmix en kommun väljer beror på ett antal faktorer såsom brukarnas behov, kultur och tradition m.m.

I figuren åskådliggörs hur balansen ser ut mellan de olika verksamheterna. I det egna jämförelsear-betet bör kommunen observera denna fördelning.

Figur 9 visar att det är stora skillnader i hur

kom-munernas kostnader är fördelade mellan olika verk-samhetsområden.

Tabell 5 visar kostnaden per dygn i gruppbostad för vuxna i kommunens regi för samtliga brukare från 18 år, enligt LSS. Boende för barn, servicebo-stad och annat särskilt anpassat boende ingår inte.

Samma tabell visar att kostnaden varierar från 1 830 kronor per dygn till 4 477 kronor per dygn.

Figur 10 visar att det är stora skillnader även i spridningen av kostnaden för de enskilda gruppbo-städerna inom kommunen.

En stor spridning mellan olika gruppbostäder be-höver inte vara negativt utan kan vara ett resultat av att det finns många olika inriktningar och behov inom verksamheten.

Tabell 6 visar kostnaden per dygn i servicebostad för vuxna enligt LSS, egen regi, samtliga brukare från 18 år. Boende för barn, gruppbostad och annat särskilt anpassat boende ingår inte.

Tabell 7 visar nettotimkostnaden, det vill säga kostnad per timme för personlig assistans enligt SFB5 efter avdrag för ersättning från försäkrings-kassan. Nettotimkostnaden gäller verksamhet i egen regi och inkluderar kostnader för de första 20 timmarna för samtliga brukare.

Kommunen finansierar de första 20 timmarna varje månad. Övrig tid ersätts av försäkringskassan med 267 kronor per timme (2012). I tabell 7 visas nettot mellan kommunens kostnad och ersättning-en från försäkringskassan per timme. Några kom-muner har en låg kostnad per nettotimme medan andra har en betydligt högre; nyckeltalet varierar mellan 22 och 137 kronor per timme. En låg kostnad per timme kan ändå resultera i en hög totalkostnad för kommunen om antalet timmar är stort. Därför bör kommunen hålla koll såväl på antalet timmar som på vad varje timme kostar.

Kostnaden för personlig assistans påverkas av personalens anställningsvillkor. De kommuner som har valt att månadsanställa personal får oftast en merkostnad för jourersättning eftersom försäk-ringskassan inte ersätter den fullt ut. När brukaren själv bestämmer vem han eller hon vill ha som as-sistent kan även detta påverka kostnaderna, efter-som kommunen kan få problem med övertalighet.

För att uppfylla försäkringskassans strikta krav på redovisning av timmar och underlag krävs ett om-fattande arbete för att samla in uppgifter, vilket i sin tur kräver administrativ personal.

Not 5.

Enligt rätten om assistansersättning, socialförsäkringsbalken (SFB) 2010:110.

figur 8. Fördelning av kostnader mellan olika insatser inom LSS, genomsnitt

fördelningen mellan insatserna avser genomsnittet för de kommuner som ingår i denna rapport.

Gruppbostad enl. LSS

Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS Personlig assistans enl. LSS

Personlig assistans enl. SFB Daglig verksamhet enl. LSS Övriga insatser enl. LSS

37 %

Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner

20 Jämförelserapport KPB

figur 9. Fördelning av kostnader mellan olika insatser inom LSS

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % GBG , Angered Ängelholm VarbergHeby GBG, Norra Hisingen Kalmar GBG, Örgryte Härlanda Medel Gävle Kristianstad Mullsjö GBG, Västra GBG OckelboVara GBG, Västra Hisingen GBG, centrum GBG, Östra GBG Växjö GBG, Askim Frölunda Högsbo Bengtsfors Gruppbostad enl. LSS

Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS Personlig assistans enl. LSS

Personlig assistans enl. SFB Daglig verksamhet enl. LSS Övriga insatser enl. LSS

Jämförelserapport KPB 21

figur 10. Spridning av kostnad per dygn på enhetsnivå inom gruppbostad för vuxna, enligt LSS

0 2 000 4 000 6 000 8 000 GBG, Norra HisingenMora Alingsås GBG, Askim Frölunda Högsbo Växjö GBG, Östra GBG Ljusdal GBG, Västra GBG GBG, Västra Hisingen Leksand Laholm GBG, Örgryte Härlanda Gällivare

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Lägsta Högsta Medel

Kronor per dygn

Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner

22 Jämförelserapport KPB

Kommun Kronor per dygn

hällefors 1 830

gBg, centrum 1 915

kristinehamn 1 918

ängelholm 1 997

forshaga 2 058

gBg, majorna-linné 2 069

gotland 2 088

gBg, norra hisingen 2 357

Varberg 2 361

gBg, askim frölunda högsbo 2 470

Växjö 2 483

tabell 5. Kostnad per dygn i gruppbostad för vuxna, enligt LSS

Kommun Kronor per dygn

gBg, östra gBg 2 562

ljusdal 2 564

gBg, lundby 2 645

munkedal 2 654

gBg, Västra gBg 2 832

gBg, Västra hisingen 2 917

leksand 2 932

laholm 2 938

gBg, örgryte härlanda 3 069

gällivare 3 164

östersund 3 172

gBg, angered 3 178

dals-ed 3 276

Jämförelserapport KPB 23

Kommun Kronor per dygn

hammarö 716

karlskoga 733

Bollnäs 787

tierp 828

Bengtsfors 851

ljusdal 887

gotland 947

ludvika 975

Vara 991

Vimmerby 1 015

gävle 1 034

eslöv 1 037

Boden 1 038

mora 1 067

laholm 1 097

östersund 1 117

Varberg 1 124

forshaga 1 139

Växjö 1 151

karlstad 1 185

katrineholm 1 198

orust 1 233

gBg, Västra gBg 1 238

kristianstad 1 257

ängelholm 1 287

karlskrona 1 295

uddevalla 1 318

gislaved 1 327

kalmar 1 357

tabell 6. Kostnad per dygn i servicebostad för vuxna, enligt LSS

Kommun Kronor per dygn

mellerud 1 364

alingsås 1 412

örebro 1 441

gBg, örgryte härlanda 1 479

pajala 1 512

kungälv 1 519

dals-ed 1 522

heby 1 552

gBg, östra gBg 1 557

gBg, lundby 1 585

kungsbacka 1 665

luleå 1 704

göteborg 1 706

gagnef 1 707

älmhult 1 760

gBg, angered 1 807

gällivare 1 863

gBg, Västra hisingen 1 877

trosa 1 954

härryda 1 954

älvkarleby 1 960

gBg, norra hisingen 1 992

munkedal 2 005

Båstad 2 024

gBg, askim frölunda högsbo 2 112

leksand 2 428

Bollebygd 2 800

Medel 1 419

Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner

24 Jämförelserapport KPB

Kommun Kronor per timme

kumla 22

tabell 7. Nettotimkostnad för personlig assistans, enligt SFB

Kommun Kronor per timme

gällivare 79

Tabell 8 visar kostnad per dag med beslut i daglig verksamhet enligt LSS. Nyckeltalet omfattar egen regi och samtliga brukare från 18 år. Tabellen visar att kostnaden per dag med LSS-beslut varierar mel-lan 129 och 1 028 kronor. Även variationen melmel-lan kommunernas egna enheter skiljer sig mycket åt Kommunernas förutsättningar varierar mycket över landet, mellan storstad och mindre orter samt mel-lan glesbygd och tätbebyggda regioner. En del kom-muner har valt att organisera verksamheten i små grupper med individuella lösningar vilket tenderar att fördyra den dagliga verksamheten. De specifika lösningarna för vissa brukare är ofta kostsamma.

Dock har inte alla kommuner möjlighet att erbjuda all den typ av daglig verksamhet som önskas.

En del kommuner stöder brukarna för att de ska få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. En sär-

skilt utbildad stödperson, jobbcoach, stödjer bruka-ren att hitta och behålla ett arbete.

Hanteringen av kostnader för brukarnas resor till och från den dagliga verksamheten varierar mellan kommunerna. Vissa kommuner räknar in kostna-derna för transporter i kostnaden för daglig verk-samhet. Andra kommuner väljer att placera dessa kostnader inom färdtjänsten. Valet får effekter på kostnaderna för daglig verksamhet.

De kommuner som räknar in transportkostna-derna i daglig verksamhet har ofta en högre kost-nad, dvs. ett högre nyckeltal för den dagliga verk-samheten än de som väljer att låta färdtjänsten bära kostnaderna för resorna. Beräkningar visar att det kan påverka nyckeltalet med ca 30–40 kr/dag. Den summan förklarar med andra ord inte den stora kostnadsvariationen mellan kommunerna utan den

Jämförelserapport KPB 25

har andra orsaker. Enligt ett PM från SKL:s avdel-ning för juridik (2006-10-19) finns ett rättsfall (RÅ 1996, mål nr 4165-1995) där det framgår att en kom-mun inte har skyldighet att utföra transporter till och från daglig verksamhet och att dylika transpor-ter därför inte kan anses utgöra en del av insatsen daglig verksamhet.

Av PM:et framgår också att det genom färdtjänst-lagen finns möjligheter för en stor del av de perso-ner som omfattas av transporter till och från daglig verksamhet att få färdtjänst för detta ändamål.

En-ligt detta resonemang ska kostnaderna för bruka-res bruka-resor till och från daglig verksamhet falla under färdtjänsten.

Tabell 9 visar procentandelen brukare med LSS-insatser med en årskostnad som överstiger en mil-jon kronor. Procentandelen avser samtliga insatser enligt LSS i både egen och privat regi och samtliga brukare. Anledningen till att gränsen för ytterfall inom LSS är högre än för särskilt och ordinärt bo-ende inom SoL är att insatserna i denna verksamhet generellt sett är mer kostnadskrävande.

Kommun Kronor per dag

Vara 129

gBg, östra gBg 389

dals-ed 390

Kommun Kronor per dag

laholm 482

gBg , angered 548

heby 551

ängelholm 553

gBg, majorna-linné 557

gagnef 561

gBg, norra hisingen 634

ljusdal 640

orust 656

gBg, Västra gBg 668

kungsbacka 683

Vindeln 685

göteborg 686

gävle 696

gBg, centrum 765

gBg, lundby 780

Bollebygd 796

gBg, Västra hisingen 839

gBg, örgryte härlanda 840

gBg, askim frölunda högsbo 845

härryda 855

gällivare 957

trosa 1 028

Medel 516

tabell 8. Kostnad per dag med beslut om daglig verksamhet enligt LSS

Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner

26 Jämförelserapport KPB

Kommun Procentandel brukare

gagnef 1,1

gBg, lundby 9,3

dals-ed 9,6

skara 10,0

kristianstad 10,1

gBg, östra gBg 10,5

gBg, majorna-linné 11,3

gBg, angered 11,3

kumla 11,3

Vara 11,3

alingsås 11,3

pajala 11,3

gävle 11,5

gBg, centrum 12,0

heby 12,2

ljusdal 12,4

Vansbro 12,7

luleå 12,7

Boden 12,9

tabell 9. Andel ytterfall inom LSS

Kommun Procentandel brukare

katrineholm 13,1

gBg, norra hisingen 15,7

östersund 15,9

Växjö 16,2

kalmar 16,5

kungälv 16,6

säffle 16,7

gBg, Västra hisingen 16,9

Vimmerby 17,1

gBg, örgryte härlanda 19,5

kungsbacka 21,6

gällivare 22,2

hammarö 24,6

gBg, Västra gBg 24,6

gBg, askim frölunda högsbo 25,1

munkedal 26,6

leksand 27,5

orust 32,0

Jämförelserapport KPB 27

Tabell 9 visar att spridningen mellan kommu-nerna är stor, från 1,1 procent som lägsta andel yt-terfall till 32,0 procent i kommunen med den högsta andelen.

LSS – tips för vidare analys

Här ges exempel på några faktorer som kan hjälpa till att förklara varför ett nyckeltal är högt eller lågt och vad som går att analysera vidare för att förstå vad som ligger bakom.

Personer med funktionsnedsättning som tillhör LSS personkrets har rätt till stöd och service om de-ras behov inte tillgodoses på annat sätt. LSS har en stor betydelse för den enskildes möjlighet att vara fullt delaktig i samhället, att uppnå jämlikhet i lev-nadsvillkor och att kunna leva som andra. Brukar-nas olika behov av omsorg förklarar till stor del var-för spridningen i kostnader är så stor. Inom denna verksamhet är brukarnas behov väldigt olika och därför är skillnaden stor när det gäller personaltät-het, det vill säga vilken bemanning som behövs för att möta brukarnas behov.

Ett antal kommuner använder sig av så kallad vårdtyngdsmätningar för personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS. Huvudsyftet är att få fram uppgifter som beskriver behovet av tillsyn för en rättvis fördelning av de tillgängliga resurser-na. Brukarens individuella behov bör återspeglas i fördelningen och resurserna bör följa brukaren.

Vårdtyngdsmätningen bör vara utformad så att den är lätt att använda och följa upp, samtidigt som den ger en så heltäckande bild som möjligt. Resurs-fördelningen omfattar ofta gruppbostäder, boende-stöd i daglig verksamhet och korttidsvistelse.

Vissa kommuner uppvisar en minskning av kost-naderna för gruppbostäder. Den kan tillskrivas arbe-tet med att planera tillgängliga resurser bättre, vil-ket främst har genererat ett minskat användande av vikarier med lägre kostnader för personal som följd.

För att nå ett högre resursutnyttjande utökar vissa kommuner antalet platser inom gruppbostä-derna. Om antalet platser ökar från fyra eller fem till sex ges möjlighet till effektivare planering och

personalbemanning liksom ett bättre utnyttjande av lokaler och gemensamhetsytor.

Kostnaderna inom grupp- och servicebostad för-klaras av brukarnas behov och vilken bemanning som behövs för att möta behoven. Storleken på boendena förklarar också variationen i kostnader.

En stor andel boenden med få platser ger en hö-gre dygnskostnad än det omvända. Vissa boenden har äldre brukare som inte har möjlighet att lämna gruppboendet för daglig verksamhet vilket kan på-verka bemanningen och därmed ge högre kostnader.

Tomma platser påverkar också dygnskostnaden.

Andra faktorer som har inverkan på kostnads-skillnader mellan kommunerna är hur verksamhe-ten är organiserad, hur effektivt resurserna utnytt-jas och vilka politiska ambitioner som finns. Likaså varierar kostnaderna för löner och lokaler mellan kommunerna.

Inom många kommuner ökar insatserna inom LSS-verksamheten för brukare över 65 år. Allt fler brukare med LSS-beslut blir allt äldre och drabbas av åldersrelaterade sjukdomar och nedsättningar snarare än nedsättningar relaterade till funktions-nedsättningen. En del kommuner har därför valt att inrätta särskilda avdelningar eller gruppbostäder för de äldre brukarna inom LSS.

En översyn över blandningen av brukare inom gruppbostäderna ger förutsättningar för att skapa homogena boendealternativ som innebär möjlig-het att samordna specifika insatser och skapa sam-hörighet mellan de boende. En del kommuner har en effektiv bemannings- och planeringsmodell och samordnar resurserna mellan boenden, daglig verk-samhet och personlig assistans, vilket kan ge sänkta dygnskostnader.

Kostnadsskillnaderna mellan olika kommuners dagliga verksamhet beror främst på skillnader i gruppstorlek och personaltäthet. Kostnaden påver-kas också av specialanpassade lösningar och inrikt-ningar. Kommuner där många kan erbjudas daglig verksamhet på en arbetsplats utan handledare från kommunen har ofta en lägre kostnad.

Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner

28 Jämförelserapport KPB