RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

I dokument ÅÅrrssrreeddoovviissnniinngg ÅÅrr 22000066 (sidor 48-52)

B alansräkning koncern åren 2005-2006

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

Medel från verksamheten för förändring av

rörelsekapital 79 362 52 469 59 055

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -7 706 17 376 -5 587

Ökning/minskning av förråd -227 0 -62

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 21 046 -12 427 -17 103 Kassaflöde från den löpande verksamheten 92 475 57 418 36 303 INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -86 911 -66 426 -42 445 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 229 195 133 Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 1 045 1 080 1 158

Anslutningsintäkter vattenverket 0 21 406 6 169

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -12 992 -350 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 1 178 Kassaflöde från investeringsverksamheten -98 628 -44 095 -33 808 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 110 000 78 000 183 850

Amortering av skuld -85 500 -93 804 -183 850

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 500 -15 804 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 18 347 -2 482 2 494

Årets kassaflöde 18 347 -2 482 2 494

Likvida medel vid årets början 3 606 6 088 3 594

Likvida medel vid årets slut 21 953 3 606 6 088

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

Räntebärande nettoskuld vid årets början 487 026 505 566 506 677 Räntebärande nettoskuld vid årets slut 510 965 487 026 505 566 Förändring av räntebärande nettoskuld 23 939 -18 540 -1 111

Investeringsredovisning

- visar hur årets investeringsutgifter och - inkomster fördelar sig på olika verksamhetsområden.

Investeringsredovisning,tkr Bokslut år 2006 Budget år 2006

Netto Netto Budget

Nämnder Intäkter Kostnader Kostnader Intäkter Kostnader Kostnader Avvikelse

Gemensam verksamhet 0 -1 636 -1 636 0 -1 735 -1 735 99

Bildningsutskott 0 -2 000 - 2 000 0 -2 000 -2 000 0

Vård och omsorgsnämnden 0 -648 -648 0 -775 -775 127

Biståndsnämnden 0 -78 -78 0 0 0 -78

Miljö- och tekniknämnden 2 710 -67 684 -64 974 0 -69 036 -69 036 4 061

Räddningstjänsten 0 -140 -140 0 -580 -580 440

Avfallshantering 0 -513 -513 4 800 -11 190 -6 390 5 877

Vattenverket 10 328 -14 211 -3 883 2 898 -14 244 -11 347 7 464

Summa 13 038 -86 910 -73 872 7 698 -99 560 -91 863 17 990

Anhållan om justering av anslag år 2007 - pågående investeringar år 2006

Boksluts-utfall

Justering

budget 1) Netto Nämnder/tkr Avvikelse År 2007 avvikelse

Gemensam verksamhet 99 0 99

Bildningsutskott 0 0 0

Vård- och omsorgsnämnden 127 0 127

Biståndsnämnden -78 0 -78

Miljö- och tekniknämnden

Avslutade projekt -4 733 0 -4 733

Pågående Projekt 8 794,5 -8 794,5 0

Räddningstjänsten 440 0 440

Vattenverket

Avslutade projekt -4 820 0 -4 820

Pågående Projekt 12 283 -12 283 0

Avfallshantering Avslutade projekt

Pågående Projekt 5 877 -5 877,0 0

Summa 17 990 -26 954,5 -8 965

1) Anhållan från nämnderna om att få ombudgetera investeringsmedel år 2007.

Miljö- och tekniknämnden kommer utöver begäran om att få överföra 17 802 tkr, 4 461 tkr skattefinansierat och 13 341 tkr taxefinansierat, till år 2007 att anhålla om tilläggsanslag om 9 152,4 tkr, 4 333,5 skattefinansierat och 4 819 tkr taxefinansierat, för pågående projekt år 2006. Totalt begär nämnden att anslaget för pågående investeringar år 2006 ska ökas med 26 954,4 tkr, 8 794,5 tkr skattefinansierat och 18 159,9 taxefinansierat.

Driftredovisning

- visar avvikelsen i förhållande till av

kommunfullmäktige beslutad budget för nämnder. I driftredovisningen har interna transaktioner inte eliminerats.

SAMMANSTÄLLNING Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse

Verksamhetsnivå, netto tkr 2004 2005 2006 2006 Budget

Verksamheter

Kommunfullmäktige -375 -511 -681 -412 -269

Stöd till politiska partier -618 -618 -618 -623 5

Valnämnd -230 -6 -138 -280 142

Revision -516 -530 -569 -590 21

Kommunstyrelsen -13 645 -13 893 -14 706 -17 504 2 798

Skoklosterspel -250 0 0 0 0

Överförmyndare -262 -313 -323 -330 7

Kommunstyrelsens stab -3 978 -3 945 -4 928 -5 036 108

Administrativa kontoret -16 011 -16 187 -15 884 -16 352 468

Bildningsutskott -317 944 -342 036 -347 958 -345 018 -2 940

Biståndsnämnden -41 044 -44 201 -41 123 -41 980 857

Vård och omsorgsnämnden -73 316 -81 422 -92 041 -91 981 -60

Miljö och tekniknämnden -72 522 -76 467 -78 873 -80 230 1 357

Avfallshantering 0 0 -1 108 0 -1 108

Vattenverket -808 317 1 652 0 1 652

Summa verksamheter -541 519 -579 811 -597 299 -600 337 3 037 Pensions- och upplupna lönekostnader -7 587 -7 300 -6 934 -13 662 6 728

Avskrivningar -36 275 -37 436 -39 654 -38 760 -894

Bostadsverksamhet 0 0 1 847 0 1847

Kapitalkostnad Va-verket + övrigt 6 231 6 261 5 926 6 150 -224

Exploatering och reavinster 2 677 4 246 1 583 0 1 583

Summa verksamheter -34 954 -34 229 -37 231 -46 272 9 041

Skatteintäkter 650 085 656 146 694 128 684 500 9 628

LSS medel åren 1996-2003 15 000 0 0 0 0

Statsbidrag och utjämning -50 525 -17 493 -9 126 -8 584 -542

Ränteintäkter 934 956 1 257 500 757

Finansiella kostnader -20 909 -17 442 -18 049 -19 500 1 451

Summa finansiering 594 584 622 167 668 209 656 916 11 293

Årets resultat 18 111 8 127 33 679 10 307 23 371

ALLMÄNT

Från och med 1 januari 1998 ersätter den kommunala redovisningslagen kommunens

redovisnings-reglemente. Detta innebär att den kommunala redovisningen anpassas till det regelverk som gäller för övriga sektorer. Redovisningen bygger också på rekommendationer från Svenska Kommunförbundet och Rådet för kommunal redovisning. Sammantaget innebär detta att redovisningen i kommunen sker i enlighet med god redovisningssed - i huvudsaklig överensstämmelse med bokföringslagen och årsredovisningslagen.

REDOVISNINGSMODELLENS DOKUMENT Den externa resultat- och balansräkningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen.

Betalflödesanalys är upprättad enligt rekommenda-tioner nr 16 -2005 från Rådet för kommunal-redovisning. Drift- och investerings- redovisningen uppfyller kraven på avstämningsmöjlighet mellan budget och utfall.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen som innebär att skulder ej undervärderas och tillgångar ej övervärderas.

Anläggningstillgångar

Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående arbeten, värderas på balansdagen till

anskaffningsvärde med avdrag för planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar. Mark avskrivs ej.

Eventuella stats- och investeringsbidrag reducerar investeringsbeloppen.

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde.

Eventuella stats- och investeringsbidrag reducerar investeringsbeloppen.

Avskrivning av anläggningstillgångar

Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaff-ningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. I kommunen påbörjas avskrivningar av an-läggningar anskaffningsåret. Avskrivningar av pågående investeringar påbörjas då investeringen färdigställs.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffnings- eller verkligt värde.

Skulder

Kommande års amortering av långfristig skuld redovisas som kortfristig skuld.

Avsättningar för pensioner

Från och med år 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt redovisningslagens blandade modell. Den innebär att pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som ansvars-

förbindelse och att pensionsförmåner som intjänats

fr o m 1998 ingår i verksamhetens kostnader och redovisas som skuld. Ränta på pensionslöften intjänande fr o m 1998 redovisas i posten finansiella kostnader.

Redovisning av särskild löneskatt

Enligt en rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska även löneskatten för samtliga pensionsavsättningar, pensionsförpliktelser samt pensionsutbetalningar periodiseras. Övergången till denna nya redovisningsprincip har skett under år 1999.

Redovisning av den individuella delen av PFA 98 Den del av pensionskostnaden som hänförs till det individuella valet har särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till det individuella valet klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld) för år 2006.

Övriga avsättningar

Semester- ,ferielöne-, uppehålls-, och övertids-löneskuld redovisas under avsättningar. Sociala avgifter ingår i beräkningar. Den årliga förändringen kostnadsförs i resultaträkningen.

Kommunen har tillämpat kontantprincipen vad gäller upplupna lönekostnader för Vikarier/timanställd personal. Fr o m 2001 resultatförs den årliga förändring och skulden bokas upp i balansräkningen som en kortfristigskuld.

PERIODISERING AV UTGIFTER OCH INKOMSTER

Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till räkenskapsåret har gjorts enligt god redovisningssed.

Leverantörs- och kundfakturering efter balansdagen som är hänförliga till räkenskapsåret, har tagits upp som skuld respektive fordran. Utgiftsräntor har periodiserats.

SKATTEINTÄKTER

Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning skall prognostiserad slutavräkning för år 2006 resultatföras i bokslutet för år 2006.

Enligt samma rekommendation ska slutavräkning för år 2005 korrigeras mot den slutliga taxeringsutfallet och resultatföras år 2006.

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET Vattenverkets överskott och avfallshanteringens underskott för år 2006 har i bokslutet redovisats som en specifikation till det egna kapitalet. Mot bakgrund av försiktighets- och matchningsprinciper bör överskott/underskott för taxe finansierade verksamhet särskilt redovisas.

Anslutningsavgifter

Enligt rekommendationer av kommunala redo-visningsrådet ska anslutningsavgifterna till vatten-verket antingen periodiseras eller resultatföras på driftredovisningen det aktuella räkenskapsåret enligt god redovisningssed. Kommunen har i år börjat tillämpa redovisningsrådets rekommendation och periodiserat anslutningsavgifterna som förutbetalt

Redovisningsprinciper

Noter - Koncern resultaträkning, tkr

Not 1.

Verksamhetens intäkter År 2006

År 2005 Håbo kommun 155 418 120 709

Håbohus AB 92 149 92 340

Håbo fastighets AB 39 462 1 669 Interna poster -8 987 -5 996 Summa 278 042 208 722

Not 2.

Verksamhetens kostnader År

2006 År 2005 Håbo kommun 750 295 697 312

Håbohus AB 48 770 42 860

Håbo fastighets AB 28 182 1 073 Interna poster -8 987 -5 996 Summa 818 260 735 252

Not 3.

Avskrivningar År

2006 År 2005

Håbo kommun 39 654 37 436

Håbohus AB 18 430 18 126

Summa 58 084 55 562

Not 4.

Finansiella intäkter

År 2006

År 2005

Håbo kommun 1 258 956

Håbohus AB 1 450 1 557

Håbo fastighets AB 39 38

Interna poster 1 110 -484,5 Summa 1 636 2 066

Not 5.

Finansiella kostnader År

2006 År 2005

Håbo kommun 18 049 17 442

Håbohus AB 25 386 28 407

Håbo fastighets AB 1 113 486 Interna poster -1 110 -485 Summa 43 437 45 851

Not 6.

Skatter på årets resultat År

2006 År 2005

Håbohus AB 307 1 555

Håbo Fastighets AB 2 144 0 Summa 2 451 1 555

.

Not 7.

Förändring av eget kapital År 2006 År 2005

Håbo kommun 33 679 8 127

Håbohus AB 706 3 132

Håbo fastighets AB 5 508 -38 Summa 39 893 11 221

Noter - Koncern balansräkning Not 8.

Mark, Byggnad o tekniska

anläggningar År 2006 År 2005

Håbo kommun 649 685 600 330

Håbohus AB 740 931 731 010

Summa 1 390 616 1 331 340

Not 9.

Maskiner och inventarier År 2006 År 2005

Håbo kommun 8 643 12 015

Håbohus AB 1 377 1 066

Summa 10 020 13 081

Not 10.

Finansiella

anläggningstillgångar År 2006 År 2005

Håbo kommun 39 800 26 403

Håbohus AB 490 490

Interna poster -35 089 -22 089

Summa 5 201 4 804

Not 11.

Förråd mm År 2006 År 2005

Håbo kommun 435 209,3

Håbohus AB 0 233

Summa 435 442

Not 12.

Fordringar År 2006 År 2005

Håbo kommun 25 661 17 955

Håbohus AB 317 598

Håbo fastighets AB 22 836 3 097 Interna poster -4 529 -1 404

Summa 44 285 20 246

I dokument ÅÅrrssrreeddoovviissnniinngg ÅÅrr 22000066 (sidor 48-52)