Beslut

Kulturnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet

Anders Dahlgren, enhetschef kultur och samordnare för projektet, informerar.

Ärendets tidigare behandling KNAU 2011-11-22 § 76.

VALLENTUNA KOMMUN

Förslag till beslut 12 (14)

Kulturnämnden 2011-12-06

11. Kulturpedagogisk plan - information (KN 2011.059)

Beslut

Kulturnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet

Kulturnämndens verksamhetsplan 2011 anger att nämnden ska stötta skolans kulturuppdrag. En kulturpedagogisk plan ska tas fram där arbetet med kultur och kulturpedagogik i skolan beskrivs.

Planen ska antas av kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden år 2012.

Ärendets tidigare behandling KNAU 2011-11-22 § 77.

Handlingar 1. KNAU § 77

2. Kulturpedagogisk plan, tjänsteskrivelse.

Expedieras till Akten

VALLENTUNA KOMMUN

Förslag till beslut 13 (14)

Kulturnämnden 2011-12-06

12. Terminsavgift Vallentuna Kulturskola 2011 - återremiss (KN 2011.006)

Beslut

Kulturnämnden beslutar återta den del av återremissen som nämnden ej svarat på.

Ärendet i korthet

Ärendet om terminsavgifter för Vallentuna Kulturskola 2011 behandlades av kulturnämnden 2011-02-22 § 18. Ärendet gällde då förutom en höjning av avgifterna även införandet av differentierade avgifter och åldrar. Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott , 2011-04-07 § 49, återremitterades ärendet till kulturnämnden.

Kulturnämnden behandlade åter ärendet 2011-04-19 § 43 och beslutade då endast om höjning av avgifterna. Nämnden beslutade återkomma till övriga delar av ärendet och frågorna i återremissen vid ett senare tillfälle.

Ärendets tidigare behandling KNAU 2011-11-22 § 78

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kulturnämnden återtar den del av återremissen som nämnden ej svarat på.

Anteckning

Marie Lenti-Nilsson (S) meddelar att hon ej deltar i beslutet.

KN 2011-04-19 § 43

Expedieras till Akten

Kommunstyrelsen

VALLENTUNA KOMMUN

Förslag till beslut 14 (14)

Kulturnämnden 2011-12-06

13. Anmälningar

Beslut

Kulturnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna.

Protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott

KNAU § 68 Upphandling/avrop lös inredning och utrustning till Vallentuna Kulturhus och Bibliotek.

2011-11-22.

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 229 Ösby 1:15 Ansökan om förhandbesked för uppförande av enbostadshus. 2011-10-18.

SBN § 103 Lilla Benhamra 1:1 Förhandsbesked Uppförande av fyra enbostadshus. 2011-10-31.

Delegationsbeslut

Datum Diarienummer Fattat av Rubrik

2011-10-26 KN 2011.001 Eleonor Åberg, kulturförvaltningen

Ösby 2:2 Förhandsbesked uppförande av enbostadshus 2011-11-11 KN 2011.004 Anders Dahlgren,

kulturförvaltningen

Prissättning för Vallentuna bildarkiv

Skrivelser

Datum Diarienummer Avsändare Rubrik

2011-10-28 Sveriges kommuner och

Landsting (SKL)

Cirkulär 11:44. Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna läsåret 2011/2012

2011-11-09 KN 2011.026 Kulturförvaltningen (Vallentuna kommun)

Månadsuppföljning oktober 2011

2011-12-06 Kulturförvaltningen Postlista

2011-10-19-2011-12-06

Handlingar till kulturnämndens sammanträde 2011-12-06

Ärenderubrik Diarienummer

3 Verksamhetsplan för kulturnämnden 2012-2014 KN 2011.048 4 Runriket – verksamhetsberättelse 2011 KN 2011.055

5 Föreningsmöten 2012 KN 2011.057

6 Prenumeration av tidningen Dagens Samhälle 2012 KN 2011.052 7 Restlista för kulturnämnden 2011 KN 2011.053 8 Bibliotekens öppettider t o m 2012-09-09 KN 2011.054 11 Kulturpedagogisk plan – information KN 2011.059 12 Terminsavgift Vallentuna Kulturskola 2011 - KN 2011.006

återremiss

Ärende 3

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 6 (15)

Kulturnämndens arbetsutskott 2011-11-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2012-2014 (KN 2011.048)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kulturnämnden att anta verksamhetsplanen för 2012-2014.

Reservation

Marie Lenti-Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet i korthet

I enlighet med kommunens planeringsmodell ska, efter det att kommunplanen fastställts av kommunfullmäktige, varje nämnd anta en verksamhetsplan för perioden. Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2012-2014 med egna nämndsspecifika mål för kulturnämndens verksamhetsområde.

Yrkanden

Marie Lenti-Nilsson (S) yrkar på följande tillägg till verksamhetsplanen mot bakgrund av socialdemokraternas budget;

- Under pkt 6: halvera kulturskolans avgift så att fler barn kan delta med ökad livskvalitet som följd.

- Utreda möjligheten att öppna biblioteksfilial i södra Vallentuna.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Marie Lenti-Nilssons (S) tilläggsförslag mot avslag och finner att arbetsutskottet avslår tilläggsförslagen.

Ärendets tidigare behandling KN 2011-10-28 § 84

KNAU 2011-10-04 § 60 Handlingar

1. Verksamhetsplan för kulturnämnden 2012-2014 2. S - Mål till KNVP

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

KULTURFÖRVALTNING 2011-11-08

DNR KN 2011.048

PERNILLA JÄRVEROTH SID 1/1

KULTURCHEF 08-587 853 31

PERNILLA.JARVEROTH@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN

KULTURFÖRVALTNING

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2012-2014

Förslag till beslut

Kulturnämnden antar verksamhetsplanen för 2012-2014.

Ärendet i korthet

I enlighet med kommunens planeringsmodell ska, efter det att kommunplanen fastställts av kommunfullmäktige, varje nämnd anta en verksamhetsplan för perioden.

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2011-2013 med egna nämndspecifika mål för kulturnämndens verksamhetsområde.

Ärendets tidigare behandling

Målen i verksamhetsplanen har även behandlats i KN § 84. 2011-10-18.

Beslut: Kulturnämnden antar förvaltningens förslag på nämndspecifika mål för kulturnämndens verksamhetsområde 2012-2014 med vissa redaktionella ändringar.

Kulturnämndens verksamhetsplan behandlas åter i sin helhet vid sammanträdet 6 december.

Handlingar

1. S - Mål till KNVP

2. Verksamhetsplan för kulturnämnden 2012-2014

Pernilla Järveroth kulturchef

______________________

Ska expedieras till:

Kommunstyrelsen akten

FÖRSLAG TILL KN 2011-12-06 DNR KN 2011.048

.

2 0 1 2 - 2 0 1 4

KULTURNÄMNDEN

Verksamhetsplan

KULTURNÄMNDEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 853 38 KULTUR@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Verksamhetsplan 2012-2014

Innehåll

Kulturnämndens verksamhetsplan ... 1

1. Inledning ... 1

2. Kulturnämndens uppgift ... 2

3. Förutsättningar ... 2

4. Kulturnämndens mål under treårsperioden ... 4

4.1 Kund/invånare ... 4

4.2 God ekonomisk hushållning ... 6

4.3 Tillväxt och utveckling ... 6

4.4 Energi och miljö ... 7

5. Driftsbudget... 8

6. Investeringsbudget ... 8

1

Kulturnämndens verksamhetsplan

Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2012-2014.

1. Inledning

Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på den kommande treårsperioden. All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen.

I kommunplanen finns 16 kommungemensamma mål grupperade utifrån fyra strategiska inriktningar:

Kund/invånare

God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö

I denna verksamhetsplan ingår de kommungemensamma mål som berör kultur-nämnden. Numreringen av målen följer kommunplanen (1, 3, 6 och så vidare) kulturnämndens nämndsspecifika indikatorer beskrivs under målen och nämndsspecifika mål sorteras under respektive mål (a, b, c och så vidare).

Vision

Med det goda småstadslivet i en nära och

högt värderad natur och kulturbygd bidrar

Vallentuna kommun aktivt till en växande

och hållbar storstadsregion.

2

2. Kulturnämndens uppgift

Kulturnämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskolan, leda biblioteksverksamheten och annan kommunal kulturverksamhet, erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser, ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag.

3. Förutsättningar

Kulturnämndens verksamheter har kommuninvånaren i fokus och arbetar direkt mot alla kommuninvånare som generell målgrupp. Prioriterade grupper för verksamheterna är barn- och ungdomar, invandrare samt personer med funktionsnedsättning. Verksamheterna påverkas av prognosen för ökad demografisk tillväxt.

Kulturnämnden fick under 2010 ansvar för en ny verksamhet, Kulturskolan.

Kulturförvaltningen har nu tre enheter; Kultur, Bibliotek och Kulturskolan. Under 2011 har också Vallentuna Teater adderats till kulturnämnden

Kultur – Samordnar kulturprojekt, ger ekonomiskt bidrag till föreningar och studieförbund samt informerar om och marknadsför kulturutbudet i kommunen. Samverkar och koordinerar programverksamheten i förvaltningen och samarbetar med fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet och skolorna.Värnar, vårdar och visar kommunens kulturmiljöer, ansvarar för kommunens konst, genomför utsmyckningsuppdrag och dokumenterar kommunen i bildarkivet. Vallentuna Teater är ett nytt verksamhetsområde under kulturenheten sedan våren 2011.

Bibliotek – arbetar för att utveckla en modern och angelägen biblioteksverksamhet med hög tillgänglighet i det fysiska och virtuella rummet, med ett rikt utbud av medier och samhällsinformation med serviceinriktad personal och riktad verksamhet till olika målgrupper, driver huvudbibliotek i Vallentuna och filialbibliotek i Karby, Kårsta, Lindholmen samt biblioteksverksamhet vid äldreboenden.

Kulturskolan – tillhandahåller undervisning, produktioner och konserter som bidrar till en meningsfull fritid för alla kunder. Stor vikt läggs vid samspel i ensemble- och orkesterverksamhet samt i ämnesöverskridande samarbeten.

Lärarna är kulturbärare som representerar ett pedagogiskt och kulturellt nav kring musik, dans, teater/drama, bild/form och musikterapi. Kulturskolan arbetar även för att ge särskilt motiverade elever en yrkesförberedande utbildning med lärare som har både bredd och spetskompetens.

3 Under 2009 beslutade riksdagen om nya kulturpolitiska mål och ny fördelning av

statliga medel till kultur, där kommuner och regioner har en allt viktigare roll.

Kulturnämnden i Vallentuna verkar aktivt för att kommunen blir synlig i regionen och nordostsamarbetet.

Skapande Skola, är ett exempel på hur den nya kulturpolitikens fördelning av medel för kultur kan fungera. I detta fall riktas medlen direkt till kommunens huvudman för skolan så att eleverna och skolorna själva väljer sina kulturaktiviteter.För att stötta skolans möjligheter att söka och fördela medel har ett samarbete inletts mellan Barn- och ungdomsnämnden och Kulturnämnden. Under läsåret 2010/2011 påbörjades samarbetet och 500 t kr beviljades och fördelades av statliga kulturpengar till Vallentunas elever. För läsåret 2011/2012 har målgrupperna för Skapande Skola utökats till fler årskurser och 735 t kr har nu beviljats att fördela till eleverna.

Under 2011 har kulturnämnden tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden utarbetat en Biblioteksplan för kommunens biblioteksorganisation, där regleras ansvar, lämnas kvalitetsgarantier och presenteras en vision för fortsatt utveckling. Planen behandlas vidare i kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige i början av 2012.

Under 2012 kommer kulturnämnden tillsammans med samma nämnder att utveckla en Kulturpedagogisk plan för utveckling av kultursamarbeten och gemensamma synsätt kring estetiska lärprocesser. Under året kommer också Vallentuna Teater att rustas upp för att bli en levande mötesplats för många olika verksamheter och kulturuttryck. Upprustningen sker i enlighet med Handlingsplan för Vallentuna Teater, som beslutades i kulturnämnden 2011-10-18.

Arbetet med Vallentuna Kulturhus och Bibliotek fortsätter också på högvarv, inför invigningen den 13 oktober 2012. Under våren 2012 kommer upphandlingarna av lös inredning och utrustning att slutföras. Kulturnämnden samverkar med övriga nämnder för att kulturhuset ska bli det lokala centrum för kunskapsutveckling och kulturell utveckling som beskrivs i den politiska visionen i kommunens översiktsplan (ÖP).

4

4. Kulturnämndens mål under treårsperioden

4.1 Kund/invånare

Mål

1. Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kulturnämnden levererar.

Indikator:

- Nöjd-Medborgar-Index för Kultur ska öka för varje mätning, mätning utförs vartannat år (utgångsvärde är NMI 2009; 54).

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef.

3. Alla som har behov av kulturnämndens tjänster ska uppleva att kontakten med verksamheterna fungerar enkelt, snabbt och smidigt.

Indikator:

- Kulturskolan mäter sin kvalitet och tillgänglighet årligen (med metoden Qualis), med start 2012.

- Brukarenkät Kulturhuset och Biblioteket under år 2013 Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer.

6. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet.

Interaktivitet och delaktighet ska forma utbudet i verksamheterna och bidra till ökad livskvalitet.

Indikator:

- Nöjd-Medborgar-Index för Kultur ska ligga över rikets snitt (utgångsvärde är NMI 2009; 57).

- Enkät genomförs under 2012, med efterfrågan av verksamhet inför 2013.

Ansvarig för utvärdering: förvaltningschef och enhetschefer

a) Kulturnämnden ska ha ett startklart Vallentuna Kulturhus och Bibliotek hösten 2012.

Indikator:

- Organisation, bemanning och arbetssätt verkställs enligt plan från 2011.

- Upphandlingen av lös inredning och utrustning är klar under våren 2011, avrop och montering sker under tidig höst 2012.

- Invigning sker 13 oktober 2012, ett brett program för invigningsdagen och för höstterminen produceras av verksamheterna i samverkan med andra kommunala verksamheter, förenings- och näringsliv.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

b) Utbudet av offentliga program för kulturskolan, kultur, teater och biblioteksverksamheten ska hålla hög kvalitet, vara nyskapande och visa på bredd.

Indikator:

- Mäta antal deltagande elever från kulturskolan - Mäta antal nya samarbeten som leder till ökad kvalitet - Mäta antal genrer

- Mäta antal offentliga program - Mäta antal personer som besöker

5 Ansvarig för utvärdering: förvaltningschef och enhetschefer

c) Samarbetet med elever och skolor ska öka och utvecklas genom Skapande Skola projekt och framtagandet av en kulturpedagogisk plan, som ska stötta skolans kulturuppdrag.

Indikator:

- Skapande skola projekten utvärderas och utvecklas tillsammans med eleverna och skolan.

- En kulturpedagogisk plan antas under 2012.

Ansvarig för utvärdering: förvaltningschef och enhetschefer

d) Satsningar på film ska fortsätta och utvecklas, med fokus på att få – se, lära, göra.

Indikator:

- Filmsatsningar redovisas och utvärderas.

Ansvarig för utvärdering: filmhandläggare

e) Marknadsföring och information är viktigt för att invånarna ska känna till och ta del av och medverka i utformningen av utbudet av kulturaktiviteter.

Indikator:

- kommunikationsplan upprättas årligen och redovisas för kulturnämnden.

Ansvarig för uppföljning: kommunikationssamordnare

7. Kulturnämndens verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet.

I samverkan med kommunens övriga verksamheter, föreningslivet och näringslivet ska kulturnämndens verksamheter verka för att skapa trygghet för kommunens invånare.

Indikator:

- LUPP-enkät (ungdomsenkät) genomförs för kultur- och fritidsområdet, - Antalet mötesplatser som skapar mervärde för invånare ska öka, - Boken-kommer och andra aktiviteter för ökad trygghet redovisas för kulturnämnden.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

8. Kulturnämnden ska bidra till att människor ska kunna leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande

Indikator:

- Kulturnämndens verksamheter ska ta emot personer som arbetstränar.

- Samarbetet med socialförvaltningens dagliga verksamheter ska öka.

- Volontär-verksamhet för kultur utreds under 2012 och införs under perioden.

- Biblioteket bidrar till minska behov av försörjningsstöd genom arbetet med det livslånga lärandet, med studieverkstad, it-handledning, kurslitteratur, språkkurser och information från olika utbildningsanordnare.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

6

4.2 God ekonomisk hushållning

Mål

9. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Fokus på effektivisering och självservice ska öka, e-tjänster ska utvecklas, biblioteket inför sorteringsrobot under 2012, kvalitetsarbetet ska fortsätta.

Indikator:

- Balanserad ekonomi,

- Hög kompetens bland medarbetarna

- God tillgänglighet och kvalitet i verksamheterna.

Ansvarig för uppföljning: ekonomihandläggare

10. Kulturnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för

kunder/invånare.

Ledarutveckling för chefer genomförs under året. Kompetensutveckling för medarbetare och arbete med kundfokus, arbete med ständiga förbättringar, medarbetarenkät genomförs årligen.

Indikator:

- Antal chefer som genomgått utbildningsprogram redovisas, - Arbete med ständiga förbättringar redovisas,

- Andel behöriga lärare ska öka, - Medarbetarenkät redovisas.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef

4.3 Tillväxt och utveckling

Mål

11. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur,

kommunikationer.

Indikator:

- Kommunantikvarien och konsthandläggaren ska bidra aktivt till

samhällsplaneringen med fokus på kulturmiljövärden och gestaltning av det offentliga rummet.

Ansvarig för uppföljning: kommunantikvarie och konsthandläggare a) Nämnden bevakar handlingsplanen i ÖP 2010-2030.

Indikator:

- Kommunantikvarien ska delta i planarbetet, pågående och antagna planer redovisas för kulturnämnden.

Ansvarig för uppföljning: kommunantikvarie b) Kulturnämndens ansvar för konstnärliga

utsmyckningsuppdrag ska klargöras. Policy för Vallentuna kommuns arbete med konstnärlig gestaltning ska antas under 2012.

Indikator:

- Policy antagen 2012.

Ansvarig för uppföljning: konsthandläggare.

7 12. Kulturnämnden ska uppmärksamma och samarbeta med

kunskapsföretag och stötta Vallentuna som en företagsvänlig kommun.

Indikator:

- Samarbeten med företag/kunskapsföretag och

hantverkare/konsthantverkare och antal gemensamma program/evenemang redovisas för nämnden.

- Utveckling av samarbeten med koppling till kulturarvsturism.

- Mål för Runriket antas och följs upp årligen av kulturnämnden.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

13. Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta.

Indikator:

- Redovisning av samarbeten som leder till ökad kundnytta, bl.a. genom samarbeten med andra förvaltningar, föreningar, näringsliv och volontärer kring Tellus/Teatern och Vallentuna Kulturhus och Bibliotek.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

4.4 Energi och miljö

Mål

14. Kulturnämnden bidrar till att utvecklingen av Vallentuna kommun blir långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi.

Indikator:

- Kommunantikvarien deltar i arbetet med Lokala miljömål, - Källsorteringen av sopor fortsätter i verksamheterna,

- Vallentuna Kulturhus och Bibliotek värms med bergvärme, energismarta lösningar eftersträvas i verksamheterna

- Kommunens miljötema uppmärksammas i verksamheternas offentliga program/evenemang.

Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer, kommunantikvarie

8

5. Driftsbudget

Tabell 1 Driftsbudget per område, tkr

Kulturnämndens driftsbudget

Tabell 2 Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt Prognos

2011 Budget

2012 Plan

2013 Plan 2014

Bibliotek inventarier 1,1 20,5

RFID chippning 0,4

Vallentuna teater 4,0

(Vallentuna Kulturhus och Bibliotek – SBN) 60,0 33,0

Årligt anslag 0,2 0,2 0,2 0,2

Totalt 65,7 53,7 0,2 0,2

Ärende 4

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 7 (15)

Kulturnämndens arbetsutskott 2011-11-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70

Runriket redovisning 2011 (KN 2011.055)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kulturnämnden att godkänna verksamhetsberättelsen för Runriket 2011.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden delges verksamhetsberättelse för Runriket 2011. Under året har det löpande arbetet fortgått som tidigare. Bussguidning med politiker, tjänstemän samt övriga intresserade parter genomfördes under våren liksom Runrikets dag. Under hösten har arbetet med en

marknadsföringsplan inletts.

Handlingar

1. Runriket - verksamhetsberättelse 2011

Expedieras till Akten

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

KULTURFÖRVALTNING 2011-11-03

DNR KN 2011.055

ELEONOR ÅBERG SID 1/3

KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56

ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN

KULTURFÖRVALTNING

Runriket - verksamhetsberättelse 2011

Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för Runriket 2011.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden delges verksamhetsberättelse för Runriket 2011. Under året har det löpande arbetet fortgått som tidigare. Bussguidning med politiker, tjänstemän samt övriga intresserade parter genomfördes under våren liksom Runrikets dag. Under hösten har arbetet med en marknadsföringsplan inletts.

Bakgrund

Vallentuna kommun ingår sedan 2004 i ett samarbete för runstensmiljöerna kring Vallentunasjön tillsammans med Stockholms läns museum och Täby kommun.

År 2005 etablerades Runriket – Täby-Vallentuna och under våren 2006 invigdes temaparken vid Jarlabankes bro. Sedan starten 2006 har Runrikets dag arrangerats årligen.

Under 2011 har det löpande arbetet inom Runriket fortgått som tidigare med återkommande möten i styrgrupp och arbetsgrupp där länsmuseet är

sammankallande. Varje part (SLM, Vallentuna och Täby kommuner) deltar med två representanter, för Vallentunas del enhetschef Kultur samt kommunantikvarien. Vid behov kompletteras gruppen också med kulturförvaltningens kommunikations samordnare och/eller kommunens turistansvarige resp. motsvarande från övriga parter.

Bussguidning av tjänstemän, politiker, företagare, journalister och företrädare för andra organisationer genomfördes i anslutning till utgrävningarna vid Broby bro våren 2011.

Runrikets dag genomfördes den 21 maj i bra väder och med mycket besökare.

Program och aktiviteter hölls vid Arkils tingstad, Vallentuna kyrka och Kyrkviken

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

KULTURFÖRVALTNING 2011-11-03

DNR KN 2011.055 SID 2/3

samt Jarlabankes bro och Broby bro. Bland aktiviteterna i Vallentuna kan nämnas:

vikingaläger vid Arkils tingstad, Fabula storytelling som underhöll med historier och Lennart Widerberg som deltog med Viksbåtar för prova-på-turer. Guidning vid tingsplatsen och visning i och omkring Vallentuna kyrka av Vallentuna

hembygdsförening. Vid Kyrkviken fanns utställning om reningen av Vallentunasjön.

Kommunfullmäktiges öppnande, 5 september, hölls för fjärde året i rad vid Arkils tingstad. Gruppen Medvind spelade och sjöng och Sigurd Rahmqvist höll föredrag.

Årets tillställning var den mest välbesökta hittills med ca 50 åhörare.

Dessutom gäller även följande för 2011:

Runriket har fortsatt medlemskap i samarbetsorganisationen Destination Wikings.

En översyn av Runrikets webbplats har gjorts av länsmuseet.

Skolvisningar av Runriket har genomförts.

Arbetet med att ta fram en guidebok baserad på befintlig handledning för Runriket har gjorts av Länsmuseet -planerad lansering julen 2011.

Arbetet med att ta fram en marknadsplan för Runriket har påbörjats.

Handlingar

1. Runriket - verksamhetsberättelse 2011

Pernilla Järveroth Anders Dahlgren -

kulturchef enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till:

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

KULTURFÖRVALTNING 2011-11-03

DNR KN 2011.055 SID 3/3

Akten

Ärende 5

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 8 (15)

Kulturnämndens arbetsutskott 2011-11-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71

Föreningsmöten 2012 (KN 2011.057)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden bjuder årligen in föreningar till dialog. För 2012 föreslås tre föreningsmöten, ett på våren och två på hösten.

Följande datum föreslås för föreningsmöten 2012:

Torsdagen den 15 mars, i Vallentuna Bibliotek

Torsdagen den 25 oktober, i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek samt

Torsdagen den 8 november, i Össeby kvarnstuga, Brottby.

Handlingar

1. Föreningsmöten 2012

Expedieras till Akten

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

KULTURFÖRVALTNING 2011-11-08

DNR KN 2011.057

PERNILLA JÄRVEROTH SID 1/1

KULTURCHEF 08-587 853 31

PERNILLA.JARVEROTH@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN

KULTURFÖRVALTNING

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag nedan.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden bjuder årligen in föreningar till dialog. För 2012 föreslås tre föreningsmöten, ett på våren och två på hösten.

Kulturförvaltningens förslag

Kulturförvaltningen föreslår följande förslag till datum för föreningsmöten 2012:

Torsdagen den 15 mars, i Vallentuna Bibliotek

Torsdagen den 25 oktober, i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek samt

Torsdagen den 8 november, i Össeby kvarnstuga, Brottby.

Pernilla Järveroth kulturchef

______________________

Ska expedieras till:

Akten

Ärende 6

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 9 (15)

Kulturnämndens arbetsutskott 2011-11-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72

Prenumeration av tidningen Dagens Samhälle 2012 (KN 2011.052)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kulturnämnden att besluta prenumerera på tidningen Dagens Samhälle till nämndens ledamöter och ersättare, dock inte till dem som på annat sätt erhåller tidningen eller avsäger sig den.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden har under de senaste åren prenumererat på tidningen Dagens Samhälle till nämndens ledamöter och ersättare. Kommunledningskontoret prenumererar på tidningen till

kommunfullmäktiges ledamöter, kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt till ordförande i alla nämnder och styrelser.

Priset för 45 nummer är under 2012 995 kr exkl moms.

Handlingar

1. Prenumeration av tidningen Dagens Samhälle 2012

Expedieras till Akten

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

KULTURFÖRVALTNINGEN 2011-11-04

DNR KN 2011.052

MARIA LILJEHOLM SID 1/1

NÄMNDSEKRETERARE

NÄMNDSEKRETERARE

I dokument Kulturnämnden OBS! Ändrad tid och plats! Tisdagen den 6 december 2011 kl Lindholmens gård, Vallentuna. (sidor 11-0)