Tillgängliga och professionella

I dokument 174 Yttrande om motion från Sverigedemokraterna avseende planering av boendeplatser (sidor 25-29)

Kommunfullmäktiges motiv till målet

För att möta kommande samhällsförändringar med god tilltro till våra verksamheter behövs fokus på:

 Hur tjänster och service tillgängliggörs för medborgarna.

 Yrkeskunnigt och bra bemötande från medarbetare och förtroendevalda.

Målet tillhör verksamhetsperspektivet som syftar till att utveckla verksamheterna; samverkan, kvalitet och planering. Förutom nämndens mått kommer kommunfullmäktige följa målet utifrån följande mått:

Informationen om/från kommunens verksamheter ska öka under mandatperioden. Kommentar: i 2014 års undersökning ”kommunens kvalitet i korthet” var måttet på webbinformation 74. Det genomsnittliga resultatet var 78. Detta är ett mått som förbättras eftersom fler och fler kommuner arbetar aktivt med frågan

Andelen medborgare som får ett gott bemötande av kommunen ska öka. Kommentar: i 2014 års undersökning ”kommunens kvalitet i korthet” var resultatet 88 på enkla frågor som ställts via telefon.

Genomsnittet var 86. Detta är ett mått som förbättras eftersom fler och fler kommuner arbetar med frågan.

BUDGETSKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2015-09-24 5 (9)

SOCIALNÄMNDEN

Reviderad med mål och antagen av socialnämnden § 133 2015

Medborgarnas uppfattning om inflytande i kommunen ska öka. Kommentar: målet följs upp genom medborgarundersökningens mått ”nöjd-inflytande-index. Måttet inkluderar medborgarnas syn på information, kontakt med kommunen, förtroende och påverkan. I 2014 års undersökning var det sammanvägda måttet 41 för Höörs kommun. Det genomsnittliga resultatet för deltagande kommuner var också 41.

Nämndens effektmål Så här följs målet upp Eventuella kommentarer Informationen om/från

kommunens verksamheter ska öka under

mandatperioden.

100% av informationen på hemsidan ska inte vara äldre än 6 månader. Mäts via revideringsdatum.

Andelen medborgare som får ett gott bemötande av kommunen ska öka.

Nöjdheten gällande bemötande på de olika brukarenkäterna /

värdegrundsenkäterna ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.

Medborgarnas uppfattning om inflytande i kommunen ska öka

Nöjdheten gällande inflytande på de olika brukarenkäterna /

värdegrundsenkäterna ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.

Tillgängliga och professionella

Medborgartiden på 63 % i hemtjänsten klarar inte social sektor att uppnå pga att det skett förändringar såsom att ambitionsnivån är sänkt sedan tidigare besparingar samt att

serviceinsatserna inte utförs av hemtjänsten längre. Social sektors förslag är att se över riktlinjerna gällande medborgartid, avgränsa hemtjänstens uppdrag i förhållande till boendestöd, personlig assistans och dagturer.

Arbetet inom social sektor har de senaste åren blivit mer och mer komplext och kräver ett större och mer omfattande samarbete mellan dels olika myndigheter men även inom sektorns olika

professioner. Likaså kravet på kompetensutveckling och utbildningsinsatser.

Medborgaren behöver veta vilka påverkansmöjligheter samt vilka förväntningar och krav som kan ställas på den individuella insatsen som är bedömd och beslutad utifrån den enskildes behov.

Riktlinjer och information på hemsidan ska skapas och förtydligas.

Äskar medel för kompetensutveckling inom främst OF 200 tkr.

Arbetsbelastningen och arbetsmängden har succesivt ökat i flera år och förstärkning inom teamet har det äskats om i flera år. Lagstiftarens och tillsynsmyndigheternas krav gällande handläggning men det kan dessutom få omvänd effekt gällande kostnader om inte beslut kan följas upp.

Äskar om medel för rekrytering av biståndshandläggare motsvarande 1,5 tjänst inom SoL och LSS 1.300 tkr

BUDGETSKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2015-09-24 6 (9)

SOCIALNÄMNDEN

Reviderad med mål och antagen av socialnämnden § 133 2015

Innovativa och ansvarsfulla

Kommunfullmäktiges motiv till målet

Nya förväntningar på vår verksamhet gör att vi behöver arbeta nydanade för att ha en tillgänglig och professionell service med medborgaren i fokus. Därför behöver vi:

 Ge en känsla av sammanhang där medarbetarna får förutsättningar att ta eget ansvar.

 För att ha en god personalförsörjning måste vi vara en attraktiv arbetsgivare

Målet tillhör medarbetarperspektivet som syftar till att utveckla medarbetarna och främja framtida kompetensförsörjning. Förutom nämndens mått kommer kommunfullmäktige följa målet utifrån följande mått:

Medarbetarnas uppfattning om kompetensutveckling, information och kunskapsutbyte ska öka.

Kommentar i 2013 års medarbetarundersökning var det sammanvägda måttet för information och kunskap 66 %. Måttet inkluderar kompetensutveckling, samverkan mellan verksamheter, tillgång till information och mallar, samt erfarenhetsutbyte

Medarbetarnas uppfattning om den goda arbetsplatsen ska öka. Kommentar i 2013 års medarbetarundersökning var det sammanvägda måttet 73 %. Måttet inkluderar upplevelsen av meningsfulhet, förståelsen av mål, arbetets organisering och balans mellan arbete och fritid.

Fler medarbetare kan rekommendera Höörs kommun som arbetsgivare. Kommentar: i 2013 års medarbetarundersökning kunde 53 % rekommendera Höörs kommun.

Nämndens effektmål Så här följs målet upp Eventuella kommentarer Medarbetarnas uppfattning om den goda arbetsplatsen ska öka

arbetsgivare med minst 5

%-enheter

BUDGETSKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2015-09-24 7 (9)

SOCIALNÄMNDEN

Reviderad med mål och antagen av socialnämnden § 133 2015

Innovativa och ansvarsfulla

Hösten 2015 införs gruppledare i hemtjänsten och det förs resonemang kring gruppledare även inom verksamheter inom Häls och sjukvård för att kunna tillvarata idéer och förslag från medarbetare samt kunna backa upp och stödja den enskilde medarbetaren i sitt vardagliga arbete. Liksom att kunna ta ansvar i sitt uppdrag som medarbetare och därmed att Socialnämnden kan vara en god och attraktiv arbetsgivare genom individuell kompetensutvecklingsplan.

Både Sn och KS har beslutat om en utbildningssatsning i medarbetardriven innovation i höst och som fortsätter i vår utifrån den kartläggning som är gjord.

Äskar om medel för medarbetardriven innovation 1,500 tkr Starta upp medborgardialoger på Kungshällan under 2016.

Teknikutveckling och annan omvärldsbevakning kräver möjlighet att kunna testa ny teknik som att kunna delta i gemensamma arbetsgrupper med andra myndigheter som tex Region Skåne (att respektive huvudman kan ta del av varandras dokumentation, NPÖ mm).

Äskar om medel motsvarande 300 tkr

Belastningen för IFO har stadigt ökat inom flera ansvarsområden liksom större detaljstyrning från tillsynsmyndigheter gällande lagkrav för handläggning. Utifrån arbetsmiljöperspektivet har

Socialnämnden beslutat om rekrytering av barnutredare, utredare inom familjerätt samt handläggare gällande missbruk.

Äskar om medel för tjänster 2000 tkr.

BUDGETSKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2015-09-24 8 (9)

SOCIALNÄMNDEN

Reviderad med mål och antagen av socialnämnden § 133 2015

I dokument 174 Yttrande om motion från Sverigedemokraterna avseende planering av boendeplatser (sidor 25-29)