Om tjänstemännen och vaktbetjäningen vid riksbankens huvud- och avdelningskontor, deras tillsättande, avlöning och åligganden;

I dokument Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning1, (sidor 29-40)

Om styrelserna vid riksbankens avdelningskontor

A. Om tjänstemännen och vaktbetjäningen vid riksbankens huvud- och avdelningskontor, deras tillsättande, avlöning och åligganden;

ordningsstadganden samt grunderna för pensions erhållande.

§ 58.

Mom. 1. De av riksbankens huvud- och avdelningskontors verksam­

het härflytande göromål handläggas av de vid varje kontor anställde tjänste­

män, i överensstämmelse med gällande tjänstgöringsstadgar samt de av full­

mäktige eller deras deputerade eller, för avdelningskontor, av dess styrelse eller verkställande styrelseledamoten meddelade föreskrifter.

Mom. 2. I nämnda tjänstgöringsstadgar äga fullmäktige att vidtaga sådana förändringar, som kunna finnas nödiga och icke äro mot föreskrif­

terna i detta reglemente stridande; skolande likväl dylika, av fullmäktige beslutade förändringar vid nästkommande riksdag underställas bankoutskottets prövning och stadfästelse.

§ 59.

Mom. 1. De ordinarie tjänstemännen i riksbanken äro indelade i t j än stegrader, särskilt för tjänstemännen vid huvudkontoret samt vid av­

delningskontoren i Göteborg och Malmö och särskilt för tjänstemännen vid de i grupper indelade avdelningskontoren, dock att beträffande ombuds­

männen gradindelning tillämpas endast på ombudsmännen vid huvud­

kontoret och vid avdelningskontoret i Göteborg.

Tjänstegraderna äro:

a) för tjänstemännen vid huvudkontoret samt vid avdelningskontoren i Göteborg och Malmö:

första tj än stegraden eller kontors- och kassaskrivaregraden, andra tj änstegraden eller bokhållare- och kassörsgraden, tred je tj änstegraden eller kamreraregraden, samt

fjärde tjänstegraden eller kommissa^iegraden;

b) för tjänstemännen vid de i grupper indelade avdelningskontoren:

registrator- och bokhållaregraden, kassörsgraden, samt

kamreraregraden.

Mora. 2. Antalet tjänster i varje grad vid varje kontor fastställes i särskild avlöningsstat, men äga fullmäktige närmare bestämma, vilka tjänstebefattningar skola till varje grad hänföras, dock att bankosekre­

teraren, vilken tillika är ombudsman, skall vara tjänsteman i fjärde gra­

den och ombudsmannen vid avdelningskontoret i Göteborg tjänsteman i andra graden.

§ 60.

Mom. 1. På ordinarie stat må ej tillsättas flere tjänstemän vid varje kontor, än avlöningsstaten upptager.

Fullmakt meddelas endast åt tjänstemännen av fjärde graden.

Mom. 2. Skulle för göromålens obehindrade gång ökade arbetskrafter för någon tid finnas oundgängligen behövliga, äga fullmäktige att utöver stat anställa den eller de tjänstemän, som erfordras.

Mom. 3. Yaktbetjäning anställes vid huvudkontoret till erforderligt antal av fullmäktige och vid avdelningskontor av vederbörande styrelse till det antal, avlöningsstaten angiver.

Vid huvudkontoret äga deputerade antaga och entlediga extra vakt­

mästare ävensom extra biträden för värmeledningens skötande. Med full­

mäktiges medgivande må extra vaktmästare vid avdelningskontor an­

ställas; sådan vaktmästare antages och entledigas av kontorets styrelse.

Extra polisbevakning vid huvud- eller avdelningskontor må. anordnas enligt bestämmande av fullmäktige.

§ Öl.

Mom. 1. De till tjänstinnehavare vid riksbankens kontor utgående avlöningsförmåner äro bestämda i särskild av Riksdagen fastställd avlönings­

stat med därtill hörande bestämmelser.

Mom. 2. Tjänstinnehavare skall såsom bidrag till kostnaden för be­

redande av pension erlägga pensionsavgift till årligt belopp av nedan angivna procent å den lön, han äger uppbära. Avgiftsprocenten utgör en tiondedels procent för varje helt hundratal kronor av högsta lönen för den tjänstegrad han innehar, dock icke i något fall#mindre än tre procent. Avgiften erlägges för varje månad, för vilken lön åtnjutes, ävensom för månad, under vilken, på grund av tjänstledighet eller i följd av ådömd mistning av tjän­

sten för viss tid, lönen i dess helhet eller delvis ej uppbäres.

Pensionsavgifterna ingå till en särskild fond.

Rätt att återbekomma erlagda pensionsavgifter medgives allenast vid övergång till annan statstjänst, därest med inträdet i denna tjänst är för­

enad skyldighet att för beredande av pension erlägga retroaktiv avgift, dock ej till högre belopp än det, vartill retroaktivavgiften uppgår.

§ 62.

Mom. 1. För tillsättning av ordinarie tjänsteman utsattes vid huvud­

kontoret av fullmäktige och vid övriga kontor av vederbörande styrelse, me­

delst anslag å lämpligt ställe inom kontoret samt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, ansökningstid av trettio dagar från kungörandet.

Anslaget skall, där så ske kan, avse icke viss tjänst, utan i allmänhet tjänst inom viss tjänstegrad vid vederbörande kontor.

I avseende å ombudsmansbefattningen vid avdelningskontoren må full­

mäktige, då så anses lämpligt, låta med åtgärder för tillsättning å ordinarie stat av sådan befattning anstå och i enlighet därmed bestämma, att dylik tjänst må bestridas på förordnande tills vidare.

Mom. 2. Anmäler sig efter anslag icke någon fullt lämplig och skick­

lig sökande, skall ny ansökningstid utsättas.

Mom. 8. För tillsättning av tjänst vid avdelningskontor insändas an­

sökningshandlingarna av styrelsen jämte yttrande om tjänstens bebövligbet och de sökandes skicklighet och lämplighet till fullmäktige, vilka hava att tillsätta tjänsten samt utfärda förordnande för den utnämnde.

Mom. 4. I händelse till styrelseledamot i avdelningskontor, med upp­

drag att handhava den dagliga förvaltningen, av fullmäktige är eller bliver förordnad någon person, som innehaver ordinarie tjänst inom riksbanken, skall denna tjänst i vanlig ordning tillsättas, dock att den, som till inne­

havande av sådan tjänst efter honom förordnas, skall, när förre inneha­

varen återtager utövningen av densamma, vara skyldig att, med bibehållande av samma tjänst åtföljande lön och tjänstgöringspenningar, förrätta den tjänst vid något av riksbankens kontor, som fullmäktige, med hänsyn tagen så­

väl till den ifrågavarande personens förtjänst och skicklighet som till i övrigt föreliggande omständigheter, finna skäligt bestämma, intill dess han kan i laga ordning bliva befordrad till stadigvarande tjänst, varom allt särskilt förbehåll bör intagas i det förordnande eller den fullmakt, som för honom utfärdas.

§ 68.

Prövas ledigbliven tjänst kunna umbäras, äga fullmäktige låta med tillsättningen anstå, äfvensom, därest tjänsten anses lämpligen kunna medelst

tjänst i lägre grad ersättas, fullmäktige äga att om tillsättning av sistnämnda tjänst förordna; skolande styrelsen för avdelningskontor om dylika förhållan­

den hos fullmäktige göra anmälan, innan åtgärd för tillsättning av ledig tjänst utav styrelsen vidtages.

§ 64.

Vid alla tjänstetillsättningar skola fullmäktige till tjänsten nämna den bland de sökande, som för tjänsten är mest skicklig och passande. Till ombudsman kan endast den nämnas, som avlagt prov för inträde i rikets rättegångsverk, vilket även erfordras för anställning till tjänstgöring i ombudsmansexpeditionen vid huvudkontoret, såvida ej tjänstgöringen är inskränkt till registrerings- eller diariiföring eller liknande sysselsättning.

§ 65.

Tjänsteman vid huvudkontoret samt kamrerare och tjänsteman i andra eller första grad vid avdelningskontoren i Gröteborg och Malmö få icke annan tjänstebefattning utom riksbanken mottaga. Den, som till sådan tjänst inom riksbanken förordnas eller utnämnes, vare skyldig att annor­

städes innehavande tjänstebefattning genast frånträda. Tjänsteman, som till följd av förut gällande stadganden innehar tjänst utom riksbanken, må dock densamma bibehålla, så länge den icke är för tjänstgöringen i riks­

banken hinderlig.

§ 66.

Uppflyttning till högre löneförmåner å innehavande tjänst må icke ske med mindre fullmäktige pröva tjänstinnehavaren hava genom sin föregående tjänstgöring och fortfarande duglighet gjort sig förtjänt av en dylik löne­

förbättring.

Beträffande tjänstinnehavare vid avdelningskontoren sker sådan upp­

flyttning efter hemställan av vederbörande kontors styrelse.

Tjänstinnehavare, som, då han intjänat stadgad tid för erhållande av löneförhöjning, redan uppnått den levnads- och tjänstålder, som jämlikt § 78 berättigar honom till pension, må icke tilldelas förhöjning i löneförmånerna.

§ 67.

Mom. 1. Tjänstinnehavare vid riksbankens samtliga kontor äro skyl­

diga att underkasta sig den vidsträcktare tjänstgöringsskyldighet eller jämk­

ning i åligganden, som vid en förändrad organisation av riksbanken eller eljest kan varda stadgad.

ordnats eller befordrats vid huvudkontoret eller avdelningskontoren i Göteborg och Malmö, kunna av fullmäktige för en tid av högst sex månader förflyttas till tjänstgöring i samma eller högre grad vid annat av nyssnämnda kontor;

ägande fullmäktige att bevilja den sålunda förflyttade ersättning av riksbankens medel för resekostnaden och annan utgift, som förflyttningen för honom kan medföra.

Mom. 3. Den, som efter ingången av april månad 1913 förordnas eller befordras till tjänst på ordinarie stat vid riksbankens huvud- eller av­

delningskontor, kan av fullmäktige förflyttas till tjänstgöring vid annat av riksbankens kontor mot åtnjutande av avlöning ej understigande den för hans innehavande tjänst bestämda; ägande fullmäktige att bevilja den så­

lunda förflyttade ersättning av riksbankens medel för resekostnaden och annan utgift, som förflyttningen för honom kan medföra.

Skyldighet att vara underkastad sådan förflyttning åligger dock icke tjänstemän av fjärde graden vid huvudkontoret.

§ 68.

Mom. 1. Tjänstledighet för tjänstemän meddelas vid huvudkontoret av deputerade för en tid av högst femton dagar i följd, vid avdelningskon­

tor av dess styrelse för en tid av högst trettio dagar i följd. Tjänstledig­

het av längre varaktighet meddelas av fullmäktige, för tjänstemän vid av­

delningskontor efter vederbörande styrelses hörande. Tjänstledighet för över­

vaktmästare eller ordinarie vaktmästare meddelas vid huvudkontoret av deputerade, vid avdelningskontor av styrelsen.

Mom. 2. Bliver tjänst ledig och erfordras med anledning härav vi­

kariat, förordna härom vid huvudkontoret fullmäktige, vid avdelningskontor styrelsen.

Om vikariat, som av beviljad tjänstledighet föranledes, äger den myn­

dighet att förordna, som meddelat tjänstledigheten.

Då vikariat, jämlikt nedanstående §§72 eller 73, för någon tjänste­

man fordras i anseende därtill, att han blivit ställd under förmyndare eller avträtt sin egendom åt borgenärer, skola fullmäktige härom förordna, beträffande tjänst vid avdelningskontor efter styrelsens hörande.

Förordnande om vikariat för vaktbetjänt meddelas vid huvudkontoret av deputerade och vid avdelningskontor av styrelsen.

Bihang till Riksdagens protokoll 1913. 15 sand. 3 Käft. 5

(Bankoreglemente!.)

§ 69.

Till extra ordinarie tjänsteman i riksbanken kan den antagas, som a) undergått godkänd avgångsexamen från högre allmänt läroverk; eller b) avlagt godkänd realskolexamen samt därefter genomgått nöjaktig kurs i handelsinstitut, handelsskola eller därmed jämförlig bildningsanstalt;

eller ock

c) på annat sätt ådagalagt erforderliga kunskaper för riksbankens tjänst, Extra ordinarie tjänstemän antagas av fullmäktige och äro skyldiga att enligt fullmäktiges bestämmelse tjänstgöra vid vilket som helst av riks­

bankens kontor.

§ 70.

Tjänstemännen vid riksbankens huvud- och avdelningskontor äga att på tider, då sådant utan hinder för göromålens jämna och oavbrutna gång kan ske, var i sin ordning åtnjuta semester

vid huvudkontoret och avdelningskontoren i Göteborg och Malmö:

tjänstemännen i 3:dje och 4:de graderna under en och en halv månad samt tjänstemännen i lista och 2:dra graderna under en månad;

vid övriga avdelningskontor:

tjänstemännen i kamrerare- och kassörsgraderna under en månad, och tjänstemännen i registrators- och bokhållaregraden under en halv månad, men från och med fjärde året efter det, varunder de vunnit ordinarie an­

ställning i riksbanken, en månad, allt varje år.

Kassörer och andra tjänstemän, som hava sig anförtrodd kassavård, äro pliktiga att årligen begagna sig av medgiven semester.

Semesterindelningen för varje år fastställes vid huvudkontoret av de­

puterade och vid avdelningskontor av styrelsen.

§ 71.

Mom. 1. Om tjänsteman vid huvudkontoret, vilken å tjänsten inne­

har fullmakt, antingen vid mindre förseelser i tjänsten ej låter sig av de­

puterades tillsägelser och varningar rätta eller ock beträdes med större fel i tjänstgöringen eller med ett ovärdigt uppförande i allmänna levernet, vare vederbörande deputerad skyldig att förhållandet hos fullmäktige anmäla, och skola för sakens bedömande erforderliga upplysningar infordras samt tjänstemannen lämnas tillfälle att sig förklara. Finnes tjänstemannen be­

trädd med större eller mindre fel av förenämnda beskaffenhet, skall han

efter fullmäktiges prövning erhålla inför protokollet en allvarsam föreställ­

ning eller från tjänstgöring avhållas på längre eller kortare tid med förlust av större eller mindre del av lönen. Varder han sedermera till ny förseelse förvunnen, avhålles han från tjänstgöring på längre eller kortare tid med förlust av större eller mindre del av lönen, eller ock skiljes han från inne­

havande tjänst.

Mom. 2. Av de tjänstemän åter vid huvudkontoret, som icke å tjänsten erhållit fullmakt, samt tjänstemännen vid avdelningskontor äga full­

mäktige att, sedan vederbörande tjänsteman fått tillfälle sig förklara, från tjänsten och densamma åtföljande förmåner entlediga den, med vilken kontoret finnes icke vara belåtet; ägande fullmäktige att i avseende på tjänsteman vid av­

delningskontor vidtaga sådan åtgärd på anmälan av vederbörande kontorsstyrelse.

Anse åter fullmäktige eller kontorets styrelse av tjänsteman begångna fel kunna försonas med andra av de i mom. 1 omnämnda påföljder, äga de att sådana tillämpa.

§ 72.

Tjänsteman, som varder under förmynderskap ställd, må det ej tillåtas att tjänsten förrätta, så länge hans omyndighetstillstånd fortfar.

Bliver han icke inom två år från förmyndares inseende befriad, skiljes han från tjänsten, dock att, om hans omyndighetstillstånd varit föranlett av sjukdom, fullmäktige må äga att efter omständigheterna förfara.

§ 73.

Den tjänstinnehavare, som till borgenärers förnöjande sin egendom avträtt, bör genast från tjänstgöring i riksbanken avhållas och skall, om han icke senast ett år, efter det inställelsedagen i konkursen inträffat, styrker sig vara från borgenärers krav befriad, skiljas från sin i riksbanken inne­

havande tjänstebefattning.

§ 74.

Har tjänstinnehavare genom domstols utslag förklarats förlustig med­

borgerligt förtroende, bör han genast avhållas från tjänstgöring i riksbanken och skall, om utslaget vinner laga kraft, då skiljas från sin i riksbanken innehavande tjänstebefattning.

§ 75.

Den extra ordinarie tjänsteman, som beträdes med ovärdigt uppförande i allmänna levernet eller eljest visar sig olämplig för riksbankens tjänst,

skall på anmälan av deputerade från listan över extra ordinarie tjänstemän avföras.

§ 76.

Om någon av vaktbetjäningen visar ohörsamhet mot förmäns befallnin­

gar eller på annat sätt felar i tjänsten eller utom densamma förhåller sig otillbörligt, ankommer det på fullmäktige eller vederbörande kontorsstyrelse att avhålla den felaktige från tjänstgöring under längre eller kortare tid, med förlust av större eller mindre del av lönen, eller ock genast skilja ho­

nom från tjänsten.

§ 77.

Beräknande av pension åt tjänstinnehavare grundas på dels den lön, han vid avgång från tjänsten innehar, dels levnadsåldern och dels det antal år, han varit anställd såsom extra ordinarie eller ordinarie i riksbankens eller annan statens tjänst.

§ 78.

Mom. 1. Tjänstinnehavare skall, då han uppnått sextiofem levnadsår och räknar trettiofem tjänstår, vara förpliktad att med oavkortad lön såsom pension från tjänsten avgå, fullmäktige obetaget att, på framställning av tjänstinnehavaren, låta med avsked anstå, därest och så länge den pen- sionsberättigade prövas kunna i tjänsten på ett tillfredsställande sätt gagna riksbanken, dock icke i något fall längre än till fyllda sjuttio år.

Mom. 2. Verkställande styrelseledamot vid avdelningskontor, vilken är tjänsteman i riksbanken, vare, om han vid ovan angivna levnads- och tjänstålder frånträder förstnämnda befattning, berättigad att i pension åt­

njuta sin lön såsom sådan ledamot oavkortad.

§ 79.

Den tjänstinnehavare, som efter ådagalagt välförhållande anmäler sig om avsked, är, såvida han fyllt sextio år och räknar trettiofem tjänstår, berättigad att såsom pension för lifstiden åtnjuta tre fjärdedelar av inne­

havande lön.

Före uppnådda sextio levnadsår i förening med trettiofem tjänstår kan av- skedssökande endast i händelse av bevislig oförmögenhet till vidare tjänstgöring pension erhålla. Pensionsbeloppet bestämmes då efter tjänståren allena medelst avdrag å tre fjärdedelars lön av en trettiofemtedel för varje bristande tjänstår.

Överstiga däremot tjänståren trettiofem och åldersåren sextio, ökas det ovan bestämda pensionsbeloppet med en trettiofemtedel för varje över­

skjutande tjänstår eller ock med en sextiondedel för varje överstigande åldersår, därest detta sistnämnda beräkningssätt skulle för avskedssökanden förmånligare utfalla.

§ 80.

Då sådant för göromålens säkra och skyndsamma gång finnes erforder­

ligt, kunna fullmäktige på pensionsstat förflytta tjänstinnehavare, som av sjukdom eller minskad arbetsförmåga är förhindrad att vidare på ett till­

fredsställande sätt gagna riksbanken, oaktat han ej anmält sig om avsked.

I sådant fall äga fullmäktige att efter omständigheterna tillägga den, som avskedas, antingen hela lönen i pension, evad de föreskrivna levnads- och tjänståren äro uppnådda eller icke, eller ock en del av lönen, dock ej mindre än vad med tillämpning av bestämmelserna i nästföregående paragraf belöper.

Finna fullmäktige erforderligt att tidigare än i § 78 angives på pen­

sionsstat överflytta verkställande styrelseledamot, vilken tillika är tjänste­

man i riksbanken, äga fullmäktige att, såvida han under minst tio år tjänst­

gjort såsom verkställande styrelseledamot, enligt de i § 79 och denna pa­

ragraf angivna grunder beräkna pensionsbeloppet efter den lön, som för dylik ledamot är bestämd.

§ 81.

Rätt till pension tillkommer ej den, som blivit från tjänsten avsatt eller för fel eller försumlighet från tjänsten skild.

Har pensionstagare blivit dömd till förlust av medborgerligt förtro­

ende eller till, i stället för avsättning, straff enligt 2 kapitlet 17 § straff­

lagen, skola, efter det sådant beslut vunnit laga kraft, två tredjedelar av pensionen anses förverkade, och pensionen alltså utgå med allenast en tredje­

del av det ursprungliga beloppet.

§ 82.

Mom. 1. Ansökningar från personer inom riksbanken rörande arvoden utöver fastställd stat, gratifikationer, eftergifter eller avskrivningar få endast ske hos bankoutskottet; och skola ansökningarna till fullmäktiges expedition inlämnas senast å den dag, Riksdagen sammanträder, vid påföljd, att de i annat fall icke varda till prövning upptagna.

Mom. 2. Över sådana av fullmäktige eller styrelse för avdelningskontor fattade beslut, som granda sig på stadgandena i denna avdelning av regle­

mentet eller i de vid avlöningsstaten fogade bestämmelser angående statens tillämpning, kunna besvär anföras hos näst sammanträdande bankoutskott, dock vad angår beslut i ordningsmål endast i det fall, att klaganden blivit från tjänsten skild eller förklarats skyldig avstå någon del av sina löneinkomster.

Besvären skola vid äventyr av talans förlust anmälas hos fullmäktige, i frågor om befordringar senast fjorton dagar efter det beslutet blivit justerat och i andra mål senast fjorton dagar efter det klaganden av beslutet bevisligen erhållit del, den oräknad, allt före klockan tolv på dagen, varefter besvären böra till fullmäktiges expedition inlämnas sist å den dag riksdag sammanträder, dock att, där beslutet är meddelat senare än fjorton dagar före utgången av den sålunda bestämda tiden, besvären böra till bankoutskottet omedelbart ingivas innan klockan tolv å fjortonde dagen efter den, då befordringsfråga blivit justerad eller beslut i annat mål blivit klaganden delgivet.

B. Om tjänstemännen och arbetspersonalen vid Tumba pappersbruk.

§ 83.

Tumba bruks egentliga förvaltning besörjes på stället av en förvaltare, som på förordnande tills vidare av fullmäktige tillsättes.

Till förvaltarens biträde äro anställda för papperstillverkningen en verk­

mästare och en pappersmästare samt vid räkenskapsgöromålen och den övriga

mästare och en pappersmästare samt vid räkenskapsgöromålen och den övriga

I dokument Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning1, (sidor 29-40)