VILLKOR Allmänt

I dokument DOM Stockholm (sidor 34-46)

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor och, i tillämpliga delar, av gällande tillstånd avseende vattenverksamheter, ska anläggningar m.m. utföras och verksamheten – inklusive åtgärder för att minska vatten- och luftförore-ningar och andra störluftförore-ningar för omgivningen – bedrivas i huvudsaklig överens-stämmelse med vad Boliden Mineral AB i ansökningshandlingarna och i övrigt i målet angett eller åtagit sig.

Utsläpp till luft

2. Boliden Mineral AB ska vidta åtgärder för att motverka störande damning.

3. Boliden Mineral AB ska inom ramen för sin egenkontroll kontrollera utsläppen av stoft från krossar, malmmagasin och kvarnhall.

4. Boliden Mineral AB ska utföra mätningar av PM10 i byarna Sakajärvi och Liikavaara samt av PM2,5 i Sakajärvi.

5. Stoftnedfall från verksamheten (mätt med NILU-provtagare) får som årsmedel-värde för respektive mätpunkt inte överstiga 200 g/100 m2 och kalendermånad vid mätpunkterna S10, S11, S12, S13, S14 och S15. Årsmedelvärdet ska beräk-nas utifrån månadsvärdena för respektive mätpunkt.

Utsläpp till vatten

6. Vatten från rå- och dagvattenbassängerna får inte bräddas till recipient.

7. Nya avskärmande diken som mynnar i naturliga vattendrag ska utföras med utrymme för sedimentering före utloppet.

8. Klarningsmagasinets dammar ska höjas till tillståndsgiven höjd senast vid utgången av år 2017. Det nya vattenmagasinet ska vara anlagt senast vid utgången av år 2020. Vattenhanteringen ska planeras och bedrivas så att bräddning till recipient minimeras.

9. Bräddat flöde får inte överstiga en tredjedel av flödet omedelbart nedströms den punkt där bräddvattnet rinner in i Leipojoki. Undantag får göras om bräddning är påkallad av tvingande dammsäkerhetsskäl.

10. Halterna av sulfat (SO4

2-) och metaller i vatten som släpps ut till Leipojoki via sand- och klarningsmagasinets utskovskanal får inte överstiga de månadsmedel-värden och maximalmånadsmedel-värden som anges i nedanstående tabell. För pH gäller att värdet ska ligga inom det i tabellen angivna intervallet. Värdena för metaller avser löst halt i vatten efter filtrering (0,45 µm) och för sulfat totalhalt utan filtrering.

För tiden fram till två år från lagakraftvunnen tillståndsdom får, i samband med bräddning, för sulfat månadsmedelvärdet överskridas under högst två månader per år och det maximala värdet överskridas vid högst 20 % av mättillfällena per år.

Månadsmedelvärde (min. 7 utsläppsdygn)

Maximalvärde

pH 6,2–7,5 6,0–8,0

mg/l mg/l

SO4

2-750 1 350

µg/l µg/l

Cd 0,24 0,5

Co 12 24

Cu 12 24

Ni 12 24

Zn 24 48

Kontroll ska ske genom stickprov minst vartannat dygn då bräddning pågår.

Analys ska ske av individuella prover. Månadsmedelvärden ska beräknas för de månader då bräddning skett under minst sju dygn.

Från och med år 2018 ska flödesproportionerlig provtagning ske och analys göras av dygnsprover alla dagar bräddning pågår.

Buller

11. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än

dagtid (kl. 07–18) 50 dB(A) kvällstid (kl. 18–22) 45 dB(A) nattetid (kl. 22–07) 40 dB(A)

För Sakajärvi och Liikavaara får ovan angiven ljudnivå nattetid överskridas med maximalt 5 respektive 2 dB(A).

Arbetsmoment som typiskt sett kan medföra momentana ljudnivåer över 58 dB(A) vid bostäder får inte utföras nattetid.

Buller från verksamheten ska kontrolleras genom mätningar (immissionsmät-ningar) eller närfältsmätningar och beräkningar. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, dock minst vart tredje år.

12. Boliden Mineral AB ska utreda alternativ till regelmässig tutning nattetid från lastmaskiner och redovisa utredningen till tillsynsmyndigheten senast ett år från dagen för dom.

Vibrationer och luftstötvågor

13. Boliden Mineral AB ska så långt det är möjligt undvika sprängningar vardagar kl. 22–06 samt under lördagar, söndagar och helgdagar. Bolaget ska sträva efter regelbundenhet avseende tidpunkterna för sprängningarna.

14. Sprängningar i dagbrotten ska genomföras så att vibrationer i närmaste bostäder minimeras. Högsta svängningshastigheten i bostäder till följd av sprängning i dagbrotten får inte överstiga 5 mm/s vid mer än 5 % av sprängtillfällena per år och får aldrig överstiga 7 mm/s, allt mätt enligt SS 4604866. Kontroll ska ske genom mätning vid minst en bostad vardera i Sakajärvi och Liikavaara vid varje sprängtillfälle.

15. Luftstötvågor till följd av sprängningarna i dagbrotten får vid bostäder inte överstiga 100 pascal frifältsvärde vid mer än 5 % av sprängtillfällena och får aldrig överstiga 200 pascal, allt mätt enligt SS 025210. Kontroll ska ske genom mätning vid minst en bostad vardera i Sakajärvi och Liikavaara vid varje sprängtillfälle.

Efterbehandling m.m.

16. Deponering av gråberg ska ske i enlighet med vid var tid gällande landskaps-plan.

17. Upplag av sådant gråberg som i ett långtidsperspektiv inte bedöms kunna ge upphov till surt och metallhaltigt dränagevatten (miljögråberg) ska, för att underlätta växtetablering, påföras ett minst 0,3 m tjockt lager av morän och/eller jordförbättrande material.

18. Gråbergsupplagen ska så snart som möjligt efter täckning gröngöras med sprut-sådd eller liknande för att minska risken för damning och motverka erosion i slänter.

19. Boliden Mineral AB ska senast ett år innan gruvdriften upphör lämna in ett förslag till program för utsläpps- och recipientkontroll för tiden efter avslutning till tillsynsmyndigheten.

20. Avrymningsmassor av morän och morän som på annat sätt tas ut i gruvverksam-heten ska lagras för att användas vid efterbehandlingen av verksamhetsområdet.

21. Rötat slam ska vid förvaring och utläggning hanteras så att olägenheter för omgivningen minimeras och spridning av patogener förhindras.

Kontroll

22. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs och som visar hur verksamhetens påverkan på hälsa och

miljö undersöks. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Vidare ska anges hur det ska säkerställas att eventuella läckage i distributionsledningar för slurry på dammkrönen upptäcks tidigt.

23. Förstagångsbesiktning av nya krosstationer och bandtransportörer för malm ska utföras senast sex månader efter det att dessa tagits i drift. Besiktningsrapporten ska översändas till tillsynsmyndigheten.

24. Boliden Mineral AB ska anmäla till tillsynsmyndigheten och mark- och miljö-domstolen när detta tillstånd tas i anspråk.

Dammsäkerhet

25. Skyddslager på dammarna E–F och G–H ska anläggas upp till nivån för er-forderliga stödbankar och minst upp till den högsta nivå vid vilken källsprång teoretiskt kan uppkomma vid slutlig dammhöjd. Boliden Mineral AB ska till tillsynsmyndigheten redovisa underlaget för beräkning av den teoretiskt högsta nivån för källsprång.

26. I efterbehandlingsskedet ska anläggningen utformas med beaktande av risken för uppkomst av drivgods och avsaknaden av underhåll i långtidsfasen. Anlägg-ningen, inbegripet dammar och utskov med trösklar, ska i efterbehandlings-skedet åtminstone utformas så att ett s.k. Klass 1-flöde kan avbördas utan risk för skada på anläggningen.

Varningssystem

27. Ett varningssystem i enlighet med förslaget i den av bolaget redovisade utred-ningen eller ett system med likvärdiga funktioner ska vara installerat senast två år efter att denna dom vunnit laga kraft i tillståndsdelen. Undantag från kravet på varningssystem medges för de fastigheter som har lösts in av Boliden Mineral AB och som är obebodda.

Energi

28. Boliden Mineral AB ska inom ramen för sin egenkontroll följa energiåtgången i förhållande till produktionen av slig och malm (energiåtgång per ton) samt redo-visa dessa uppgifter i samband med den årliga miljörapporten.

Kompensationsåtgärder

29. Boliden Mineral AB ska utföra åtgärder för att skäligen kompensera för den förlust av naturvärden som uppkommer genom utvidgningen av sandmagasinet och det nya vattenmagasinet. Kompensationsåtgärderna ska utföras inom något av områdena Sarkanenä-Leipipir eller Rahavaara, eller inom ett annat ända-målsenligt område. Kompensationsåtgärderna ska avse ett område som omfattar minst 250 ha skogsmark, i enlighet med den av bolaget redovisade principen om säkerhetsmarginal, och som är lämpligt för de åtgärder som redovisats i kom-pensationsutredningen.

Avgränsning av det valda området, en detaljerad beskrivning av åtgärderna och hur området ska förvaltas och skyddas ska redovisas till tillsynsmyndigheten i form av en detaljerad kompensationsplan senast ett år från lagakraftvunnen till-ståndsdom. Avverkning i område med höga naturvärden får inte ske innan pla-nen redovisats till och godkänts av tillsynsmyndigheten.

30. Avverkning inom området för utvidgning av sandmagasinet och det nya vatten-magasinet får inte ske under häckningsperioderna för de fåglar som omfattas av artskyddsdispensen.

DELEGATION

Mark- och miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken till tillsynsmyndigheten att meddela de villkor och föreskrifter om försiktighetsmått som kan behövas i följande avseenden.

D1. Hanteringen av dag- och dränagevatten från gråbergsupplag eller område för malm- eller gråbergshantering.

D2. Kriterier för särhållning av gråberg av olika kvaliteter och detaljföreskrifter för täckning av gråbergsupplagen.

D3. Etablering av växtlighet på gråbergsupplagen och gruvområdet (villkor 18).

D4. Utformning och tätning av uppsamlingsdiken för dränagevatten.

D5. Kontroll av utförandet av moräntäckning.

D6. Ändring av landskapsplanen.

D7. Åtgärder för att begränsa diffus damning och stoftutsläpp från krossar, malmmagasin och kvarnhall och vid behov mätning av PM2,5 i Liikavaara (villkor 2, 3 och 4).

D8. Hantering av icke-branschspecifikt avfall inom anläggningen.

D9. Alternativ till regelmässig tutning nattetid från lastmaskiner (villkor 12).

D10. Detaljutformning och genomförande av efterbehandling i enlighet med godkänd avslutnings- och efterbehandlingsplan.

D11. Prövning av huruvida kompensationsplanen kan godkännas med avgränsning av det område där kompensationsåtgärder ska utföras, närmare utformning av åtgärderna, skötsel av området och hur området långsiktigt ska skyddas (vill-kor 29).

ARBETSTID M.M.

Arbetstid

De arbeten avseende vattenverksamhet som omfattas av tillstånd i denna dom ska vara utförda inom tio år från det att domen vunnit laga kraft i denna del, annars förfaller tillståndet.

Igångsättning

Miljöfarlig verksamhet som tillståndsgivits i denna dom ska ha satts igång inom tio år från det att domen vunnit laga kraft såvitt avser tillstånd till verksamheten, annars förfaller tillståndet.

Oförutsedd skada

Om de vattenverksamheter som avses med tillståndet medför skador som mark- och miljödomstolen inte förutsett får den skadelidande framställa anspråk på ersättning.

Sådant anspråk ska framställas till domstolen senast fem år från utgången av den arbetstid som bestämts.

Verkställighet

Tillståndet får tas i anspråk även om domen inte vunnit laga kraft. För de delar som avser vattenverksamhet får dock sådant ianspråktagande ske endast om Boliden Mineral AB hos Länsstyrelsen i Norrbottens län ställer sådan säkerhet som före-skrivs i 22 kap. 28 § första stycket miljöbalken.

Prövningsavgift

Mark- och miljödomstolen fastställer prövningsavgiften till samma belopp som tidigare bestämts, det vill säga 400 000 kronor.

Övrigt

Yrkanden som inte behandlats särskilt i det föregående lämnas utan bifall.

_____________

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TIDIGARE TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET ... 21 TIDIGARE TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET ... 21 MÅLETS HANDLÄGGNING ... 22 TIDIGARE UPPSKJUTNA FRÅGOR ... 22

YRKANDEN M.M. ... 23

BOLAGETS YRKANDEN... 23 BOLAGETS SLUTLIGA VILLKORSFÖRSLAG M.M. ... 25 Allmänt villkor ... 25 Luft ... 25 Vatten ... 25 Alternativt villkorsförslag 5 – 2:a hand ... 26 Buller ... 27

Kompensationsåtgärder... 30 Prövotidsförfaranden ... 30 Provisoriska föreskrifter... 31 Delegation ... 32 MOTPARTERNAS PRINCIPIELLA INSTÄLLNING ... 33

ANSÖKAN ... 34

ORIENTERING ... 34 Inledning ... 34 Ansökans omfattning och prövningens avgränsning ... 35 Ansökans disposition ... 37 Brytning och hantering av morän och gråberg ... 40 Mellanlagring av malm ... 41 Krossning och transport av malm ... 42 Anrikning ... 43 Deponering av anrikningssand och slam... 44 Vattenhantering ... 47 Dammar för sandmagasin, klarningsmagasin och vattenmagasin ... 49 Utfyllnad av ytvatten ... 55 Grundvattenbortledning ... 56 Övrig vattenverksamhet ... 56 Industriområden, infrastruktur och övriga anläggningar ... 56 Energianvändning ... 57 Deponering och användning av inert rivningsavfall för anläggnings- och

efterbehandlingsändamål ... 57

SÄKERHETSRAPPORT M.M. ... 79 Skydd mot antagonistiska hot ... 79 SÄRSKILT OM VATTENVERKSAMHETEN ... 80 Tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken ... 80 Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken ... 83 Tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken ... 83 Tillåtlighet enligt 8 kap. miljöbalken ... 84 Tillåtlighet enligt 11 kap. miljöbalken ... 85 Tillåtlighet enligt 16 kap. miljöbalken ... 86 Sammanfattning tillåtlighet ... 86 KONTROLL ... 86 SAMRÅD... 86 TIDSPLAN OCH VERKSTÄLLIGHETSFÖRORDNANDE ... 86

REMISSMYNDIGHTERNAS SYNPUNKTER ... 87

NATURVÅRDSVERKET ... 87 Naturvårdsverkets yttrande den 26 mars 2014 ... 87 Naturvårdsverkets yttrande den 28 maj 2014 ... 90 HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN ... 92 Havs- och vattenmyndighetens yttrande den 17 april 2014 ... 92 Havs- och vattenmyndighetens yttrande den 30 maj 2014 ... 94 Yrkanden och villkorsförslag lämnade vid huvudförhandlingen ... 97 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP ... 98 SVENSKA KRAFTNÄT ... 100 LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN ... 102 Tillåtlighet och hantering av utvinningsavfall ... 102 Ekonomisk säkerhet ... 103 GÄLLIVARE KOMMUNS MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ... 108 GÄLLIVARE KOMMUN ... 108 NÄRBOENDE ... 109

BOLAGETS BEMÖTANDE ... 112

Naturvårdsverkets yttranden ... 112 Havs- och vattenmyndighetens yttranden ... 122 Svenska kraftnäts yttrande ... 127 MSB:s yttrande ... 127 Länsstyrelsen ... 128 Närboendes yttranden ... 128

DOMSKÄL ... 131

TILLSTÅND M.M. ... 131 Ansökans omfattning och avgränsning ... 131 Miljökonsekvensbeskrivning ... 131 Tillåtlighet ... 132 Natura 2000, Torne och Kalix älvsystem ... 135 Artskydd ... 140 Kompensation ... 144 UPPSKJUTNA FRÅGOR, VILLKOR M.M. ... 146 Utsläpp till luft ... 146 Utsläpp till vatten ... 148 Buller ... 153 Vibrationer och luftstötvågor ... 155 Avfallshanteringsplan ... 156 Efterbehandling ... 156 Ekonomisk säkerhet ... 162 Dammar, dammsäkerhet, varningssystem m.m. ... 163 Energi ... 165 Övriga villkor ... 167 Arbetstid m.m. ... 167

BILAGOR

Karta över ytvatten som tas i anspråk för det utökade sandmagasinet...…….Bilaga 1 Hur man överklagar………..…….Bilaga 2

BAKGRUND

I dokument DOM Stockholm (sidor 34-46)