Yttrande i laglighetsprövning – avslag på vikariatsansökan

I dokument Förstudie om sprututbytesprogram (sidor 45-56)

Förslag till beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar yttrande till Förvaltningsrätten i enlighet med bifogat förslag.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Saeid Pirouznia har överklagat ett beslut den 23 februari 2015 fattat av hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, HSNK, rörande hans ansökan om vikarie. Saeid Pirouznias verksamhet regleras i lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning samt förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning. Beslutet grundar sig på vårdgivarens ansökan som inkom till HSNK den 17 februari 2015.

Av 10 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LoL) framgår att om en läkare bland annat på grund av sjukdom är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet, får en annan läkare vikariera under frånvaron.

De rutiner som Västra Götalandsregionen har fastställt för vikariatshantering återfinns på Västra Götalandsregionens hemsida. Detta framgår även på baksidan av den blankett som vårdgivaren ska använda då hen ansöker om vikarie. Denna information fanns således tillgänglig för Saeid Pirouznia att ta del av innan han fyllde i och sände in ansökan om vikarie.

Saeid Pirouznia yrkar på att beslutet som HSNK fattade den 23 februari 2015 ska

upphävas. Koncernkontoret har i förslaget till svar till Förvaltningsrätten i Göteborg yttrat sig kring Saeid Pirouznias påståenden och anfört att där saknas stöd för att upphäva beslutet utifrån vad som anges i 10 kap 8 § kommunallagen (1991:900).

Koncernstab hälso- och sjukvård Leena Ekberg

Bilaga

 Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg, inklusive två bilagor.

Beslutet skickas till

Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg, senast 8 maj 2015.

Postadress:

Regionens Hus 405 44 Göteborg

Besöksadress:

Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Telefon:

Diarienummer HSNN 2015-00238

Koncernkontoret

Handläggare: Ulla Bäckekihl Telefon: 010-441 14 18

E-post: ulla.backekihl@vgregion.se

Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197

400 15 Göteborg

Ang. Saeid Pirouznia, mål nr 2578-15

Västra Götalandsregionens svar i målet

Med anledning av förvaltningsrättens föreläggande den 10 april 2015 avges följande yttrande.

Inställning

Västra Götalandsregionen, genom Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, anser att överklagandet ska avslås.

Grund

Avseende vad Saeid Pirouznia skriver i sitt yttrande till Förvaltningsrätten den 6 mars 2015 anför Västra Götalandsregionen följande.

Omständigheter

Av 10 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LoL) framgår att om en läkare bland annat på grund av sjukdom är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet, får en annan läkare vikariera under frånvaron.

De rutiner som Västra Götalandsregionen har fastställt för vikariatshantering återfinns på Västra Götalandsregionens hemsida:

http://www.vgregion.se/sv/Vastra- Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Forvardgivare/Information-for-privata-vardgivare/Ersattningsetablering/Vikariatshantering/Regler-for-beviljande/ Rutinerna biläggs även detta yttrande.

Där framgår bland annat att vikarie inte beviljas retroaktivt förutom vid akut sjukdom.

Detta framgår även på baksidan av den blankett som vårdgivaren ska använda då hen ansöker om vikarie (blanketten biläggs yttrandet). På baksidan av blanketten anges även att Västra Götalandsregionen behöver ha den kompletta ansökan en månad innan vikariatet ska börja gälla, för att kunna hinna handlägga ärendet. Slutligen framgår det både av texten på hemsidan samt av blanketten att sjukintyg från läkare verksam vid samma

mottagning/enhet som den ansökande vårdgivaren inte accepteras, för att minimera risken för jäv. All denna information fanns således tillgänglig för Saeid Pirouznia att ta del av innan han fyllde i och sände in ansökan om vikarie.

Av Saeid Pirouznias yttrande framgår att den ögonoperation som han genomgick den 12 februari 2015 var planerad. Beslut om operation togs den 2 februari 2015. Han är själv ögonläkare och är medveten om att han inte har fullgod synskärpa efter operationen, som även anges i hans yttrande.

Ansökan om vikarie inkom till Västra Götalandsregionen den 17 februari 2015. Saeid Pirouznia ansöker om vikarie under tidsperioden 16 februari – 20 februari 2015. Som anges ovan ska komplett ansökan komma Västra Götalandsregionen tillhanda en månad i förväg, för att säkerställa att ansökan kan behandlas i god tid innan vikariatsperioden.

Saeid Pirouznia har inte haft någon kontakt med Västra Götalandsregionen i förväg för att fråga hur han bör gå till väga för att hinna få en godkänd vikarie innan en planerad

operation. Exempelvis skulle en vikariatsansökan med intyg om att operation skulle komma att genomföras ett visst datum kunnat insändas i förväg, så att Västra

Götalandsregionen skulle hinna godkänna vikarien. Om operationen ställdes in, så behöver vikarien inte användas av Saeid Pirouznia, utan han skulle själv ha kunnat arbeta. Han hade då bara haft att meddela Västra Götalandsregionen att operationen blev inställd och att vikarien inte har arbetat under den aktuella tidsperioden.

Västra Götalandsregionen har inga synpunkter på vilken klinik Saeid Pirouznia väljer att genomgå sin ögonoperation. För att minimera risken för jäv eller intressekonflikter så har Västra Götalandsregionen infört en regel om att sjukintyg från läkare som är verksam på samma mottagning/enhet som den ansökande vårdgivaren inte accepteras. Information om detta har, som tidigare nämnts, funnits tillgänglig för Saeid Pirouznia.

Vad Saeid Pirouznia har anfört utgör inte heller i övrigt någon sådan omständighet som medför att beslutet kan upphävas enligt 10 kap 8 § kommunallagen (1991:900).

Västra Götalandsregionen står fast vid den bedömning som gjordes i beslutet av den 23 februari 2015. Regionen ser inget skäl att ändra sin bedömning.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ulrik Hammar Ordförande

Detta gäller för att få ett vikariat beviljat:

• Du som vikariatgivare ska uppfylla bestämmelserna i respektive lag inklusive kravet om heltidsverksamhet.

• Ersättning betalas ut till dig som har rätt till verksamhet enligt LOL eller LOF (Lag om läkarvårdsersättning eller Lag om ersättning för fysioterapi).

• Vikariat beviljas inte retroaktivt förutom vid akut sjukdom.

• Vikariat beviljas som längst för ett år i taget.

• Vikarie för semester beviljas för maximalt 30 dagar per kalenderår.

• Semester kan endast tas ut i heldagar och inte del av dag eller i procent.

• Endast anmälningar i original och på korrekt anmälningsblankett behandlas.

• Vikariattagaren ska ta emot patienter på vikariatgivarens mottagningsadress.

• Enligt Föräldraledighetslagen beviljas vikarie till 100% till dess att barnet är 18 månader och till 25% till dess att barnet fyllt 8 år.

Intyg/handlingar behövs vid:

• Sjukdom

• Forskning eller vidareutbildning

• När vikariattagaren är anställd inom något landstings hälso- och sjukvård (intyg om tjänstledighet krävs)

• Politiskt eller fackligt uppdrag

Regler vid pension, sjukdom eller forskning

Ålderspension

Vikariat med anledning av förestående ålderspensionering accepteras i en sammanhängande period om högst två år före din pensionering, se Pensionsmyndighetens regler, och för ett år i taget. Avbryter Du vikariatet anses denna möjlighet vara förverkad och nytt vikariat av samma skäl kommer inte att medges.

framgår. För att minimera risken för jäv kommer sjukintyg från läkare verksam vid samma mottagning/enhet som dig som vårdgivare inte att accepteras.

Även intyg från läkare som har en annan relation till dig där det är risk för jäv kan bedömas som möjligt accepteras inte. Vid bedömningen av vad som anses vara jäv hämtas vägledning från Förvaltningslagen (1986:223) § 11 och 12. Vid bedömning av rätten till vikarie på grund av sjukdom tar förvaltningen hänsyn till din möjlighet att återgå till arbetet. Vikariat på grund av hel (100%) sjukersättning som inte är tidsbegränsad accepteras inte.

Forskning eller vidareutbildning

Vikariat med anledning av forskning eller vidareutbildning ska styrkas genom antagningsbesked/dokument som visar att forskningsuppdraget eller vidareutbildningen är inom sökandes yrkesområde. Dokument som styrker att utbildningen genomförts skall lämnas efter avslutat uppdrag eller avslutad utbildning.

AVTALSPART/VIKARIATSGIVARE Vårdgivarkod

Ansökan avser:

Verksamhet enligt LOL, specialitet: Verksamhet enligt LOF

Vikariatgivarens namn (Efternamn, Tilltalsnamn) Personnr (ååmmdd-xxxx)

Epost till vikariatgivare (Obligatorisk) Mottagningens namn

Utdelningsadress Postnummer Postadress

Jag är förhindrad att bedriva verksamheten på grund av (handling som styrker frånvaron ska bifogas):

Föräldraledighet, barnets personnr: Förestående pensionering

Semester Studier Forskning Sjukledighet Annat:

Fr o m T o m Vikariatet avser

Heltid Deltid:_________%

Härmed intygas att jag av ovan avgivet skäl inte kommer att vara verksam enligt lag om läkarvårdsersättning/ersättning för fysioterapi i ovanstående omfattning.

Jag är medveten om att begränsningsreglerna om ersättningstak gäller för vikariatsgivarens och anlitade vikariers sammanlagda verksamhet.

……….. ………..

Datum Etableringsinnehavarens/Vikariatgivarens namnteckning

VIKARIATSTAGARE

Vikariattagarens namn (Efternamn, Tilltalsnamn) Personnr (ååmmdd-xxxx)

E-post till vikariattagaren (Obligatorisk)

Utdelningsadress (hemadress) Postnummer Postadress

Vikarierar även för: Anställning inom offentlig vård

Nej Ja (ansökan om tjänstledighet utan lön bifogas) Bilagor

Legitimation (endast vid första ansökan) Specialistkompetensbevis (endast vid första ansökan) Tjänstledighetsbevis

Härmed intygas att jag kommer att vara verksam i mottagningen endast under den tid vikariatgivaren är förhindrad att arbeta i mottagningen samt att jag åtar mig att följa bestämmelserna i lagen om läkarvårdsersättning/ersättning för fysioterapi samt landstingets riktlinjer och anvisningar. Jag är medveten om att

begränsningsreglerna om ersättningstak gäller för vikariatgivarens och anlitade vikariers sammanlagda verksamhet.

……….. ………..

Datum Vikariattagarens namnteckning

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS BESLUT GODKÄNNS (giltiga skäl

anses ha anförts för tillfälligt vikariat)

AVSLÅS (giltiga skäl anses INTE ha anförts för tillfälligt vikariat)

Fr o m T o m Procent %

Motivering

Datum Underskrift

Justering (motivering)

Datum (justering) Underskrift (justering)

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL), 10 §

Om en läkare på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller annat liknande skäl är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet, får en annan läkare som har samma specialitet eller en annan specialitet inom samma grupp av specialiteter vikariera under frånvaron.

Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF), 10 §

Om en fysioterapeut på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering,

vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller annat liknande skäl är he lt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet, får en annan legitimerad fysioterapeut vikariera under frånvaron.

Observera att nedan punktlista gäller både LOL och LOF

Vikariatgivaren ska uppfylla bestämmelserna i respektive lag inklusive kravet om heltidsverksamhet, se 8 §.

Vikariat beviljas inte retroaktivt förutom vid akut sjukdom.

Vikariat beviljas som längst för ett år i taget.

Endast anmälningar i original och på korrekt anmälningsblankett behandlas.

Ersättning betalas ut till vikariatsgivaren d v s den som har rätt till verksamhet enligt LOL eller LOF.

Vikariattagaren ska ta emot vikariatgivarens patienter på dennes mottagning.

Den som tar in en ny vikarie skall tillse att denne lämnar in legitimation och eventuell specialistkompetens.

Om vikariattagaren är anställd inom något landstings hälso- och sjukvård eller i juridisk person som landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande i, ska intyg om tjänstledighet under vikariattiden bifogas.

Vikarie för semester beviljas för maximalt 30 dagar per kalenderår. Företrädesvis tas semesterdagar ut på heltid.

Vikariat med anledning av förestående ålderspensionering accepteras i en sammanhängade period om högst två år före pensioneringen och för ett år i taget. Avbryter vårdgivaren vikariatet anses denna möjlighet vara förverkad och nytt vikariat av samma skäl kommer inte att medges.

Arbetsoförmåga på grund av sjukdom måste styrkas med läkarintyg där grad av arbetsförmåga/nedsättning framgår.

För att minimera risken för jäv kommer sjukintyg från läkare verksam vid samma mottagning/enhet som vårdgivaren inte att accepteras. Även intyg från läkare som har en annan relation till vårdgivaren där det är risk för jäv kan bedömas som möjligt accepteras inte. Vid bedömningen av vad som anses vara jäv hämtas vägledning från

Förvaltningslagen (1986:223) § 11 och 12. Vid bedömning av rätten till vikarie på grund av sjukdom tar förvaltningen hänsyn till vårdgivarens möjlighet att återgå till arbetet. Vikariat på grund av hel (100 %) sjukersättning som ej är tidsbegränsad accepteras inte.

Vikariat med anledning av forskning eller vidareutbildning ska styrkas genom antagningsbesked/dokument som visar att forskningsuppdraget eller vidareutbildningen är inom sökandes yrkesområde. Dokument som styrker att utbildningen genomförts skall lämnas efter avslutat uppdrag eller avslutad utbildning.

Enligt Föräldraledighetslagen beviljas vikarie till 100% till dess att barnet är 18 månader och till 25% till dess att barnet fyllt 8 år.

Vikariat med anledning av politiskt eller fackligt uppdrag skall styrkas med intyg.

Komplett anmälan (inklusive handlingar som styrker frånvaron) skall vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast en (1) månad innan vikariatet skall börja gälla. Skicka in kopia på vikariatstagarens legitimation samt en förteckning över specialistkompetens. I samband med akut sjukdom får anmälan lämnas i efterhand, dock snarast efter vikariatstarten.

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Regionens hus

405 44 Göteborg

märk kuvertet med ”Vikariat”

Observera: Ofullständigt ifylld anmälan utan efterfrågade intyg och handlingar kommer att återsändas till vikariatgivaren för komplettering. Ofullständigt ifylld anmälan eller för sent inkommen anmälan, kan innebära att utbetalning av ersättning för utförd vård uteblir eller försenas.

GÖTALANDSREGIONEN

HÄLSO OCH SJUKVÄRDSNÄMNDEN 2015-03-04

Delegeringsprotokoll

Behandling av ärenden med stöd av delegeringsordning § 8/2015 ärende B 18.

§1

Personuppgiftsombud

Diarienummer HSNN 2015-00208

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvärdsnämnden utser Mats Dahlbom, Jurist vid regionkansliet, till personuppgiftsombud.

Sammanfattning av ärendet

Personuppgiftslagen regierar hanteringen av de register och system regionen har och där personuppgifter behandlas. Lagen innebär bland annat att behandüngen av personuppgifter mäste anmälas till Datainspektionen sävida det inte fmns ett personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudets uppgift är att se till sä personuppgifter behandlas pä ett korrekt och lagligt sätt.

Varje nämnd ska utse ett personuppgiftsombud. Norra hälso- och

sjukvärdsnämnden utser Mats Dahlbom som är Jurist vid regionkansliet till sitt personuppgiftsombud.

20i5=03r

^^M^lph Harlid

Beställardirektör

Beslutet skickas till

Norra hälso- och sjukvärdsnämnden Datainspektionen

Postadress:

Regionens Hus 405 44 Göteborg

Besöksadress:

Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Telefon:

Diarienummer HSNN 2015-00015

Västra Götalandsregionen

Koncernstab hälso- och sjukvård Handläggare: Ben Norman

Telefon: 010-441 33 35

E-post: ben.norman@vgregion.se

Till norra hälso- och sjukvårdsnämnden

1. Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2015-01-28 § 16 Uppgiftsområde för hälso- och sjukvårdsstyrelsen psykiatriberedning, dnr HSNN 2015-00169-1

2. Protokoll från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 april 2005.

3. Brev till PRO Bengtsfors, ang Nattjour vid Dalslands sjukhus, Dnr HSNN 2015-00225

4. Brev till SPF Högsäter, ang Nattjour vid Dalslands sjukhus, Dnr HSNN 2015-00225

5. Dals-Ed kommunala handikapprådet, protokoll

6. Dokumentation seminarium om Cannabis 26 mars, 2015 7. Folkhälsopolitiska rådet Lysekil, protokoll

8. Val av vice ordf folkhälsorådet Strömstad 9. Rehabiliteringsgarantin, protokollsutdrag HSS 10. Regionalutvecklingsplan cancervård VGR

11. Införandeplan standardiserande vårdförlopp 2015

12. Godkännande av ans om VGPV Göteborg och Strömstad 13. Bestridande av faktura

14. Mötesprotokoll kommundialog HSN Åmål 15. Pressmeddelande ny vårdgivare vid närsjukhusen 16. Protestlista

17. Protokoll från Lysekils folkhälsoråd 18. Protokollsutdrag från primärvårdsstyrelsen

19. § 20 ekonomisk rapport feb, åtgärder för verksamhet i balans 20. Protokollsutdrag Trollhättans stad Uppdrag att genomföra förstudie

avseende sprututbytesprogram

21. Regiondirektörens verkställighetsbeslut § 9 justerad standardmall för delegationsordning

22. RS § 91 Ungdomsmottagningar i VGR 23. Ungdomsmottagningar i VGR

24. RU § 54 Politisk referensgrupp från sociala investeringsmedel 25. Skrivelse – indragning av träningskort Närhälsan rehab

26. Skrivelse om begäran att överlåta avtal avseende somatisk spec sjukvård 27. Sotenäs folkhälsoråd, protokoll 19 mars

28. Strömstad folkhälsoråd, 2 mars – val av vice ordförande 29. Strömstad folkhälsoråd, 2 mars

30. Våld i nära relationer Informationsblad nr 1 31. Vårdbarometern 2014 årsrapport

32. § 3 Lysekils folkhälsoråd 23 feb 2015

I dokument Förstudie om sprututbytesprogram (sidor 45-56)