Zhodnocení přínosu zavedení EMS

I dokument FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI (sidor 71-89)

8. Interní prověrky -nástroj vrcholového vedení k ověřování systému a získávání podnětů k jeho dolaďování. Za tímto účelem jsou vyškoleni interní auditoři společnosti

5.2. Tvorba dokumentace systému enviromentálního managementu

5.5.14. Zhodnocení přínosu zavedení EMS

Zavedení systému enviromentálního managementu spolu se systémem jakosti přinese mnoho změn v podniku. Zavedení jasného řízení ve řádu ve vedení dokumentace vede k lepšímu a propracovanějšímu systému v oblasti nákupu služeb či odpadového hospodářství. Jedná se o přesné vymezení odpovědnosti a pravomocí k zlepšení organizace práce řídicích pracovníků v oblasti personální politiky.

V současné době se podnik nachází před začátkem dlouhé cesty k zavedení jakosti.

V podniku vymýšlejí plány na jednotlivé podrobné kroky celého procesu jak zavést enviromentální management. Zavedení systému enviromentální politiky by bylo pro podnik velmi náročné, začalo by se prakticky bez jakých koliv zkušeností. Společnost Petr očenášek se snaží svojí činností zásabním způsobem neovlivňovat životní prostředí. Proces EMS by měl probíhat ve spolupráci s externím auditorem, čímž se chce společnost vyvarovat případným cybám v procesu zavedení systému. Pro udržení kvality EMS by mělo pro podnik znamenat nemalé investice finančních prostředků, nejenom na činnost interního auditora. Je důležité, aby zaměstnanci se podíleli na fungování systému byli kvalitně proškoleni, aby jejich činnost v této oblasti kavalitní. Proto by i vedení společnosti mělo mít zájem na zavedení určitého všeobecného přehledu o problematice EMS. Nemalé finanční náklady budou vynaloženy na dozorový audit.

Byli vypracovány nový provozní deník, nový provozní řád. Dále byli vypracovány potřebné dokumenty pro zavedení EMS ve společnosti Petr Očnášek jako jsou – plán monitorování a měření, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, plán monitorování a měření, hodnocení aspektů a dopadů, stanovení cílů a programu EMS, havarijní karty, aspekty ems, vyhodnocení aspektů.

Všechny tyto dokumenty by měli sloužit pro lepší rozhodování společnosti pro zavedení enviromentálního managementu ve společnosti Petr Očenášek.

73 5.5.15. Záměry společnosti do budoucna

V roce 2016 čeká společnost rozhodnití pro, nebo proti zavedení enviromentálního managementu do praxe. Vedení společnosti by mělo neustále zlepšovat celý systém vedení společnosti.

Společnost si od zavedení systému EMS především slibuje snížení nákladů a množství vyprodukovaných odpadů. Očekává se, že systém plně podpoří oblast ochrany životního prostředí a tuto oblast udrží v souladu s legislativními požadavky. Výhodou zavedení systému je také lepší postavení společnosti při výberových řízení, kam by se společnost mohla přihlásit. Dále si společnost zvýší konkurenceschopnosti u zákazníků.

5.5.16. Doporučení

- Společnost by měla promyslet zavedení společnost zavedení enviromentálního managementu, výhody a nevýhody.

- Pokud se společnost rozhodne zavést enviromentální politiku měla by propagovat enviromentální politiku na úrovni podniku, tak aby zaměstnanci přijali tuto politiku jako nástroj ke zlepšení procesu a necítili je pouze jako pžíkaz.

- Zavední aktualizace předpisů externích auditorů, bude ušetřen čas vedoucích pracovníků a bude vždy aktuální znění předpisů. Vedení tím odpadne starost o hlídání změn v legislativě.

- Vedením enviromentálního účetnictví, které zajistí sledování nákladů a výnosy spojených s fungováním systému. Na základě těchto doporučení bude podnik schopen z ekonomického hlediska efektivně posoudit zavedení systému.

74

Závěr

Péče o životní prostředí patří mezi celosvětový problém. Společenský rozvoj měl a má většinou negativní dopad na životní prostředí. Právě proto bude kladen stále větší důraz na životní prostředí.

V posledních letech stoupá zájem o stav životního prostředí ve firmách a organizacích. Očekává se, že právě podnikatelé a společnosti příkladem, jak minimalizovat dopady lidské činnosti na životní prostředí. Jednou z možností, jak přistupovat k ochraně životního prostředí je zavádění environmentálního manažerského systému, který nabízí strukturovaný, systematický a přehledný přístup zavádění podle normy ISO 14001 nebo podle programu EMAS.V této práci byl proveden teoretický rozbor EMS jako součást integrovaného systému řízení společnosti. Hlavním cílem této diplomové práce bylo posoudit aspekty zavedení ISO 14001 ve společnosti Petr Očenášek. Tento podnik, jež 10 let poskytuje služby s recyklací a rekultivací stavebních odpadů na Moravě. Jakost, ochrana zdraví a bezpečnost při práci a ochrana životního prostředí tvoří nejdůležitější systémy managementu podniku, které mohou působit jednotlivě, nebo dohromady neboť mezi nimi existuje úzké propojení.

V další části této diplomové práci byl popsán proces zavádění systému environmentálního managementu ve společnosti Petr Očenášek. V této společnosti nebyl ještě zaveden environmentální manažerský systém. Proto tato práce by měla sloužit k lepšímu rozhodování majitele společnosti pro zavedení integrovaného environmentálního managementu a ISO normy 14001 ve společnosti Petr Očenášek.

Společnost Petr Očenášek dále sestavila registr environmentálních aspektů, registr právních a jiných požadavků, environmentální legislativy a vypracovat příslušnou dokumentaci. Nejdůležitější je, aby společnost proškolila všechny svoje pracovníky a seznámila je s požadavky pro zavedení environmentálního managementu. Další postup by měl následovat dodržování postupů a prověřování dvakrát za rok interním auditem, jednou za rok prozkoumá vedení a dozorovým auditem certifikační organizací.

V podniku by měli být pečlivě identifikovány environmentální aspekty, plněny environmentální cíle a programy, které by měli být přijímány ze strany zákazníků kladně. Společnosti by prospělo důkladné proškolení a informovanost zaměstnanců, aby se předcházelo případným haváriím nebo pracovním úrazům. Pro zavedení funkčního systému je nezbytné kontrolovat procesy, navrhovat opravná opatření, plánovat a naplňovat environmentální cíle. Velkým přínosem pro společnost byla průběžná evidence odpadů. Především byl kladen důraz na snížení množství materiálů a finančních prostředků vynaložených na množství produkovaných odpadů.

V současné době existuje v České republice více jak tisíc organizací, které své systémy managementu jakosti a systémy environmentálního managementu mají certifikovány, u většiny společností se jedná o nutnost, která je vedením společností tolerována pro nutnost pro obchodní partnery. Vzniklo i mnoho certifikovaných manažerů a auditorů, ale jejich přínos pro rozvoj systému managementu

75 jakosti a systému environmentálního managementu zdaleka není tak přínosný, jak by se dal předpokládat.

Po úvodním teoretickém rozboru, vymezení pojmů související se zavedením normy ISO 14001 a následným zhodnocením přínosu a nákladů a seznámením s normou ISO 14001 ve společnosti Petr Očenášek. Považuji za cíl této práce za splněný.

76 SEZNAM POUŽITÉ LITERATŮRY

[1] NENADÁL,J.,NOSKIEVICOVÁ,D.,PETRÍKOVÁ,R.,PLURA,J.,TOŠENOVSKÝ, J.

Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 1998. 283 s. ISBN 80-5894363-8

$[2] ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT: ČSN EN ISO 9001:2000, Systémy manage mentu jakosti. Praha: Český normalizační institut, 2001. 52s.

[3] ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI,METROLOGII A STÁTNÍ

ZKUŠEBNICTVÍ: ČSN EN ISO 9001:2008, Systémy managementu kvality. Praha:

Úřad pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 56s.

[4] ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT: ČSN 14001:2005, Sytému environmentálního managementu. Praha: Český normalizační institut, 2005. 48 s.

[5] MLÁDEK, M. Řízení jakosti: Management jakosti. Zlín: FTVUT, 1994. ISBN 80- 214-1451-0.

[6]. NOVOTNÝ M, .Moderní systémy řízení kvality,životního prostředí a bezpečnosti práce, Ústí n.L.:, Univerzita J.E.Purkyně Fakulta sociálně-ekonomická , 2007. 48 s.

ISBN 978-80-7044-932-5

[7] MIZUNO, S. Řízení jakosti. Praha: Victoria Publishing, 1998. ISBN 80-85605-38- [9] Internetové stránky společnosti Petr Očnášek [online], 2014, [28.4.2010].

dostupné z WWW: http://www.petrocensek. cz

[10] CERTIFIKACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ, Postup zavedení systému jakosti řízení podle ISO 9001:2008 [online], [5.5.2010]. Dostupné z WWW: http://www.iso.cz

[11] SBÍRKA ZÁKONŮ ČR,383/2001 Vyhláška ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady [online], 2010, [8.5.2010]. Dostupné z WWW:

http://www.mvcr.cz

[12] ISO – SYSTÉMY MANGMENTU, Poradenství ISO 14001/EMA, [online], 2010, [30.4.2010]. dostupné z WWW: http://www.qems.cz/

77 [13] Dokumentace systému environmentálního managementu,[online],[8.5.2010],Dostupné na WWW:

http://www.mzp.cz

[14] Systémy managementu podniku, [online],[6.5.2010], Dostupné na WWW:http://www.svses.cz/skola/akce/konf/inovace06/texty/mrocek.pdf

[15] EMAS Systém environmentálního řízení a auditu, [online], [6.5.2010], Dostupné na WWW:http://www.cenia.cz/web/www/webpub2.nsf/$pid/MZPAPFIVNKW4/$FILE/

planeta1_final.pdf

[16] Řízení jakosti, [online], [2.5.2010], Dostupné na WWW: http://www.steel-it.eu [17] Národní program zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany život-

níhoprostředí,[online],[30.10.2009], Dostupné na WWW:

http://www.ekoznacka.cz/web/www/webpub2.nsf/$pid/MZPMSFHNXUXN/$FILE/

AktualProgramEMAS.pdf

[18] BARTES, F. Řízení jakosti,Brno vysoké učení technické, 2005 ISBN 80-7355-026-1 [19] BRADÍK, J., NOVOTNÝ,R., Řízení jakosti a zabezpečení jakosti . Brno : Vysoké účení

technické , 2003. ISBN 80-214-2460-5

[20] GAŠPARÍK, J. Manažerstvo kvality a stavebnej organizacii, Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, ISBN 80-227-2196-4

[21] KUBÁTOVÁ, S., Dobrodružství ekomanagementu. Praha: MS TEAM, 1996.

ISBN 80-902169-1-9

[22] POLÁCH, J., SMOLÍK, D., PŘIBYLOVÁ,M. Ekologoické rozhodování podniku, Zlín:Univerzita Tomáše Bati, 2007 ISBN 978-7318-592-3.

[23] ŠKAPA,S., Jakost výrobních procesů, Brno: Akademické nakladatelství CERN, s.r.o.

ISBN 978-807204-571-6

[24] TRÁVNÍK, A., Řízení jakoszi, Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2002, ISBN80-7157-588-7

[25] TUČEK, D., BOBÁK, R., Výrobní systémy, Univerzita Tomáše Bati, 2007, ISBN 80-7318-381

78 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

EMS - Environmental management system (systém environmentálního managementu) QMS - Quality management system (systém řízení jakosti)

ŽP - Životní prostředí ÚŘK - Úsek řízení kvality

BOZP -Bezpečnost a ochrana zdraví při prác

79 SEZNAM OBRÁZKŮ:

O1. Vývoj řízení jakosti O2. EFQM Excellence Model

O3. Dodavatelsko – odběratelské vztahy O4. Zásady managementu

O5. Účinky systému managementu jakosti O6. Model procesního řízení

O7. Integrovaný systém jakosti

O8. Model systému enviromentálního managementu O9. Srovnání norem ISO 9 001 a ISO 14 001

O10. Integrované požadavky jednotlivých systémů O11. Demingovo schéma principů neustálého zlepšování O12. Model systému BOZP

O13. Organizační zabezpečení programu EMAS v České republice O14. Cyklus neustálého zlepšování

80 SEZNAM TABULEK:

T1 Přístupy řízení jakosti

T2 Požadavky ISO 9001 systému managementu jakosti T3 Právní požadavky na životní prostředí

T4 Průzkum – přínos EMS v České republice

81 SEZNAM PŘÍLOH:

P1 Vztah mezi ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004

P2 Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR P3 Hlášení o produkci a nakládání s odpady

P4 Roční výkaz o odpadech P5 Základní popis odpadů

P6 Rozhodnutí a povolení o nakládání s odpady z Krajsekého úřadu P7 Registr eviromentáních aspektů a dopadů

P8 Provozní řád recyklačního centra Prostějov P9 Nový provozní řád recyklačního centra Prostějov P10 Provozní deník 2015

P11 Plán monitorování a měření P12 Ochrana ovzduší

P13 Odpadové hospodářství a práce při odstaňování azbestu P14 Plán monitorování a měření

P15 Hodnocení aspektů a dopadů, stanovení cílů a programů EMS P16 Havaríjní karta

P17 Vyhodnocení aspektů – registr enviromentálních aspektů a dopadů P18 Aspekty EMS

82 PŘÍLOHA P 1 : Vztahy mezi ISO 9001:2000 A ISO 14001:2004

83

84 PŘÍLOHA P 2: Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

85

86 PŘÍLOHA P 3: Hlášení o produkci a nakládání s odpady

87

88 PŘÍLOHA P 4: Roční výkaz o odpadech

89

90

I dokument FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI (sidor 71-89)