• No results found

Investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet Motion 2019/20:1591 av Daniel Bäckström (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet Motion 2019/20:1591 av Daniel Bäckström (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2019/20:1591

av Daniel Bäckström (C)

Investeringsstöd till jordbruk via

landsbygdsprogrammet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet och att ge långsiktiga förutsättningar för gröna näringen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett gott näringslivsklimat handlar ofta om att skapa förutsättningar så att företagare ska kunna utveckla sina verksamheter långsiktigt. Formerna för investeringsstöd varierar mellan olika näringar. Landsbygdsprogrammets konstruktion riskerar att bromsa utvecklingen i den gröna näringen. I Värmland vill enskilda jordbrukare investera i nya anläggningar för mjölkproduktion. Stora och viktiga långsiktiga investeringar som skulle bidra till ökad livsmedelsförsörjning. Men de investeringsmedel som fanns tillgängliga via landsbygdsprogrammet tog i Värmland slut redan efter två år i programperioden. Under resterande tre år av femårsplanen är möjligheterna väldigt begränsade. Det här innebär en stor ryckighet och kortsiktighet i jordbrukspolitiken. Inför nästa programperiod finns förmodligen inga nya pengar att söka förrän våren 2023. Det blir en väldigt lång väntan för företagare som nu är villiga att investera nytt.

Efter flera år av kriser med torka och låga avräkningspriser för mjölk är det därför mycket angeläget att det går att genomföra investeringar när den enskilde önskar och planerar. Effekterna av att jordbrukare som vill utveckla sin verksamhet inte får tillgång till investeringsmedel blir istället att de överväger att avveckla sin verksamhet. Det drabbar landsbygden och svensk livsmedelsproduktion hårt. Mjölkproduktion är ju en mycket viktig motor för levande landsbygd.

Staten bör därför omgående utveckla former för att hantera detta. Det skulle kunna vara genom statlig förskottering, att medge att investeringsstödet får tas med in i

(2)

2 kommande programperiod eller att omstrukturera så att investeringsmedel finns till-gängliga att söka under hela programperioden.

Den gröna näringen måste ges ordentliga och långsiktiga förutsättningar i Sverige för att utvecklas. Med dagens system riskeras istället många livsviktiga investeringar att utebli. Detta bör ges regeringen till känna.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av föreskrifter inom vissa verksamheter som är riktade till äldre personer och verksamheter riktade till

Länsstyrelsen i Stockholm tilldelas 1,5 miljoner kronor för fördelning till övriga länsstyrelser

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-04-24 ERT DATUM 2019-04-09 DIARIENR 2019/64-4 ER BETECKNING I2019/01032/DF Regeringskansliet

Lycksele kommun avstår från att yttra sig över remiss angående Bättre studiestöd till äldre, U2019/04318/UH. Vänlig hälsning/Vårradahkh Anna Israelsson Nämndsekreterare

Civilsamhället måste också ha rätt att verka utifrån givna demokrativillkor, exempelvis bör organisationerna kunna neka uthyrning om en hyrestagare är icke-demokratisk och inte

Institutet för språk och folkminnen (Isof) ställer sig positiv till utredningens förslag om en precisering av demokrativillkoren för bidrag till civila organisationer, av de

Med stöd i det resonemang som Forum för i sitt remissvar om att grundregeln är att en juridisk person ansvarar för sina handlingar samt om ansvarsförhållandet mellan paraply-

Beräkningen framstår som i underkant mot bakgrund av Kriminal- vårdens uppskattning av hur många fler fall där det kan bli aktuellt med uppskju- ten villkorlig frigivning. Det

Hovrätten rekom- menderar dock att man, före beslut om ändrad lagstiftning, undersöker så att inte ändringen kan anses stå i strid med de rättigheter som Europakonventionen

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få