• No results found

Undersköterska som legitimationsyrke Motion 2019/20:1505 av Lotta Olsson (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Undersköterska som legitimationsyrke Motion 2019/20:1505 av Lotta Olsson (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1922

Motion till riksdagen

2019/20:1505

av Lotta Olsson (M)

Undersköterska som legitimationsyrke

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna att införa en ytterligare nivå för undersköterskor, legitimerad undersköterska, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Undersköterska är ett för både hälso- och sjukvården samt i många olika omsorgsverk-samheter mycket viktigt yrke. Många arbetsuppgifter ligger på just undersköterskan och ansvaret är många gånger stort. Undersköterskor är ofta de som är första linjens

sjukvård och ska bedöma när ytterligare kompetenser behövs för att skapa en bra vård och omsorg.

Undersköterskeyrket har varierat i fråga om både status och vilken typ av arbets-uppgifter som får ligga på yrkesgruppen. Det varierar mellan olika typer av verksamhet, men också över tid. Då det har varit brist på sjuksköterskor har undersköterskor tagit ett större ansvar och då bristen inte har funnits, har man fått släppa arbetsuppgifter.

Yrkeskåren har ofta haft en lång arbetslivserfarenhet, vilket också har lett till att arbetsuppgifterna har gjorts mer avancerade. Nu finns ett behov av fler undersköterskor och av att tydliggöra vad som ska ingå i grundutbildningen. Det finns också ett behov av att skapa en karriärstege för undersköterskor och en specialisering inom olika

kompetenser på samma sätt som det finns för sjuksköterskor och läkare. Undersköterska skulle då kunna bli ett yrke som fick legitimation, och då man har erhållit legitimation skulle en behörighet ges inom olika specialiteter som säkrar kvaliteten på kompetensen. Detta skulle kunna vara en del i att ge undersköterskor högre status i sitt yrke och också ge efterlängtat tillskott av kompetent personal och en löneutveckling inom yrket.

References

Related documents

Sportfiskarnas synpunkter nedan håller sig till förslaget till skyddsjakt på enskilds initiativ kopplat till storskarv, förslagen knutna till licensjakt på säl, samt förslaget

Sveriges Veterinärförbund ser positivt på att krav på flock vid jakt efter flera fågelarter införs, men menar att förslaget inte är tillräckligt för att undvika att

38 För att myndighetens stöd ska kunna vara effektivt i förhållande till företag innefattar enligt Riksrevisionens bedömning denna bestämmelse att myndigheten ska ta

På sidan 111 hänvisas till två studier som SCB har tagit fram: Lärare utanför yrket och Sjuksköterskor utanför yrket. Avseende studien om lärare utanför yrket: Meningen ”Över

Det gäller sambanden mellan inkomstskillnader och tillväxt, bostadsmarknadens betydelse för skillnaden i utveckling mellan olika regioner samt den långsiktiga kopplingen

Region Stockholm har idag omfattande kostnader kopplade till våra SITHS-kort och delar av dessa kostnader kommer troligtvis kunna minskas om vi går över till ett statligt ID-kort

Svensk Handel instämmer i lagstiftningsbehovet vad gäller statliga fysiska identitetshandlingar för att uppfylla de säkerhetskrav som ska kunna ställas på identitetshandlingar..

Transportstyrelsen anser att i enlighet med detta mål bör de föreslagna bestämmelserna om ändamål och direktåtkomst i författningsförslaget utvidgas så att uppgift (fotografi

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse

Swedish Medtech menar därför att även för detta område bör avgifter sättas med kunskap om den internationella konkurrensen och därför ligga på en nivå som attraherar företag

Yttrandet har utarbetats av en expertgrupp bestående av områdesnämndens för medicin och farmaci arbetsutskott.. Utredare Oskar Fahlén Godö har bidragit med

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredrag- ning av verksjuristen Johanna Erlandsson. I den slutliga handläggningen har även rättschefen Fredrik

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson.. Juristen Ola Vigström har

I handläggningen har också verksjurist Elin Söderlind, utredare Fredrik Ekholm, utredare Ingrid Eriksson och föredragande utredare Helena

Det föreslagna demokrativillkoret i 3 a § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område (Kriminalvårdens statsbidragsförordning)

Kommunstyrelsen är sammantaget positiv till utredningens förslag och det stödmaterial som tagits fram för att underlätta för handläggare, men även för

Det förekommer vare sig som term i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige har anslutit sig till, eller i Socialstyrelsens termbank.

Den offentligfinansiella kostnaden kan trots att avdraget riktas mot personer med låga löner utan arbetslivserfarenhet bli betydande, främst eftersom många unga som

Den samlade effekten av ”Ingångsavdraget” kommer således sannolikt vara mycket små för arbetslösheten men negativt för de offentliga finanserna samtidigt

Norrköpings kommun ställer sig bakom utredningens uppfattning att arbetet med romsk inkludering fortfarande går för sakta. Norrköpings kommun instämmer inte i utredningens förslag

Oskarshamns kommun avstår från att yttra sig över departementsskrivelsen (Ds 2019:15)..