• No results found

med anledning av skr. 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet Motion 2019/20:3405 av Andreas Carlson m.fl. (KD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "med anledning av skr. 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet Motion 2019/20:3405 av Andreas Carlson m.fl. (KD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Kommittémotion KD

Motion till riksdagen

2019/20:3405

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

med anledning av skr. 2019/20:3

Riksrevisionens rapport om

myndighetsgemensamt arbete mot

organiserad brottslighet

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett gemensamt

brottsbekämpande uppdrag till myndigheterna och tillkännager detta för regeringen. 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om öronmärkta medel för

brottsbekämpning och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ansvarigt departement med uppföljningsansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2009 samverkar tolv myndigheter mot den organiserade brottsligheten, och under 2018 knöts ytterligare nio myndigheter till arbetet i ett nätverk. Samarbetet leds av Polismyndigheten och har haft god effekt och ökat kunskapen i respektive myndighet om hur den grova brottsligheten kan bekämpas. För att lyckas knäcka kriminaliteten räcker det inte med rent polisiära och straffrättsliga insatser utan många gånger är civilrättsliga insatser från civila myndigheter minst lika effektiva. När insatserna görs synkroniserat får de bäst effekt.

Riksrevisionen har granskat det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet och kommit med ett par rekommendationer till regeringen. Riksrevisionen konstaterar att regeringens styrning uppvisar brister i det att det saknas uppdrag i regleringsbrev eller instruktioner till de samverkande myndigheterna, att finansiering saknas och att regeringen inte följer upp arbetet på ett ändamålsenligt sätt. Det finns heller ingen samordnande funktion, och inget departement har huvudansvar för arbetet. Regeringen anser dock att det inte finns någon anledning att följa Riksrevisionens rekommendationer. Deras slutsatser av kritiken är anmärkningsvärt svaga, då de endast konstaterar att ”regeringen avser att överväga om behov finns att vid lämpligt tillfälle se över instruktionerna för någon eller några av de berörda myndigheterna”. Det är svårt

(2)

att tänka sig en vagare formulering. Regeringen konstaterar vidare att ”[r]esultaten av samverkan är i vissa avseenden svåra att mäta”, men tar trots det inte till sig av Riks-revisionens rekommendation att följa upp arbetet på ett mer strukturerat vis.

Riksrevisionen konstaterar att flera av myndigheterna har äskat pengar för att klara av det myndighetsgemensamma arbetet mot brott, men ingen har fått särskilda medel i budgeten för detta. Inte heller finns det i regleringsbreven instruktioner om att en del av budgeten ska ägnas åt arbetet. Faktum är att regleringsbreven till de berörda myndig-heterna helt saknar uppdrag om det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Myndigheterna anser att bristen på pengar och styrning försvårar deras uppdrag.

Kristdemokraterna anser att detta bör åtgärdas. Det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten fungerar förvisso för tillfället. Men med en bättre styrning, avsatta medel och bättre uppföljning för att snabbt kunna åtgärda problem skulle det kunna fungera än bättre. Och det behöver också fungera bättre. Den organi-serade brottsligheten växer i Sverige och har fått fäste på oroväckande sätt. Det gäller både i systematiskt utnyttjande av ersättningssystem och spridande av tystnadskultur. Det gäller hur extremism får fäste. Den sammansatta bilden är att detta riskerar att få en systemhotade karaktär. Det är av yttersta vikt att alla tillgängliga åtgärder vidtas för att stoppa detta. Då duger det inte, som regeringen skriver, att ”avse att överväga om behov finns”. Det krävs att regeringen har en mer aktiv roll i styrningen av det myndighets-gemensamma arbetet. Styrningen av arbetet ska inte bara fungera nu utan också under överskådlig tid. Med tolv samverkande myndigheter varav flera inte har brottsbekäm-pning som huvudsakligt uppdrag behöver framtida fallgropar undvikas. Genom att följa Riksrevisionens rekommendationer anser Kristdemokraterna att det kan ske. Regeringen bör därför rikta ett gemensamt brottsbekämpande uppdrag till myndigheterna, utse ett departement som ansvarigt för uppdraget och för uppföljningen och tydligt öronmärka medel för det brottsbekämpande uppdraget. Detta bör ges regeringen till känna.

Andreas Carlson (KD)

Lars Adaktusson (KD) Robert Halef (KD) Ingemar Kihlström (KD) Mikael Oscarsson (KD) Tuve Skånberg (KD)

References

Related documents

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på de förslag som lämnas om samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.. Myndigheten vill dock

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt

I dagsläget är priset på elcertifikat väldigt låga och om priserna på elcertifikat blir varaktigt låga och närmar sig administrationskostnaderna anser branschföreningen Svensk

Dock anser Chalmers att det inte bara är uppfyllandet av målet för elcertifikatsystemet som ska beaktas vid ett stopp utan även balansen mellan tillgång och efterfrågan av

En koncentration till vissa tingsrätter innebär vidare en risk för att an- sökningar, som ska behandlas omedelbart, ges in till fel domstol. Ett system där alla tingsrätter

Vid överklagande av konkursförvaltarens eller TSM:s beslut anser hovrätten att möj- ligheten att överklaga hovrättens beslut till Högsta domstolen bör begränsas till fall där

Fakultetsnämnden efterlyser också ett fortsatt arbete på reformering av insolvensrätten i linje med de många utredningar som gjorts under de senaste decennierna och som omnämns

Med hänsyn till att tvister inom ramen för en konkurs kan ha stora likheter med sådana tvistemål som handläggs enligt rättegångsbalkens regler bör emellertid möjligheterna

Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2020-03-12

Det finns ett stort behov av digitaliserad och samordnad inrapportering av insamlade miljödata från verksamhetsutövare, ideella organisationer och myndigheter till en central

Dessutom riskerar det att leda till brist på kontinuitet vid rektorsbyten om varje rektor kan ändra beslutet om betyg ska sättas eller inte.. Det är inte lämpligt att riskera

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Flalmstads kommun har inget att invända mot det de uppgifter och den övergripande bild som tecknas i utredningen utan gör bedömningen att de stämmer väl med annan forskning

inkomströrligheten synliggör utredningen att det övergripande mönstret av oförändrad rörlighet för personer födda mellan 1955 och 1980 döljer betydande skillnader mellan

De ökande inkomstskillnaderna i Sverige och omvärlden har gett upphov till en omfattande internationell diskussion både om orsakerna till utvecklingen och det eventuella behovet

I den slutliga handläggningen har också Åsa Zakrisson,

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Kommunen delar uppfattningen att inkomstskillnader kan vara skadliga för tillväxten och ser med intresse på att ökat fokus läggs på åtgärder som både kan bidra till