• No results found

Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se i.e.remissvar@regeringskansliet.se Er referens I2020/00777/E

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se i.e.remissvar@regeringskansliet.se Er referens I2020/00777/E "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se i.e.remissvar@regeringskansliet.se Er referens I2020/00777/E

Yttrande angående remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Chalmers tackar för möjligheten att yttra sig i detta ärende.

Chalmers ser det positivt att regeringen har hörsammat delar av kritiken av Energi- myndighetens förslag i frågan om stoppregel för elcertifikatsystemet. Chalmers till- styrker att ett tidsstopp införs vid 31:e december 2021.

Dock anser Chalmers att det inte bara är uppfyllandet av målet för elcertifikatsystemet som ska beaktas vid ett stopp utan även balansen mellan tillgång och efterfrågan av elcertifikaten. Därför behövs även ett tilldelningsstopp vid 696 miljoner utfärdade el- certifikat, vilket är målet för systemet.

Vidare önskar Chalmers att kvoterna ses över så och justeras så att dessa hjälper de aktörer som redan är i elcertifikatsystemet genom att minska det stora överskottet av elcertifikat i närtid.

Göteborg 2020-04-29 Göteborg 2020-04-29

Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Avdelningen för elkraftteknik Avdelningen för elkraftteknik

___________________________ ________________________

Ola Carlson Sara Fogelström

Biträdande professor Vindkraftskoordinator

Föreståndare Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum

2020-04-29

Avdelningen för Elkraftteknik Chalmers tekniska högskola 412 96 Göteborg Besök: Hörsalsvägen 11 Webb: www.chalmers.se Chalmers tekniska högskola AB Organisationsnummer 556479-5598

References

Related documents

DO delar delegationens bedömning att stora delar av innebörden av att verka för en hållbar utveckling redan framgår av gällande skyldigheter för myndigheter, bland annat

De obligatoriska moment som krävs för att säkerställa att en acceptabel lägsta nivå på innehåll och kvalitet på utbildningen uppnås, oberoende av vem som anordnar

Länsstyrelsen delar uppfattningen att införandet av nätutvecklingsplaner kommer att ställa högre krav på bättre samordning mellan nätföretagen vad det gäller nätutveckling

Äldre fordon, stationära motorer, så står still en längre tid utgör en grogrund för bakterietillväxten som sätter igen hela bränslesystem från tank, bränslerör, filter,

Förslaget innebär sannolikt att vägtrafikens beting för att nå Sveriges utsläppstak för NO x till år 2030, ålagda genom EU:s takdirektiv, inte kommer att uppnås utan

Slutligen, Transportföretagen ställer sig bakom den föreslagna inriktningen men anser att drivmedelsskatterna måste sänkas betydligt för att motverka den kostnadsbomb

Naturvårdsverket anser att inriktningsunderlaget behöver kompletteras med analyser av hur och i vilken grad den statliga transportinfrastrukturplaneringen kan bidra till

Det samlade järnvägssystemets och – inte minst – godstrafikens behov av kapacitet för framtiden står av förklarliga skäl inte i förgrunden för det specifika regeringsuppdraget

2 Trots att syftet med förslaget är att skapa incitament för kapacitetshöjande åtgärder beräknas investeringsbeloppet på samtliga investeringar, oavsett om de bidrar

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Naturvårdsverket instämmer i bedömningen att förarbevis och utbildning bör vara ett sätt att bidra till att vattenskotrar framförs på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn

De senaste åren har taxi- och persontransportindustrin förberett sig på att dispens för Taxameter upphör med övergången till 2021 och har därav investerat

När det gäller lokalnäten tror vi inte aL en differen@ering av näLariffen mellan olika delar av eL nät som är relevant för aL öka effek@viteten i nätanvändningen eller för

Redan i dag ingår miljörelaterade avgifter på alla Swedavias flygplatser genom emissionsavgiften och flygplatsavgifterna som helhet bidrar till att finansiera Swedavias

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation som inkluderar ansvar för att

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige ekonomisk förening, nedan Bostadsrätterna, är en intresse- och serviceorganisation för bostadsrättsföreningar med cirka 8 500

Dessutom har utbyggnaden av förnybar elproduktion fortgått vilket leder till att det är än mer sannolikt än tidigare att målet om totalt 46,4 TWh förnybar elproduktion till

Elcertifikatsystemets utformning har ensidigt belönat produktion oberoende av när denna produktion äger rum; certifikat har delats ut för all elproduktion oavsett om det funnits ett

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Naturvårdsverket tillstyrker flertalet av utredningens förslag, men avstyrker förslaget om att införa ett system med kvotplikt (vita certifikat) för minskad effektbelastning

I andra punkten tredje och fjärde styckena till övergångsbestämmelserna uttalas dels att nätmyndighetens beslut får överklagas hos allmän. förvaltningsdomstol, dels

Förslaget om att ledningar, som med stöd av nätkoncession för linje används med en spänning om minst 130 kV, inte med stöd av miljöbalken ska få förbjudas avseende den funktion,

Om innebörden av första stycket är att nätverksamhet är detsamma som att överföra el för annans räkning, så är det självklart att det inte är nätverksamhet