Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se i.e.remissvar@regeringskansliet.se Er referens I2020/00777/E

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se i.e.remissvar@regeringskansliet.se Er referens I2020/00777/E

Yttrande angående remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Chalmers tackar för möjligheten att yttra sig i detta ärende.

Chalmers ser det positivt att regeringen har hörsammat delar av kritiken av Energi- myndighetens förslag i frågan om stoppregel för elcertifikatsystemet. Chalmers till- styrker att ett tidsstopp införs vid 31:e december 2021.

Dock anser Chalmers att det inte bara är uppfyllandet av målet för elcertifikatsystemet som ska beaktas vid ett stopp utan även balansen mellan tillgång och efterfrågan av elcertifikaten. Därför behövs även ett tilldelningsstopp vid 696 miljoner utfärdade el- certifikat, vilket är målet för systemet.

Vidare önskar Chalmers att kvoterna ses över så och justeras så att dessa hjälper de aktörer som redan är i elcertifikatsystemet genom att minska det stora överskottet av elcertifikat i närtid.

Göteborg 2020-04-29 Göteborg 2020-04-29

Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Avdelningen för elkraftteknik Avdelningen för elkraftteknik

___________________________ ________________________

Ola Carlson Sara Fogelström

Biträdande professor Vindkraftskoordinator

Föreståndare Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum

2020-04-29

Avdelningen för Elkraftteknik Chalmers tekniska högskola 412 96 Göteborg Besök: Hörsalsvägen 11 Webb: www.chalmers.se Chalmers tekniska högskola AB Organisationsnummer 556479-5598

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :