• No results found

Tullstation på E16 Motion 2018/19:1935 av Pål Jonson (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tullstation på E16 Motion 2018/19:1935 av Pål Jonson (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1738

Motion till riksdagen

2018/19:1935

av Pål Jonson (M)

Tullstation på E16

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att upprätta en tullstation vid E16 och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och Norge tillsammans bör överväga att planera sina investeringar på E16 i närtid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E16 är i dag den enda Europaväg som saknar en klareringsstation för Tullverket. Genom tullstationer kan Sverige säkerställa att skatter och avgifter tas ut i samband med in- och utförsel av varor men även upprätthålla en relevant gränskontroll och bekämpa olika former av smuggling.

Genom närheten till Norge har Värmland problem med internationella stöldligor som agerar på båda sidor gränsen. I flera fall bedriver dessa ligor även omfattande smugglingsverksamhet. Utifrån detta perspektiv är det anmärkningsvärt att det inte finns en tullstation på E16 längs den svensk-norska gränsen för att bekämpa den interna-tionella brottsligheten. Vidare har även åkerinäringen efterfrågat en svensk tullstation utmed E16. I avsaknaden av klareringsmöjligheter utmed denna sträcka tvingas lastbils-trafiken ta betydande omvägar till andra tullstationer vilket både skapar högre transport-kostnader och negativa konsekvenser för miljön. Regeringen bör därför ge Tullverket i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upprätta en tullstation på E16 utmed den svensk-norska riksgränsen.

E16 har på den norska sidan fått stora investeringar gjorda öster om Kongsvinger. Den felande stora länken för E16 är mellan Kongsvinger och Torsby. För att få till stånd dessa investeringar kan man bland annat i den norska transportplanen utläsa att man vill se resultat i planeringen på den svenska sidan. Detta föranleder att det är nödvändigt att

(2)

2 Sverige, i den kommande åtgärdsplanen, visar att man prioriterar sträckan E16 och att man avser att göra förbättringar av vägens standard mellan Torsby och norska gränsen.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Utredningen har uppskattat antalet registerutdrag för personer som ska arbeta inom sådan vård- och omsorgsverksamhet som utför insatser i hemmet åt äldre eller personer

I inledningen av aktiviteten etablerar deltagarna ett ramverk för deltagande där de intar olika positioner i förhållande till varandra med avseende på kunnande och vetande. En

The aim is to investigate the benefits of prospective environmentally friendly mining in contaminated with glass waste areas thus as the result having elaborated

Some examples of such materials are ashes from waste incineration, polluted soils and sediments. Today, most of these materials are landfilled, on or off shore,

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

För att möjligheten till omställning inte ska kunna användas för att trappa ner inför pensionen bör arbetstagaren ha minst tre år kvar till lägsta ålder för uttag av allmän

Den snabba nedtrappningen av ersättningsnivåerna över en relativt kort ersättningsperiod innebär en betydande risk för att matchningen på arbetsmarknaden inom sektorerna kommer

Rådet ska få en lägesuppdatering om genomförandet av handlingsplanen för att minska andelen nödlidande lån i EU och förebygga uppkomsten av sådana lån. Ärendet har behandlats

ställer flera bolag med statligt ägande redan i dag olika former av generella krav på sina leverantörer i t.ex. uppförandekoder och leverantörskoder. Genom att