• No results found

Ökad information till markägaren Motion 2020/21:2301 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ökad information till markägaren Motion 2020/21:2301 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1227

Motion till riksdagen

2020/21:2301

av Sten Bergheden (M)

Ökad information till markägaren

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheter och tjänstemän som gör utredningar, undersökningar eller andra aktiviteter måste informera markägaren före sina besök och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har en allemansrätt i Sverige som innebär en stor frihet, men också ett stort ansvar för vår natur och gentemot markägare.

Det är en stor tillgång och en unik möjlighet att vi som privatpersoner kan röra oss fritt i vårt lands vackra natur. Denna allemansrätt ska vi vårda under stort ansvar.

Det har på senare tid blivit allt vanligare att myndigheter, offentliga verksamheter, företag och föreningar m.m. har börjat använda allemansrätten som en möjlighet att göra undersökningar, utredningar och aktiviteter i naturen. De letar efter exempelvis fornlämningar, de tar jordartsprover, letar gamla träd, våtmarker, lövskogsinventeringar, har kurser och håller utbildningar i naturen.

Det är bra att många vistas i naturen och har möjlighet till det, men det minsta man kan begära är ändå att de ska ha en skyldighet att anmäla detta till markägaren och fråga om lov eller åtminstone meddela vad de avser att göra på marken.

(2)

Sten Bergheden (M)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den. offentliga förvaltningen

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Remissens förslag gällande höjda åldersgränser för rätt till studiestöd och ändrade återbetalningsregler samt extra veckor till äldre studerande är positivt för att ge fler

En svåruppskattad men sannolikt stor andel av målgruppen torde utgöras av människor som antingen är eller riskerar att bli arbetslösa, eller är sysselsatta i arbete som inte

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta