• No results found

Miljöbalken och äganderätt Motion 2020/21:1258 av Mats Green (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Miljöbalken och äganderätt Motion 2020/21:1258 av Mats Green (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2200

Motion till riksdagen

2020/21:1258

av Mats Green (M)

Miljöbalken och äganderätt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den försvagade svenska äganderätten genom översyn och förändring av miljöbalken och

artskyddsförordningen m.m., mot bakgrund av lagstiftningen om egendomsskydd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten är grunden i demokratin, och grunden för äganderätten i sin tur är mö-jligheten att äga och bruka mark och fastigheter. I dag ifrågasätts såväl som prejas den privata äganderätten direkt, indirekt och kontinuerligt från både politiskt håll och från offentlig förvaltning. Detta är ytterst ett hot mot demokratin och rättssamhället.

När miljöbalken antogs av riksdagen 1998 lämnade man avsiktligt utrymme för att många bedömningsfrågor skulle avgöras genom rättspraxis. Det har fått till resultat att implementeringen av miljöbalken fått en negativ inriktning med utökade äganderätts-inskränkningar som följd. Detsamma gäller för flera av de förordningar som helt eller delvis utgår från miljöbalken. Ett exempel på detta är den i allra högsta grad aktuella artskyddsförordningen. Denna och övriga aktuella förordningar behöver därför ses över och förändras för att i högre utsträckning följa lagstiftningen om egendomsskydd.

References

Related documents

Vid fördelningen av tillstånd för digital kommersiell radio ska Myndigheten för press, radio och tv i stället beakta att utrymmet för sändningarna ska kunna tas i anspråk

Försändelsen får, enligt 8 § andra stycket, öppnas bara om det finns anledning att anta att den innehåller en vara som omfattas av lagen och att denna vara kan tas i

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Wi ddin g, i närvaro av prorektor, pr ofessor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Omnfeldt.

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i betänkandets slutsats om att det, utifrån tillgängligt underlag, inte går att ta ställning till om ett restriktivt spridningsförbud

I förordningen om bekämpningsmedel föreslås ändringar som innebär en ny definition av behörighetsklass 3 och införandet av en ny behörighetsklass 4, samt begränsningar

Länsstyrelsen Skåne ställer sig frågande till om detta verkligen är något som Jordbruksverket kommer kunna utföra själva då det idag är Länsstyrelserna som sköter

Svenska Hyrverksföreningen förordar en särlagstiftning för hyrverksverksamhet där hänsyn har tagits till relevanta omständigheter för vår verksamhet. Svenska Hyrverksföreningen

På så sätt skulle stödåtgärden omfatta samma tidsperiod som Regeringen nu föreslår för en tillfällig dispensmöjlighet, ett år, men tidsperioden skulle rikta in sig på

Byanätsforum vill först och främst förtydliga att vi inte tar ställning till huruvida bredbandsstödet bör finnas med i framtida GJP eller om det uteslutande ska hanteras inom

Folkhälsomyndigheten menar vidare att en perspektivförskjutning från ett renodlat sjukvårdsperspektiv till ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete, är nödvändigt för att

Forte anser att utredningen om välfärdsteknik i omsorgen är högaktuell, viktig och att digitaliseringen kan bidra till olika typer av positiva effekter för äldre, personal och

valt att yttra sig över vissa principiella överväganden i förslaget, eftersom utredningens slutsatser kan komma att påverka utvecklingen mot införande av välfärdsteknik även

Förvaltningsrätten har utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta inga särskilda synpunkter att framföra med anledning av betänkandet.. Ärendet har föredragits

− ÖK instämmer att en strategi för införande av välfärdsteknik behöver tas fram och förankras i flera led från politiker till tjänstemän, eftersom beslutsvägarna i en

Det är, enligt promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen

Helsingborgs stad välkomnar förslaget att medge undantag från det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.. Helsingborgs

− Lämna förslag till vilken modell som bör gälla för nästa upphandling och beskriva en föreslagen fortsatt process fram till upphandling.. Trafikverket ska vid genomförandet

I sin helhet ska det svenska utvecklingssamarbetet bidra till att minska fattigdomen i landet, till bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och till respekt för

Remiss från Justitiedepartementet – Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2) Betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften föreslår att ett äktenskap som

jämställdhetsperspektiv där normen i Sverige utgår utifrån monogama äktenskap och jämställdhet är det av vikt att lagstiftningen är tydlig och klar för att

Jönköpings kommun har av Miljödepartementet beretts tillfälle att senast den 19 februari 2020 yttra sig över förslag till ändring i industriutsläppsförord- ningen (2013:250)