• No results found

Skolans sexualundervisning Motion 2020/21:3147 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skolans sexualundervisning Motion 2020/21:3147 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2020/21:3147

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Skolans sexualundervisning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skolans sexualundervisning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnmorskor larmar om att fler ungdomar nu söker vård för sexskador i underlivet efter för hård sex. Detta fenomen bottnar bland annat i tillgången till pornografi på internet. Ungdomar som bevittnar dessa filmer tror att det är så sex ska utföras då tillräckliga kunskaper saknas. Samlag utförs också fast man egentligen inte vill och grovheten i utförandet gör att underlivet skadas. För att skydda ungdomarna från både fysiska och psykiska skador bör sexualundervisningen i skolan stärkas. Skolans utbildning bör innefatta en tillräckligt god sexualundervisning som innebär att ungdomars kunskap om sex ökar och att de sexrelaterade skadorna därmed minskar.

References

Related documents

Med de osäkerhetsmoment som nämnts i det föregående avseende de föreslagna förmånernas klassificering och med hänsyn till lagstiftningsförslagens utform- ning kan det

UHR ställer sig positivt till promemorians ändring av betänkandets förslag (s. 15) om att krav på genomgången utbildning från gymnasieskolan eller komvux alternativt annan

Fler inslag av starkare yrkesreglering och yrkesexamina inom fler yrkesområden kan vara en del i detta och bidra till att öka attraktiviteten för och kompetensen inom dessa

Swedac vill inledningsvis uppmärksamma Försvarsdepartementet på att en statlig myndighet som har ansvar för marknadskontroll eller annan tillsyn, inte utan tillstånd av regeringen

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i betänkandet. Advokatsamfundet ifrågasätter dock om utredningsförslaget innebär att verksamheten för tillsyn får

Det måste vara otvetydigt när en förpackning är en återanvändbar förpackning, en förpackning eller när en förpackning som återanvänds blir en produkt och därmed inte kommer

Uppföljning av det EU gemensamma målet för bygg-och rivningsavfall visar att cirka 50 procent av det icke-farliga bygg-och rivningsavfallet 1 materialåtervanns i Sverige 2016.