Vägledning för kosmetiska solarier som yrkesmässigt upplåts till allmänheten - Strålsäkerhetsmyndigheten

Full text

(1)

Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish Radiation Safety Authority

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

Internt

Datum: 2019-05-27 Dokumentnr: 19-1534 Process: 1.1

Handläggare: Augusto Zuniga Stenberg

Vägledning för kosmetiska solarier som

yrkesmässigt upplåts till allmänheten

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Detta framgår av 7 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen (2018:396). Bestämmelserna riktar sig till den som yrkesmässigt bedriver verksamhet med kosmetiskt solarium.

Varför får inte kunder under 18 år sola?

Det finns ett bevisat samband mellan exponering för UV-strålning och risken för hudcancer. Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige och den som ökar mest. När det gäller exponering för UV-strålning och utveckling av hudcancer är barn särskilt utsatta. Barn har känsligare hud än vuxna och solexponering och brännskador är därför extra skadligt under barn- och ungdomsåren. Enligt WHO:s organ för

cancerforskning, Agency for Research on Cancer (IARC), finns det ett tydligt samband mellan solarieanvändning i unga år och hudcancer. Därför har IARC rekommenderat en nedre åldersgräns (18 år) för solning i kosmetiska solarier.

För mer information se regeringens proposition 2016/17:55.

Hur hårt är kravet för kontroll av 18-årsgränsen?

Lagen är tydlig i denna fråga. En person under 18 år ska inte kunna nyttja ett kosmetiskt solarium. En rutin för kontroll av 18-årsgränsen ska vara robust och säker och ska inte kunna kringgås.

Vem ansvarar för att bevisa att 18-årsgränsen upprätthålls?

Bevisbördan ligger på verksamhetsutövaren som på ett tillfredsställande sätt ska kunna visa att kontrollsystemet fungerar. En bra vägledande fråga är ”kan en person som är under 18 år otillåtet bruka solariet utifrån denna rutin eller detta system?”

Vem är tillsynsmyndighet för kosmetiska solarier?

Tillsynsmyndigheter för kosmetiskt solarium är den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta följer av 8 kap. 2 § 3 strålskyddsförordningen (2018:506).

(2)

Sida 2 (4) Dokumentnr: 19-1534

En verksamhetsutövare har flera solariesalonger i olika

kommuner. Lokalerna har rustats med samma tekniska system

men fått godkänt av vissa inspektörer och avslag av andra. Kan

olika inspektörers beslut skilja sig från kommun till kommun?

Ja. Individuella bedömningar ska alltid göras av tillsynsmyndigheten, detta medför att ett system som fungerar bra i lokal A kanske inte fungerar i lokal B, inte ens om

verksamheterna finns i samma kommun.

Vem ansvarar för att bevisa att det finns dubbla tidtagarur vid

obemannade solarier?

Verksamhetsutövaren ansvarar för att solariet har dubbla tidtagarur och ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa detta.

När kommer nya föreskrifter?

Utöver de nya kraven i strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) finns Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. Våra föreskrifter ändrades senast den 1 juni 2018 genom SSMFS 2018:25.

Vilka tekniska system för kontroll av 18-årsgränsen är godkända

av SSM?

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner inget system förkontroll av 18-årsgränsen. Ett eventuellt godkännande av ett tekniskt system görs av respektive tillsynsmyndighet. En bra vägledande fråga för att se om ett tekniskt system fungerar är att ställa sig frågan: ”kan en person som är under 18 år otillåtet bruka solariet utifrån denna rutin eller detta

system?”

Olika sorters appar används för att betala och starta solarier i

obemannade salonger. Dessa appar sägs kontrollera att

personer som solar är över 18 år. Är dessa appar godkända av

Strålsäkerhetsmyndigheten?

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner inga appar. Ett tekniskt system kan vara godtagbart om det går att visa att det är tillräckligt robust och säkert och inte kan kringgås.

Bevisbördan ligger på verksamhetsutövaren som på ett tillfredsställande sätt ska kunna visa att kontrollsystemet fungerar. Ett eventuellt godkännande görs av respektive

tillsynsmyndighet. En bra vägledande fråga för att se om appen uppfyller kraven är: ”kan en person som är under 18 år otillåtet bruka solariet utifrån denna rutin eller detta

system?”

Vad kan en kommun göra om ett solarium i kommunen inte

följer kraven?

Tillsynsmyndigheten (kommunen) kan bland annat besluta om föreläggande,

omhändertagande eller försegling, se 8 kap. strålskyddslagen. Tillsynsmyndigheten kan begära hjälp från polisen, se 8 kap. 12§ strålskyddslagen. Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av strålskyddslagen, förordningen eller föreskriften till polis eller åklagare, se 8 kap. 7§ strålskyddsförordningen (2018:506).

(3)

Sida 3 (4) Dokumentnr: 19-1534

Vilken straffsats gäller för att bryta mot lagen angående

18-årsgräns för solariesolning?

Att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium är straffbelagt, där lägsta straff är böter och högsta straff är fängelse i sex månader, se 9 kap. strålskyddslagen. Straffet (böter eller fängelse) drabbar en person (tex ägaren av solariet). Det är inte tillsynsmyndigheten som beslutar detta utan polis/åklagare/domstol.

Hur får jag tag i affischen ”Råd för din hälsa”?

Affischen ”Råd för din hälsa” finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida som PDF för att ladda ner och skriva ut. 9 § Affischen ”Råd för att skydda din hälsa” i det utförande som framgår av bilaga 3, avsnitt 3, ska anslås på eller intill 1. varje solarium som upplåts till allmänheten, 2. plats där betalning eller bokning för solningen sker, och 3. plats där ett för kunden individuellt anpassat solningsschema upprättas. Anslagen ska minst ha format A3 och vara placerade så att de är väl synliga och så att texten är läslig för den som ska använda solariet.

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/regelverk-for-solarier/

Finns affischen ”Råd för att skydda din hälsa” på fler språk?

Strålsäkerhetsmyndigheten tillhandahåller endast affischen på svenska.

Hur får jag tag i affischen ”18 år”

Ett exempel på hur en affisch som upplyser kunden om 18-årsgränsen och som hjälper verksamhetsutövaren att upprätthålla 18-årsgränsen finns för utskrift på

Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida.

LÄNK TILL AFFISCHEN

Finns det en uppdaterad checklista?

En reviderad checklista finns för utskrift på Strålsäkerhetens webbsida.

LÄNK TILL CHESKLISTAN

Vad gäller för föreningar som har solarium att tillgå för sina

medlemmar?

Det avgörande för föreningar är om upplåtandet av solariet sker yrkesmässigt, en

bedömning som måste göras i det enskilda fallet. Det är också av betydelse hur snävt ordet medlem definieras i det enskilda fallet. Är medlemmarna en mindre sluten grupp och är det enbart dessa som har tillgång till solariet? Eller kan vem som helst bli medlem genom att betala en medlemsavgift? Finns det en särskild kostnad vid användning av solariet? Även andra faktorer kan vara av betydelse i det enskilda fallet.

Fråga angående krämer som säljs i anslutning till solning i

solarier, för insmörjning innan solning.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift (SSMFS 2012:5) 12 § I verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten får det inte tillhandahållas eller förmedlas kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att appliceras på huden före

(4)

Sida 4 (4) Dokumentnr: 19-1534

solariebestrålningen och som kan förstärka den ultravioletta strålningens verkningar. Syftet med paragrafen är att produkter som innehåller fotosensitiva ämnen inte får tillhandahållas. Det är upp till verksamhetsutövaren att visa på ett tillfredställande sätt att produkten får säljas.

Stämmer det att det är förbjudet att marknadsföra solarier?

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :