Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-11-19 I2020/02960 II 4 Infrastrukturdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att bistå Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdraget med arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer på fjärrtåg. Inom ramen för uppdraget ska Trafikverket utifrån den kompetens myndigheten har bidra med information och, vid behov, analys i genomförandet av PTS uppdrag.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen har denna dag uppdragit åt PTS att redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer på fjärrtåg (I2020/02958).

Coronapandemin har på några månader radikalt förändrat vardagen vad gäller att både leva och verka i samhället. Krisen har påskyndat den digitala omställningen och flera sektorer har övergått till nya digitala arbetssätt och lösningar för att upprätthålla verksamhet och viktiga samhällsfunktioner. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att totalt 50 miljoner kronor används under 2021–2022 för att genomföra insatser som främjar mobil uppkoppling på fjärrtåg. Det är en av flera satsningar för att snabbt ta Sverige ut ur lågkonjunkturen och återstarta ekonomin.

Resandet med tåg ökar i Sverige. Att resa med tåg är bekvämt och

miljösmart. Regeringen vill främja att passagerare i hela Sverige ska kunna vara uppkopplade även under tågresan. Regeringen har under våren 2020 bjudit in till rundabordssamtal med bl.a. tåg- och mobiloperatörer. Som en följd av samtalen avses en överenskommelse tas fram av vissa av dessa

(2)

2 (3) aktörer i syfte att förbättra mobil uppkoppling på tåg. Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen i hela landet är prioriterat av regeringen. I

januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, anges att målet ska vara att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023. Regeringen har därtill i strategin Sverige helt uppkopplat – en bredbandsstrategi formulerat ett mål för 2025 som innebär att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband.

Trafikverket ansvarar för den statliga järnvägsanläggningen i Sverige och har viktig kunskap som PTS behöver för att kunna genomföra uppdraget

effektivt.

På regeringens vägnar

Anders Ygeman

(3)

3 (3) Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA, K och SFÖ Miljödepartementet/ME Näringsdepartementet/JL, MK och RTL Infrastrukturdepartementet/SVS, TM, TP och US Kammarkollegiet

Post- och telestyrelsen Samtliga länsstyrelser

Samtliga kommuner och regioner IT- och Telekomföretagen

Sveriges Kommuner och Regioner Tågföretagen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :