• No results found

Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1§ förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom området för elektronisk kommunikation och för postområdet.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1§ förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom området för elektronisk kommunikation och för postområdet."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum Vår referens Sida

2020-11-05 Dnr: 20-10303 1(1)

Ert datum Er referens

2020-09-11 Ju2020/03115/L2

Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

ju.remissvar@regeringskansliet.se

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Remissvar från PTS avseende, Ju 2020/0315/L2, Ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal

Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1§ förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom området för elektronisk kommunikation och för postområdet.

PTS har på remiss fått betänkandet av utredningen om nya

konsumentköpregler, SOU 2020:51 Ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal.

PTS har inga synpunkter på remissen.

Björn Blondell Divisionschef

Detta yttrande har beslutats av divisionschef Björn Blondell. I ärendets slutliga handläggning har även avdelningschefen Olof Bjurö, enhetschefen Ann-Sofie Fahlgren samt juristen Anna-Lena Alknert (föredragande) deltagit.

Page 1 of 1

References

Related documents

avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt bilagan till förord- ningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet, och2. förslag till ändringar

11 § 2 Post- och telestyrelsen ska främja att marknaderna för post och elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konsumentperspektiv och ur den

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ska införas en ny paragraf, 6 b §, av följande lydelse.. Myndigheten ska senast

vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering och ge stöd och information till myndigheter och

20 § 5 De anställda hos Post- och telestyrelsen får inte för egen eller någon annans räkning driva sådan verksamhet som avses i lagen (2003:389) om

Att myndigheter, funktionshindersrörelsen/användarna och privata aktörer (ofta utbudssidan) samverkar och har en ömsesidig förståelse för och insikt i varandras verksamheter,

Enligt PTS mening är det viktigt för befordringsföretagen att det finns en tydlighet i hur anmälningsskyldigheten ska tolkas och tillämpas, inte minst mot bakgrund av att det

En i sammanhanget grundläggande frågeställning, som fallit utanför utred- ningens ram att närmare besvara, är hur begreppen samhällsviktig verksamhet, verksamhet av betydelse