• No results found

Analys och jämförelse av polisrapporterade personskadeolyckor i trafikolycksstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Analys och jämförelse av polisrapporterade personskadeolyckor i trafikolycksstatistik"

Copied!
45
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

VTInotat

NUmmer: T 89 Datum: 1990-06-15

Titel: Analys och jämförelse av polisrapporterade

personskade-olyckor i trafikolycksstatistik

Författare: Urban Björketun Göran Nilsson Awdelning: «Trafikavdelningen v Projektnummer: 74322-2 Projektnamn: - Olyckor 1988 Uppdragsgivare: TSV Distribution: ;Ei/nyförvärv/begrânsad/

. Pa: 5__81 01 Linköping. Tel:_013-ZQ 40__0(_). Te/ex 50125 VTISGIS. Telefax 013-14 1436

Insatt/tel' Besok. Olaus Magnus vag 32 Llnkoplng

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND

MÅLSÄTTNING

ÖVERGRIPANDE ORIENTERING OM TRAFIKOLYCKSSTATISTIK

Trafikolycksstatistiken

Trafikolyckor med personskada

GENOMFÖRANDE

RESULTAT

FÖRSLAG TILL NYTT REDOVISNINGSSYSTEM

(3)

1

ANALYS OCH JÃHFÖRELSE AV POLISRAPPORTERADE PERSONSKADEOLYCKOR I TRAFIKOLYCKSSTATISTIK

1 WATTNING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

All statistikredovisning som avser polisrapporterade olyckor har en

gemensam källa. Den manuella hanteringen frän polisens blanketter

till olika register - att kopiera, skicka med post, skriva/stansa in på nytt - medför försämrad datakvalitet och minskad täckningsgrad. Ett datorregister hos polisen med viss identifierande information om

varje trafikolycka skulle ge möjlighet till förbättrad och förenklad

hantering och dessutom garantera att inga olyckor faller bort eller

kommer till. Från detta register görs sedan överföringar till SCB,

vägverket rn fl. Antingen är den överförda informationen tillräcklig

för respektive mottagares behov, eller så kan den användas för

kontroll av att kopior erhållits på samtliga aktuella olyckor.

2 BAKGRUND

Den officiella olycksstatistiken avseende vägtrafikolyckor, lik-som olika väghållares olycksstatistik, baseras på polisens

rap-portering. Vid analys av trafiksäkerhetssituationen och dess

förändring krävs kännedom om de olyckor som inträffat exempelvis

inom ett geografiskt område eller i någon speciell väg- eller

gatumiljö. Mellan en olycka på vägen och en post i ett olycks-register finns flera störkällor.

För det första är det inte säkert att olyckan kommer till poli-sens kännedom. I en VTI-studie avseende egendomsskadeolyckor i E-län 1983-1984 visar en jämförelse mellan polisrapporterade och försäkringsanmälda olyckor mellan bilar att polisen rapporterat

(4)

28 procent (och försäkringsbolagen 90 procent). Samma studie jämför antalet trafikskadade personer i olyckor mellan bilar enligt polis, sjukvård resp försäkringsbolag. Härvid redovisar polisen 62 procent - 354 av totalt 569 skadade personer.

En andra störkälla är de fall där polisen känner till olyckan

men med hänsyn till olyckssituationen avstår från rapportering.

Utifrån den VTI-studie som refereras ovan är det inte möjligt

att särskilja dessa båda typer av bortfall.

Ytterligare problem kan kopplas till hanteringen sedan polis-rapporten upprättats - dvs när baksidan på

trafikmålsanteck-ningen fyllts i och kopierats. För samtliga olyckor där någon

person skadats skall en kopia skickas till statistiska

central-byrån. Vidare skall för samtliga olyckor en kopia skickas till

den väghållare som är ansvarig för den väg eller gata där

olyck-an inträffat. Olycksstatistik från olika myndigheter uppvisar

ofta dålig överensstämmelse trots att samma källa finns i botten

- nämligen de polisrapporterade olyckorna.

3 MÅLSÄTTNING

Föreliggande undersöknings syfte är att försöka klarlägga varför det uppkommer skillnader mellan olika redovisningar och utifrån denna kunskap finna lösningar så att åtminstone den officiella trafikolycksstatistiken uppfyller följande elementära krav.

0 Alla personskadeolyckor som är kända - registreras - av

poli-sen skall ingå i den officiella olycksstatistiken.

Detta är den övergripande målsättningen. Målsättningen leder i

sin tur till att alla andra redovisningar av person-skadeolyckor

(5)

3

4 ÖVERGRIPANDE ORIENTERING OM TRAFIKOLYCKSSTATISTIK

Det kan vara av intresse att inledningsvis redovisa det antal

personskadeolyckor som registerats av polisen i olika län och

motsvarande antal som redovisats av SCB utifrån rapporter från

polisen 1988.

LÄN Personskadeolyckor Personskadeolyckor Skillnad

enligt polisen enligt SCB

AB 2798 C 468 528 +60 D 547 545 - 2 E 854 863 + 9 F 740 533 -207 G 381 296 -85 H 437 389 -48 I 110 98 -12 K 306 299 - 7 L 605 540 -65 M 2074 2043 -31 N 597 530 -67 0 2246 1753 -493 P 998 963 -35 R 566 551 -15 S 624 574 -50 T 666 564 -102 U 502 561 +59 W 596 572 -24 X 599 568 -31 Y 437 557 +120 Z 229 209 -20 AC 465 458 -13 BD 517 415 -102 17207 EXKL.AB 15564 14409 -1155

(6)

C, E, U och Y-läns polismyndigheter redovisar färre

personskadeolyckor än som rapporteras av SCB.

F, G, H, L, N, 0, S, T och BD-läns polismyndigheter redoviSar betydligt fler personskadeolyckor än som rapporteras av SCB.

Övriga län ( D, (I),K, M, P, R, W, X, Z och AC-län) tycks vara mer normala - SCB har något färre personskadeolyckor, vilket kan bero på att vissa olyckor kanske inte uppfyllt definitionen

på vägtrafikolycka eller inte rapporterats till SCB.

Ovanstående kan inte anses tillfredsställande. För att närmare belysa problemet redovisas nedan motsvarande för 1986 och 1987.

Vissa luckor finns härvid för vissa län.

LÄN POLIS SCB POLIS SCB 1986 1986 1987 1987 AB 2698 2707 C 535 519 469 479 -+ D 537 561 539 525 + E 677 720 718 741 ++ F 565 538 622 549 --G 357 300 340 261 --H 446 392 436 375 --I 93 115 104 K 336 309 224 L 580 516 605 446 --M 2446 1947 2038 1777 --N 553 459 440 414 --0 1781 1739 P 941 864 832 R 536 539 481 516 ++ S 627 559 621 566 --T 616 493 498 346 --U 489 572 502 499 += W 689 572 565 488 --X 631 600 549 528 Y 437 481 437 485 ++ Z 246 215 258 232 AC 437 416 456 433 BD 443 457 386 +?

(7)

5

Det råder en viss stabilitet mellan olika år. E, U och Y- läns

polismyndigheter redovisar även 1986 och 1987 färre

personskade-olyckor än SCB. C- län har också färre 1987.

Det är också i stort sett samma län där polismyndigheterna' har betydligt fler personskadeolyckor än SCB.

Polisens uppgifter baseras på sammanställningar från varje

polismyndighet inom länet gjorda på uppdrag av RPS.

Utan att gå närmare in på olika förklaringar kan konstateras att polismyndigheterna har kännedom om betydligt fler personskade-olyckor än vad som redovisas i den officiella statistiken.

Upp-skattningsvis försvinner var 10:de person-skadeolycka på vägen

till redovisningen av den officiella trafikolycksstatistiken. Detta gäller 1988.

Ovanstående kan tyckas vara av begränsad betydelse om bortfallet är slumpmässigt och stabilt. Inget talar emellertid för detta. Ovanstående förutsätter att de olyckor som redovisas i den offi-ciella statistiken ingår bland de som registrerats av polisen.

Resultaten ovan antyder att detta inte är sjävklart. I så fall

är problemet än större. Detta kan åskådliggöras genom följande

figur.

A B A B

Statistikkälla B är en del Statistikkällorna utgör

av A, Åntalet i de båda

olika populationer. En del

källorna kan jämföras. är gemensam. Antalet i de

Matchning inte nödvändig. båda källorna kan inte

(8)

Även om antalet personskadeolyckor är detsamma hos polis och SCB behöver detta inte betyda att det är samma olyckor. Det som

måste belysas är också vilka olyckor som är gemensamma.

4.1 Trafikolycksstatistiken

Trafikolycksstatistiken är den viktigaste förutsättningen för

ett effektivt trafiksäkerhetsarbete. Nuvarande utformning av

trafikolycksstatistiken har gällt sedan 1966 och innebär att

polisen skall upprätta en statistikuppgift för alla

trafikolyck-or som kommer till polisens kännedom. Statistik-uppgiftens

inne-håll och blankettform har varierat, från olika blanketter för trafikolycka med personskada och trafik-olycka med enbart

egen-domsskador till en gemensam blankett som utgör baksidan på

tra-fikmålsanteckningarna fr.o.m. 1976. Utformningen av denna

ändra-des 1985.

Rapporteringsrutiner har utarbetats av SCB och RPS. Tyvärr tycks

enhetliga registreringsrutiner av inträffade polis-kända olyckor

saknas. Vid utryckning finns s.k. ingripande-meddelanden men vissa olyckor anmäls senare till utrednings-avdelning eller mot-svarande. Ovanstående innebär att polis-kända olyckor uppstår först sedan baksidan på trafikmåls-anteckningen fyllts i och kopierats.

I och med att denna kopia finns är en trafikolycka definierad.

Antalet sådana olika kopior är således det underlag som finns

för trafikolycksstatistiken. Dessa kopior utgör underlaget för polismyndigheternas rapportering till resp. länspolis-chef och RPS. Det fanns tidigare uppgifter om hur många dessa var och en

grov uppskattning för 1988 är att de uppgår till närmare 90.000.

Förutom att dessa kopior används internt av polisen är givetvis syftet att de skall utgöra underlag för statistik för trafiksä-kerhetsmyndigheter, väghållare (vägverket och kommuner), forsk-ning m.m..

(9)

.7

För att åstadkomma detta finns olika överenskommelser med polis;

o Polismyndigheten skall skicka en kopia på alla olyckor i

vil-ken någon person skadats - vägtrafikolycka med personskada

-till statistiska centralbyrån.

o Polismyndigheten skall skicka en kopia på alla olyckor till

den väghållare som är ansvarig för den väg eller gata där

olyc-kan inträffat.

Dessutom finns sedan 1966 en Överenskommelse mellan vägverket och de kommuner som har statskommunala vägar att kommunen skall skicka en kopia på kopian på alla olyckor inom kommunens

väg-hållningsområde till vägverkets centralförvaltning. Det finns

ett drygt 100-tal sådana väghållningsområden.

Innan kommunreformen var dessa kommuners väghållningsområden

detsamma som kommunen, men idag utgör väghållningsområdet enbart en del av kommunen. Vid sidan av dessa kommuner finns 174 kommu-ner som är väghållare för de gator och vägar inom kommunen som inte är statliga vägar ellerenskilda vägar. Här är situationen

mycket varierande när det gäller rutiner mellan polismyndighet

och gatukontor eller motsvarande. I flertalet fall erhåller

ga-tukontoret kopior av olyckorna, men ofta finns inga klara

ruti-ner eller bearbetning och statistikframställning.

Vägverket som är ansvarig för alla statliga vägar har en regio-nal organisation som består av en vägförvaltning i varje län. Polismyndigheterna inom länet skickar kontinuerligt en kopia på

olyckor som inträffat på det statliga vägnätet inom länet till

vägförvaltningen. Vägförvaltningen kontrollerar innehållet och

platsbestämmer olyckan i förhållande till vägdatabankens

refe-renssystem, kodar olyckan och skickar koden till centralförvalt-ningen där olyckan lagras i dator. Detta innebär att alla dessa olyckor finns samlade på ett ställe och kan efter behov fördelas

(10)

4.2 Trafikolyckor med.personskada.

Till SCB skall alla polismyndigheter inom 48 timmar skicka en

kopia på trafikolycka med personskada innehållande upp-gifter om

antalet skadade eller dödade samt om de skadade är svårt skadade

(förväntas bli inlagda för vård) eller lindrigt skadade.

Dess-utom skall personer som skadats så svårt att fara för livet fö-religger följas upp i 30 dagar efter olyckan. Om den svårt ska-dade avlider inom denna period redovisas personen som dödad i den officiella statistiken och olyckan som dödsolycka. SCB kan också göra direkt jämförelse med socialstyrelsens

dödsorsakssta-tistik. '

Vid sidan av den officiella statistiken över personskadeolyckor

och skadade i trafiken upprättas motsvarande statistik av väg-verket och de större kommunerna (även av polisen som redovisat ovan). .All denna statistik baseras på de kopior som erhållits från polisen. Genomgående redovisas totalt sett färre personska-deolyckor i den officiella statistiken än vad som redovisas av de övriga.

(11)

5 GENOMFÖRANDE

VTI har tidigare på uppdrag av VV och TSV undersökt olika

sta-tistikkällors innehåll när det gäller trafikskadade - polisen,

sjukvården och försäkringsbolagen. Den övergipande erfarenheten från dessa studier är att jämförele av enbart antalet skadade är mycket vilseledande varför varje uppgift i resp. statistikkälla

måste jämföras.

I detta fall underlättas analysen av att ursprungsdata är de kopior som polisen tagit fram. Vilka av dessa finns redovisade av SCB, vilka finns redovisade av vägverket, vilka finns

redo-visade av kommuner med väghållningsområde och vilka finns

(redovisade eller ej) i de övriga 174 kommunerna?

Givetvis hade undersökningen underlättats om polisen hade en registrering av samtliga kända personskadeolyckor - tidpunkt, plats och uppgifter om de inblandade m.m.. En sådan registrering

finns som framgår inledningsvis men eftersom polisen i vissa län

redovisar färre personskade-olyckor än vad SCB fått från samma län föreligger uppenbara brister i polisens sammanställningar.

VTI har i samråd med SCB, TSV' och VV insamlat följande

uppgif-ter.

° VTI har genom skrivelse till de 174 kommunerna erhållit de

kopior som de i sin tur erhållit från polisen. Ungefär 150

kom-muner har svarat.

o SCB har listat alla trafikolyckor i den officiella statistiken

1988 efter län, kommun och tidpunkt med angivande av vissa

övriga identifikationer.

o VTI har erhållit motsvarade listor från Stockholms stad och

(12)

0 Från Vägverkets olycksregister körs alla olyckor ut länsvis

efter tidpunkt när olyckan inträffat.

o VTI har från vägverket erhållit allakopior som vägverket

er-hållit från kommuner med eget väghållningsområde.

0 Alla kopior som gäller personkadeolyckor från kommunerna sor-teras ut och avprickas mot SCB-listan. När det gäller storstä-derna prickas dessa av mot motsvarande lista.

0 Alla "vägverksolyckor" inom resp län prickas av mot SCB-listan.

(13)

11

6 RESULTAT

Erfarenheterna från de utförda arbetsinsatserna bekräftar de på

förhand förväntade farhågorna.

Exempel 1.

Kommunerna i Stockholms län som inte har eget väghållningsområde

förfogade över personskadeolyckor som inte kan återfinnas på

SCB-lstan.

Exempel 2.

Vägverkets ölycksregister för E-län innehåller

personskade-olyckor som inte finns på SCB-listan

Exempel 3.

De personskadeolyckor som erhållits från Nynäshamn finns inte på

SCB-listan. Samtidigt har SCB-listan personskadeolyckor från

Nynäshamn som inte erhållits från kommunen.

Resultatet av utfört arbete, där uppgifter från olika källor

kontrollerats mot varandra, framgår av sammanställningar på föl-jande sidor.

(14)

Personskadeolyckor 1988 efter olyckans svåraste följd. Uppgifts-lämnare Dödad Skadad svårt Totalt Vägverket Kommuner 1) Summa SCB 491 225 716 722 SCB exkl län AB Polis exkl län AB 2412 2416 4828 4584 14409 15564 7895 13413 11901 8421 10536 18957 17207

(15)

13

Antal personskadeolyckor 1988 som återfinns i Vägverkets regis-ter men ej i SCBs.

Olyckans svåraste följd

Dödad Skadad Totalt

svårt lindrigt

20 198 1063 1281

Dödsolyckor 20

dessa förklaras enl följande

Felregistrerade i F-län 7

Dubblett i O-län 1

Dubblett i vägdatabanken 2

Ej dödsolyckor enl polisens olycksblankett 4

Borttagen av TSV 1

Summa _--1;

Kvar 5

Återfinns i TSVs förteckning

3

(16)

Förteckning över dödsolyckor där uppgifter från olika källor ej stämmer överens.

Numreringen återfinns på bilagda olycksblanketter och utskrifter

från vägdatabanken (sidorna 15-30). Hr 3 Q O 10 11 12 Kategori

Känd av VV och polis men ej av SCB dito

Känd av VV, TSV och polis men ej av SCB

dito dito

Dödsolycka enl VDB men ej enligt polis

dito dito dito Dubblett i VDB dito dito

(17)

15

;ananarbnmhdeafon INFOHMA ' meuwucnmu fal PGA-:'11 cnormum

.. Vämrankolycka 2 7

.Sollentuna, SVS 08-55 93 00 1:///9 '

Wåhmmrikluoo 54 Kommun 56 Tid. Ae Mån Dog KI Vug'xázlarko-O

punkllör J 7 / gå 0

0 | 2 10 1 9 Sollentuna .Mm 188 1024.11 12.4) 1 1 4 1 : z /

56 Olycknphg tango qaxu-/vöqmmnlvdqm' w hum: um: .Mind in!! nilmlil' WWW mal." 'um V59

Korxvikenleden'norrut.1_höjd.med Ruethållareväpgn. Rotebro.

.. . _ . ... od _ ' iordon ange: toldonsahç (pb. fb. mc om t 1 . 57 Snr . på sniken an as alu. oc M 09 odd A av bokstav A (M 3 11an B M V "mm - . . A . ' eo "

Junna-Inom... 0.04 400 OQvKUQWO? 'Yo-.OMmn' v|ázm' 1 MV Vau"NM VII. Inled de! nrvm'bo'anda vaguahunl . "Aqllmalnnlxln'ngal

;9.33

I

/Ms '9 /ob ö

i

.

'

'

3.6? m

_ :...-...

...-..._-Vid tillfället rådde mörker och det.rbgnhde z, våt vägbana. färdades Norrvikenleden norrut. Vid tillfället rådde en

,5 i 'oi-lar *på Väppñ. 7_ 11356._ maa.?97:3täålln cvägen_ :7:211 dejt till h en

, vlndrutw: krossades, \ ';c' :lillällcu "made :15h ..ai"l. 6:11' nas ;_5'110', in; q.. '3) Aug-l;ch

I Det hela hände så plötsligt att ' NL. inte hann bromsa, Då Han hade parkerat bilen och begett sig till olycksplatsen så såg han att det mänisk: cnm_°r-AH knän kö'r-f på- ?min vi'ch-h hål] (3971719 hadp ?omm-H: '.'P4Lir'llb

B Väg-och trafik C VäderiekvVäQLagl belysning

V-u A ;V09 B 62 Tw'lhnvisninw'I V50 A Visa 9 65 vadmmusmmmdm 67 Trnñkmiliö

' °' 69 Vlgnumrnør 9* ' Huvudlod 1 Y 0pp'Nu mm 1 Tänbebvgm område. g'i

*_1-/jñçx ;_47 3 Ej huvudlod 2 05mm." 2 E; tättbebvggx ormåde 2 1

H59". dm. : 83 Tnnkrcglcdng'i I : . A Regn 3 x 86 Husfömbmhdon

MW" I 7 0 I ' Förb m v-aváng. ' 1 ' Snöblahdn ngn 4 Daqdius ' ; ' 1

--: n qutvp ' ' - swpptm V - 2 5 Snow: 5 _ Mörka . 2 x '

:Malma-J' 1 .Viimngsplitx 3 55 -vsgug Grvmnglswmning . 3 ' :

v";\ \onrutikloa 2 64 Tnflknlgnul'! v Web-mm to" 1 om miz i 3 'MT' ' "m

_nnnm ;lim v59 3 | mukaan 1 Viqbanan våt/fuktig 2 T 69 Gnu-/vlçbølymlnq \ V59 Å V59 5 | G!" 4 Y Ur funmion Z Tiock hlpackld snö 3 Tänd g_ 1 Y . Enskild väg 5 Gult blinkande 3 Tunn it lvbob synlig] 4 Slåckt - 2 - Öw v69. torg m: 6 Saknas ' 4 I Lö: Sno/snömdd S Saknar: 3

D Trafikelemgm E _Inblandade personer

. 70 Trafikulomont ' 71 Pononnum'mor 72 Tutikam 73 Panonukndl 7'

.Lu-4 nn I

-'Nr Trolikmmom n ax pb, Regaweungnñummor Totalt Obligagomkg 1.5: (öm, Föme Pam. 05a Svårt' Undr "'de IV _ ' lin/tung Ib. lin/tung mc, (anges för molor- och antal ;um adam, och skadadg ;man skadad skadad MM : cvxu. gåondo enl 4 ! VTK. sliplorøon. för ut! Imdon ' pOfSI person.: ' "m" !. whldwr- - . ivvn nu) ' lordonu .. 1 2 1 2 3 lmnc

L - (förtal '

I

Ix'°U'-Pib - - o o o - u - - - - o . g . . .- 00 . . . . ....10--1-...I§ __F | x 0 .U4 0 - - 0 c u n c .ao\--J o n-ç- -: \*'

'--z-..gående. n u vo a - - 0 0-1 - - 0 - - o - u u ..0001 - - 0 - 0 i - 0 0 - o -0 I. ø u v 0 0- - o 0 | ---- o I.. - . - o o -n o a o - . r v- - . o -.

5.' ... i I I I I I ' ' ' i i i i 0 i b 0 .0 I .i I l D i 0 i i D i i I c 0-... U U ' I . i D i 0 c I I... i l ° I O i C n u n r u o o . ... Q I p i o .ir-.b.Å I ...-i .J 0 u o - cu. n 1 C i i r U I "

(18)

16

.an/u'kl IUIVÃJUHLIL *w

'.) Kommunen

*#mEHO*** win! "' V' - .0- r .- a av" ' ' J :M 'Ha-NI". -- »Hun-4" -'

q \_ quunükowcka ,

;Vår GW Mia?! ?_0120 - .. .. å 7/3 503/

-, Tua-_.nn'n- av 0:' o M [14 huliålhun 15.10 ||IÅ Ål Mau DIV Å| [ch'W'oI-vu / / 4 V H punkllov

._QJ_92-J.Q....I _ .VA XJO .. .. ärm 492 10.1 1061;' Lao 4 1 1 1 1 / 1 I

56 "Huis (.I'og'u alu .'s-.Igllmv'l- VÃIHIII_ a-v Iman? ...und .qvxmvcl HI [1.'lpl-.|'.||f | utpla'm" HU'HJH .mm h'u_h|'a '

_ 'S \

-Ru Å 5. 300.-.rn v_-v,a_bfç.r__.lâg:cm§.n .em/w-- MUXPP,

_9..._.Åo vv» M WW: ..

_

57 Ski". på vilkoå "nu" qntu och vüunmhn. Vögluüdd, Mföljtl (w hcij J A msp D on_l hån-Mu Ronny. Vid) ill! (anton. (inom. Inlägnx'slw "1-21, 1/ loglsinrlnpuwnwul "xml ull (milkulumum |V.|"\u..l. ..uu ;nvmmm I, 4. J DIV, vmun m Mum Vum luunuuc Ilmu um m vV\I':Hw-u'---" "w'w'mw'- --v--v - --v-m L mållnnlnnknlngm (NFS 4'H ;'03 ' " i i i i4 1 g . . I a u . I I 0 S Wii i ; i I ; | a r n 4 D I i l \ I c I I I c I l 1 I I | | C o .

i'§7';'fi *

I | ' 0 l 0 0 a 0 | - c . n 3

..5

O :

i i ' .

.__.__._ . .-t'(7// . .1-4

I

.JP

Z

r

I 1 . | | I 0 i | . 0 c o i - o

NMS.

.

.---' DWMWPH v l-

i I 0 0 l l i av.. 0-_ | | n g |- ..|. . o . . * i ' I- . 1 4. : I 2 i I | | 0 o l . _oi-.7.0 2 i... . l ...1 0 .i i 0 .A .0 0 l' l 0 | ( ._ I I . . . .09W :PMdçc. -i :- z | ; i 4 o : : q 0 o o -0 '° I 0 I | U n -Ä 0 u n I . ' 4

. 1 . 5 i, . .Hb/IM. Åh' . den ,iMac/1: . . .

. J! | S . . c 'U|\dl u n t o 0_ ;

68 Kortfattad bukrlvnlng av händolulödoppn. ifklfölhmlndin m m

n s ' 'i . L..

?6:4 ?IP/det ' PIM),th roa/'11 Hävmw7b7f3, 7rd" 4515" '1 å (z 'JIV M Hifüxvn "gsm /' 692%. SmetH/HJM/w Owgv'xaf'

Vfc/ ø/yøKsEoYc/,rdiåh / 'Nån/Jc .' Vä- 5. '95/4115 :.me "2 -" -g-fff '. -77,- I??

-'H .\ (I N . ,7_ »V o. - . '. __ ._- ._ .Ar .4.4

á/gnd* alwfnof 50/1. 4/13,

8 Väg-och trafik 4 C Vädorlek, väglag. belysning ' M

' qu A Vlg B 62 Trafikanvtiplnut'i Vlg A Väg-8 35 vidgd.k.löm |.nd|n .7 mamma

k-/" " 1 55

s. Vlgnumm" . Huvudlde 1 K / Upwguv'd" 1 InbdeOOlOfN o 1

r 1 K 2 i EJ huvodlod 2 ,( Dig/dm 2 K g K f.

l ' qu- tillåtna ' , ' 9: Trlnknqlodng') _ _/ ' - mm 3 se usa-tomumm . Y_ _\

_nmzam //o Fötbmv-wing /' anbumau ngn ' m x Doo-uu: ' 1

H VIWP. - BIOPPHH -v ' . 2 Snölmr s ' Marko: 2; l; Motonrlg 1 Vi nl ' M 5.5 mm _ ' OrynkL/kw-MIQL J

Mphånullklod 2 u'mukugmq - Vlobamp ton : x ' U °m°°=3 '°'°'°*W" .

-/ :7 'um V59 3 i 7 Hunktlon 1 Vlobm Vltlluhlg z ( X 09 Gatu-Ivigbdywtng VMA V59 8

bn. ' _ 4 Ur funktion 2 Whipockødw _ 3 "M 1

Enskild via v 5 om: Mama. 3 Tunn!! Mobnynllgi 4 men :

Owglo. :om 040 6 Bohm 4 < Lblusölmömodd s saluh- J K

0 Trafikolgmçn: H. A E inblandade nonor

"3 T'Ivf'k'kmi _ 71 PONMOUmmor 72 Tuflkon't 73 PGMMM

NI Tulikokmonl (t ex pb, Roolmodngmuw tog." ,' Miqnodüt '6, nu ' 56,." nu., 066 sd" UM, vor'ud IV lin/tu lb, uti/tung mc. (mon lö! mola- och mm mm mm och .man w." W .W ark-i. ml 4 b VTK, NIploødTn, lö! un fordon nl mm :om: ml1 djur AL vann! _I i _ . .._ ludomt / . h / .. 1 2 1 2 3 MM):mn

ég..§. §xaés..ç.b. ... ... v ... ...

jälâéänlonlooniooäzooiiv I s c n o - q' u I o u r 0 u s n n u o .0% n n n u u ao . i. ...-g u . . . ..4 o c q u c . o u - . o g q v - 0 g o r -. Iof/.-..-n 0.- o o o o o i ...Ihl. a u a o u a c ...ann-01 a o a o u o 0 c A lol . Q . . . ... . . _ . . , . _ _Z,:.?.l ,.: , , , _ ' ...i . . . . , , , , . , . , , , . ,:'.. , ...I , .' . . .. I..|ucgnaoo| o . a A u . o . . ...L-"4...". - o - - o a v u n u v n a a o ...I -| c s u u y n n c o a n 0-0 n o 0 0 c n u n a u 0.0.0.0.. . . o 0 . a . o p o a A n .04 . . _ - . . o o a o . o . . .co----

ut-bon-Oh 655m '\ _ n undmokocngmmém bulm' Badmth .vn-__

. NKJ-aja Fu Inlodt oi Fu nedlagd - . . '

M 1" '7 WW mmunkc moon .

.cq . _.. " ° '' ' ' ' ' ° '' *Ovv0_ v 0 0 - o-rv.\--'| :_\OQO§00110-.

MMMNWW'O Rappomhargm ,. ._ .g .,

(19)

-' ..\ , ._'. -.

i m Pom/.straix'utod

17

,_3,._:l..\ 2. :.\..i . . ([0 w - ' .4. .

AÃ/?Oá//Jd/mgåd utbpg-n 4/7'54 Kommun ,j

-. CulnM (Öl

UAC: *EFS 'ET _.

y !ÃTÅHELTZÃ-I

_. . u . , ;7.7.. - .invasiv-7.0,

' Väguaükchku

_; /waw

Ae Mån Daç I! Vaahbilarkoø

§53?

,.-

ZJ/ á

M -_ _ _ A . . 8 Vägopch trafik

;07-0 ./. ' J . o.. , I /7 :92777 ,4 /J 0 v-..-C Vädei'lekwäglag,belysning . ^ - Ö .' ^ /| /J ufycknr. J | | __J_ J**' 1\ A-\'

56 Oiyckznlltz (ange potu-Ivänmmçlvz'gm, ev humr sam: avstånd Ii!! närmaste korsning mei-an allm vägar '

/ J)

/ '

'r

-57 58:33:75» vilum nngn: gçtuv och vingmn, vaçbmad. möijd av bokstav A (959 B så: avsnm å nodhn. Vid Wulth (ordon ungas fordom.:an lpn. lb, mc etc). twgnro-ringsnumm um! rm lvafikdnmom (vüguuikamd nunwmv L 2, 3 osv, vilka: r.: :kan van: idenmu med det ne vederbbnndo vigmtikan: hum i nnnkmåmmøcrmnpu

(RPS 411.762!! , .. .. ...1 . _ ..._ - . _- . . .7. .. . .-.- _ -. .-..-..._.._ ....t--.._ NL.an I . .. . .. ..- ..- .. f.-.._.-.._4.._. t. ...5. ... ... _ n - - q'. .. 4... . é.. . .- ... . .o .. ...l-v.._.-_ I ...-?... ...L... _...-...- _..._._._11 'F-" ^ : . 6)/ 9 2 , å * \ __A_ _ -. .._..-... ., _. . 1-...? . o . . . . .-. ... - .. ..-.-.1.A . . .. .. -...-...-.- _--\.. ... 3... ... .. . -..:.._....,. . .._.-...-.. . . 1 .. . . .-.1: .l -1..- J . :...-4. l ..3.. . ,-.---...-.-.. ... -0 .. .. .. .... u. f ' ' . Å' 'Ä 4 ..- .... | 0 : | i 0 ... .- .. ... . . 1 f . [.1.t_-7_--3.. v u v . . .... -.. ' ' l : ' , ' 'r '7 ,(3 I Å... .... . ,. .... .. .. -...- ..._.Y. .. . z.. . .. . t . . -.... .. .A.._....__._ ._,-_._.-...'. ..._:'..._._.______._L - , i ' . i .- - n g .- . .. in i' . I L 0 ' ' ' .' 2 mg . -< 40:' I ' __:___j,__.. __-..., .... .. ...a .3 .. . --. . -1 .. .. ... .. -....- .. -_ .. . 4.. . i ' ' ' ': z" ' ' ° . l i . : § I

i ,

'2 --

:

.4:741

-F

,ü :,. 2> :2 .IM-s burit' ' ' 5 ; "' ' ' . ' ; ; f 1 :I ; 7; i : " i - :11':- »mL- J -' ' I 'L 7 ' : - ' ' -- w . a' r: _ i' . . 2 -_4--0w--oçn- i- - 12:?pánlakf-_hbb\<' . ... | . . n. . ' ' lá ; 3 i : - _ . - i n . »- n. . ' ' _ s ' _ ; . g | ' l

:ul-w --- ' l' ' U 0_ i I . a 0 0- ...:. ...J ....-... u; .Mn-71:a...].u. .n - m' ' I 3 i

' ' - ' ' ' t 3 ! 5 ' 9 ' j : i i ' . ' :

'WC' i - 1 I.. ' .0. .. .l.. .1. .. ... .4. A i : ä_ . --_< j ' .__: -uv .' I -- o-J-O - 'ul a' 1 . .a- ...2.

P. ' -.... .. ...i - 0 nu... 0. '...-o---na--.-_.T--.-'. ...-u. --o ...-;r co -- l 0 I c nu. '---1 I : . 0 i .4.0 .-.-ni.

. . , . D 2 .

._4- -- -.-.. ... -.... v a "i . c | I I 4 . .ö .' .

_--.-;-._._._._.l-....-..1 I .I - I .4_ . a ... ... .... t - -.... .Ja .. .... .... ... .-.' .-4-."4.._-T.-...-...-...w _ni_

' I I . . . . 1 . 0 E i .

--. -..9.0- . ... . ..._ 0...-. a a . - a I . a . ... u.. .. ..-.l.... ... ... . . I 0 . - . . a .. .. .. --. ... -A4 ....: 0 ..4.. -...--M.-.I..-.. .... _-_'o.a.-' ...-..-_L_ 68 Khnfmad mms/ning av hlndciwiörloppu, ;ikdörhånanden m m

-. ' .av . o r . I_ . . ,. ca_ 0/0 x 5246. /nø erøézx/ MR_ kylig/#77 /704- [lena/4, u / 7 r -. - .A C: - - .- n . t . - ,- > - '- '1"'1-'7 ' "' ' " ' "."_" .cr/*/?. '6. .'--3 .'4"-'-""- -.'-,- Ä - "MHF :."- ^-'-'- - A- <' ' "

.L

_ ' Vlgnummor var ng A Våg'B 52 Trañklnvinüngnr'!

32.5..

HmmleEj humdlød 21 Våg A V59 B 65 Vidmokuömlumdon .169m tillåtna Matlab" 63 Tullingmlng' I Föda m wwâng _§1 VlgtYP " *fl-mms 'Eggenufiklod . :0 Illm via Gala Slopplikl Vajningml Uppehåüsvider 1 Dia/ömma 2 Rogan 3 Snöbiandn man 4 smslån 5 Ei tittbobvilol 67 Trailkmlljö Tinbobygqt område omtåde . -. . . -. wM . . . . . . r__ , J M ! ____ Dapclius Mörka' 65 Violaç 84 Tumulonal') I_ Iunkünn

Ur funktion : m o uN -Vagbamn ton Vlçbman våt/fuktig

_ hack uslpackad snö U ÅU N -ñ 68 Uwfödüllmdm Gryning/skymning W.. Y S J Om 68:2 eller 3 förämls Tind 59 Gatu-Ivlqbttymlng V59 A Vbo B

_ ;Kim ;- ao ?Läsa 497_ Umm:i BM ;får/7 få :i än.: (777 l-u Inled: ej 1 Ej snanin . o . o o p. gsresullul :Gamingen c; bfon ?Bron kan ej stytkas

Misszánkz oskyidêç; ...-rj Fu nedlagd Missxänkt ej Mil 15 år ' " Misstänki avåiden i g Iiupponehmgih 1 l i 4 ,... 1 , --. 2 ....-. ...-.- __

Ensküd'vig r _ _ __m_______ 3 w __ P _ hmm; lvåçb synlig! b_ Stick! 2 Övrvig',|orgo\c __ .4. _[ LPESHÖFWÖW'UÖ S'kn

-D Trafikelema t ' E Inblandade persoqer _ N

70 anmuhmlm 71 PNWMWT'T'f 7.2_l'mk'm 73 Pimmnd.

Nr Tuükolomømll en 90, Rngistmuingmum : Tou" Obhwmmhgö, 15...", Fo..., nu . Död svan und, wrkhd av lön/'unglmun/wno mc. (ongoslbrmow or. mm wmaoago. ochskodadc won ;nam skadad _'"WMV erica, gående en] 4 i VIK. glåpfmdon, för ut! for ou pezsi mmm.. u :nun-.x

ViN/55°' av." n." X . [mdunm _ . 1 2 1 2-* 3

.L...â15. ...

.T

.... .... ...

...

./...2?4... .. 4.

.... ..

... ...-.

.. ... ... .. 4 ... ... .d ... ... ..

Ono datum 75 Undnnöknlngolodlrom bulm finduuduum A

(20)

INFORMAI:ONSUNUERLAG . ;.

51 i'ul.:.un HUHJ'HH. Julmumma. tel-:Inn

3"; lastad , 13. 1: Laholm, tfn 04 50-? ?3090 Vögl'a"k°'Y°k . ,. Hz;

,17,-A - m_ ___ v d; , L -_

[53 P.»wv-yndluhuzskon 54 Kommun 55 Tid Å: Mån Dag Kl Vagm'uåackud C.. K_ i t _ < ; pun' .! lo! (_ i.) i t_ F L_ / få \ V E

4156 Olyckspluts (Jilldägülll- r'v'agnamn/v'agm, cv husm sam; .s-.slâna nu mamaasle korsning menas. emn :asus:5 1 0 ha Laholm men ,od i04,07 L 1)*.21 2 . . y MM »: / a'

-Pâ lv 117 ca 700 meter ös ter korsningen med lv 585, Veinge , Laholm

'57 Skiss, på vilken ungas gatu- och vägnamn, vägbredd. åtiöljd av bokstav Å msp 8 enl avsnitt 0 nedan. Vid imitat IOIdun anges. fordonsslag mb_ 1;.. mc 6:, . tagistoetingsnunuex samt en tralikolemamc (váguahkanm nummer 1. 2, 3 osv, vilket nu skall vara kemiskt med det ut vederbbvunde vägtrafikam bsatzs i nam;

målsamockningar (RPS 411.20) ' '

..._... ...-.- - _.---- "I "2'H' 'E ' ,' u ' I.. ' . A. i i D . r å' Ncerpil i_

I. I - 2 IIiinu..! | ; Åáhihü ' -t I

ig.

7 r .Åå . . _ . r . . a , ; , . _ __-_ ,t . 4..- , ...--...%..-... . .: . .. in-: . i. - ....u...-.. L/g .4 4' / ' '45:74. ÃéááéÃ'JÃFÅ/zgáége .. 4-;._- .rz00,mg:j x ;;\;'^ ;j f;?_:f : '- i . -..r-..._- . . . _. .3. .. å . uêou-q . ' . t : 0,4 . . ..; . . -.-.

"exe/4x. . . ..

i .

; 4630

.. -.

.

_

1

i ' ' J ,' i . E T 2 . : . . nån..." ....;... .. . ...f...§ .. _.

f .. . . i

em./z-c4_,{_áøga-414-zz2._.e.-.g-__..._.§--__. _. ._374_..;._+. ;.---...-.?__..§_-...

.: . _ ;om ---.â . . .. . ._ -- 5..-..., -§..-.i..-..f.-.+_.1:..-.Å--..;... 1-... - 3 i 5 I i 5. . , ' ' z ' - ' °-" l- i -T --r -4"-"E°--4:--'-0- ' - T- 1:-- --1-" .--v- -- '5- *--§ "1' -'1'-"f__-:. - '- --. (nt-NIRQG bdsknçningi; av -h'ancielsollödápêclz;ikçiödhlllâanám L . .I 5 . - . . 4 - I_ . - . G . n - nu.

?.bzn ] : :c 405 med tillkopplat släp (13115977) körde österut på lv 117. En pb

(BOK 845) började en omkörning samtidigt som det kom en-mötande lb MGB 669.

P ennbilen nok den mxtnnde ?b'ñ f*0nf23 renknd^- .

1.-1

_ o- -. -....-. -^ _-"., -' .'ç," ' ;.;3I.-;";.';A,'\..J, s... .t o..\'\. a.- . JLJ.\'--*._ll_'.-.t' ris J.,_.i\:. ' . u..- . 'ALA 44,_ xld'. 4.- Jag-: -b\' 04'.

/. o 0 r (- . . .

. / /_ MPH.

8 Väg- ocñ tçnfik ' '

L A.

//v-éå.

C .\'äderlek; väg'lag, baiysning

3 é- /JE/*e/ /gc

. '

Vag A Väg a b: 'lr-liksnvisrüngar') Va'gA Väg 13 .55 Vidmhmhndm 67 Trañkm-iljö

59 www", kudlod - 1 x UM,.MW Tirtbebypg-.Orwbde . 1! V

117 Eihovudled 2 Dig/dimma 2 Eit'anbobyçgtomdöa m' .K 3 Mats tiMma 63 Trañkrtqkñnq') Regn 3 __ 58 Umfödüwñ L I

'"WM 90 Förbmvowing Snöblandanogn ' 4 __d Dagslius "\ ÖT- X

51 VIqu Sgoppukt 2 Show s Möcker .\_\ 2 MOIOñ'öç 1 Väiningsplih 3 55 vagga Grymma/amning '-. 3

.Motomalikk'vd 2 M ?mamma-r Vigbonanlon C) X Omwüüe'uödmü'

_Ä 'nn-"mvöo 3 X Huoküon 1 Viobanmvållfuküg '2 __ es Gene/vigwpnum VioA Vice

\' en 4 Uriunklion 2 Tjockleusö 3 __ Tina ' - 1

Enskilde 5 ____ Guh blinkande 3 ' Tumkaigbsyrüvg! 4 __ Stick! _ 2

Ov'wadoro m 6 Selmas I 4 X Lbsmç'alsnomodd 6 _ Sakn'as 3 X

0 Trafikelement '

'E-'1351å58.á'35537§06'5r-70 Tulikokmom 71 Pononnummu 72 Truman! 73 ?mn-bada

N'; UMWMN 4' GK Db. RW5\' W$"UW TOM" Obüguaislu lö: lärare Föra'a Passa. Död Svårt Lind: _ VM 'V unitung Ib, huuung mc. lange: 16: man» Och .mal m1 dödade och ,bam Qatar. same skadad U'ROW/

Cykel_ ghade enl 4 i VIK, stapladon. lö: ull '0:600 potsi p.,an :ml

' »mmm ämm". (ocdonn 1 2 1 2 3 . ag:)

'... .+3

...

. ... . ...-.

2 LP... ..J. ..n1"u * .ax... u --.-. ... Ä2.Q§iu.

ÅHÅM-...slên .... ee- ... -. -. ... . .... .. J J

' On ochdalum g 75 Undonökrünuslodbfár bulut .-1 Bedulsdulum

Laholm den 1 alu-'11 1988 | Fuinledsei ' F... nedlagd ' | . _ _

U 'arm - gg 1 Ej Whingyesunal m* Misslänkl ei him 15 år _ Undemöknhgsiedarons namtocknm/saçn

__%%_dnnu Bron kan ej SW'kaS _1 Misstänklavlidon _d __________________________________________ __ i Msgänkl Skyldig __ Rapçøortehergm

.-- Gârningen ci bcon

'2 Konuolletas

(21)

'.

\\

;::1'>:?-?i=iv:<f.'-:r;'4 øs = 4 7

19

FROM: VÄCVERKET vx-øsa 193500 10; 45 54

INFUHMAHUNSUNDERLAG19:3587 SID

mmm er! . H .

L ' t' t e op 52 Poly/'s ;wear-.M

'.-Ors 0a oas-:_3140 20 Vägtrañkolycka - ,. .

' ' ,

J

h

/17 W* X

Jämthund 54 Kommun 55 Tid' År man 039 K; Väghâvanâc V Å Ä

. _ _ n punktlör / a

_ 11 7 | 0 .2 Hagfors olyckan I 881 02, 05 10.15 I L 1 l_ 1 :71'

,öfblrcksolms (arjgc gatu-/våqmmn/vâgnr, ev hum: ;arm avstånd till närmaste korsning mdlan allt-n vägar

' Rv 62 1 km söder kørsning med lv 906 Höje Hagfors kommun

57 Skiss. på vilken anges gatu- och vägnamn, vågbmdö. âdölid av bokstav A resp 8 en! avsnin 8 nedan. Vid inn'tot (moon inga: 'mdonsdag tpb, ab_ rr.: ac). mys? ringsnumrct 50m! m ffañkdemem- (Vågtfafikanw nummef 1, 2. 3 osv. vilket m- skail vara idcmiskt med det m vederbörande vägtrafikam han: i :rafikmálsamec'mngy

(RPS4HJO)

-O 1

.-9(5wa *5va andra ?Ge/,7(75wa

Paârâgmaä _43 nggca Mäki??5/21: a Föraren (LWJéL//A

. .. -

.- ,; .:--

.AA .

.

-

= . : ,

, .

.

--g

_\

? l 2 I

ar?-

tM (CUPLN-t.

I

, _ 17:57. ; gagwaucu..

. i . \

5 E é = 5 = 5 §'5 ' i ä % Y\\' ; 3 ji i * : .a 1 : i s 1 2 I? i , .Vx;. 'EE-'35? ' ' i i I W

;whl w'

2:1'. -

.

fiam

r ---__Iv___. ; l .. _ .Å _

2

a 1

B a - - 2

:

i; 2 :

Läs

:Si H 2 :2% år

" _

. . | _ . . . l . i "' _ i 3 l 3 L 1 ' i 4 '. i i 2 5 -3 . T - ' i _ i E | : i a . ' ' ' W

s;:m::r:=..\

.-'-/

_,__._ ..._;_..§_-._... .-- ° L 41 l__

s, . . - -

. s

-....-._l_'-__L.1Kar1 /1

#øø

sa Kordmad mmm av hwdwödoppn, siktförhållandon rn m '

w. .

Bh man har gått ut ivägen utan att se sig för. Två pb har bromSat

en +a§geçsq ry-13_ ;mr 13..:.. ..:> 'rrrr'rn-.ua. 4 'l .. f uS'Z-J. ..4' r. '7-:'-'*.;':.'1::";^;---... .;.-- 5.:_ :1x omr-d?". ... .._. I

och kör på mannen som bara fortsatt att gå ut i vägen. Mannen hör e ej sigmleljr J

och verkade frånvarande. Siktförhållanden: Goda. i i

Dçkter " kir klia Arvika tel 0570-13100 konstaterade dödsfallet

1 C Väderi'ekiväglag, belysning

8 Våiochjrank.

Våg A Väg 8 62 Tmflkanvbnlngar') Väg A Väg) B 55 Vidm.mmmu|mdgn 67 Trañkmiljö

2 - H 1 1 ', - md '

E' ''ignummør 6 2 .um cd x Uppehållavådcr 1 73W O dv 1 / \ i* E' huwdled 2 DSS/dimma 2 Ei tättbebyggt omrâde g 5 I

:slam :man: 90 63 Trafikrosiørine'! Regn 3 x ' u Uusiörhållandm

549W . V ^ Förb m v-sväng 1 Snöblanda: regn 4 __-4buga-;ins_ '. ' _7;_h_

5 61 Vimp Stapplüu 2 Snöiau s Mörker 2 ,

w "oMg _ 1 Vâiningspüh 3 se _Vigløg _' Grym'ng/sxvmnzng 3

1)" ._,ifäikl'd 2 ' H Tnñléslgnd'l Vägb-amyn torr 1 ,om 6312 9" 3 *Ö''W531' _ 1 :um väg 3 I ' auktion 1 Vágbanan våtifukxig 2 x 68 valviqbdnnlng V59 A : V5; S Q

'1 Gm 4 u: funktion 2 17m islpackad snö 3 Tänd : 2 '

: 5085434 V59 5 - Gult blinkande 3 Tunn is (vägb synlig) 4 Sláck: 2 .7: ;

20V' '99. W? 0 ' 9 subs: . 4 L x Lös snö/:nömcad 5 Sanna: 3

D Trañkelement - E Inblandada parioner

?W Tfmk'hm'm' 71 Personnummer .72 Trafikam 73 Panomkada 7:3

Mi;-' . ' I link:

-'Nr Trafikdemem (t u pb,_ Registreringsnumnw Totalt Obiiga10ri$kt för [bara .förare Passa- oöd sym g LiM-r vorkqd av ' lätt/tung 1b. lätt/tung wc, (anges för m'otob och _ :mal mt dödad., och skadad. gmare suga' ,bdad oikohol/

cykel, qåmda enl 4 i VTK. :Jäplordom får ut! fordon pen; www ?mun vin/djur även nat) fordom: 1 2 1 2 3 unna

, ' ' "_ _r "örat-o)

u.. q o o o - - u u a u n n o p i I 9 1 0- u0i 1.4..- -- o - - o - n u - o - 0 o - - - i 4 - 0 - 0 - - - -- - °' ° ' ° ' ' "F ' ' ' ' "4 - o - - I o - - 0 O - 0 I - 0 i i - O 0 0 - i . a h o 0 o o u o'

..2...Gê9nåâ ... ... _L. ...35_ _______ _ _ _________ __

"'4 ' ' ' - ' - ' ° °- ...000!00000 o a - 1 - - - o c a . . - - . - . . o o o o - o - - - - u - - n 4 - - u - o u o- - o u - a - o u - - - a . . . - o a . . . ... . , . . _ _ _ . _ _ _ _ _ ._4 . . . _ . _ . _ . . . _ . _ __ On odaouum ' ' 75 Undonökninglcdanm bastu: . Beslursdawm A

i Hagfors aa_02_05 . FU Wed: Ci I lFu nedlagd | .

mm. 3 Ei spaningsmsultat 1 I Måssránkx ei MH 15 år l "°°"*5*"*"9-*'"d°"-7' "ammwmnçmgn I s

fñåm

( éznáé'áö Stefqn Söderberg/pa f Brpn kan ei styrkas - 0 b o - u. ._ -- F'_'

_ Mis- ánkz OSkYidig i Rapponehügih 5 i i Misstänkt avliden

o a a a a

o-3 Gärningen ei bron '

'1 VA_-0...- o

(22)

:. ;:_.__...-,:j_.:....-...-... .-.-.-.. . ...n . _. . .,_ ' _ _ _ D ' www man_ HW.

olna, Ag Tappstrom, 08-83 05 40 F_ thtratlkolvckn 2) U: .

,63 Polisdittttktstoa 64 Kommun ültd- ' A, Mån Om Kl Vauhuaüüd

.. punLt or 4 F '

0.2 1 01 Ekero cwmm pa J12403 13.15 1 i I iéjlf/ll, 3 [jJ

s

. u wm( 6V|°|.nd

niflllhlli kulutmg n|IIIUH illtlt viga!

Lv 261 vithkerö möbler, Lovö, EKER Å...

1

7.

u'tPs 411.20) . _ -_ . _ _ u n . . -

g '. Våg/Ö

2I. I 'l i !

-1. lt .|._ I / 5 12.:_ ,. i l .. l

1 »... tt

;

.

... ... : .. 3..

1 t/

' _ s

-. ..-. . . .. I .. I 1 t i _ .-._ ...l . -.. .2. ..-.1 .. l ! . .' I o n-'a - I l 5 ; .-. . . . im.. ,.W'N., * « l [ ,I I .. .. - .... . .4. . . .. . . .I ... ._. .- .0-1 .54 ...astma å.._. ..-..!. ... .--. ' 1 t / 0-- .cmnu. .-.. ....0 0 ... 00 . ! . .. ...q1.. - .r . . ...., .. .0: . . .. ... ... .. ... _ la. 'l-m Kontattad husküvnhtv av ttähdutwlönopput. nikttör-tåltundon 'l-m'l-m

57 sms, pt vilken angøb gatu- och vápnnmn. váobrodd. htötut nv hokutuv A resp B ont aysnttt B nedan. Vid intim '91009 M90' 'Oldonlâ'w tingmumrut wm att ttatikolomant- (vägttalikant') nummot t. 2. 3 osv. vithet nr skall vara tdonuskt mod dot m Védotbounütñwotmlikant kal]

Singelolycka. En lastbil tbnbromsar på landsvägen för att undvika. en ntillaståonde bil och en kvinna. som går mitt i körbanan. Följ

419.115an UICI, Issa-.tuttf' FU!F_.'!.*-l.)4* nlb|:'m nsta't.:ÄH-... . I ( .|\ . o'. _ 5.1... . . f... ä . | . i. . ' ;ÄV " 'l" '

.1 . I 2 0 I .' t . 1..-... ,..-' . | I I I .., .I | ..| | . _ i g. . . I ' . r 1-.-1 I O 0 p- \ - .... . ' "' "l ha i 0 0. | | ...-.. 0.-ch ' I 5 ! a I I I c n". köpa på??

.lir att:

.0-4i0040-00I-_UOI0000'GOOD' v r 0 c o var. - o v v -o Brott kan vi stytkus

Miutänkt oskyldig Gärningun uj brott

nu. q Misstänkt avlidun

_, Happonohwgitt

chauffören. får sladd ooh kanar ner i diket. ' .2;

. .I ( i. h" .

' ' 1;. .s

B Väg-och trafik' ._ - - C Väderlok. väglag, botysnlng "

3"'- .. I ' .' Våg A V19 B 62 Trattkonvhnlnour') Vän A Vän 8 55 Vldmhknörhhugnd." r ' ' 87 Tratlkmltjö 'g 1' 2:-'

F_ -' . L.

: ' T'ttb t .t '- u

5, wwummn_ i: 61 H'nglvd _. .. .. 1 x Upportållitlödor_ 1 _ X 6. _v 'Yong om A . .t ..

; Et huwdlod 2 Dax/45mm. 2 Ei tättbebyggt orm. 2 ,rg-.3

;§3 A/'Hög'm mmm 7 O aa Ttanktogluldg't Raon .- ' a .- aa LJustöertnnd :3 .'

. ' / hutlghot t Fötbmv-:tigta_ ' ' l Snöblandttt team 4 DBUSUUI 1 1: 61 vxagyp _ Sloppftkt 2 . Snölnll 5 Mörk" \ i' 2. Motowlu ' " t' Vñinlrmb'plikt ' '3 66 Vimm- '- Guy'nlnqlakvmnln . --..= . 3 _

.t ' 'ttorlnfiklvd - _ 2 N Tpttkllgmt'! vauumm ton 1 0"' W? "'14" 31m :44.13 : :- .

pynta .lim vip -3 :c I tunkti0n I Viqmnm vtttlluktiu 2 ____ 69 Cutu-lvlgboly V'Qig" ' ;Jan 4 Ut tunktion 2 Tjock itlpockpd unö 3 Tind ' 5

amma vip 6 Gult mamma. 3 Tunn is mot)syntigt . 4_ x Sticka _ 'x ..

Ovt v89. tom att: 0 Saknas .4 _gång/Snöde 5 ' hänga..." '3.5'

I" - D Trafikelement . 'E 'nblandade mon '

733-. 'lo Tuttkolomont 71 Pononnummu 72 'Intikum 'Ia Punonsk _ _ 7-!

Min-;35.-4 - Han_ I . 0- 2 l! .XIIIIRK

Nt Tulikotomottl (t u pb. Rwistmingmuntmut Town. ommhwmu ,öl-lön mm. Passa_ Död sv går.: ' titt/tung lb, tätt/tunn mc, (0000: (6: motm- och antal um! dödad» och skumma ammo ska ! ! sk' 1

'4 1: cykel. gående ont 4 ) WK. :läplmdom lör ut! totdon paul pouonur , _ O_ . E .:i : Val/t:un° ' Von mt (OIÖOHOI' ' 1 2 - 1 2 i' ' *mm* 5.::ärm 31..:

i- . ° ' I I "4:33

i n 1' ' ...lb ' . ' ' ° ' ' ' ' ° ' ' ' ' ' "*' ' .00.. ca.. .010 o - ø o -o .'.z'x'i..uÃâC-/.OÄ%./hbrof '3'uv-'v'njøfs :" J?.W - o . o nu8 ta o 0-- 1-- -0- . o . o . . . . o . - o 0 ..01 .000 D!?Il|(a_{:.CC-OIV ' "' - - n s u . u o o o o c u a. .. . ...1 . . o a a .I o en v n - - . u ...53.:-' .§51 . ;214.00 .Aug-C1. n n o n oc o . . ...t u n - o - --c o o n o .oløllooialb 0 |: 001:-- ;OÃOO/lbzluoqoluolcoob-n...Oogzâ'. " '° "' 00-1--Oiáâilç

...Z-10-- -kê-II:' i O O 0-. a o c 0 n - o - c 0 o - u - 0 - c o c c . - - . c . . . . - o c . o g . u u n - p a. - J 0... o . . a o u o o - o n o . .q . .

* Ott och datuma't OO _ i 78 Undonökttlttgulodou'm bulut. . . r_ UUNuIsUdtwtt 7=. .i

mcero 88 12 01 FU ,man el Malaga än.. ' M .A

Unpalllllåmnm' 5,' ;paninusmgmm Mi_ g _:.- tnkt : 1 It 15 M . Undersökninostodatons' qi'y'ttttbbkhing/signjz-,.,1 .va

Poter Nilsson / Pa. - - -w " *1 Y' »- _35 in_

'! Konttollnras

beggad ;i Viåil'éskøs

-i.'

/m

(23)

IZZL

0323210: 8918:;

8101888 VÃGVERK 80120 008:

LIS?8 00Ls-=;2 VÄGDATABANKEN - 0LY0830018 - 8581812801808181 GLYCKSREGISTER 008 8100

2 10-1 / / 10-2 / , 0010L

08 LÄN MÄN 000 L0888 00100 0L0800 0008 P0 01088 E_EHEhT L88000 880000 001 3115

88 02 12 01 3124 881201 1355 0 12 2 2

0080 PLTYP VÄGNR KNUTPUNHT LÄNGD ANTANSL 3-00080 Y-KOORD 180? 888800 8L11 1--" 000201

24824 20 95100 108408800 800 2 881208 0 130 35 3 5

ULTYP VÄDER VÄGLAG TÄTB LJUS BELYS 8882080080 088

51 1 3 2 1 11

KNUTP/ANSL 18000 LöPNR 8081 HLED TFSIBN TFANV

108408800 1 ?0 0 0

118205900 3 70 0 0

KOH SKALL _ BÄLTE

am1m08munusmm wam+smm+F P Münmnmmmmäma .

1 0 0 0 1 1 24 3 0 0 2253 8211

2 0 0 0 2 1 52 4 0

.0-x::1111111111:txtxxxxtzxxxxxxx1111111111111111111xxxxxxxxxxxxxzxxxtt1111111111111111111:1x111111111111111111111111:11:11

88 02 12 01 3415 881201 1315 0 10 3 1

0080 PLTYP 03888 800180001 LÄNBD ANTANSL 1-80080 Y-KGDRD 1883 888800 SL11 0081 008187

24324 20 28100 108310000 500 2 890104 0 13030 55 1 0 3

011V8 01088 018'09 1:18 =1r2 8EL88 . . 2141:3'20' 0

.3 1 4. 2 ; 9 v ' '

KNUTPIANSL 18000 L0888 8051 HLE0 TFSIGN 11080

108310000 1 70 0 0

108310100 3 70 0 0

KOH SKALL BÄLTE

ELEHT RTYP FRÅN 11LL SKADA Kök-F ÅR-F SKADA-F F F ENSKILDA OHSTÄNDIBHETER

2 0 0 0 1 1 35 1 0 0 101 8223 5203 {

9 0 0 0 2 2 99 4 0 0 799

1 0 0 o 3 0 00 0 0 0

(24)

Vigtrañkolycka

wa-way

";äâf/nz ,WS , CUT/§0 *6 <2'

J'Pol'vsd'rszvåfakod , 54 Kommun 2:6 Tød. ' År Å Mån Ki VrgAMå-oaod / r_ __

"2. nH r ' r \ ._ '

Jl;*('1{7 _såff'cé :Em: rf w á i 1 I 1 1 Ja///{

56 Olycksoms (ange golv/mmm! " rv, av ny' samt i ånd til närmade kommg møhan ahm vaga!

/V/Zr /z'z'f (irl/y! (r /, 7(85) (åk/Lz /u/,çjong-(S

57 Skiss, på Wien anges ;mu- och våqmtnn, végåodd, bod av boksxav A :000 8 m4 mnin 8 nedan. Vnd inr'rm 'organ :nga: Imoonnlaç (90. IS. 7-: excz, :agains-nngsnumlet :ann en unñkmm- (vbgtrahkamd nummer 1, 2, 3 atv. vilka m skall vara benuskx med de! m vederböramås vägtrafiken: har.: i :râ'i*$lur':=cnånçu

'

I .__.

: ; .Map/9:1; ;.:

. _

u... ' I.

. . . v.91; . . . .- .- .' I;

. . . L . ._'iwimfmii'Ö .. . . _ :i

,swaa -á--u- - - - --

( _.

-- -zu-/çr ;FA-?wa

. . . .. .-; .. ... . _. .. . _- .- _.._ -_ __g

á, ' ' * k ' "'P _-Ift , . .... ...I -_Z . ä. .- .. , .-_ - W.- ---._ --- . - _ - _. -_ . . i _ i Ä . . . - -. 4 - I ._ . ..-. .. 4 . .. a . . ... .... --. .a n . _- .. _J_ . -_._.. _ . ...o-n .A -.._- .--.. a-... . .. 0. . a .a a . n . _-. 0 a - . u v n o i v - u . . . .. . . ' > . .

n . u u a 0 A . a.. l--o . \ v'... ..-.._ __- .ua-._00- .4 - n . . . . A .. ... . - -o-u- . - .- '

,. . , . . .hl . 0.- .- 0 0-- . .A-- .1 n_ -- . .--_ __-.. .._... -- .. . _ . ... . . .... .-..n . ..

. . A

n no.. . . n a - . u n . _ n

.-sa 'Korå'maa baskavázng ;v ááuwåauaáøm 'rä m'

277. tänd +

B Väg- och trafik C Vädedek,väglag,balysning

Väg A V59 8 ,G2 TnüaanD V59 A V59 8 se vmmlm A 67 Tnñkmlüö .

,... Huvudbd 1 Å Mums» 4. l Tårrbebyggt område 1 ' __ 93 Ejhwudhd 2 oas/dimma 2 Ej tättbebyggt områáe 2

4 63 Tnñkrquriñf) Regn 3 58 LMM"ch

?6: Förb m v-svâng 1 Snöbimdal regn 4 Otçsijus 'I 'är

' S'mpgixç 2 Snöfau § Mörker 2

1 Visma: u vam ,. '3 Gryning/skymning 3

2 84 TW., Vêgbaán to" 1 4 _ Om 68:2 die! 3 (ömmar:

.un wmvag 3 K .mm 1 ngbanan vållfuküg 2 se Oatu-lvlgbølysning Väg A V59 8

.m 4 . Ur funktion 2 Tiodl BIM *'15 nd 1 Enáiid väg 5 Guh blir-,kom 3 Tunn i; (Mb synlig) 4 släckt 2

GWV39. torv 01° 5 Saknas 4 5/ La: snö/mömodd . 5 Saknas 3

_-'0 Trañkelement4 . m E. inblandade PG'WMV4 f ' ,

70 Trañkrbmom 71 Pnnonnummor 72 Tnükam 73 Personstth 74 MW*

. dok:

på-Nr Trafviwtomonx (t u pb, Registreringsnummer Totalt ouigmodsu to: 'brann Förare Passa- Död Svån Lind: "Hud W lån/tung ib. Ett/tung mc,_ (-090: för morm- och mm m1 000.4. och skadade game mm skadad här

CYkOL M * i WK, M'DVM, ut! rm .mt

ViN/div! även nn) fmdonet 1 2 1 2 3 'W

A 4 ' A _ __ .. Hörru]

._ ,I ... ... .q ...

.01 . c p o c o c 0 o u o - n - o u n o o 0 o - u 0 o 0 c c o 0 o - - h 0 a o - 0 0 - 0 0 0 c ø o 0 I I .vi - - c o o o o o c - a o c 0./0 o - u o m - o 0 - - -ac-r --04 o-o-,Ä..| g 0 0 - c o o - a n a n a - , . , . . . ..

..d . g g g . p 5 g g - § n . Q g g u o p un a Q o p i C u u ...i i a O O u .oliDUSOIOlIOo I a o Q - n 0 I. ' i. 0 I U U | O O O I c Å .DC 1 ' O ' . 5 ....Z *KI-._04 o i o n 0 0.4 o I l O u c n g n p . g . . y .

.-O§dydatömww _ ' A - ?5 Undonöknhçdoduom bqim .' Böluudzwm

?1 F F '4 f. 2 O Fuinleds'oi Fu nedlagd

___fx ;__n_ ' ___________ 4- _____ ;9'° kön ei VW ;___ Misstänktavlidon __________________________________________ __

- - MWO'W OSWW'Q Rapponehargih | Gärmngcn ei brott

(25)

2223

VÅSDATABANHEN * OLYCKSiâTA - REGESTEHL

/ 10-1 i / 10-2 5

ÅR LÄN NÅN DAG LÖPNR UA"

58 §7 04 15 574 88

20 PLTYP VÄGNR 000720001 LÄNGU gnyAugL _

24024 20 0300 113202900 100 2 SL041? 0 "TB LJUS BELYS A 1 I' 2 1 0 02222 vzoga VÄGLAG 1 1 2

EFHTF/ANSL TPKOG LÖPNR HÅST HLED TFSIGN TFARV

3202900 1 90 0 0

3202600 3 90 0 0

KOH SKALL BÄLTE

ELEHT RTYP FRÅN TILL SKADA KöN-F ÅR-F SKADA-F F P E

1 0 0 0 i -i ,i 30 3 0 0 6220 5993

OHTSKRICT GLYCKSEEGI'TEE V08

1 IF-?w

020A ;

ANTHL

EN*ÃT LSKAGA SSthA 1_ 553;

-1l .1.1

203

NSKILUA OHSTÄNDIGHETER | §§i****§*§§§*ä*i**§*i§*******i§§ä**äi**§*****§*§***§§*§*§***§§*********§i*******§§*****f*§****§§*§§****i*§§§§§f§§å§êêä%§ 02 17 04 10 592 000410 0000 1 é

HêQK PLTYP VÄGNR KHUTPUNKT LÄNGU ÅNTANSL X-KOORU Y-KÖORD

'-5!

21024 20 17500 102200100 700 2 000422 0

0:722 22020 VÄGLAG 7:70 LJUS BELYS

92 1 1 2 1 0

wvntcl "dv * "r{^ '277 . u: - i

102200100 1 70 0 .

102200200 3 7 0 0

KOH SKALL BÄETE

ELEHT EIYP FRÅN TILL SKABA KöN-F ÅR-F'SKADA-F F P

2 0 0 0 1 42 1 0 O 101

1 i

7x |

TRAF 080500 SLIT VÄG? VAGKA

.1 :i 820 58 GEMENSAHHA ONE

<3]

ENSKILDÅ GHSTÃNDIGHETER .******§f§********{§§****§ä******§*************§*§*§*******§**§*************ä*i*f**************§ä§**§******§****§*§§§f§§§

(26)

'. (HPs 411.20)

...ø- 1._ ALJ ..5D/Ö

INFORMATIONSUNDERLAG

. a' . . . ' '- _ _

-,$U|5| kl, albüssenhcl, :lek-'n 82 üanemm

\ _ _ _ Väguafikolycka

lendesocrg 219.1;0101'5 LVO 0591-117 75

Pokdinrikukod saxoan 55m. A: Mån 009 m Vämmtxoø

... pvnkllör . . _ '_ Ä v:

1 1 811 0 13- 1151110130738 ' omm 1 881 041' 11 08.50 ;t4 1' 1 ?1 V ib

56 foxycxspm; (angr: Oulun/vågrulmnlv'áçnr_ av huznr:om: avslåhd xiu närmaste kalsning malm ollm vågar Brodsjö, Håller:

/I . . ..' Q . ..' I

« . VIN' 7904 Vla blon ;nvid Bra-(18.10 hy't ha ca KDO m nom* Ptt^grnz MT. mun-;järn

57 Skiss, på vilken Angos gatu- och vågnamn. vägbrodd, :Höjd av bokstav A :asp 6 enl avsnitt 8 nedan. Vid inn'm fordon ber-.sed (md-9153130 (Db. lb. ?hc eld. '09-138-n'nqsnumrcl :mm on lralitolomom- (vüguatikanb) nummer 1. 2. 3 oav. Vilket m :kan vara identisk: med _dox nr Vederbörandn yåilrdiköi :5;: i ualikmá'mnwcknhga!

t .

. vi. i _ ä., ' -le/...5.-LM-...;..-..4\.$<3*,C{<--3

T . Z. . ... l j s . i i i s i E . 2 to ' ...q . | . 'l '. I ' ' 3 ' l i . 0. : . I . I i f .. .- . :. - ' : I : . . ' - . z ' | | ; K : . ' . i .n ' ' I I i l Q. l . 4 o 1 .! . -r ' i 0 0 2 n : .I 2 . _ : 5 I u _' l ' S 0 . c 0 a 2 i o. n . u I u u n i: t 0 | . -_ a . 1 i - 3 - _. - - - I | . 9 , . g - ' -' ; 0 t ' 5 '$_-; 4 . :. .u . .- I ; a- i 1 ' t a "I - 1 t. i i - ' ,"1 - ' . : '. _-_ ; . .' 'Ala I i . t . 1 . _ I . . su. I... 'I i: J ...:0 = II J ...4.0 . : . Lg 5 'E :_J-5 . - 0 . l . oC t 4 _ i : ' . I : 3 ' r : 2 0 - 0 : ' ... ... .5... .1- ._1'. . ... 5 2 c .,o. ..-i . I ; ' : '. . ° _ i ' : 5 1 i g . : ! I _ ; _ _ _-0_ 0._ c . r 5 00---.L...-_Å--.-L_-{_-_---...Qu..' . . l : . Iz . ' . I E . _ . ' ' ' . ,

.... g 0 -3 Å.. --I | . .. A.. . .u . g. 0- h o-ø.---..f___L.-_ - _ u . _ - n. ...-..._...-.. o§l.t7..- .---4.* 7"...

-' ' l 3 .i ' - - 1

.

7'

. . .Jia r.gnista...gp..

_ \ ' (: ut. . .'§5 -5 '

_ .

|i 1

.möte saktar han in så- att nanm-int intill 1 ':* °*.* :et-371:..

'j âHçoiM Nano".

5 g. 2 . 4.--.? .; : : . .i ...

,6) ; _3_

;_--iLthen med páhängsvagn koxnrneruöderifrån på lv 790, När föraren ;får se att 'nan-får

12-3... .år-"13. 'Ii' ?.:.:.:=..;:.-.,l: .- _.:-.-.,.=:v':-;;^-*mrsimzinxu, L.uus:.'u-'arc;: ser 311: :en must-:m st

"mötet, När h-n befinner på bron upptäcker han att p3'qdngs'»'e.5nen börjar

"_glida'i sidled. ussröraren försöxer att hålla så långt till höger som möjligt

-iztngn kan ej undviks. en kollision då det råder-blixthalka på platsen 00h .friktionen ;._mo't Vägbanan är minimal; ?laståheten vid kollisionen ca 20 1 ' h :sed bussen.-_.B,.Våg- och trafik C Våderlek. v.äg|ag,.beljsrñ_g

VI§ A V59 B 62 Trafikanvlmlngarf) V59 A V59 8 55 viámaigggåmqndon 67 Tralikmilgå

' -' H led 1 - Täubob 1 orwwo 1:

W ämm , 790 _ .Wvd 3: Uppehåltsvador 1 g . vw 1

. h, -' l 4, A. - EjhUVVde . 2 O's/(11mm, 2 EHåubebygm cmzåde 2 go' "i, mum. - 63 TrafikrogI-vrinu'! ' -Rogn ' Ä _ . 3 - GO Uwförhåwon ___ __.4

i :: 4 . *FW'OM* Förb m vosvöng 1 - Snöblan_ ugdq_ _ _4_ Dagsljus 1

4C-;61 vagn-w ' -_ - . Stopptikt . 2 ' i - Snmn'u " ' ' é. Mörkt-.r 2

_: M6! 59 1 Väininqsplikl ' _ 3 A. 56 Vägug " ' " z ' Gryring/.ünmá

§1/ . *TIHGÖ 2 w __ 64 Tullh'rqnal'l Våobanan (on 1 om 6812 Cnc* ° täbm'sv

-Ä AR :Im v59 3 x Hmmm : Våquan våt/fuktig 2 69 Gutwvâgbcysnlng V59 A V59 8 G010 4 Ur tunkjion 2 Tpckislpackad snö 3 -X Tänd 1

Enqu väg 5 Gult blinkande a Tvn'q i: (våqb mus.) .4 snack: 2

Du våg, 10:9 etc 6 _ A : Simas __ 4 Lös snö/snömdd 5 Sakria's . .3

D .Trafikelgment (U I i '4322 .9 E Inblandade personer

.. IV 'TI'IÖXd-m'nl . ' 71 Pomnnumm'r .A 72 Troilkbnl 73 Porwmknd- 74 Mk!"

._ °' -- --v' - n* -* tänkt

på-.Nr Trafikckmcm (I en vb. Bohm'orinomummc' Town Obüualoviskl för iöure Fötate Pam. om svan Linux' VWde IW tan/was: lb. wummo mc. 4 (min: löv motw- mh :mal mm mm och ;uaøaøo amm- unna skadad who Moi, gående en! 4 i VTK. :Låpladom för ut) lordOn_ paul 991,07. - . r ' gynna: vin/dn" även Mt) ' lordonct . 'I 2 I 2 3 . nmm

. ,... . .01... .Wu-0 - . .I . \; ---- -k 'Mvh-.v O"Mu-on

T 4' .ub...' . . a . . . o u - n o . . . o o . . . ..1 c o n - o o o - a - - o o u o o o o o. ' . -. ..-.' - 0 o r ø u .. u 11...-010 - II 5 . . a . 0...

2 Buss..."

2

*1.

X5*

.0 4 n - o - - o o a u a0 o - - 0 o - - - o - -04 - v o - 0 - - c o o a 0 o - - - 0 - 0-... --og --- 'ovan vvvvooo 00-- nu.. u . . o n . u o . . . u o . . . a u - o o - - - o u .-1 . . . - n - o .

.-:.01vonvvoollbtli a . . . u . . . ... n . . a . o . . . . - o ...o - a . c o c o a 0 - v n o . . . .Å . o . on o o ua . . . o. .. . _ _ . , . . . _ . . . _ . _ . ..4 . . . .4 . . . ...,.v. _ . . . , . . . -.

.

A

L

J

_

Beslutsdatum Orliocb dnu . .. 75 Undvnöknlnguéoduona bum

a. b ' /

ø-gg Wed , -

' x

Mmm

'

[

---A

Undersökringslodalm namnteckning/sign hüzstänkl oakyidig

Gåmingon ei bron Rappodehcrgm

_ SVEN-ÅKE HULTMAN.

4/

-/ Ei spaningszesullat _1 Misstänkt ei Iym 15 år

I _gl/_5.1_ . '.J_ _- _ _MQOH kan 93 StYfkas __ Misstänkt avliden ;_4 _________________________________________ _ _

A L! 1_ *___

TWIUUSMMUI Il °\

(27)

V-_0.-al-2255 -15.1:_' "'*'2 5747505 1:50500 20710 ' _1570 -_2-521 1150010300550 - 0110030011 - REGISTERUTSHRIFT OLYCHSEEGISTER 000 5100 5 , 10-1 / 1 10-2 / / ANTAL /

ÄR LÄN 050 000 LöPNR 05100 -KLWCKA 0005 00 01000 ELEHELT LSKêDA 550000 050 0005 55 10 04 '10 359 000510 0235 7 4 1 2

01:0 PLTYF VÄGNE 000100001 1:000 ANTANSL x-00000 1-00000 TRAF 300500 SLIT 0005 005001 24 20 300 105113009 100 2 000420 0 10470 115 1 1

OLTYP vzoee VÄGLAG 1:10 LJUS BELYS . GEMENSAHHA 005 11 1 1 1 2 9

KNUTP/ANSL TPKOD LÖPNR HAST HLED TFSIGN TFANV

10511350? 1 110 0 0

105113901 3 110 0

'9

:

ch

. 000 SKALL BÄLTE

ELEHT RTYP man TILL 5110011 KOH-F ,10-5 SKADA-F F P 5115111100 OMSTÄNDIGHETER

1 0 0 0 1 2 10 3 0 0 223 5203 2173 .

E**§**§*§?If§******§*§*§*§H§*§§§*§§§H*****§**ii************§§*§§*****§*****{*****§*****§§§*******§**§iiäêfäsffä'HL-Eääê

05 1a 04 11 355 000411 0050 1 3 2 (:§:)

MARK PLTYP VÄGNR KNUTPUNKT LÄNGD ANTANSL X-KOORD Y-K0000 TRAF BBRE00 SLIT VAGT VÅEKAT

34 20 79000 114401600 3400 2 080704 3 260 60 2 0 ? OLTYP VÄDER VÄGLÅG TÄTB 30 1 3 1 BELYS[i . GEREESAHHA 003 r. . .. .' -r _ E:UJ

KN!TP/ANSL TFKOD LöPNR HAST HLED TFSIGN TFAN?

.-. . AI _ 1_ _ 'J . ,

111403200 5 50 0 0 ^ (âää:>

KOH SKALL SÄLTE

ELEHT RTYP FRÅN TILL SKADA KöN-F ÅR-F SKADA-F F P ENSKILDA OHSTÄNDIGHETER

2 0 0 0 1 1 47 1 0 0 101

4 . 0 0 0 2 1 31 4 0 0 6223

(28)

26

.§ _

5.2 Pam www_ wannme-..wáia^.iâ .i.e 'NFORMAT'ONSUNDERLAG

x... ?0k övs QQQC_ 3:30 qo Vlmnñkolycnkf _.g

,-Mod . 64 KW kk- A1' Msn 0.9 .Ju . Wo ,th __ .g _, . _

O rAUe-M" ggñ'dñdé, HHZK- '.L'; 1 ('21.

;6- MM (W leW/W. IN bum urm_ till Mvmnu kennan mole .Hm :tour

?v . ha kvm' $0dtCzY EU: 6%, äfUVWÖOCLCkI- ' ' - r' to mc otcl. Malma» m 0- och Mmm ngbtodd, mom lv boknw A :up 8 enl awnm B nodm. Vød lhmll lqvldon än?" Mmmm!? (DP. _« _ M' 01 ;kan :uns-:mant- alnlikbnl-l hum \. 2. 3 ow. vinn m skall vara identth mod de!m vedorbounde vagtuhkom bum u uahkmálumeckmnou

W RPS 411.20) _- ' z_ . ....2- ..-_.__.-| - i.. .. - .i I. . i. . . 7..-. -_. .. .. . . - . .. ).. . Noupi! .--,... H.. ' ' I 2-1-1- .0 . '-_r- : ' ... ... i. 3 . .. -...- _*.r#.- .L. | ' . _ . U . | . | | ' 3 _ I i ; g . r' . 1 _. _I 'I i. 3. 1 I i i: ' _l_ i g .-..:. ...-J..._..---.-.4(143{(7 /54\4 /\ J; \ 0 I J | ' - - -.. *.-.-J-..- '_..1..u.4 ...-f _...*- o 1 --mm- 0:-". a i - --- n c 0 ' 1 . ..._ ' i -. Å ! _Kt J :3 ..-; .'.g . ..' .. .. . . .

..'_ i = Käuç'mtgww f i (6413140 . g

....___.____._.:_

o I i ..._-__- ' a ' I | I J '

__-v ..- | . |' ' .ot-n. o. l a. s--øs.nop--. __.--.---.-_... . a -- -.. ...0 | 'ru--

_-| ' ' I . a ' ' . . I . n . . - i ' l | I I -_ a . : __.., ,..._--_.L 0 A n .c ..._...._.____'__-._...4 r o I q 3-... . .. .-.... . . ... ..-.-..._. -. . . l . . o - l . a a I ' __ .... _ . . . p -- . .uu-_w___._-_-o . 0 . .o 0-o I . I l .- . u---_ _-. I . I 7' I f 1 0 - 0.- -__- ....- a I | 0 o. n - __ _--. . ' i ' | ' . l l | | |

,_._ . g a a - .-.-_-_bu. o. 0 Iv- -I-v--v. .a- ... ...--. ...---..-u.- - u I i' - - _-00_- a_ \_ . ' ! _-.._. 0 0 I | 0.- o --- n. i I - ø .- ..._-.---l 0 ° I \ - | . ' 1 | . . - o ' _. n o - ...._--.-_. .o . |.. u v 0 -. - - _ _- ....-_...__ .a - _.-.-._-I . . . - , . " ' i - -.. ea '- ' ' u ' . ' l i - Co' i'- 1 . .. 0 - -_- -Å-t- .- N I ' . . I I I I 0 g 0 ' | ( -- _ : ' - ' i I . . I ' __ __.. . . o.-c ....- --o-.u --.__o..--c._-oo-..4. A. 0 o o 00---. -a0v- 0--c - o' I o 0 .0 . , l . c . . 0O . a. | . .| I .v . 3 o .I | . " 0 _.-.. n 'i n - »n o____._-L.-_. -.4. .a 0 0 a 2 g .0.\..-.-.-.-_. .__odu .-... . ... o. i n - --..---__._. . : . _ - | ' , ' Z | ' 0 a1 i - |- .| .. . ' aI l _0-.0 i' I 0 i i . 0' _0.---.-___-__-._dr- I'..i 0. C | 0 .alt 7 - i n : c ' ' |. . u n i. i . - ' I I ' ' a .... 0-.--. -0--_ an. -_--._._- .. u

...-\

'

årgan §0: fix/.71) .^

*ak/.fme Wo* Avfsån': ça I,6 km Soda om Ev, QS' ruscw ett

vqc{\§u( KJ?? 'pa väglmmaw, .Knut krk... a. .' . j_ -' ,

mapm* dödadcs omcddbgrt.

68 Kor-Janna h hlnddutörloppøt. ;ikuörhlllandeä m.

k... 1.' .I.

._ J

'B Vägvoch trafik c W C Vädetlakwäglag, belysning

Vig A Väg a 82 Trntlkmvlmlngu') V59 A Vao 8 3.5 va'dgkuömåughggn 67 Tratlkmmö i 59 wwwm" RV Huwdlod 1 X upmhjuwuu ?whebyomowåda _

,. . ' .'% Ejhuwdhd . - . 2 Dig/dimma i hmmm; omzsag f"2

1; gm'ømm. L"fä-öm". B: Trailkugledng') Rogn 3 __ sa Ljulföihlllandan '

Wigh!! Forbmv-wmg 1 . Snöblmdiuogn 4 __ Dagsüus x

51 Vtmp Slopmikt 2 Snön" 5 Markt: J

. _Moxonmo 1 Vájningaoükl 3 se gbg __ Grynmqlskymning 3 . fn'rd 2 64 Trallkalçml') Vbqbammon C): _#28_ _omc'aü c'lc'aib'k'w

:L N'Im v59 3 X Hunklion 1 qubsmn vhllukug 2 89 Gotu-Iviqbølyming VÖOÅ v.93

'. om" 4 mmmon z Tjockislpachdmö 3 una 1

Enaild vw b Gu" blinkpndg 3 Tunn i: lugn nynllgl 4 Suck! 2

Ow v50. wout 6 Saknas 4 le1 Inöllnömodd 5 Saknas 3

D Tyaflkelemem . .. E |nb|andade personer w' _ i '

7° Tfiñ'küm! 'H Pvn'oånwuråvrm'r 72 Tanum 73 Ponontkadl

N' T'HiWHHX Db. > Reo'mremomummo' 'tomt Obügnotukxlorlome Föme Passa Död Svan Lind: "'k'd 'V MWOOMHN/NHON. (anwförmq'w-och Inul nmldbdadoochnkudnde ' gem: skadad skadld "WMV W. gående en i VIK, Iüpløldon, lb! ut! lovdon poesi name n Ihnll vik/div: även han [ogdongg . 1 2 1 2 3 ITM _mm_ a _ _ M_ _ LW;____ v , ' "bara,

1.,...ç.;.-...

...

..

.... .W... Ng...

. 4 ... "1 . . . .. . . A . . . .. .. . . .. .. . . Lun/.I . . . , . . . .. . . ... . . .. .. ... -04 ... -.. . . .. .. . . . .. . . .. . . - . . . --. . .. . . .. . . .. - ... ... ... .. .. . .. ... .. .. - ..'. . . .. . . .. . . .. . .. . . ..

On datum 75 Undçnñningnbduom bnlu'l Bamba-163g A

Aim_ - tmmdé

r

mmm;

.paninogfegtntal

mmm

oi á' Undurvökninoshdwens näm016Ck0iHOI|i9h

,,,,,,,,,,,, _, Bion kan ei WW __ Misstänkt avlidan ... ..

" . o. l Mimånkl oskyddig Rapponeheggih

SQVÅVVX KHMQÅOV lGâmingeneibron

(29)

'27

0R0å7' Såå'

-STAFENS VÄJUERE ?0115 UGP'

LÄSTA VGLE-?il

VÄGDÅTASÅEKEN - QLYCKSDATA - REGISTERUTSHRIFT GLYfñâzEGESTEn V03 3100 33

/ 1"-1 / / 10- i / ANTÅL i

'25 LÄE MÄN Dáu LüPåâ ÖÅFUñ KLGCÅA VDAG F0 DIANR ELEHENT LSñåüå ESäåêå 000 5008

nr. .-,-. c . h _ _ 1 . _ .- r _

00 ;0 00 10 1199 800010 1103 . * 1 1

. of .. If! I. I I ' ' '14 \ .ln .- \I I' 0_ |I P' '7 IF . .C . :: ;'qiiçT I||P .',I\T

Hanh ?LTär VAGNR KäUTPUNáT Lêäzg dheåäbL å LOURD 3 LCOHD IRAt 58E000 SLLT äng: Våohn:

?L 7000 125203300 1000 2 850923 0 4750 130 1 0 2

0.020 05050 WGLAG me. LJUS GEIiENSANHA

91 4. -1 2 -1

TP!A§S; TPKOD LöPNR HAST ;LED TFSIGN TFANV

120200300 1 ' 90 0 0

120205200 3 90 0 0

KOH SKALL BÄLTE

ELEMT RTYP FRÅN TILL SKADA HÖR-F ÅR-F SKADA-F F P ENS? LDA OHSTÄNDIGHETER

1 0 0 0 1 1- 41 1 0 0 I

*'1§{§*§**§§§*ä***§§§****§***§*ääåfäää§äfä*iiäåä**%*§*§*§*§§*§§§§i§§§§§§§§f§§**§§§*§ä**ä§é*i*§§§*ä*§*ä***§§§§§ä§§ä䧧ääê

83 20 08 16 1311 380310 0000 _2_ 4 1 1

HAR: FLTYP VÄGNR KNUTPUNKT LÄNQD 0000522_ ;140.030 Y-KOGRD TRAF saa-:00 SLIT VAGT v.05:

24.524 50400 125102400 1000 2 300929 123.0 -1

em? *JLi-IEEE VÄGLAG me. LJUS asus 0505030000

1-1 1 " " 2 .=

i\. :.i.-::I.L'..:-j_ :I'I'FYLZ-i 0.:. - :0-;L I U.: - 1 "

-1 ' -1 _:

.-1 3

Kom SKALL 00.75

0.00 RTYP FRÅN TILL SKADA Kdä-F 22:-.: SKADâ-F F P 5030100 OHSTÄWIGHETER

1 0 0 0 1 1 3-1 3 0 0 223 5C g

(30)

28 7i

x.A§§§ä§§§§§§§

_7 :_ 1 ... §§§§§§f§§i§*§§ h *§§***§*

(31)

29 |'..Idl|I 'ni-'.-_ - '2- 'I I_' 1 10331-?00 l>' L''. r 4n:"w *r:qu-JILJ .L' " 2" :i" U \ r' :nr: 1 '« L. u - |.'n:. -Ju'i'o' nuh bnALL

ELEHT ETYP FRÅN TILL SKADA HöN-F ÅR"F SKADA-F 4

548

ENSHILDA DHSTÃHDIUELILC * m mLs.r_ _<lm i. .. 1:: U 2 0 0 0 1 1 19 i_ U U 2 .2 L. D .: ...|o 1001:.1--In .. §**§§§§§%*§§iä**{§§*ä**§§*ä********§f§i*if§§**f§*§§§+ti§åáä7kttrttttitt*t%t Lasta» .nt.n...,m ****tt***§i*§§§§§f§**§f§** 1 1:7 . "v . '2 L' ' 7: 33 -17 02-: 1-159 1900 1 L (T

MARK PLTYF VÃGN KNUTPUNKT LÄNGD AHTAHS X-KOORU Y-HOORD TEAF BSREDD SLIT VAGT QAåEAI

2462 20 4500 102202300 500 2 83080? 0 5940 90 1 0 L

GEMENSANHA üñS

LTYP VÄDER VÄGLAG TÄTB LJUS BELYS

11 1 1 2 1 0

- 61k/ S. . as L _;;_

KNUTPIAN L TPKOD LöPNR HAST HLED TFSIGN iFAN? CL'^ * 0

102202300 1 9_ (3 0 102202400 . 3 90 0 0

»CJIJL Jap*

KOH SKALL BALTE

ELENT RTYP FRÅN TILL SKADA KöN-F ÅR-F SKADA-F F F ENSKILDA OHSTÄNDIGHETER

3 0 0 0 1 1 EU 1 0 0 6221 'kun

wx'xL-a-r-H-vvrxvrs-r25.'x-rx-u-'z-"ann:rx:kr:x_.r$x;;;$;$;;;x;;;;;;3;;***

KLSG LAI' \.1-1'Q IV\50(ÖZL STÄE/å;

' * °-§. . . . _. s_...'...u... -. .. ...i-L.l. Å) 'vralu-'xvvrwrr-"-v"xr\'rryyrx" \\1--LA_LX'LI"RL'LAI\\ \

HäQDATUH 390719

STATENS VAGVLRK EUTIü Vüêi

LISTA VGLR-Pii

VEGDATABANKEN - OLYCKSDATA - REGISTERUTSKRIFT GLYCKSREGISTER v05 SIDA

/ ;n-4 1 I vn-w ;

I . . . 4 I I .X :1: ' .'1' ' "' "2 r: . -v- 1 hl's _-\ - |I\ .'..\.v l.. är.. (av:

m". ..1-.å\. qu . Inn.- LLu ?M Gm I .'1: LLLOHÅA VDM: c'L? Lam-.h C\.-_:':....Is'| LDhHDn -LJÖI'SPELHI '."J-.I (EUT ;8

r. l\ l ä . '.r- . 1. r _r-.- . H I L 'I

m 1/ 05 0.1. 850:-le 1900 L' 1 u _ .gf.'.

MARK PLTYP VEGNR KNUTPURKT' LÄHGD ANTANSL X-KOORD Y-KQORD TRAF BBREDD SLIT VAGT VáGKAT

24524 20 4500 1022 2300 600 2 53092' 0 5940 90 1 0 2

'^'TYP VÄDER VÄGLAG TÄTO LJUS BELYS GEHENSAHHA OHS

.L 1 1 2 1 0

KNUTP/ANSL . .TPKOD LöPNR HAST HLED TFSIGN TFANV

102202300 1 -90 0 0

102202400 3 ' 90 0' 0

. KOM SKALL BÄLTF. ':

ELEHT RTYP FRÅN TILL SKADA Ko'N-F ÅR-F SKADAéF F F ENSKILDA OHSTÄNDIGHETER

3 0 o 0 1 1 60 '1 0 0 222 _

*iä*§f***i§§*§********§**§*NHR§***§**§*%*********$**Hâ**iä§ññ HH-f)E***ä*i*ää$*§*ñåü*ääâéH*Hiüüäiäääêffiaxäiää

L'_ -17 03 . 03 7.5 30503 '1615 '3 -2 . ' 1 '1

MARK PLTYF VÄGNR KNUTPUNKT LÄNGD ANTANSL X-KOORD Y-KOORD TRAF BBREDD SLIT VAGT VAGKAT

'2å624 20 6200 123200200 1600 2 880805 0 2140 80 1 0 2

OLTYP VÄDER VÄGLAG TÄTB LJUS BELYS GEMENSAHHA OHS

11 1 - 1 2 1 0*

KNUTP/ANSL TPKOD .LöPNR HAST HLED TFSIGN TFANV

123200200 1 90 0 0

1231022004 3 .90 0 0

KOH SKALL B'A'LTE SC 6 ' KL

ELEHT RTYP FRÅN TILLSKADA KöN-F ñR-F SKADA-F F P ENSKILDA OHSTÄNDIGHETER

1 0 0 0 1 '1 3-0 2 L: 0 (7223 \ //

(32)

30 HHRÖLTHH E: 7 p*- n '.'r-n - 4--- _ .' _ aIATEN: UAUVERh RHTTHn- LH H5:v; LISTA VGLi-?Tå .I'- I I I '-7 'Å'l F-.- .IH

VAUDATABANKEN - GLYChSUATA - 056157580755010: OLYLhSREGl:!tR v00 9105 Vi

I ' -. r _,

I II.) 1 II IL] /

'q 'ÄN M N AC 'RÖ'G 'Å VV PSRPUA A' r In .1. , n

»0 L. 050 Lau .0:00

Uanu _0000 00n0 90 01050

ELEHENT Ls0a0A 33000" 055 5003

00 så 00 05 040 530303 :950 'a 2' 1 gL ...5...H ç;10.

r'lfiåRK ?L779 vzçne K00T90001 LÄNGO ANTANSL \-00000 0-00000 700? BBREDD SLIT 0007 0000;*

;5034 20 27200 140202300 2075 2 530015 19 400: :7 9 0 T

OLTYP VÄDER VÄGLAG TÄTB LJUS BELYS 0505030000 005

11 1 1 2 i 0

FLUTP/ANLL TPKOD LöPNR HAST HLEP TFSIGN TFANV

440202300 1 70 0 0 .0402500 3 ?0 0 0 000 SKALL 0:015 (m 2 W' n I l l' ° H I I I' I gmmwmwmummmwüwävap mmmmmmmma ' 0 0 0 i i 35 i 0 0 101 2143 1133 0221 5151

駧i :ä§%䧧§§ää$䧧ff §f§§§äxäEX§§§EX§§§$ §§$§XE " ' * * 1 "*^

^ 4 * *"1' '*"""" ' '

. 'AALIAnAAAIÄAIÅAA LLAAAALZXIIAAALAKEDAlnaâhnAaäzkåhzäågfååT zzf^**^; l

:0000700 090722

STATçnn 0000500 RUTIN v001

. LISTA VOLR-Påi

0000 70000050 - LYCKSOATá - REGISTERUTSKRIFT OLYCKSREGESTER 000 SIDA 23

i -v- . i. , , nÄTñL :

ÅR LÄN 000 000 LÖPHR 00700 HLOCKA vnae P0 01000 ELEñFN 13000L 95000 000 ;näs

53 21 00 JS 730 080005 0950 E 5 1 2 i

MARK LTYP VÄGNR KNUTPUNKT LÄNGD ANTANSL -00000 Y-HU-RD TRAF 000500 SLL' VAST 000007

?4024 20 27200 140202300 2075 2 000310 0 100 57 2 0 3'

'OLTYP VÄDER VÄGLAG TÄTB

J 1 1 'I LJUSi BELYS0_ L KNUTP/ANSL 14é202100 140402500 TPKOD LÖPHR HAST 70 70 HLED 0 ' 0 TFSIGä 0 G TFANV D J h å (Åkkk-kCloxquÅZÅ; , SKALL ams mexnuwmmwm+mwwp000. 0 ENSKILDA GHSTÄNDIGHETER 0 0 U 1 i 35 4.I 0 9 101 2143 1133 6221 SCâ Eifäfäå*i*§****§*§§*****§*§**f**§§§§§äf§ä§*§***§*§*******§§§****§******§§**§*ä***§***§**§**§*§*§ä**§§*§§***§**§§§§%§i§êê 1550 _ 7 . . w a 21 LTYP VÄGNR 05 05 743 KNUTPUNKT LÄNGD 880805 "I ANTANSL V A-.5 '5 0 00000 YÄKOORD 9 TRÅF BBREDD "J L VAGKåT q SLIT VACT 20 65400 157100500 250 L 830824 0 H 120 50 1 0 LJUSA GEMENSAH.å 000 1 'BELYSn LT?? VÄDER VÄGLAG TÄTB 3 2 2 ,. 52 L LöPNR TFSIGE TFANV 1 HAST.50 C.11 HLED 0 0 KNUTP/ANSL i57100500 157100400 TPKÖD D D 0) KOH SKALL

ELENT RTYP FRÅN TILL .K ,: KÖR-F ÃR-F SKADA-F ENSKILDA OHSTÄHÖÃGHEåER

1 0 0 0 1 37 a

i 0 C 0 3 1 45 4 0 0 1 0 0 0 3 1 AB 3 0 0 1 n f 0 i 4 7: i n n

(33)

31

Olyckor i Östergötlands län enligt SCB, Vägverket resp kommunerna.

SCB Olyckor: SCB 863 Vägverket VV 358 Kommuner 478 93 " -Totalt 908 313 24 Polis 854 437 20 1 20 Kommuner

Olyckor som ej återfinns i SCBs statistik. Följd Bygd Kollisionstyp Sing b/b b/f b/c b/m b/mc b/lb övr sum T 0 D L 0 SS T 1 1 2 4 8 L 1 1 LS T 2 7 1 1 1 4 16 L 11 1 2 6*) 20 *) samtliga 6 är viltolyckor

(34)

32

Olyckor i Kronobergs län enligt SCB,'Vägverket resp kommunerna.i

SCB Olyckor: SCB 296 33 Vägverket VV 236 Kommuner 150 Totalt 394 Polis 381 144 67

109

10

15

16 Kommuner

Olyckor som ej återfinns i SCBs statistik.

Följd Bygd Kollisionstyp Sing b/b b/f b/c b/m b/mc b/lb övr sum T 0 D L 1 1 T 1 1 1 1 2 6 SS L 4 3 1 2 10 T 1 4 3 3 2 3 16 LS L 19 7 1 7 31*) 65 *) 23 av dessa är viltolyckor

References

Related documents

För tillfällig fritidshemsplacering vid exempelvis skollov eller då arbetssökande vårdnadshavare behöver barnomsorg för att exempelvis gå på anställningsintervju eller

Barn som är folkbokförda i Hallstahammars kommun med vårdnadshavare som arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig med syskon har rätt till förskola och

Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för det

inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avleds Df till den allmänna anläggningen utan

Vid alla arrangemang på Skantzenscenen tecknas ett avtal med Hallstahammars kommun genom kultur- och fritidsnämnden som reglerar totalpris, vilken sluttid som gäller och vad som

Privat grupp mån - tors 08.00-16.00 500 kr/tim Privat grupp mån – tors 16.00 -22.00 700 kr/tim Privat grupp fre – sön &amp; helgdagar 900kr/tim Skolor/förskolor (kommunala)

Datum och paragraf: 2021-11-29, § 159 Giltighetstid:. Revideringar

”Vägrätt innefattar befogenhet för väghållaren att, utan hinder av den rätt som annan kan äga till fastigheten, nyttja mark som behövs för väg och, i den mån inskränkning