• No results found

Konceptutveckling av experimentvagn – Med lösningar för att underlätta aktivitet till en levande utställning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Konceptutveckling av experimentvagn – Med lösningar för att underlätta aktivitet till en levande utställning"

Copied!
61
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK, Innovation och design, högskoleingenjör 15 hp SÖDERTÄLJE, SVERIGE 2018

Konceptutveckling av experimentvagn

Med lösningar för att underlätta aktivitet till en levande utställning

Viktor Danielson Mattias Freiholtz

(2)
(3)

Konceptutveckling av experimentvagn – Med lösningar för att underlätta aktivitet till

en levande utställning

av

Viktor Danielson Mattias Freiholtz

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2018:35 KTH Industriell teknik och management

Hållbar produktionsutveckling Kvarnbergagatan 12, 151 81 Södertälje

(4)
(5)

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2018:35

Konceptutveckling av experimentvagn – Med lösningar för att underlätta aktivitet till en

levande utställning

Viktor Danielson Mattias Freiholtz

Godkänt

2018-07-12

Examinator KTH

Mark W. Lange

Handledare KTH

Salam Suberu

Uppdragsgivare

Tom Tits Experiment

Företagskontakt/handledare

Cecilia Ekstrand

Sammanfattning

Målet med detta examensarbete var att ta fram ett koncept på en experimentvagn åt Tom Tits som ska illustrera hur de tänkta lösningarna ska fungera. Lösningarna ska kunna implementeras på en befintlig konstruktion av vagn som tillhandahållits vid projektets start.

Tom Tits hade ett behov av att ta fram och utveckla en ny experimentvagn då deras befintliga vagn ansågs vara otymplig och börjat bli sliten och oestetisk på grund av dess ålder. Experimentvagnen är en del av Tom Tits utställning och används för att utföra experiment inför besökare.

Arbetets genomförande har gått ut på att identifiera behov och funktioner utifrån den satta kravspecifikationen för att kunna skapa flertalet lösningsförslag. Därefter har en sållning av lösningsförslagen gjorts för att sedan kunna vidareutveckla ett av förslagen till ett slutgiltigt koncept.

Resultatet av arbetet presenteras med figurer och beskrivningar för illustreringarna av de tänkta lösningarna. En prototyp har framställts för analys för att säkerställa att lösningarna kan tillämpas på konstruktionen av den vagn som tillhandahållits.

Nyckelord

Experimentvagn, Produktutveckling, CAD, Lösningsförslag, Koncept

(6)
(7)

Bachelor of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2018:35

Concept development of an experimental trolley – With solutions to facilitate activity for a live

show

Viktor Danielson Mattias Freiholtz

Approved

2018-07-12

Examiner KTH

Mark W. Lange

Supervisor KTH

Salam Suberu

Commissioner

Tom Tits Experiment

Contact person at company

Cecilia Ekstrand

Abstract

The aim of this thesis project was to develop a concept for an experiment trolley for Tom Tits to illustrate how the intended solutions will work. The solutions should be able to be implemented on an existing construction of the trolley provided at the start of the project.

Tom Tits had a need to develop a new experimental trolley because their existing trolley was considered to be ungainly and started to become timeworn and unaesthetic

because of its age. The experiment trolley is a part of Tom Tit's exhibition and is used to perform experiments for visitors.

The implementation of the work has focused on identifying needs and functions based on the requirements in order to create multiple solutions. Thereafter a screening of the solutions was made in order to further develop one of them to a final concept.

The results of the project are presented with figures and descriptions to illustrate the intended solutions. A prototype has been has created for analysis to ensure that the solutions can be applied to the construction of the trolley provided.

Key-words

Experimental trolley, Product development, CAD, Solutions, Concept

(8)
(9)

Innehåll

1 Inledning ... 1

1.1 Bakgrund... 1

1.2 Målformulering ... 1

1.3 Avgränsningar... 1

1.4 Lösningsmetoder... 2

1.5 Kravspecifikation ... 4

2 Nulägesbeskrivning ... 5

2.1 Nuvarande experimentvagn ... 5

2.2 Andra experimentvagnar ... 6

2.3 Befintlig skelettvagn ... 6

2.4 Säkerhet ... 7

3 Teoretisk referensram ... 9

3.1 Behovsanalys ... 9

3.2 Funktionsanalys ... 9

3.3 Morfologisk matris ... 9

3.4 Pughs Konceptvalsmatris... 9

4 Genomförande ... 11

4.1 Faktainsamling krav... 11

4.1.1 Tålig arbetsyta ... 11

4.1.2 Möjlighet att hälla ut vätska ... 13

4.1.3 Tillgång till vatten ... 14

4.1.4 Utökad arbetsyta ... 16

4.1.5 Smart förvaring... 16

4.1.6 Lätt att manövrera ... 17

4.1.7 Ljudsystem ... 18

4.1.8 Batteri ... 18

4.2 Önskemål från Tom Tits ... 18

4.2.1 Estetiskt tilltalande ... 18

4.2.2 Soundboard ... 18

4.2.3 Skylt på framsida med dagens tema ... 18

4.2.4 Höj och sänkbar bänkskiva... 19

4.2.5 Potatiskanon ... 19

(10)

4.2.6 Såpbubbelmaskin... 19

4.2.7 Rökmaskin ... 19

4.2.8 Skärmskydd för åskådare ... 20

4.2.9 Specifik plats för stödanteckningar ... 20

4.2.10 Upphöjd kant för att förhindra att föremål rullar av ... 20

4.3 Behovsanalys ... 20

4.4 Funktionsanalys ... 21

4.5 Morfologisk matris ... 22

4.6 Lösningsförslag... 23

4.6.1 Avancerade Ankan ... 23

4.6.2 Simpla Grodan ... 24

4.6.3 Utdragbara Giraffen ... 25

4.7 Konceptval ... 26

4.7.1 Utveckling av slutgiltigt koncept ... 27

5 Resultat och analys ... 29

5.1 Slutgiltigt koncept ... 29

5.1.1 Saftblandare ... 29

5.1.2 Hyllsystem ... 30

5.1.3 Lådsystem ... 31

5.1.4 Stående förvaring ... 31

5.1.5 Diskho med rinnande vatten ... 32

5.1.6 Uppfällbar skiva ... 33

5.1.7 Krokar ... 33

5.1.8 Fixerade och låsningsbara hjul ... 34

5.1.9 Kostnadsberäkning ... 34

5.2 Analys ... 34

6 Diskussion ... 37

7 Slutsats ... 39

8 Rekommendationer ... 41

9 Litteraturförteckning ... 43

10 Figurförteckning ... 45

(11)

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Grunden till att den nuvarande experimentvagnen konstruerades var för att kunna testa och undersöka om en ny typ av aktivitet skulle passa in i Tom Tits utställning. Aktiviteten beskrivs som en levande utställning som ska förstärka besökarnas upplevelse och vara ett komplement till den fasta utställningen. Aktiviteten går ut på att demonstrera olika experiment som går att utföra hemma och göra det till en rolig samt underhållande upplevelse. Syftet är att inspirera besökarna att våga experimentera och få dem att börja fundera över vad som händer och varför det sker. Experimentvagnens huvudsakliga funktion är att underlätta utförandet av aktiviteten och göra aktiviteten mobil.

Aktiviteten med experimentvagnen blev lyckad och är numera ett permanent nummer i deras utbud.

Målgruppen som aktiviteten riktar sig till är besökare i alla åldrar vid Tom Tits. Där antalet åskådare kan variera från några få upp till ett femtiotal. Aktiviteten ska vara säker både för experimentutställarna och för åskådarna. Den ska väcka intresse och locka besökare att vilja komma och se aktiviteten.

Den nuvarande experimentvagnen har en del problem och behöver därför utvecklas.

Vagnen är otymplig, tung och därmed svårhanterbar. Höga glasburkar och termosar kan inte spännas fast i vagnen och måste hållas för hand för att inte riskera att välta då vagnen förs längs ett lutande golv. Ett annat problem är att vagnen har en träskiva som är svår att torka av efter spill från visningen, speciellt om olja eller andra fettbaserade produkter använts. Till vagnen finns även en högtalare som används för att förstärka rösten från experimentvärden genom en trådlös mygga. Högtalaren är separat från vagnen och är konstruerad med ett handtag och hjul för att kunna förflytta den på ett lättare sätt. Då högtalaren är separat blir det svårare att ensam förflytta allt till rätt plats då hänsyn måste tas till besökare och omgivning. Om det dessutom finns höga behållare som måste hållas fast blir det mycket svårt att ensam dra fram allt på en och samma gång. Ett annat mer allvarligt problem är att batteri och kablar inuti vagnen ligger oskyddade från vätska. Då behållaren för använd vätska är placerad intill alla kablar och batteriet finns risk att det kan ta skada om behållaren överfylls.

1.2 Målformulering

Målet med detta examensarbete är att ta fram ett koncept på experimentvagn som uppfyller de givna kraven från Tom Tits. Konceptet ska illustrera hur de tänkta lösningarna skall fungera och de ska kunna implementeras på den befintliga skelettvagnen. En kostnadsberäkning skall också utföras med hänsyn till materialkostnader.

1.3 Avgränsningar

Endast lösningsförslag, koncept och prototyp skall presenteras ingen färdig fysisk produkt.

(12)

Projektet behandlar endast de aspekter som är i direkt kontakt med den fysiska experimentvagnen.

Projektet kommer att utgå ifrån en existerande konstruktion av vagn som i denna rapport benämns till skelettvagn för vidareutveckling av olika lösningsförslag.

Endast en grundläggande kostnadsberäkning kommer att genomföras, det vill säga en kostnadsberäkning för materialet för vagnen och inte kostnaden för arbetet att bygga den.

1.4 Lösningsmetoder

Studiebesök, Intervju och Workshop

Studiebesök, intervju och workshop kommer att användas för att få information om det nuvarande läget, bakgrund, krav och önskemål.

Faktainsamling kring kravspecifikation

En faktainsamling kommer att genomföras för att samla in all nödvändig fakta kring de listade kraven som skall uppfyllas.

Behovsanalys

En behovsanalys kommer att genomföras för att identifiera behoven för aktiviteter med experimentvagnen. Behovsanalysen kommer att vara till underlag för

funktionsanalysen.

Funktionsanalys

En funktionsanalys kommer att genomföras för att urskilja de funktioner som experimentvagnen förväntas att uppfylla.

Morfologisk matris

En morfologisk matris kommer att användas för lösningsförslagsskapande. Den morfologiska matrisen kommer att ge oss kombinationer av olika lösningar som sedan bildar lösningsförslag.

Skissning

Skissning kommer att ligga till grund för utveckling av designen av lösningsförslagen.

CAD-modell

CAD-modeller kommer att användas för att realisera skisserna av lösningsförslagen och skapa en tydligare modell för att betrakta både visuellt och funktionellt. CAD modellerna kommer att användas för ett redovisningstillfälle för Tom Tits.

Kostnadsberäkning

En grundläggande kostnadsberäkning kommer att genomföras på de tre

lösningsförslagen innan de presenteras för Tom Tits. Detta för att ge Tom Tits en uppfattning om vad de olika koncepten kommer att kosta.

(13)

Konceptsållning med Tom Tits och Pughs konceptvalsmatris

Konceptsållning kommer att ske och leda till vidareutveckling av det vinnande lösningsförslaget som ska bli det slutgiltiga konceptet. Detta sker med hjälp av en Pughs konceptvalsmatris och ett redovisningstillfälle tillsammans med Tom Tits. Där kommer vi att redovisa de tre lösningsförslagen och låta Tom Tits ge sina synpunkter om vilket förslag som ska vidareutvecklas.

Utveckling av slutgiltigt koncept

Ett slutgiltigt koncept kommer att utvecklas utifrån återkoppling från Tom Tits och resultat från Pughs konceptvalsmatris.

Framställande av prototyp

En prototyp kommer att skapas av kartong och med skelettvagnen som grund för att försäkra att de tänka lösningarna får plats.

Slutgiltig kostnadsberäkning

En kostnadsberäkning på det slutgiltiga konceptet kommer att utföras med avseende på materialkostnad.

(14)

1.5 Kravspecifikation

Kraven och önskemålen i tabell 1 är satta av utvalda personer på Tom Tits som arbetar och är i kontakt med experimentvagnen.

Arbetsytan ska tåla vatten och vara lätt att torka av. Krav Vagnen ska innehålla en anordning som möjliggör för uthällning av vätska. Krav Vagnen ska vara lätt att manövrera, ha tysta lättgående hjul och gå att låsa

för att förhindra oavsiktlig rullning. Krav

Vagnens förvaringsmöjligheter ska vara enkla och smarta på både in och utsidan. Behållare för kolsyreis, termosar och andra höga föremål ska få plats. Det ska finnas dedikerad plats för skyddsutrustning och

säkerhetsdokument.

Krav

Det ska finnas tillgång till vatten. Krav

Vagnen ska ha en anpassningsbar arbetsyta. Krav

Det ska finnas möjlighet till ljudförstärkning. Krav

Vagnen ska vara estetiskt tilltalande, passa in i Tom Tits tema. Önskemål Vagnen ska ha en integrerad soundboard med ljudeffekter. Önskemål Vagnen ska ha en skylt på framsidan som kan användas för att skriva ned

dagens tema på. Önskemål

Vagnen ska vara utrustad med en höj och sänkbar bänkskiva. Önskemål

Vagnen ska ha en inmonterad potatiskanon. Önskemål

Vagnen ska ha en inmonterad såpbubbelmaskin. Önskemål

Vagnen ska ha en inmonterad rökmaskin. Önskemål

En skärm för att skydda åskådarna ska finnas. Önskemål

En specifik plats där experimentvärdarnas fusklappar kan förvaras ska

finnas med. Önskemål

En upphöjd kant runt bänkskivan ska finnas för att förhindra att föremål

rullar av. Önskemål

Tabell 1. Kravspecifikation

(15)

2 Nulägesbeskrivning

Detta kapitel kommer att beskriva den nuvarande experimentvagnen, andra experimentvagnar som finns, beskrivning av skelettvagnen och säkerhet gällande aktiviteten.

2.1 Nuvarande experimentvagn

Dagens experimentvagn är ett skåp på fyra hjul med två luckor på baksidan som möjliggör för förvaring på insidan, se figur 1. Insidan består av två plan där ett batteri, eluttag och en dunk för vattenavfall finns på det övre planet. Det undre planet är tomt och används inte till något idag. I vagnen finns ett genomgående hål där en cylinder finns placerad som förut brukade fyllas med vatten och kolsyreis för att skapa rök. Utan

cylindern placerad i hålet kan vagnen placeras över ett blåshål som finns i golvet.

Luftströmmen kan i sin tur få en boll att sväva ovanpå vagnen.

Ovansidan av vagnen används idag som förvaringsyta, arbetsyta och vask. En fastsatt korg finns på ovansidan för att kunna ställa mindre experimenttillbehör där även en vask bestående av en tratt för att hälla ut använd vätska finns. Det finns också ett fastsatt stativ för provrör och ett skeletthuvud för dekoration. På framsidan fanns det

ursprungligen en whiteboardtavla för att kunna skriva vilken tid nästa show börjar och vad det skulle handla om. Tavlan sitter inte kvar idag eftersom i dagsläget används TV- skärmar för att annonsera dagens schema för besökare. Vagnen är målad svart för att det ansågs vara tufft för 15 år sedan och det var det som de hade tillgång till samt att

ursprungsfärgen var oestetisk.

Vagnen byggdes inte utifrån en genomarbetad kravlista, utan Tom Tits ville bygga något snabbt och enkelt baserat på tillgångarna som fanns. Till en början placerades alla experiment inuti vagnen som sedan kunde låsas in då vagnen inte användes. Idag utförs många olika experiment i flera olika teman och allt detta går inte att förvara i vagnen på samma gång. Idag används ett korgsystem som går ut på att alla experimenttillbehör förvaras i olika korgar sorterade efter olika teman. När ett experiment ska förberedas tas Figur 1. Nuvarande experimentvagn, baksida.

(16)

korgen för det givna temat fram och föremålen till experimentet placeras antingen inuti eller ovanpå vagnen. Därefter körs experimentvagnen ut till den plats där aktiviteten skall hållas.

2.2 Andra experimentvagnar

Vetenskapscentrumet Heureka i Finland har en portabel experimentvagn som används till att utföra olika vetenskapsframträdanden. Vagnen är ett grått skåp på hjul och inför ett framträdande behöver vagnen förberedas och öppnas upp. Den har två dörrar som först öppnas där sedan ett golv fälls ner. Ur golvet fälls slutligen ett bord upp som används som arbetsyta under framträdandet. Vagnen har också en tv-skärm som fälls upp på taket och extra lampor för bättre belysning. Insidan på dörrarna har hyllplan för förvaring och inbyggda högtalare. (Heureka, 2018)

2.3 Befintlig skelettvagn

Konstruktionen på skelettvagnen som detta examensarbete kommer att förhålla sig till och som projektet avgränsats till visas i figur 2. Skelettvagnen har en längd på 105 cm, en bredd på 70 cm och en totalhöjd på 90 cm inklusive hjul. Utan hjul är höjden på vagnen 67 cm där skelettet är av stål medan väggar, hyllplan och arbetsbänk är av trä.

Vagnen har fyra hjul där ena hjulparet är fast och det andra är vrid och låsbart, se figur 3 och 4. Däcken har en diameter på 20 cm och är tillverkade av gummi.

Figur 2. Befintlig skelettvagn.

Figur 4. Vrid och låsbart hjul.

Figur 3. Fast hjul.

(17)

2.4 Säkerhet

Experimentvagnen ska vara säker att använda både för experimentvärdarna och

besökarna/åskådarna runt omkring. Det finns flera aspekter som behöver tas hänsyn till för att förebygga att olyckor sker för personerna som kommer i kontakt med vagnen.

Under vissa experiment används kemikalier som kan orsaka skada om någon får det i ögonen och därför ska skyddsglasögon användas. Ifall en olycka sker behöver det finnas tillgång till ögondusch som ska finnas nära till hands. Annan skyddsutrustning som ska användas då ett experiment innehåller kolsyreis är skyddshandskar. Vid kontakt med kolsyreis kan brännskador uppstå och därför är det viktigt att använda skyddshandskar vid hantering av kolsyreis. För att någon inte oavsiktligt kommer i kontakt med kolsyreis ska det förvaras i en isolerad förpackning då det inte används. Vid hantering av

kemikalier ska säkerhetsdatablad och riskbedömning för respektive kemikalie som används finnas tillgängligt. Enligt gällande elsäkerhetsbestämmelser ska det inte finnas någon risk att vätska kommer i kontakt med elektronik eller annan strömförande utrustning. Behållare innehållande vätska ska kunna fästas fast att det inte finns någon risk att det välter och därmed rinner ut i vagnen. (Junback, 2018)

(18)
(19)

3 Teoretisk referensram

I detta kapitel presenteras de verktyg som har använts i detta examensarbete.

3.1 Behovsanalys

En behovsanalys används för att identifiera de behov användaren har på en produkt.

Behoven kan delas in i tre olika kategorier, de fysiska, de kognitiva och de emotionella behoven. De fysiska behoven kopplas bland annat till att lösningen fungerar och är säker att använda. Dessa behov brukar ses som självklara och något användaren förväntar sig utan att möjligtvis direkt uttala dessa. De kognitiva behoven handlar om att användaren ska förstå hur produkten ska användas exempelvis känna igen knappar och symboler.

För att uppnå de emotionella behoven och därmed göra användaren glad behöver produkten överträffa användarens fantasi och ha en ”wow-effekt”. Dessa känslor är ofta svårt för användarna att uttrycka och därför behövs användarnas drivkrafter och

drömmar undersökas. (Åsa Wikberg Nilsson, Åsa Ericson, Peter Törling, 2015)

3.2 Funktionsanalys

Funktionsanalysen kan påbörjas då behovsanalysen är klar. Behoven ska omformuleras till funktioner som produkten behöver innehålla utan att uttrycka sig i lösningar. En funktion beskriver en aktivitet hos en lösning som den antingen ska bevilja eller

medverka i. En funktion kan definieras på olika sätt men det mest förekommande sättet är att beskriva det som ett verb följt av ett substantiv. En produkt innehar ofta en

huvudfunktion som kan delas upp i delfunktioner och underfunktioner. Delfunktionerna och underfunktionerna samverkar tillsammans för att uträtta produktens

huvudfunktion. (Åsa Wikberg Nilsson, Åsa Ericson, Peter Törling, 2015)

3.3 Morfologisk matris

För att utveckla lösningsförslag kan en morfologisk matris användas. I en morfologisk matris skapas en lista med kriterier och funktioner som lösningen ska uppfylla. Detta kan vara baserat på kunskap, krav, preferenser eller exempelvis en funktionsanalys. Därefter skrivs kriterierna eller funktionerna ner på en tavla och alla medverkande personer ska nu skriva ned så många tänkbara lösningar de kan komma på, på respektive kriterium.

Alla nedskriva lösningar kan sättas upp på en tavla där det sedan ska diskuteras hur en helhetslösning ska kunna fungera om en lösning från kriterium A, kombineras med en lösning från kriterium B. Till sist skissas lösningsförslag för de olika kombinationerna upp som sedan ska utvärderas och dokumenteras. (Åsa Wikberg Nilsson, Åsa Ericson, Peter Törling, 2015)

3.4 Pughs Konceptvalsmatris

Val av lämpligt lösningsförslag kommer att ske med hjälp av bland annat en Pughs konceptvalsmatris. Syftet med matrisen är att sortera bort koncept för att sedan kunna förbättra de kvarvarande koncepten. För att förbereda matrisen ställs kriterier upp längs en kolumn och koncepten placeras högst upp i matrisen. Ett av koncepten väljs sedan som referens, de övriga koncepten jämförs sedan med referensen för betygsättning av

(20)

respektive kriterium. Uppfyller konceptet ett kriterium bättre än referensen sätts ett plustecken (+) och ett minustecken (-) sätts då referensen uppfyller kriteriet bättre. Ifall både koncept och referens uppfyller ett kriterium likvärdigt betygsätts konceptet med en nolla (0). När samtliga koncept har värderats summeras antalet plustecken, minustecken och nollor. Referensen får alltid noll som slutsumma och konceptet med högst betyg rangordnas först. Efter att koncepten rangordnats ska resultatet värderas och

undersökas ifall det är rimligt. Om två koncept anses vara svaga i sig, kan de kombineras för att kunna uppfylla fler kriterium bättre. Slutligen väjs ett eller flera koncept för vidareutveckling och analys. (Karl T, 2014)

(21)

4 Genomförande

4.1 Faktainsamling krav

Faktainsamling kring de listade kraven har genomförts i form av faktasökning på nätet och genom intervjuer med anställda på Tom Tits.

4.1.1 Tålig arbetsyta Marinplywood

Marinplywood är ofta förekommande i tillverkning av båtar då dess kvalitet är hög och har vattenfasta egenskaper. Vanligt material för tillverkning är furu men kan även vara av ädlare träslag. (Beijer Bygg, 2018)

Livslängden på ett arbetsbord av plywood beror på vad det är för typ av skiva och vad den fått för ytbehandling. En filmbehandlad skiva har bättre motståndskraft emot slitage och sprickbildningar, vilket i sig även minskar risken för fukt att tränga igenom. (Trä Gruiden, 2018)

Hur länge plywoodskivan klarar sig beror på vad det är för typ av skiva och vad den fått för ytbehandling tidigare. En filmbehandlad skiva har bättre motståndskraft emot slitage och sprickbildningar, vilket i sig även minskar risken för fukt att tränga igenom. (Trä Gruiden, 2018)

För att förhindra att fukt tränger igenom skivans kanter används kantförsegling. En del plywoodskivor förseglas redan vid tillverkning, då genom filmbeläggning. Förseglingen består oftast av utomhus färg som kan innehålla surförsegling men användning av epoxi är även förekommande. Att kantförsegla plywoodskivor är av yttersta vikt för att bevara skivans kvalitet och hållbarhet. (Trä Gruiden, 2018)

För att fästa plywood används ofta skruv och eller spik. Infästningarna bör vara

varmförzinkade eller gjorda av rostfritt stål. Det är viktigt att förhindra inträngning av fukt i skivorna där infästning har gjorts, detta kan göras med till exempel tätningsbrickor eller fogmassor. (Trä Gruiden, 2018)

Laminat

Det finns olika typer av bänkskivor i olika utföranden och prisklasser. Fördel med bänkskivor i laminat är att det är billigt och tåligt men nackdelen är att de kan vara känsliga för fukt i skarvar och de åldras inte på ett fint sätt. Figur 5 visar hur en bänkskiva i laminat kan se ut. (Öhrn, 2014)

Pris laminatbänkskiva: 1500 kr (Bänkskiva IKEA, 2018)

(22)

Sten

Bänkskivor i sten är dyrt men är i sin tur ett mycket hårt och hållbart material. Det finns olika typer av bänkskivor i sten som exempelvis kalksten, marmor eller granit, generellt för bänkskivor i sten är dess höga vikt. Bänkskivor i kalksten och marmor är känsliga för syror och får lätt märken av vassa föremål. Figur 6 visar hur en bänkskiva i granit kan se ut. (Öhrn, 2014)

Pris bänkskiva i granit: 5900 kr (Bänkskiva IKEA, 2018)

Rostfritt

Bänkar i rostfritt stål är relativt billiga beroende på om de är specialtillverkade eller inte.

Rostfritt stål är tåligt men kan lätt repas och om varma föremål placeras direkt på bänken finns risk att bucklor uppstår. Se figur 7 för hur en rostfri bänkskiva kan se ut.

(Öhrn, 2014)

Pris rostfri bänkskiva: 5500 kr (Neonela Kitchen, 2018) Figur 5. Laminat bänkskiva.

Figur 6. Bänkskiva i granit.

(23)

Trä

Det finns flera träslag och olika kvalitéer på bänkskivor i trä och beroende på detta finns skivor i trä att hitta i flera olika prisklasser. Träbänkskivor behöver underhållas för att se fina ut och hållbarheten är beroende på skötseln. Se figur 8 för hur en bänkskiva i ek kan se ut. (Öhrn, 2014)

Pris massivt trä: 3150 kr

Pris trä: 2830 kr (Bänkskiva IKEA, 2018)

4.1.2 Möjlighet att hälla ut vätska Vask i rostfritt stål

Vaskar i rostfritt stål är gjorda i ett hygieniskt och starkt material som är lätt att hålla rent. Figur 9 visar hur disko FYNDIG i rostfritt stål ser ut.

Pris diskho Fyndig: 399 kr (Diskho IKEA, 2018) Figur 7. Rostfri bänkskiva.

Figur 8. Bänkskiva i Ek.

(24)

4.1.3 Tillgång till vatten Handpump

En enkel handpump i plast som är lätt att använda för att pumpa en önskad mängd vätska, se figur 10.

Pris handpump: 150 kr (ESSKA, 2018)

Pentrypump

Pentrypump är en pump som monteras fast vid golvnivå och sedan trampas eller trycks på för att pumpa vatten, se figur 11. En enkel och smidig konstruktion som ofta

förekommer i båtar, husvagnar och liknande konstruktioner.

Pris pentrypump med fotpump: 520 kr (Sea Sea, 2018) Figur 9. Diskho FYNDIG i rostfritt stål.

Figur 10. Handpump från ESSKA.

(25)

Figur 11. Pentrypump fotpump.

Elektrisk pump

Elektrisk pump på 12 V med en tillhörande kran i kromat stål från JULA, se figur 12.

Pris elektrisk pump: 250 kr (JULA, 2018)

Handpump

Vattenkran med handpump från Biltema, se figur 13.

Pris handpump: 250 kr (Biltema, 2018)

Figur 12. Vattenkran med elektrisk pump och tillhörande fäste.

(26)

Figur 13. Vattenkran med manuell pump.

4.1.4 Utökad arbetsyta

Fällbara konsoler kan användas för att kunna fälla upp och ner en skiva vid behov där skivan i nedfällt läge hamnar på utsidan. Konsolen kan från uppfällt läge i 90 grader enkelt fällas ner genom att trycka in en spärr. Användning av fällbara konsoler är ett smart sätt för att spara plats på insidan av ett utrymme eller om en flexibel arbetsplats önskas. Se figur 14 för hur en fällbar konsol kan se ut.

Max vikt: 75 kg per konsol

Pris fällbar konsol: 124 kr (Special Beslag, 2018)

Figur 14. Fällbar konsol.

4.1.5 Smart förvaring Hyllplan

Justerbara hyllplan kan användas för att dela upp ett utrymme och anpassa utrymmet till storleken på föremålen som ska förvaras där. Fastsättning av hyllplan kan göras på olika sätt. Finns förborrade hål invändigt kan insatser placeras i hålen som ett hyllplan kan placeras ovanpå. Ett annat alternativ är att använda väggskenor som skruvas fast i bakre väggen. På hyllplanen fästas sedan två konsoler som används för att hänga hyllplanet på väggskenorna. (Gerdmans Inredningar AB, 2018)

(27)

Utdragbara lådor

Ett annat alternativ att förvara på är att använda utdragbara lådor. För att kunna dra ut lådorna används två skenor som sätts fast invändigt av förvaringsutrymmet på vardera sida och därefter monteras lådan på skenorna. Skenorna har inbyggda stopp och kan utrustas med dämpare för mjukare stängning. (IKEA, 2018)

Förvaring kolsyreis

Kolsyreis även kallat torris avdunstar långsamt till koldioxidgas om

omgivningstemperaturen är högre än isens temperatur. Förvaring av torris görs bäst i en frigolitlåda eller kylväska och desto tätare isen är packad i lådan desto längre tid tar det för isen att avdunsta. Av ett kilo kolsyreis bildas 530 liter gas. För att undvika ett

övertryck i lådan får lådan inte vara helt lufttät. (Aga, 2018) 4.1.6 Lätt att manövrera

Faktorerna som påverkar hur lätt vagnen är att manövrera är vikten, val av hjul och storleken på vagnen. Val av material påverkar vikten i stor utsträckning och då vagnen ska vara hållbar kan material med låg densitet kräva högre godstjocklek. Detta kan i slutändan innebära högre vikt jämfört med ett material som har högre densitet och hållfasthet men som kräver mindre godstjocklek.

För att välja material till en experimentvagn behöver hänsyn tas till ett antal faktorer så som kostnad, hållbarhet och användningsområde. Material som kan användas är stål, rostfritt stål, aluminium, trä och plast. Den bärande konstruktionen behöver ha bra hållfasthet medan väggar och plan inte behöver vara lika hållfasta då de i stor

utsträckning inte behöver ta upp lika stora krafter. Stål finns att välja i olika utföranden beroende vilket tillämpningsområde det ska användas för. (Leijon, 2014, s. 207) Stål går att återvinna och återanvända oändligt många gånger. (Jernkontoret, 2015)

Rostfritt stål har högt motstånd mot korrosion, ytan är lätt att göra rent och underhålla.

Rostfritt stål har också en hög hållfasthet och går att återvinna, dessutom är det inte skadligt för miljön. Rostfritt stål är också ett brandsäkert material med lång livslängd.

(Blücher Sweden AB, 2018)

Aluminium är 100% återvinningsbart och det är dessutom korrosionshärdigt samt ett icke brännbart material. Densiteten på aluminium är en tredjedel av densiteten på stål och är därför mycket lätt men har i sin tur lägre hållfasthet och är dyrare jämfört med stål. (Sapa AS, 2018) (Stena Stål AB, 2018)

Det finns olika typer av plast med olika egenskaper och jämfört med trä har plast högre densitet och något lägre hållfasthet men gemensamt är att de har lägre densitet än aluminium. (Sture Lönnelid, 2010, ss. 42-43)

Det finns olika typer av hjul till vagnar, olika material, olika storlekar, lagrade eller smorda, massiva eller luftfyllda, fasta eller vridbara samt att de kan vara låsbara. Större diameter på hjulen klarar högre last. Gummidäck ger tystare gång och bättre dämpning på ojämna underlag jämfört med massiva däck i plast. Lagrade hjul ger också lättare och

(28)

tystare gång. För att vagnen ska vara lätt att styra krävs att minst två hjulpar är vridbara.

Ett hjul beroende på storlek och utförande kostar runt 100 kr där hjul utrustade med broms är dyrast och fasta hjul kostar minst. (IKH, 2018)

4.1.7 Ljudsystem Bluetooth högtalare

Bluetooth högtalare med inbyggt batteri kan kopplas upp med telefon eller liknande apparat med Bluetooth. Högtalaren är liten och smidig och har bra ljud. Nackdelen med Bluetooth högtalare är att de behöver laddas för att kunna fungera.

Monterad högtalare

En fastmonterad högtalare ger ett starkt och bra ljud. Högtalaren monteras fast inuti vagnen och kräver en konstant strömkälla så som batteri.

4.1.8 Batteri

Det finns olika typer av batterier med varierande kapacitet. Kapaciteten på ett batteri mäts i amperetimmar (Ah) och anger hur länge batteriet klarar av att ge ström. För att beräkna tiden (t) som ett batteri klarar av att generera ström krävs det att batteriets kapacitet och strömmen (A) är kända. Tiden beräknas med hjälp av formeln: 𝑡 = 𝐴ℎ 𝐴⁄ och anges i timmar. (Haag, 2011)

4.2 Önskemål från Tom Tits

4.2.1 Estetiskt tilltalande

Experimentvagnen kan målas i färger inspirerade av Tom Tits grönt/rosa tema.

Grafitfärg, neonskyltar, saftblandare och lampor kan även ge ett estetiskt intryck.

Saftblandare som fungerar för 12V och 24V med färgval av röd, blå, grön och ofärgad. (24 Meter, 2018)

Pris saftblandare: 445 kr (24 Meter, 2018)

4.2.2 Soundboard

Det finns ett flertal appar till mobiltelefoner av olika märken som erbjuder flera varianter på soundboards med ljudeffekter. Telefonen kopplas in i högtalarsystemet antingen via Bluetooth eller kabel där ljudeffekterna styrs via den app som laddats ner.

4.2.3 Skylt på framsida med dagens tema Skoltavla täckfärg

Färgen appliceras lätt med en pensel och två lager färg räcker. En vit krita kan användas för att skriva direkt på färgen och för att ta bort texten kan en fuktad trasa användas.

(ALCRO, 2018)

(29)

Whiteboardtavla

En Whiteboardtavla kan användas för att skrivas på med en Whiteboardpenna och suddas lätt ut med en trasa. Whiteboardfolie finns som påklistringsbart alternativ som kan appliceras på en slät yta. (3M, 2018)

4.2.4 Höj och sänkbar bänkskiva

För att höja och sänka bänkskivan krävs en komplex mekanism och struktur på vagnen.

Ingen höj och sänkbar bänkskiva kommer att integreras i lösningsförslagen då det endast är ett önskemål och att vi anser att det inte kommer att underlätta framförandet av aktiviteten tillräckligt mycket, för att detta ska tas hänsyn till. Vi anser att andra simplare lösningar kan göras för att underlätta framförandet av aktiviteten.

4.2.5 Potatiskanon

Eftersom att en storskalig potatiskanon drivs av en explosiv gas vilket anses olämpligt för experimentvagnen kommer en storskalig potatiskanon inte att integreras i

lösningsförslagen. Detta på grund av säkerhetsrisk. En småskalig potatiskanon som endast drivs av mänskligt tryck anses vara okej men kommer ej att tillämpas då den kräver en permanent stor yta för den låga användningen den har i aktiviteten.

4.2.6 Såpbubbelmaskin

Såpbubbelmaskinen från Kjell & Company kan drivas av batteri eller via vägguttag och ger ett jämt flöde av bubblor. Se figur 15 för hur en såpbubbelmaskin kan se ut.

Pris såpbubbelmaskin: 300 kr (Kjell & Company, 2018)

Figur 15. Såpbubbelmaskin.

4.2.7 Rökmaskin

Maskinen kontrolleras med en fjärrkontroll och röken kan utlösa brandvarnare.

Rökmaskinen har en fast strömkabel på 230 V, med måtten 230x110x110 mm och en vikt på 1,6 kg. Se figur 16 för exempel på en rökmaskin.

Pris rökmaskin: 500 kr (Rökmaskin Kjell & Company, 2018)

(30)

Figur 16. Rökmaskin.

4.2.8 Skärmskydd för åskådare

Plexiglas har ett ljusgenomsläpp på 78%, det är slitstarkt och UV-resistent med en hög styvhet. Bearbetning av plexiglas kan genomföras med vardagliga verktyg som

exempelvis såg. Plexiglas är vattentåligt och har en hög kemisk motståndskraft. Pris plexiglas: 59 kr (300x300x3 mm). (BILTEMA Plexiglas, 2018)j

4.2.9 Specifik plats för stödanteckningar

Experimentvärdarna har stödanteckningar med sig under aktiviteten där det bland annat står vilka experiment som ska utföras och i vilken ordning. För att skydda

anteckningarna och hindra dem från att flytta på sig kan en liten plastficka sättas fast på bänkskivan där anteckningarna kan placeras i.

4.2.10 Upphöjd kant för att förhindra att föremål rullar av

En upphöjd kant finns som ett alternativ att välja när en bänkskiva beställs i rostfritt stål.

(Neonela Kitchen, 2018) För bänkskivor i andra material kan exempelvis en list sättas fast runt kanterna på bänkskivan för att förhindra att föremål rullar av kanten.

4.3 Behovsanalys

Underlaget för behovsanalysen baserar sig på intervjuer, observationer och workshop.

Fysiska behov,

Erbjuda ergonomiskt användande

Vara enkelt att plocka i och ur föremål

Vara lättstädad

Vara lätt att manövrera

Ha möjlighet till deponering av vätska

Ha möjlighet till utökat arbetsutrymme

Vara säker för experimentutställarna och för åskådarna Kognitiva behov

Det ska vara lätt för besökare att förstå vad som händer

Vagnens funktioner ska vara intuitiva

(31)

Emotionella behov

Väcka uppmärksamhet

Passa in i Tom Tits anda

Ha ett attraktivt utseende

4.4 Funktionsanalys

Funktionerna i funktionsanalysen är framtagna med hänsyn till behoven listade i behovsanalysen. Behoven är sedan omvandlade till funktioner som experimentvagnen behöver innehålla. Funktionerna är fördelade i huvudfunktion, delfunktion och

underfunktion.

Huvudfunktion Delfunktion Underfunktion

Erbjuda mobilitet och skapa intresse för aktiviteten.

Uppmuntra till en glad och positiv utställningsmiljö.

Väcka uppmärksamhet.

Självinstruerande.

Underlätta manövrering.

Undvika onödig vikt.

Erbjuda fixering av vagn.

Underlätta förflyttning.

Underlätta experimentering.

Erbjuda effektiv förvaring. Underlätta städning. Anpassningsbar arbetsyta.

Tabell 2. Funktionsanalys.

(32)

4.5 Morfologisk matris

Utifrån kravspecifikation och funktionsanalys framställdes en morfologisk matris där tre lösningsförslag med olika kombinationer av lösningar togs fram, se figur 17.

Figur 17. Morfologisk matris.

(33)

4.6 Lösningsförslag

De tre lösningsförslagen beskrivs under denna rubrik där lösningarna för respektive förslag togs fram med en morfologisk matris. Lösningsförslagen framställdes först genom skissning och slutligen i CAD, se bilaga A för skisser.

4.6.1 Avancerade Ankan

Detta lösningsförslag är det mest avancerade då den innehåller inbyggda högtalare, en elektrisk pump för att pumpa vatten och ett batteri för att kunna driva dessa. Avancerade Ankan bygger på koncept 1 från den Morfologiska matrisen, se figur 17. Ankan innehåller dessutom en inbyggd diskho till skillnad från de andra lösningsförslagen som endast har ett hål för att hälla ut vätska genom. Arbetsbänken och diskhon är tillverkade i rostfritt stål då det är lätt att torka av och är hållbart. Gällande uppdelningen inuti vagnen för förvaring så har vagnen ett hyllplan med en avdelare på mitten. På det övre hyllplanet till höger är det tänkt att placera föremål som ska användas för dagens experiment. Det finns plats för både korg och frigolitlåda för kolsyreis. Spännband och nät för placering av skyddshandskar, skyddsglasögon och säkerhetsdatablad finns även. På vänster sida återfinns två behållare för vätska, vattnet som kommer ur kranen tas från ena behållaren och vätskan som rinner ner i diskhon hamnar i den andra. Den elektriska pumpen måste placeras under behållaren för vattnet som ska pumpas för att det ska fungera. Kranen har en strömbrytare och när den sätts på pumpas vatten ut ur kranen. Hyllplanet har en urgröpning på vänster sida där termosen kan förvaras och när luckan till

experimentvagnen stängs hindrar det termosen från att välta vid förflyttning. Hjulen till vagnen kommer att ha ett hjulpar som är fast och ett som är vridbart och låsbart. Detta för att underlätta för förflyttning och hindra vagnen från att röra sig under ett

experiment. Den Avancerade Ankan har också en uppfällbar skiva som låses fast med hjälp av två utdragbara tvärgående stöd balkar. För att väcka uppmärksamhet kan de inbyggda högtalarna användas för uppspelning av ljud. Figur 18 illustrerar

lösningsförslag Avancerade Ankan.

Figur 18. Lösningsförslag Avancerande Ankan.

(34)

4.6.2 Simpla Grodan

Lösningsförslaget Simpla Grodan bygger på koncept 2 från den Morfologiska matrisen, se figur 17. Simpla Grodan är en enklare och billigare lösning då den inte innehåller någon elektronik eller strömkrävande produkter. Detta för att hålla ner vagnens totala vikt och underlätta manövreringen. Bänkskivan har ett borrat hål för dumpning av vätska och en kran med inbyggd handpump för pumpning av vätska från en behållare placerad inuti vagnen. Förvaringen inuti vagnen sker genom hyllplan där högra delen av vagnen är till för höga föremål som exempelvis termosar. Vattenbehållare och avfallsbehållaren finns även placerad i denna del av vagnen. Övriga delen av vagnen är uppdelad i två hyllplan där föremål som ska användas under experimentet kan placeras på det övre. På det övre hyllplanet återfinns även flaskorna för ögondusch för snabbare och lättare åtkomst. Det undre hyllplanet kan användas för övrig förvaring som exempelvis säkerhetsdatablad och skyddsutrustning. Simpla Grodan har också en uppfällbar skiva för utökning av arbetsytan som låses fast med hjälp av två konsoler. Ljudsystemet är tänkt att vara externt och sitta monterad i Tom Tits byggnad där aktiviteten är tänkt att utföras.

Mikrofonen och högtalarna kopplas ihop trådlöst för att underlätta samt medge

flexibilitet för experimentvärden. Vagnen kommer att ha ett färgglatt utseende som ska väcka uppmärksamhet samtidigt som det ska passa ihop med Tom Tits anda. Figur 19 illustrerar lösningsförslag Simpla Grodan.

Figur 19. Lösningsförslag Simpla Grodan.

(35)

4.6.3 Utdragbara Giraffen

Utdragbara Giraffen bygger på koncept 3 från den Morfologiska matrisen, se figur 17.

Förvaringsutrymmet i lösningsförslaget Utdragbar Giraffen är uppdelad i tre delar.

Vänsterdelen är uppbyggd med två hyllplan där det övre utrymmet är till för behållare för dumpning av vätska genom ett hål i bänkskivan. På den nedre delen av utrymmet kan ett batteri placeras som är tänkt att driva lamporna som är monterade, där lampornas uppgift är att påkalla uppmärksamhet. Mittendelen av vagnen består av tre stycken utdragbara lådor där det mesta kan förvaras och i den högra delen av vagnen kan termosar och dylikt placeras. För utökning av arbetsutrymmet finns en utdragbar skiva monterad. Skivan har ett inbyggt stopp för att förhindra att skivan dras ut för långt.

Ljudsystemet kommer att vara portabelt likt hur det fungerar idag. Figur 20 illustrerar lösningsförslag Utdragbara Giraffen.

Figur 20. Lösningsförslag Utdragbara Giraffen.

(36)

4.7 Konceptval

Innan val av slutgiltigt koncept utfördes värderades samtliga lösningsförslag med för och nackdelar. Detta för att lättare kunna genomföra Pughs konceptvalsmatris.

Avancerade Ankan Fördelar

Den uppfällbara skivan hamnar i nivå med bänken

Enkel överblick över förvaring

Elektrisk pumpning av vatten

Diskhon kan användas för att gömma undan använda föremål Nackdelar

Ökad vikt med högtalare och annan strömkrävande elektronik

Urgröpning ej anpassningsbar Simpla Grodan

Fördelar

Ingen tung och strömkrävande elektronik

Utrymme för höga föremål

Den uppfällbara skivan hamnar i nivå med bänken Nackdelar

Vattenkranen kan skymma för åskådarna

Lådan kan skymma för åskådarna

Begränsad livslängd på manuell vattenkran Utdragbara Giraffen

Fördelar

Utdragbara lådor för snabb och enkel åtkomst

Utdragbar skiva går att gömma undan

Utrymme för höga föremål Nackdelar

Lådan kan skymma för åskådarna

Den utdragbara skivan hamnar inte i nivå med bänken

Skivan upptar plats inuti vagnen

Mer krävande att rengöra lådorna

Ingen enkel vattentillgång

(37)

Vid slutförandet av Pughs konceptvalsmatris fick Avancerade Ankan högst betyg och Utdragbara Giraffen lägst.

Lösningsförslag

Kriterier Avancerade

Ankan

Simpla Grodan

Utdragbara Giraffen

Väcka uppmärksamhet + 0 +

Låg vikt - 0 -

Enkel dumpning av vätska + 0 0

Effektiv förvaring 0 0 +

Snabb tillgång till vatten + 0 0

Enkel att städa 0 0 -

Anpassningsbar arbetsyta - 0 -

Förstärkning av ljud + 0 -

Slutbetyg 2 0 -2

Under ett uppföljningsmöte tillsammans med Tom Tits presenterades de tre lösningsförslagen. Eftersom experimentvagnen tillhör Tom Tits fick de ge sina synpunkter och bestämma vilket lösningsförslag som skulle arbetas vidare med.

Avancerade Ankan blev det lösningsförslag som valdes där några lösningar från de övriga lösningsförslagen ska tas med i utvecklingen av det slutgiltiga konceptet. Grodans ljudsystem och stora utrymme samt Giraffens utdragbara lådor var de lösningar som valdes att gå vidare med.

4.7.1 Utveckling av slutgiltigt koncept

Återkopplingen från uppföljningsmötet med Tom Tits resulterade i att vidareutveckla lösningsförslaget Avancerade Ankan med utvalda lösningar från de två andra

lösningsförslagen. Ett slutgiltigt koncept skapades baserat på återkopplingen från Tom Tits. Det slutgiltiga konceptet baseras på lösningsförslaget Avancerade Ankan med inbyggda lådor och ett utrymme för höga behållare taget från de övriga

lösningsförslagen.

Tabell 3. Pughs konceptvalsmatris.

(38)
(39)

5 Resultat och analys

5.1 Slutgiltigt koncept

Det slutgiltiga konceptet har utgått från lösningsförslaget Avancerade Ankan med ändringar och tillägg från de övriga två lösningsförslagen enligt uppföljningssamtalet med beställaren, se figur 21. De funktioner och lösningar som ingår i det slutgiltiga konceptet finns beskrivet under de följande underrubrikerna tillsammans med en kostnadsberäkning.

5.1.1 Saftblandare

Funktionen med saftblandaren är att väcka intresse och på ett enkelt och smidigt sätt kunna rikta uppmärksamhet mot vagnen. Saftblandaren är positionerad på publikens vänstra framsida av experimentvagnen. Tanken bakom placeringen är att det sitter luckor på baksidan vilket medför att saftblandaren inte kan monteras där. På kortsidorna kan den heller inte monteras då uppfällbara skivan och handtaget sitter i vägen. Då stången för saftblandaren är tunn och hög anses den inte vara täckande för publiken och därför är saftblandaren placerad på framsidan av experimentvagnen mot publiken, se figur 22. Kopplingen mellan saftblandare och batteri är tänkt att gå via baksidan av vagnen för att undvika ”kablagestrul” på framsidan.

Figur 21. Illustrering av slutgiltigt koncept.

(40)

5.1.2 Hyllsystem

Hyllsystemet i experimentvagnen är till för att erbjuda smart och effektiv förvaring. Det övre planet är tänkt för placering av vattenbehållarna och det undre planet erbjuder förvaring av batteri och pump till vattensystemet, se figur 23.

Figur 22. Positionering av saftblandare.

Figur 23. Illustrering av hyllsystem.

(41)

5.1.3 Lådsystem

Vagnen har tre stycken utdragbara lådor, se figur 24. Den översta lådan är lägre och till för förvaring av skyddsutrustning som handskar, skyddsglasögon, ögondusch och säkerhetsdokument. I de nedre två lådorna kan övriga experimenttillbehör placeras, till exempel frigolitlådan för kolsyreis.

5.1.4 Stående förvaring

Den stående förvaringen i vagnen är till för de föremål som inte får plats i lådorna

exempelvis termos, se figur 25. För att se till att föremålen inte välter kan kardborreband användas.

Figur 24. Illustrering av lådsystem.

Figur 25. Utrymme för höga behållare.

(42)

Figur 26. Placering av diskho och vattenkran.

Figur 27 Positionering av vattenbehållare och pump.

5.1.5 Diskho med rinnande vatten

Diskbänken är av rostfritt stål och har en integrerad diskho och hål för montering av vattenkran, se figur 26. Diskhon är kopplad till en vattenbehållare som möjliggör uthällning av vätska, se figur 27. Vattenkranen är kopplad till en elektriskpump som drivs av ett batteri monterat i vagnen. Pumpen och kranen är kopplade till en

vattenbehållare där vattnet pumpas upp ifrån, se figur 27. För mer information om vattenbehållarna som använts se bilaga B.

(43)

5.1.6 Uppfällbar skiva

En uppfällbar skiva är tänkt att användas för att utöka arbetsutrymmet vid behov, vid uppfällning hamnar skivan i samma höjd som resterande bänk, se figur 28. Skivan är tänkt att placeras på vagnens högra sida eftersom handtaget till vagnen sitter på motsatt sida. Låsning av skivans position sker genom två stycken fällbara konsoler.

5.1.7 Krokar

Krokar är tänkt att användas för hängande förvaring av föremål på vagnens utsida som exempelvis handdukar, se figur 29.

Figur 28. Uppfällbar skiva för utökad arbetsyta.

Figur 29. Krokar för hängande förvaring.

(44)

5.1.8 Fixerade och låsningsbara hjul

Vagnen är tänkt att ha två stycken vridbara hjul utrustade med låsmekanism och de andra två hjulen låsta i en fast position, se figur 30. Låsmekanismen möjliggör för låsning av vagn för att undvika ofrivillig förflyttning.

5.1.9 Kostnadsberäkning

Materialkostnaden för det slutgiltiga konceptet blev ungefär 12 000 kr inklusive moms.

För en mer detaljerad beräkning se bilaga C.

5.2 Analys

En prototyp skapades för att testa om de vitala funktionerna får plats i vagnen och för att visualisera och skapa en verklighetsbild på hur det skulle se ut i verklig skala. För att bygga prototypen användes den befintliga skelettvagnen och kartong för satt skapa lådor, hyllplan och vattenbehållare.

Figur 31 visar de tre lådorna och deras placering i vagnen. Till höger om lådorna finns ett tomt utrymme med plats för höga föremål som exempelvis en termos. Vid prototyp byggandet framgick det att termos och övriga höga föremål får plats vid utrymmet för stående förvaring. Bredden på öppningen kan minskas ett par centimeter om mer utrymme behöver frigöras i övriga vagnen.

Figur 30. Fixerade och låsningsbara hjul.

(45)

Figur 31. Storlekstest prototyplådor.

De inringade lådorna på figur 32 illustrerar storleken på vattenbehållarna och är placerade ovanpå ett hyllplan. Det visade sig att vattenbehållarna kan placeras bredvid varandra och plockas ut oberoende av varandra. Utrymmet ovanför behållarna kommer upptas av en diskho med tillhörande röranslutningar. Platsen under hyllplanet rymmer ett mindre batteri och det finns även utrymme för vattenpumpen som behöver placeras under vattenbehållaren.

Figur 32. Storlekstest prototypvattenbehållare.

Låda

Låda Låda

(46)
(47)

6 Diskussion

Tom Tits valde att använda en bänkskiva i rostfritt stål på grund av dess egenskaper.

Rostfritt stål är hållbart, har högt motstånd mot korrosion och är lätt att rengöra vilket är ett krav som Tom Tits satt att bänkskivan ska klara. Andra egenskaper som rostfritt stål har är att det är återvinningsbart vilket är bra för miljön och det är inte ett brandfarligt material. Till den rostfria bänkskivan kan upphöjda kanter läggas till runt om för att förhindra att saker rullar av eller att vätska rinner över kanten vilket har varit ett önskemål. Kranen ovanpå bänkskivan är placerad på motsatt sida om den inbyggda diskhon närmast personen som sätter på kranen. Detta för att kranen inte ska vara i vägen och skymma för åskådarna.

Placeringen i höjdled av hyllplanet som finns beläget under diskhon är beroende på hur mycket plats som diskho, vattenbehållare och inkoppling tar upp. Inkopplingen av rör mellan diskho, kran och vattenbehållarna kräver en del utrymme och är något vi inte undersökt. Detta då det innebär att vi måste bygga vagnen för att testa hur mycket plats som krävs för att säkerställa att allt får plats vilket ligger utanför våra avgränsningar.

Utrymmet under hyllplanet är beroende av hyllplanets placering där batteriet och pumpen tänkt placeras.

Batterier finns med olika kapaciteter. Kapaciteten avgör hur länge funktionerna som kräver ström kan drivas. Där får Tom Tits själva avgöra hur länge lampa och pump ska kunna drivas innan batteriet behöver laddas igen. Då batteriet är tänkt att placeras under vattenbehållarna behöver batteriet skyddas ifrån eventuellt läckage som kan uppstå för att säkerställa att inte kortslutning sker. En alternativ lösning skulle vara att placera batteriet längst in i utrymmet för höga behållare för att minska risken för kortslutning.

Om en termos ska användas under aktiviteten kan den placeras i det höga utrymmet inuti vagnen. Termosen behöver fixeras för att förhindra att den välter då vagnen är i rörelse. Fixeringen kan göras på flera sätt men förslagsvis används ett justerbart

kardborreband då det kan anpassas efter olika föremål som ska hållas fast. Det går då att spänna fast olika föremål inuti vagnen vilket gör det mer flexibelt om andra höga föremål ska användas som inte får plats i lådorna.

En uppfällbar skiva används för att utöka arbetsutrymmet och skivans storlek behöver inte vara lika stor som vagnens kortsida. Skivan kan göras mindre om inte en lika stor yta som vagnens kortsida motsvarar behövs, vilket möjligen underlättar upp och nedfällning av skivan. Användandet av fällbara konsoler medför att skivan i nedfällt läge skapar en glipa mellan vagnens sida och skivan vilket kan påverka vagnens utseende negativt.

Glipans storlek kommer motsvara tjockleken på konsolen i hopfällt läge.

Hjulen på skelettvagnen är större än hjulen som idag sitter på den nuvarande

experimentvagnen vilket bidrar till att det blir enklare att köra över trösklar och andra hinder. Hjulen på skelettvagnen är ålderstigna vilket har lett till att gummit hårdnat en del vilket gör förflyttningen av vagnen något ojämnare. Hjulen kan därför behöva bytas

References

Outline

Related documents

För att förhindra medicinmissbruk har det bestämts, att rabatten skall utgå först på det belopp varmed läkemedelspriset överstiger 3 kr. Kostar läkemedlet mer än 3 kr. får

(Bergman et al.. Läsaren får först en beskrivning av för- och nackdelar med respektive betalningsmedel. Sedan förklaras att kortbetalningsmarknaden är en så

samarbetsländerna. Det finns bilateralt, humanitärt och multilateralt bistånd. I den här uppsatsen så fokuserar jag på det bilaterala biståndet som går direkt från Sverige till

son menar att: ”Ironi står inte på något sätt i mot- sättning till humor eller allvar, utan är som begrepp väldigt omfattande och inrymmer många olika ny- anser

Vi har valt att utgå från K2 (regelbaserat) och K3 (principbaserat) regelverken och valet mellan dessa för att exemplifiera vilka faktorer som kan påverka företag i

Enligt deltagarna i en annan studie där patienter med fetma intervjuades menade författarna att patienterna hade upplevt denna osäkerhet och att sjuksköterskorna kanske upplevde

särkraven. I de största kommunerna är särkrav, attraktiviteten på byggnaden och detaljplanen de största orsakerna till att SABOs ramavtal inte brukas. Statistiken liknar siffrorna

Att motivation och självbestämmande ligger till grund för beslut om behandlingshem visar sig enligt studiens resultat främst bero på att socialsekreterarna varken har tid