Rätten att bruka sin egen skog Motion 2018/19:1602 av Mattias Karlsson i Luleå (M) - Riksdagen

Full text

(1)

Enskild motion M1092

Motion till riksdagen

2018/19:1602

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Rätten att bruka sin egen skog

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka äganderättsprincipen i svensk skogspolitik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige och världen behöver ställa om till ett samhälle baserat på förnybara råvaror. Svenska skogar är en fantastisk tillgång för landets ekonomi, sysselsättning och en levande landsbygd. Sveriges skogsägare är fantastiska på att värna miljön, ekosystemen och andra värden. Man brukar skogen för utvecklingen mot ett hållbart samhälle, genom att man erbjuder jobb, tillväxt, klimatnytta och framtida hållbara resurser.

Skogen har en nyckelroll att spela för omställningen till en biobaserad samhälls-ekonomi, och för att minska människans klimatpåverkan. I skogen växer Sveriges framtid, där fossil råvara byts mot förnybar och där forskning och innovationer ger nya klimatsmarta produkter och lösningar.

Under senare år har äganderätten och drivkraften till att bruka skogen utmanats allt mer av restriktioner och detaljregleringar, som inneburit att det blivit svårare att bedriva ett aktivt skogsbruk. Reglerna om miljöskydd för skog har tillämpats på ett allt mer problematiskt sätt, vilket strider mot äganderätten och hotar denna basnäring. Just nu råder en stor osäkerhet inom svensk skogspolitik som behöver undanröjas för att få till en nystart för svenska skogsägare där man kan vara säker på att äganderätten är skyddad och absolut. Följande principer bör vara bärande i en översyn av en ny svensk skogs-politik; när myndigheter beslutar om att begränsa avverkningar så bör ägaren i möjligaste mån få full ersättning, alla former av avsättning av skyddsvärd skog bör i första hand ske genom frivilliga avtal med ägaren, skogens viktiga roll i klimatarbetet måste uppvärderas, när det gäller det juridiska begreppet ”pågående markanvändning” så bör rätten till ersättning inte enbart gälla själva avverkningsfasen.

(2)

2 Mattias Karlsson i Luleå (M)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :