Yttrande över Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) I fråga om personuppgiftsbehandling

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Box 384, 901 08 Umeå • Besöksadress: Bankgatan 3 • Telefon: 090-17 20 00 • hovratten.ovrenorrland@dom.se • www.domstol.se/hovratten-for-ovre-norrland

Hovrätten för Övre Norrland Datum

2020-05-04

Diarienummer

2020/130

Justitiedepartementet Straffrättsenheten

Yttrande över Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) I fråga om personuppgiftsbehandling

Ju2020/01217/L5

Hovrätten, som tidigare avstyrkt förslaget om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek, har i och för sig ingen erinran mot förslaget om komplettering.

Remissen har behandlats av hovrättspresidenten Erik Sundström, hovrättsrådet Olof Hellström och tf. hovrättsassessorn Elin Wennberg

Figure

Updating...

References

Related subjects :