• No results found

Heltidsarbete som rättighet Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Heltidsarbete som rättighet Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2019/20:3163

av Roger Hedlund (SD)

Heltidsarbete som rättighet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många inom den offentliga sektorn arbetar i dag deltid trots att de hellre skulle vilja arbeta heltid. Deltidsjobb riskerar att leda till en sämre löneutveckling, sämre karriär-möjligheter och en lägre framtida pension. Ofrivillig deltid är ett problem för såväl män som kvinnor, men eftersom huvuddelen av dessa utgörs av kvinnor bör det betraktas som ett allvarligt jämställdhetsproblem.

Frågan ska i första hand lösas genom förhandlingar i kollektivavtal. Men av erfarenhet vet vi att inget har hänt på området, trots att problematiken med deltid har varit prioriterad bland offentliganställda under lång tid.

I väntan på eventuella ändringar genom förhandlingar bör regeringen utreda frågan för en eventuell lagändring.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat samhällsstöd till offren för endometrios och andra könsspecifika

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse