• No results found

Oseriös handel med hundar Motion 2020/21:287 av Linda Lindberg m.fl. (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oseriös handel med hundar Motion 2020/21:287 av Linda Lindberg m.fl. (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion SD200

Motion till riksdagen

2020/21:287

av Linda Lindberg m.fl. (SD)

Oseriös handel med hundar

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen gällande försäljning av hundar i Sverige i syfte att få den illegala importen av hundar att upphöra och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för smuggling av hundar så att de bättre står i relation till djurens lidande och

tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige måste stärka arbetet med att förhindra samt försvåra för ligor som livnär sig på försäljning av smuggelhundar i landet. Hundsmuggling är en illegal handel som omsätter stora summor pengar och orsakar både hundar och människor stort lidande. Förtjänsten är hög och straffet står inte i proportion till det lidande som djuren utsätts för. Tullverket gjorde under 2018 145 ingripanden som omfattade totalt 190 hundar, men mörkertalet är stort. Tullen prioriterar av förklarliga skäl till exempel att söka narkotika, alkohol och vapen före djur.

Som hundköpare ansvar man själv för att se till att den hund man vill ska bli ens familjemedlem också kommer från en sund och bra uppfödning. Prislappen sätter ofta riktningen vid valet av uppfödare och hund, vilket gör att efterfrågan alltid finns. Den fria prissättningen bör fortsätta råda, men kraven på den som säljer hundar bör ses över.

Vid hundsmuggling kommer valparna ofta från storskaliga uppfödare i andra länder, så kallade valpfabriker, eller har inhandlats för en billig slant för att sen säljas vidare. Tikarna lever allt som oftast i misär i valpfabrikerna där de exploateras för maximal produktion utan hänsyn till tikens hälsa och möjlighet att återhämta sig mellan kullarna. Valparna är många gånger i dåligt skick när de säljs efter att vistats i misär och transpor-terats långa sträckor i trånga burar och undermålig miljö. Valparna har dessutom ofta skilts från sina mammor alldeles för tidigt, vilket kan innebära beteendeproblem när de når vuxen ålder och verkar menligt på valpens allmänna hälsa. Vi vill därför att

(2)

reger-2

ingen ser över lagstiftningen gällande försäljning av hundar i Sverige i syfte att få den illegala importen av hundar att upphöra.

Linda Lindberg (SD)

References

Related documents

Antalet partier har haft låg inverkan på hur ofta borgerliga kommunstyren har sänkt eller höjt skatten, men däremot finns det en statistiskt signifikant skillnad i hur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

När jag träffade Anna och Harra efter att de hade gått sitt spår och återkommit till tävlingsplatsen var det en mycket gladare och positivare Anna.. Ja, både hon och Harra

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Utifrån det rimliga antagandet i konsekvensanalysen att tillströmningen blir mycket begränsad delar tingsrätten bedömningen att den bör kunna hanteras inom befintlig budgetram.

Gällande den föreslagna 25 § i förordningen om miljösanktionsavgifter ifrågasätter Naturvårdsverket att det utgör en överträdelse av artikel 8.7 c i

föredragning av de rättsliga experterna Annika Eriksson och verksjuristen Johanna Erlandsson. I den slutliga beredningen har även rättschefen Fredrik

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Förutom de permanenta åtgärderna finns flera akuta åtgärder som kan användas under kortare perioder (4-6 veckor), i direkt anslutning till angrepp för att förhindra flera

antalet inkluderar hundar som dödats eller skadats av ett rovdjur eller som saknas efter

[r]

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

❖ Är grönsakerna för grova för den lilla hunden kan den köras i matberedare några sekunder.. Alternativt hackas