Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2007

126  Download (0)

Full text

(1)

Medie

barometer

2007

i samverkan med

Dagens Nyheter

Dagspresskollegiet, Göteborgs universitet

Göteborgs-Posten

Styrelsen för Psykologiskt Försvar

Sveriges Radio

Sveriges Television

Nordicom-Sveriges

NORDICOM

Göteborgs universitet

Box 713, SE 405 30 Göteborg, Sverige

Telefon: +46 31 786 00 00 • Fax: +46 31 786 46 55

E-post: info@nordicom.gu.se www.nordicom.gu.se

ISSN 1101-4539 ISBN 978-91-89471-62-7

Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning

M

edie

N

otiser

NORDICOM-Sverige

Göteborgs universitet

Nr. 1, 2008

Nordicom-Sveriges

M

ed

ieba

rom

ete

r 2007

MedieNotiser 1

200

8

ISBN 978-91-89471-62-7 9 7 8 9 1 8 9 4 7 1 6 2 7

(2)

NORDICOM är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Arbetet syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet. Nordicom är en institution inom Nordiska Ministerrådet. Verksamheten utmärks av tre huvudsakliga områden.

Medieforskningen och dess resultat i de nordiska länderna

Nordicom utger en nordisk tidskrift, Nordicom Information, och en engelskspråkig, tidskrift, Nordicom Review (refereed), samt antologier och rapporter på flera språk. Olika forskningsdatabaser, bl a gällande litteratur och pågående forsk-ning, uppdateras löpande och är tillgängliga via Internet. Nordicom kan sägas utgöra navet i det nordiska samarbetet vad gäller medieforskningen. Ett viktigt inslag i Nordicoms arbete är att göra nordisk medie- och kommunikations-forskning känd i andra länder samt förmedla kontakter mellan nordiska och internationella forskningsmiljöer. Verksamheten är uppbyggd kring nationella dokumentationscentraler.

Medieutvecklingen och medietrender i de nordiska länderna

Nordicom utarbetar samnordisk mediestatistik och redovisar kvalificerade analyser i skriftserien Nordic Media Trends. Även medieägande och medielagstiftning i de nordiska länderna dokumenteras. Nordicom ger de nordiska länderna en samlad röst i flera europeiska och internationella nätverk och organisationer som utarbetar underlag i medie- och kulturpolitiska frågor. Samtidigt insamlar Nordicom relevant omvärldskunskap för vidareförmedling till olika brukargrupper. Det gäller mediepolitiska frågor inom EU, Europarådet och internationella organisationer.

Forskning om barn, unga och medier i världen

Nordicom startade 1997 på uppdrag av UNESCO The International Clearing-house on Children, Youth and Media. Arbetet syftar till att öka kunskapen om barn, ungdomar och medier och därmed ge underlag för relevant beslutsfattande, bidra till en konstruktiv samhällsdebatt samt främja barns och ungdomars medie-kunnighet och mediekompetens (media literacy). Det är också en förhoppning att Clearinghusets arbete ska stimulera vidare forskning om barn, ungdomar och medier. Verksamheten är uppbyggd kring ett globalt nätverk med 1000-talet deltagare som representerar inte bara forskarsamhället utan även t ex medie-branschen, politiken och frivilliga organisationer. En årsbok och ett nyhetsbrev utges. MedieNotiser nr 1/2008 MedieNotiser utges av Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Box 713 SE 405 30 Göteborg Ansvarig utgivare & redaktör Ulla Carlsson ulla.carlsson@nordicom.gu.se Prenumerationsärenden Anne Claesson anne.claesson@nordicom.gu.se Tryck Grafikerna Livrena AB Göteborg ISO 14001 ISSN 1101-4539 ISBN 978-91-89471-62-7

www.nordicom.gu.se

NORDICOM

Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning

Vetenskaplig koordinator: Cecilia von Feilitzen Telefon: +46 8 608 48 58 Fax: +46 8 608 46 40 cecilia.von.feilitzen@sh.se Forskningsinformatör: Catharina Bucht Telefon: +46 31 786 49 53 Fax: +46 31 786 46 55 catharina.bucht@nordicom.gu.se Administratör (beställningar m m): Anne Claesson Telefon: +46 31 786 12 16 Fax: +46 31 786 46 55 anne.claesson@nordicom.gu.se

Nordic Media Trends

Nordisk koordinator: Eva Harrie Telefon: +46 31 786 46 58 Fax: +46 31 786 46 55 eva.harrie@nordicom.gu.se Medier i Norden

Redaktör: Terje Flisen terjef@nordicmedia.info

Outlook Europe & International

Redaktör: Anna Celsing anna.celsing@skynet.be

The International Clearinghouse on Children, Youth and Media Medieutveckling och

mediestatistik

Nationella centraler

Nordicom-Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen Postboks 7800 NO-5020 Bergen Medie- och kommunikationsforskning Håvard Legreid Telefon: +47 55 58 91 40 Fax: +47 55 58 91 49 havard.legreid@infomedia.uib.no Medieutveckling och mediestatistik medienorge Nina Bjørnstad Telefon: +47 55 58 91 26 Fax: +47 55 58 91 49 nina.bjornstad@infomedia.uib.no Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Box 713 SE-405 30 Göteborg Fax: +46 31 786 46 55 Medie- och kommunikationsforskning Roger Palmqvist Telefon: +46 31 786 12 20 roger.palmqvist@nordicom.gu.se Karin Poulsen Telefon: +46 31 786 44 19 karin.poulsen@nordicom.gu.se Medieutveckling och mediestatistik MedieSverige Ulrika Facht Telefon: +46 31 786 13 06 ulrika.facht@nordicom.gu.se Karin Hellingwerf Telefon: +46 31 786 19 92 karin.hellingwerf@nordicom.gu.se Staffan Sundin Telefon: +46 36 16 45 82 staffan.sundin@nordicom.gu.se

Ledning och administration

Verksamhetsområden

Teknisk redigering och webbansvarig: Per Nilsson

Telefon: +46 31 786 46 54 Fax: +46 31 786 46 55 per.nilsson@nordicom.gu.se

NORDICOM

Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning NORDICOM är en institution inom Nordiska Ministerrådet Institutionschef: Ulla Carlsson Telefon: +46 31 786 12 19 Fax: +46 31 786 46 55 ulla.carlsson@nordicom.gu.se Publikationsverksamhet

Redaktör: Ulla Carlsson Telefon: +46 31 786 12 19 Fax: +46 31 786 46 55 ulla.carlsson@nordicom.gu.se

Forskningsdokumentation

Nordisk koordinator: Claus Kragh Hansen Statsbiblioteket Universitetsparken DK-8000 Aarhus C Telefon: +45 89 46 20 69 Fax: +45 89 46 20 50 ckh@statsbiblioteket.dk Medie- och kommunikationsforskning Nordicom-Danmark Statsbiblioteket Universitetsparken DK-8000 Aarhus C Medie- och kommunikationsforskning Ditte Laursen Telefon: +45 89 46 20 68 Fax: +45 89 46 20 50 dla@statsbiblioteket.dk Nordicom-Finland Department of Journalism and Mass Communication University of Tampere FI-33014 Tampere Medie- och kommunikationsforskning Eija Poteri Telefon: +358 3 3551 70 45 Fax: +358 3 3551 62 48 eija.poteri@uta.fi Ledning och administration: NORDICOM Göteborgs universitet Box 713 SE-405 30 Göteborg Sverige Tel.: +46 31 786 00 00 Fax: +46 31 786 46 55 info@nordicom.gu.se Nordicom-Island Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild IS-101 Reykjavík Medie- och kommunikationsforskning

Guðbjörg Hildur Kolbeins

Telefon: +354 525 42 29

Fax: +354 552 68 06

kolbeins@hi.is

(3)

Nordicom-Sveriges

Medie

barometer

2007

i samverkan med

Dagens Nyheter

Dagspresskollegiet, Göteborgs universitet

Göteborgs-Posten

Styrelsen för Psykologiskt Försvar

Sveriges Radio

(4)
(5)Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser att belysa hur stor andel

av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av

ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video/dvd, bio, kassettband, cd-skiva, mp,

morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift, bok, reklam.

Medieanvänd-ningen studeras oavsett distributionsteknik – radio och tv via webb och mobiltelefon

lik-som nättidningar och ljudböcker är inkluderade i Mediebarometern.

Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen

mellan 9-79 år. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess

genomförts varje år. Tanken med Mediebarometern var redan från starten att långsiktigt

följa mediepubliken. Det gällde således inte att skapa en studie där resultaten ett enskilt

år skulle vara avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många medier

var viktigare än förfinade mått på några få medier.

Mediebarometern har sedan starten tilldragit sig ett betydande allmänt intresse. Genom

att den har organiserats som en oberoende medieundersökning med full insyn samt

möj-lighet till vidareanalyser har den successivt fått karaktären av basundersökning för

an-dra mediemätningar. Genom ett relativt enkelt undersökningsförfarande och med många

påbyggnadsmöjligheter har det skapats ett kraftfullt instrument i kunskapsutvecklingen

rörande vårt mediesystem.

Mediebarometern har gjort det möjligt att följa den svenska medieutvecklingen på ett sätt

som annars inte hade varit möjligt. Därigenom har Mediebarometern fått en unik ställning

bland svenska mediemätningar. Även i ett internationellt perspektiv är det slag av

konti-nuerlig offentligt tillgänglig mediemätning som Mediebarometern representerar unik.

Mediebarometern 2007

Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska räckvidd. Undersökningen

avser således inte människors medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.

Tekniskt brukar detta nämnas ’recency’, i motsats till ’frequency’, som avser

regelbunden-heten eller vanan.

Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för mediekonsumtionen. Frågorna

avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om man tittade på tv eller lyssnade

på mp. För vissa av medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande mått.

Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter och bio. De personer som där svarar

att de inte läst eller tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan om man i så

fall gjort detta under någon av de föregående sex dagarna. På så sätt kan Mediebaro­

metern för dessa medier redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges

för samtliga medier.

Till dem som har tagit del av ett medium under den givna tidsrymden ställs frågan om

hur lång tid de ägnat åt mediet. Detta är givetvis ett relativt grovt mått som primärt tar

sikte på människors subjektivt uppskattade tid. En sådan skattning gör det möjligt att följa

utvecklingen över tid. Sedan tio år tillbaka ställs också frågor om när på dagen man tar

del av vissa medier.

Med dagens komplexa medielandskap och mediekultur blir det allt svårare att undersöka

mediernas räckvidd och människors medievanor. Det är många gånger svårt att i dagens

mediemiljö skilja ut själva medieanvändningen. Vi försöker dock inför varje ny

Medieba-rometer-undersökning utveckla och förfina intervjufrågorna. För vissa medier där

föränd-ringar sker genomför vi särskilt utvecklingsarbete.

Det är också viktigt att i en tid då mediesystemet genomgår drastiska förändringar

på-minna om att skillnader mellan enskilda år alltid skall tolkas med stor försiktighet, det är

(6)Undersökningen Mediebarometern 2007

Mediebarometern 007 har en uppläggning som gör att den blir helt jämförbar med de tidigare undersök-ningarna. Följande grundkrav gäller:

• den genomförs i form av telefonintervjuer till ett slumpmässigt individurval av svenska befolkningen mellan 9 och 79 år

• den avser frågor om mediekonsumtion under föregående dag/vecka/månad/halvår/år • den inkluderar 1 sociala bakgrundsfrågor (demografi, familjeförhållanden, social position)

• urvalet avser mediekonsumtion under totalt slumpmässigt valda dagar över hela året (med undan-tag av juli), där det skett en stratifiering så att varje veckodag förekommer sex gånger

• den omfattar ett urval på minst 150 personer per undersökningsdag, vilket beräknas ge minst 00 effektiva intervjuer

• den omfattar följande frågor:

Senaste

användnings- Kanal/ Tid- Användnings- skola/ Medium Innehav Antal tillfälle typ Tid punkt område arbete

Morgontidning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Kvällstidning Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Vecko- eller månadstidning Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Special- eller facktidskrift Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Böcker Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja

Radio Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Ljudkassett Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej

CD-skiva Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Mp3 Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej

TV Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Text-TV Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej

Dator-/TV-spel Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej

Video/DVD Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Bio Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Direktreklam Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Persondator Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Internet Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Mobiltelefon Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej

Övrig medieteknologi Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Vad gäller kanal/typ avses:

• för morgontidning: enskilda titlar, tryckt version eller internetversion (inklusive dagliga gratistidningar) • för kvällstidning: enskilda tidningar (Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten) tryckt version eller

internetversion

• för vecko­/månadstidning: familje-, dam-, herr-, och ungdomstidning, veckotidning med konsumentin-nehåll, serietidning/seriealbum, specialmagasin, gratisutdelad nöjestidning

• för special­/facktidskrift: organisations-/medlemstidning, kulturtidskrift, politisk tidskrift, facktidskrift inriktad på yrkesområden, specialtidskrift inriktad på intresseområden, utländsk tidskrift

• för böcker: skön-, barn/ungdoms-, facklitteratur, läroböcker/kurslitteratur eller annan bok, tryckt bok eller ljudbok

• för radio: P1, P, P, P, närradio, Rix FM, NRJ, Mix Megapol, Lugna Favoriter, annan privat lokalra-dio

• för CD­skiva: musik- eller inläst bok, typ av inläst bok (jfr böcker) • för mp3­spelare: musik- eller inläst bok, typ av inläst bok (jfr böcker) • för TV: SVT, TV, TV, Kanal 5, TV8, TV6, m.fl

• för text­TV: SVT, TV, TV, Kanal 5 eller annan text-TV

• för direktreklam: annonsblad, lokala annonsblad, handlares annonsblad, lösa reklamblad med rabatt-kuponger, adresserad reklam, utomhusreklam

(7)

5

de långsiktiga tidsserierna som står i centrum och skall bedömas. De senaste årens

teknikförändringar har dessutom tvingat fram vissa förändringar i de ställda frågorna,

vilket i en del fall kan få till följd att fullödig jämförelse mellan åren bakåt inte alltid kan

erhållas. I analysen uppmärksammas sådana förhållanden och de innefattas i tolkningen

av resultaten.

Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen Mediebarometern för att

säkerställa vetenskaplig kvalitet och oberoende. Den modell för Mediebarometerns

or-ganisation och finansiering som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

• Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende institution,

NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och dataansvarig samt ansvarar för en årlig

presentation.

• Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett undersökningsföretag efter sedvanlig

upp-handling.

• Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men genomförandet av

undersök-ningen möjliggörs av intressenters och bidragsgivares medverkan till finansiering.

Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 5 procent av kostnaderna för

Mediebarometern. Övrig finansiering står Mediebarometerns intressenter och

bidrags-givare för.

Intressenter i 007 års Mediebarometer är Dagens Nyheter, forskningsprogrammet

Dags-presskollegiet vid Göteborgs universitet, Göteborgs-Posten, Styrelsen för Psykologiskt

Försvar, Sveriges Radio och Sveriges Television. Bidragsgivare är bl a Carat Sverige,

Svenska Dagbladet, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

Pilen AB har haft uppdraget att genomföra fältarbetet för Mediebarometern 2007.

Ma-terialet har bearbetats av Karin Hellingwerf och Ulrika Facht. I analysarbetet har

Nordi-coms direktör Ulla Carlsson medverkat. Värdefulla synpunkter har lämnats av professor

Lennart Weibull.

Avslutningsvis riktas ett stort tack till samtliga intressenter, bidragsgivare och

Kulturde-partementet som gjort det ekonomiskt möjligt att genomföra Mediebarometern 007.

Göteborg i maj 008

Ulla Carlsson

Direktör

NORDICOM

(8)
(9)

Innehåll

Den samlade medieanvändningen 2007

Mediedagen 2007 (procent)

10

Mediedagen 1979-2007 (procent)

12

Vardagen 2007 (procent)

14

Veckoslut 2007 (procent)

15

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2007 (procent)

16

Internet och tidpunkter för användning 2007 (procent)

20

Mediedagen 2007 (minuter)

21

Mediedagen 1979-2007 (minuter)

22

Mediedagen 2007: Bruttotid (minuter)

23

Mediedagen 2007: Befolkningens medietid (minuter)

24

Mediedagen 2007: Barn och ungdom (procent)

25

Mediedagen 2007: Vuxna (procent)

26

Mediedagen 2007: Män och kvinnor (procent)

27

Mediedagen 2007: Medier och kanaler (procent)

28

Medieveckan 2007 (procent)

29

Medieveckan 1991-2007 (procent)

30

Användning av enskilda medier 2007

Radio

32

Fonogram

38

CD-skiva

40

Mp3

44

Kassettband

47

Television

48

Text-TV

56

Video/DVD

60

Bio

64

Dagspress

66

Morgontidning

70

Kvällstidning

76

Tidskrift

80

Vecko-/månadstidning

82

Special-/facktidskrift

88

Annonsblad-/direktreklam

93

Reklam

94

Bok

96

Internet

104

Dator-/TV-/internetspel

112

Mobiltelefon

113

Tillgång till olika medier 2007

116

(10)
(11)
(12)

10 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

85

T

el

ev

is

io

n

80

D

ag

st

id

ni

ng

77

R

ad

io

64

In

te

rn

et

40

T

id

sk

rif

t

38

B

ok

29

C

D

-s

ki

va

26

T

ex

t-T

V

16

M

p3

14

V

id

eo

/D

V

D

3

K

as

se

ttb

an

d

1

B

io

%

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

A

nd

el

a

v

be

fo

lk

ni

ng

en

9

-7

9

år

s

om

a

nv

än

de

r o

lik

a

m

as

sm

ed

ie

r e

n

ge

no

m

sn

itt

lig

d

ag

2

00

7

(%

)

An

m

är

kn

in

g

Med an vändning avses hur stor andel av bef olkningen mellan 9 och 79 år som tagit del av respektiv e medium en genomsnittlig dag. För dags -press och tidskr ifter avses både den tr yc kta tidningen och tidningen på inter net, för böc ker avses tr yc kt version, ljudbok samt e-bok, för radio och tele vision avses via vanliga radio- och TV -appar ater samt via inter -net eller annan mediespelare . En klass ificer ing av medier na redo visas i a vsnittet

Fakta om undersökningen Mediebarometer

n.

M

ed

ie

da

ge

n

20

07

(13)

11 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

M

ed

ie

da

ge

n

20

07

A

nd

el

a

v

be

fo

lk

ni

ng

en

9

-7

9

år

s

om

a

nv

än

de

r o

lik

a

m

as

sm

ed

ie

r e

n

ge

no

m

sn

itt

lig

d

ag

2

00

7

(%

)

K

ön

Å

ld

er

U

tb

ild

ni

ng

To

ta

lt

M

än

K

vi

nn

or

9-1

15

-5

-5

-665

-7

9

g

M

el

la

n

H

ög

Te

le

vi

si

o

n

8

5

8

7

898889

0

8

8

8

6

8

0

D

a

g

st

id

n

in

g

8

0

8

0

8

06

7

1

8

1

8

9

9

0

8

5

88

8

R

a

d

io

7

7

7

7

7

6

5

8

6

5

7

7

8887

8

7

8

In

te

rn

e

t

66

8

6

0

68

6

7

7

6

59

6

8

7

5

T

id

sk

ri

ft05165

5

565

B

o

k805

6

096615

C

D

-s

ki

va9901769

11

7

Te

xt

-T

V6

1

9

11

878599

M

p1

6

1

7

1

51

5

6

1

5

5

1

5

1V

id

e

o

/D

V

D

11

5

1

76

1

7

9

6

8

1

5

1K

a

ss

e

tt

b

a

n

dB

io

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

Anm: Med an vändning avses hur stor del av bef olkningen mellan 9 och 79 år som tagit del av respek -tiv e medium en genomsnittlig dag. För dagspress och tidskr ifter avses både den tr yc kta tidningen och tidningen på inter net, för böc ker avses tr yc kt version, ljudbok samt e-bok. För radio och tele vision avses via vanliga radio- och TV -appar ater samt via inter net eller annan mediespelare . En klassificer ing av me -dier na redo visas i a vsnittet F

akta om undersökningen Mediebarometer

(14)

1 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

M

ed

ie

da

ge

n

19

79

-2

00

7

1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 1 9 8 1 9 8 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0  0 0  0 0 5 0 0 6 0 0 7 R a d io 1 7 6 9 6 9 6 8 7 1 6 5 7 7 7 7 7 6 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 8 0 8 1 8 8 0 8 0 8 0 7 9 7 9 7 9 7 7 7 7 7 F o n o gr a m .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   1 K a ss e tt b a n d 0   8 8 5 8 9 9  5  7 5  6 5 1 1 9 1 8 1 1 9 9 5 5  C D -/ gr a m m o fo n sk iv a  6  1  0 1 8  1 1 1 8 0 1 8 1 8   5 1 0  5 7 7 9 9 8 5 5 1 9 M p .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 0 1 1 6 Te le vi si o n 7 6 7 9 7 7 8 7 6 7 5 7 6 7 5 8 0 7 6 7 6 7 9 7 9 8 0 8 8 5 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 7 8 5 8 7 8 5 8 6 8 6 8 5 Te xt -T V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1  5 5 8 9 1 8 8 0 6 9 7 6 V id e o /D V D 1 1 5 6 7 7 7 1 0 8 9 6 6 1 0 1 1 6 1 8 1 5 1 6 1 7 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 1 5 In te rn e t .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1  5   5  6 6 D a g st id n in g .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 8 0 8 1 8 1 8 8 8 5 8 1 8 8 1 8 1 8 1 8 1 8 0 M o rg o n tid n in g 7 7 7 7 7 5 7 7 5 7 5 7 6 7 6 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 1 7 7 5 7 5 7 7 7 7 7 1 7 7 7 K vä lls tid n in g 9 0 6 6 5 5   6 8    0 9 0 7 8 8 7 8 8 9 8 0 1 1  1 T id sk ri ft .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 1 9 9 7 5 0 9 5  7   9 1 9 0 V e ck o -/ m å n a d st id n in g ..    0   1  1 8 1 9 0 1 8 1 9  0 1 9 9 1 1   9 1 8 0 0 0 S p e ci a l-/f a ck tid sk ri ft ..   6 7 8 6 6 6   8 6  8 1 9 8 6 7 8  1 1 9 1 9 1 6 1 7 1 5 1 5 B o k  9 9 9  1 1 1  5  1    1   0 8 9 7 9 8 9 5 7 8 8 8 S kö n lit te ra tu r/ b a rn - o ch u n g d o m sl itt e ra tu r .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  5  6 9 0 7 9 9 9 9 F a ck lit te ra tu r/ ku rs - o ch l ä ro b ö ck e r .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 6 1 5 1 1 1 1 9 7 8 1 0 9 8 B io .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A

nd

el

a

v

be

fo

lk

ni

ng

en

9

-7

9

år

s

om

a

nv

än

de

r o

lik

a

m

as

sm

ed

ie

r e

n

ge

no

m

sn

itt

lig

d

ag

1

97

9-20

07

(%

)

Anm: ..

i tabellen innebär att någon fråga om det mediet inte ställdes det året.

1. I frågor na om radio an vändes 198 en delvis annan metod för datainsamlingen, vilk et har inneb ur it att

det årets siffror inte är helt jämförbar

a med övr iga år . . F ram till och med 199 gällde frågan lyssnande på enbar t gr ammof onskiv or , därefter har frågan gällt både g rammof onskiv or och CD-skiv or . . F ram till och med 199 gällde frågan vec kotidningar , från och med 199 har med tank e på tidskr ifts -mar knadens förändr ing äv en månadstidningar e

xplicit angivits i frågan.

. F ram till och med 199 gällde frågan bokläsning i allmänhet, från och med 199 har det i frågan angi -vits att äv en sk olböc ker och f ac klitter atur ingår .

(15)

1 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

P

ro

ce

n

t

1

0

0

9

0

8

0

7

0

6

0

0

5000

1

0

0

1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 1 9 8 1 9 8 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0  0 0  0 0 5 0 0 6 0 0 7

M

ed

ie

da

ge

n

19

79

-2

00

7

A

nd

el

a

v

be

fo

lk

ni

ng

en

9

-7

9

år

s

om

a

nv

än

de

r o

lik

a

m

as

sm

ed

ie

r e

n

ge

no

m

sn

itt

lig

d

ag

1

97

9-20

07

(%

)

Te le vi si o n Te xt -T V B io M o rg o n tid n in g R a d io 1 K vä lls tid n in g K a ss e tt b a n d B o k C D -/ gr a m m o fo n sk iv a V e ck o -/ m å n a d st id n in g S p e ci a l-/f a ck tid sk ri ft V id e o /D V D 1. I frågor na om radio an vändes 198 en delvis annan metod för datainsamlingen, vilk et har inneb ur it att

det årets siffror inte är helt jämförbar

a med övr iga år . . F ram till och med 199 gällde frågan lyssnande på enbar t gr ammof onskiv or , därefter har frågan gällt både g rammof onskiv or och CD-skiv or . . F ram till och med 199 gällde frågan vec kotidningar , från och med 199 har med tank e på tidskr ifts -mar knadens förändr ing äv en månadstidningar e

xplicit angivits i frågan.

. F ram till och med 199 gällde frågan bokläsning i allmänhet, från och med 199 har det i frågan an -givits att äv en sk olböc ker och f ac klitter atur ingår . In te rn e t M p 

(16)

1 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

85

T

el

ev

is

io

n

82

D

ag

st

id

ni

ng

78

R

ad

io

66

In

te

rn

et

41

T

id

sk

rif

t

38

B

ok

28

C

D

-s

ki

va

25

T

ex

t-T

V

17

M

p3

14

V

id

eo

/D

V

D

3

K

as

se

ttb

an

d

0

B

io

Va

rd

ag

en

2

00

7

%

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

A

nd

el

a

v

be

fo

lk

ni

ng

en

9

-7

9

år

s

om

a

nv

än

de

r o

lik

a

m

as

sm

ed

ie

r e

n

ge

no

m

sn

itt

lig

v

ar

da

g

20

07

(%

)

An

m

är

kn

in

g

Med an vändning avses hur stor andel av bef olkningen mellan 9 och 79 år som tagit del av respektiv e medium en genomsnittlig dag. För dags -press och tidskr ifter avses både den tr yc kta tidningen och tidningen på inter net, för böc ker avses tr yc kt version, ljudbok samt e-bok, för radio och tele vision avses via vanliga radio- och TV -appar ater samt via inter -net eller annan mediespelare . En klass ificer ing av medier na redo visas i a vsnittet

Fakta om undersökningen Mediebarometer

(17)

15 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

86

T

el

ev

is

io

n

74

R

ad

io

74

D

ag

st

id

ni

ng

60

In

te

rn

et

38

T

id

sk

rif

t

36

B

ok

32

C

D

-s

ki

va

27

T

ex

t-T

V

17

V

id

eo

/D

V

D

15

M

p3

3

K

as

se

ttb

an

d

1

B

io

Ve

ck

os

lu

t

20

07

%

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

A

nd

el

a

v

be

fo

lk

ni

ng

en

9

-7

9

år

s

om

a

nv

än

de

r o

lik

a

m

as

sm

ed

ie

r e

n

ge

no

m

sn

itt

lig

rd

ag

/s

ön

da

g

20

07

(%

)

An

m

är

kn

in

g

Med an vändning avses hur stor andel av bef olkningen mellan 9 och 79 år som tagit del av respektiv e medium en genomsnittlig dag. För dags -press och tidskr ifter avses både den tr yc kta tidningen och tidningen på inter net, för böc ker avses tr yc kt version, ljudbok samt e-bok, för radio och tele vision avses via vanliga radio- och TV -appar ater samt via inter -net eller annan mediespelare . En klass ificer ing av medier na redo visas i a vsnittet

Fakta om undersökningen Mediebarometer

(18)

16 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge % 1 00 80 60 40 20 0 06 .0 0-08 .0 0 08 .0 0-12 .0 0 12 .0 0-17 .0 0 17 .0 0-19 .0 0 19 .0 0-22 .0 0 22 .0 0-24 .0 0 % 1 00 80 60 40 20 0 06 .0 0-08 .0 0 08 .0 0-12 .0 0 12 .0 0-17 .0 0 17 .0 0-19 .0 0 19 .0 0-22 .0 0 22 .0 0-24 .0 0 M or go nt id ni ng K vä lls tid ni ng R ad io TV 4 3

D

ag

lig

a

m

ed

ie

r

oc

h

tid

pu

nk

te

r

r

an

nd

ni

ng

2

00

7

A

nv

än

dn

in

g

av

m

as

sm

ed

ie

r i

h

el

a

be

fo

lk

ni

ng

en

9

-7

9

år

v

id

o

lik

a

tid

pu

nk

te

r

e

n

ge

no

m

sn

itt

lig

d

ag

2

00

7

(%

)

1 23 3 30 37 6 7 10 40 8 4 9 23 18 11 13 69 1 2 5 22 34 K vä lls tid ni ng M or go nt id ni ng R ad io TV

An

m

är

kn

in

g

Med dagliga medier avses här morgontidning, kvällstidning, radio samt TV . K ur vdiag rammet bygger på samma uppgifter som stapeldiag rammet och illustrer ar där med andelen lyssnare i på förhand uppgivna inter -vall. M or go nt id ni ng K vä lls tid ni ng R ad io TV

Ti

dp

un

kt

er

r a

nv

än

dn

in

g

D yg ns ry tm en i m ed ie an vä nd ni ng s am m an fa lle r i s to rt se tt m ed d en f ör vä rv sa rb et an de b ef ol kn in ge ns . F ig ur en v is ar a tt p ro ce nt a v be fo lk ni ng en h ar lä st nå go t i e n m or go nt id ni ng f ör e kl 8 o ch a tt  pr oc en t ha r ly ss na t på r ad io . M el la n kl 1 9 oc h ä r te le vi si o-ne n so m v än ta t d et h el t d om in er an de m ed ie t d å ci rk a 70 p ro ce nt h ar s et t m in st n åg ot p å T V. M or go nt id ni ng -en lä se s i f ör st a ha nd f ra m t ill k l 1 , r ad io ly ss na nd et do m in er ar u nd er d ag tid o ch k vä lls pr es se n ha r si n tid fr äm st u nd er e ft er m id da g oc h kv äl l. M ä n o ch k vi n n o r h a r i h u vu d sa k sa m m a m e d ie -an vä nd ni ng sm ön st er ö ve r da ge n. P en si on är er h ar e n st ör re m ed ie an vä nd ni ng ä n un gd om ar o ch m ed el ål de rs un de r fle rt al et ti ds in te rv al l u nd er d ag en . F ör m id da ge ns ra di ol ys sn an de o ch d en s en a ef te rm id da ge ns T V -t it-ta nd e är d et s om fr am fö r al lt sk ilj er u t p en si on är sg ru p-p e n . U n g d o m sg ru p p e n u tm ä rk s d ä re m o t av e n m in -dr e om fa tt a n d e m e d ie an vä n dn in g p å m or go n en o ch fö rm id da ge n. F ör de ln in ge n av a nv än dn in ge n av o lik a m ed ie r öv er d ag en ä r do ck d en sa m m a i a lla å ld ra r. M ön st re t h ar v ar it re la tiv t s ta bi lt un de r s en ar e år . M en se da n 0 05 k an e tt m in sk at T V-tit ta nd e bl an d un gd om ar no te ra s, d et g äl le r sä rs ki lt m el la n kl . 1 7 oc h 19 .

(19)

17 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

D

ag

lig

a

m

ed

ie

r

oc

h

tid

pu

nk

te

r

r

an

nd

ni

ng

2

00

7

% 100 80 60 40 20 0 06.00-08.00 08.00-12.00 12.00-17.00 17.00-19.00 19.00-22.00 22.00-24.00

Morgontidning Kvällstidning Radio TV

% 100 80 60 40 20 0 06.00-08.00 08.00-12.00 12.00-17.00 17.00-19.00 19.00-22.00 22.00-24.00 % 100 80 60 40 20 0 06.00-08.00 08.00-12.00 12.00-17.00 17.00-19.00 19.00-22.00 22.00-24.00

Användning av massmedier bland medelålders, 35-54 år, vid olika tidpunkter

en genomsnittlig dag 2007 (%)

Användning av massmedier bland ungdomar, 9-24 år, vid olika tidpunkter

en genomsnittlig dag 2007 (%)

Användning av massmedier bland äldre, 65-79 år, vid olika tidpunkter

en genomsnittlig dag 2007 (%)

18 1 11 3 21 2 16 7 5 5 26 13 2 6 1519 1 9 11 62 0 1 3 16 29 2 29 3 38 4 8 12 44 4 4 11 25 11 5 13 12 1 2 4 25 1 41 66 0 5 45 3 52 9 7 8 47 11 4 9 2732 3 7 17 0 1 8 21 40 24 78

(20)

18 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge % 100 80 60 40 20 0 06.00-08.00 08.00-12.00 12.00-17.00 17.00-19.00 19.00-22.00 22.00-24.00

D

ag

lig

a

m

ed

ie

r

oc

h

tid

pu

nk

te

r

r

an

nd

ni

ng

2

00

7

% 100 80 60 40 20 0 06.00-08.00 08.00-12.00 12.00-17.00 17.00-19.00 19.00-22.00 22.00-24.00

Morgontidning Kvällstidning Radio TV

% 100 80 60 40 20 0 06.00-08.00 08.00-12.00 12.00-17.00 17.00-19.00 19.00-22.00 22.00-24.00

Användning av massmedier bland män, 9-79 år, vid olika tidpunkter

en genomsnittlig dag 2007 (%)

Användning av massmedier bland förvärvsarbetande, 16-79 år, vid olika tidpunkter

en genomsnittlig dag 2007 (%)

Användning av massmedier bland kvinnor, 9-79 år, vid olika tidpunkter

en genomsnittlig dag 2007 (%)

40 1 30 2 28 3 39 4 8 12 43 4 5 11 25 12 5 13 13 68 1 2 4 24 36 24 3 29 4 37 6 7 11 42 8 4 11 22 18 4 12 14 70 0 2 4 24 1 34 1 22 3 32 2 36 6 7 8 39 8 4 8 24 17 4 11 13 69 0 2 5 21

(21)

19 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

A

nv

än

dn

in

g

av

o

lik

a

m

as

sm

ed

ie

r v

id

s

ki

ld

a

tid

pu

nk

te

r u

nd

er

d

ag

en

i b

ef

ol

kn

in

ge

n

9-79

å

r 2

00

7

(%

)

K ön Å ld er To ta lt M ä n K vi n n o r 9 -1 1 5 -  5 -  5 -6 6 5 -7 9 06 .0 0 8. 00 E n b a rt m o rg o n tid n in g 1 1 0 8 1 7 0  6 E n b a rt k vä lls tid n in g 0 0 0 1 0 0 – 0 E n b a rt r a d io 1 0 1 0 1 0 7 6 1 1 0 1 1 E n b a rt T V 1 1 1 1 1 1 1 B å d e r a d io o ch m o rg o n tid n in g 1 1 1  5 1  0 1 08 .0 0-12 .0 0 E n b a rt m o rg o n tid n in g 1 5 1 5 1 6 8 1 9 1 6 1 1 7 E n b a rt k vä lls tid n in g 1 1 1 0 1 1 1 E n b a rt r a d io 1  0 7 1   6  E n b a rt T V  6  1 B å d e r a d io o ch m o rg o n tid n in g 1 1 1  7 1 1  5 12 .0 0-17 .0 0 E n b a rt m o rg o n tid n in g  1   E n b a rt k vä lls tid n in g  1 6  E n b a rt r a d io 0 1 0 1 9 0  5 5 E n b a rt T V  1 1 6  B å d e r a d io o ch T V  5  5 17 .0 0-19 .0 0 E n b a rt m o rg o n tid n in g  1 1  1 E n b a rt k vä lls tid n in g 6 7 5 6 6 7 5 E n b a rt r a d io 1 6 1 5 1 7 1 0 1 1 1 8 1 8 1 5 E n b a rt T V 1 1 1 1 9 1 1 8 8 0 B å d e r a d io o ch T V  5  5 1 0 19 .0 0-22 .0 0 E n b a rt m o rg o n tid n in g 1 0 1 – 0 1 1 0 E n b a rt k vä lls tid n in g  1  1 E n b a rt r a d io   5  E n b a rt T V 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 0 5 1 5 8 B å d e r a d io o ch T V 9 1 0 9 8 7 7 1 0 1 22 .0 0-24 .0 0 E n b a rt m o rg o n tid n in g 0 0 0 – 0 0 0 0 E n b a rt k vä lls tid n in g 1 1 1 – 1 1 0 E n b a rt r a d io  1  5 E n b a rt T V 0  1 8 7 1 9   1 8 B å d e r a d io o ch T V 1 1 1 1 

Ti

dp

un

kt

er

f

ör

a

nv

än

dn

in

g

20

07

Ti

dp

un

kt

er

oc

h

m

ed

ie

ko

m

bi

na

tio

ne

r

M or go nt id ni ng en o ch r ad io n är d e do m in er an de m e-d ie rn a u n d e r fö rm id d a g e n . D ry g t e n a v tio s ve n sk a r ko m bi ne ra r de ss a m ed ie r m el la n kl 6 o ch 8 , m ed an d e so m e nb ar t ly ss na r på r ad io ö ka r m el la n kl 8 o ch 1 . S är sk ilt m itt p å da ge n är r ad io n de t en sk ild a m ed iu m so m n år fl e st , n är m a re e n t re d je d el a v b ef o lk ni n ge n ta r de l a v en ba rt r ad io m el la n kl 1 oc h 17 . P å kv äl le n m el la n kl 1 9 oc h ta r öv er h äl fte n av s ve ns ka rn a de l av T V u ta n at t äg na s ig å t nå go t an na t m ed iu m . S ki lln ad er na m el la n ol ik a gr up pe r är r el at iv t sm å. E xe m p e lv is ä r e n b a rt m o rg o n tid n in g d e t va n lig a st e fö re k l 8 i a lla å ld ra r. M e d s tig a n d e å ld e r bl ir d o ck m ed ie an vä nd ni ng en b re da re g en om a tt fl er a v de a n-gi vn a m ed ie rn a ko m bi ne ra s. B la nd p en si on är er m är ks de ss ut om a tt T V -t itt an de t b ör ja r tid ig ar e på d ag en jä m -fö rt m ed a nd ra g ru pp er . Ä ve n h ä r h a r m ö n st re t ö ve r tid v a ri t st a b ilt m e n se d a n e tt p a r å r til lb a ka k a n e tt m in sk a t T V -t itt a n d e bl an d de u ng a, 9 t ill -år in ga rn a, n ot er as .

(22)

0 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

A

nv

än

dn

in

g

av

in

te

rn

et

i

he

m

m

et

i

he

la

b

ef

ol

kn

in

ge

n,

v

id

o

lik

a

tid

pu

nk

te

r

un

de

r e

fte

rm

id

da

ge

n

en

g

en

om

sn

itt

lig

d

ag

2

00

7

(%

)

Procent 100 90 80 70 60 50 0 0 0 10 0 To ta lt M ä n K vi n n o r 9 -1 1 5 -  5 -  5 -6 6 5 -7 9 L å g M e lla n H ö g K ö n Å ld e r U tb ild n in g 1 7 .0 0 -1 9 .0 0 1 9 .0 0 - .0 0  .0 0 - .0 0

In

te

rn

et

o

ch

t

id

pu

nk

te

r

r

an

nd

ni

ng

2

00

7

A

nv

än

dn

in

g

av

in

te

rn

et

i

he

m

m

et

o

ch

T

V-tit

ta

nd

e

vi

d

ol

ik

a

tid

pu

nk

te

r u

nd

er

ef

te

rm

id

da

ge

n

i h

el

a

be

fo

lk

ni

ng

en

e

n

ge

no

m

sn

itt

lig

d

ag

2

00

7

(%

)

K ö n Å ld e r U tb ild n in g To ta lt M ä n K vi n n o r 9 -1 1 5 -  5 -  5 -6 6 5 -7 9 L å g M e lla n H ö g 1 7 .0 0 ­1 9 .0 0 E n b a rt i n te rn e ta nv ä n d n in g 1 5 1 8 1 1 8 7 1 6 1 7 8 1 5 1 7 E n b a rt t itt a t p å T V 1 1 1 1 6 9 8 1  9 6 1 1 0 B å d e a nv ä n t in te rn e t o ch t itt a t p å T V 1  8 7    1 9 .0 0 ­2 2 .0 0 E n b a rt i n te rn e ta nv ä n d n in g 8 9 7 1 7 1 1 8 1 8 1 1 E n b a rt t itt a t p å T V 5 5 0 5 5 0  5 5 5 7 1 6 6 5  7 B å d e a nv ä n t in te rn e t o ch t itt a t p å T V 1 1 7 0 1 5 1 7  1 1 7 7 9 1 9 1 9 2 2 .0 0 ­2 4 .0 0 E n b a rt i n te rn e ta nv ä n d n in g 5 7  1 7 1 1 7 6 E n b a rt t itt a t p å T V 0 1 1 9 7 1 7   0   1 9 B å d e a nv ä n t in te rn e t o ch t itt a t p å T V 1  1 1 5  1 1 

Ti

dp

un

kt

er

r

in

te

rn

et

o

ch

T

V

A nv än dn in ge n av in te rn et i he m m et s ke r fr äm st u nd er ef te rm id da g oc h kv äl l o ch ä r hö gs t m el la n kl 1 9 oc h . E n fjä rd ed el a v be fo lk ni ng en a nv än de r in te rn et v id de nn a tid e n ge no m sn itt lig d ag . A nd el en a nv än da re ä r hö gs t i å ld er sg ru pp en 1 5 til l  år , 1 pr oc en t, o ch 5 til l  år , 1 p ro ce nt . B la nd h ög ut bi ld ad e är a nd el en 0 p ro ce nt m ed an m ot sv ara nd e si ffra fö r lå gu tb ild ad e är 1 pr oc en t. M än ne n äg na r si g i h ög re g ra d åt in te r-ne ta nv än dn in g än k vi nn or o av se tt t id p å kv äl le n. U nd er t id ig k vä ll, k l 1 7 til l 1 9, ä r de t sä rs ki lt bl an d u n g d o m a r, 1 5 t ill  å r, va n lig a re a tt a nv ä n d a i n te r-ne t än a tt t itt a på T V. M el la n kl 1 9 oc h ä r an de le n so m e nb ar t t itt ar p å T V 5 pr oc en t i h el a be fo lk ni ng en . H ög st ä r an de le n bl an d pe ns io nä re r, 7 1 pr oc en t, o ch lä gs t b la nd u ng do m ar ,1 5 til l  år ,  pr oc en t. I d en na gr up p ha r p ro ce nt ta gi t d el a v bå de in te rn et o ch T V m el la n kl 1 9 oc h . U nd er d en s en ar e de le n av k vä l-le n te nd er ar e n al lt st ör re a nd el ta d el a v bå de in te rn et oc h T V e nl ig t M ed ie ba ro m et er ns t id ss er ie . N ot 1. Inkluder ar inter net, w eb bTV och v anlig TV . 1 9 5 8  9 1 1  5 6 0  1 1 7 1 9 1 1 0 1 6 5 7 9 8 1 0 1  1 9 7 9 1 9 0 9 1 6

(23)

1 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

10

0

R

ad

io

99

T

el

ev

is

io

n

61

In

te

rn

et

28

D

ag

st

id

ni

ng

19

B

ok

17

C

D

-s

ki

va

14

T

id

sk

rif

t

12

V

id

eo

/D

V

D

11

M

p3

3

Te

xt

-T

V

1

K

as

se

ttb

an

d

m

in

ut

er

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

11

0

M

ed

ie

da

ge

n

20

07

A

nv

än

dn

in

gs

tid

r m

as

sm

ed

ie

r i

h

el

a

be

fo

lk

ni

ng

en

9

-7

9

år

e

n

ge

no

m

sn

itt

lig

d

ag

2

00

7

(m

in

ut

er

)

An

m

är

kn

in

g

Med an vändningstid avses hur många min uter en genomsnittsperson i bef olkningen mellan 9 och 79 år tagit del av respektiv e medium en genomsnittlig dag. En klass ificer ing av medier na redo visas i a vsnittet

Fakta om undersökningen Mediebarometer

(24)

 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

M

ed

ie

da

ge

n

19

79

-2

00

7

1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 1 9 8 1 9 8 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0  0 0  0 0 5 0 0 6 0 0 7 R a d io 1 , 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 7 1  – 1 1 1  1 9 1 5 1  1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 9 1 7 1  1 1 7 1  1 0 5 1 0 9 1 0 0 K a ss e tt b a n d 1 5 5 5 7  8 9 7  5   1 8 1 6 1 1 1 0 9 8 7 5   1 1 C D -/ gr a m m o fo n sk iv a 1 6 1 6 1 5 1 6 1 1 1 7 1 5 1 6 1 1 1  0 1 5 1 9 1 0 1  5   6 5 5  0 1 7 1 7 M p .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 1 0 1 1 Te le vi si o n 1 1 0 9 1 1 8 9 5 1 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 1 1 1 1 1 0 9 8 9 8 9 7 9 9 8 9 8 1 0 5 1 0 1 0 1 0 6 1 0 9 6 1 0 1 9 9 Te xt -T V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..       V id e o /D V D 1 0 1  6 6 7 9 7 8 5 5 7 9 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 In te rn e t .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 0 1 9 1  1 9  5  5 6 1 M o rg o n tid n in g              1 9 1   1 1  1  1 1  1 1  1 K vä lls tid n in g 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 9 9 7 8 8 7 7 8 7 7 8 8 7 8 8 8 7 7 V e ck o -/ m å n a d st id n in g .. 8 9 8 1 0 8 8 7 8 5 7 5 6 5 5 1 0 1 0 1 0 9 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 S p e ci a l-/f a ck tid sk ri ft .. 7 7 8 8 9 8 8 8 7 6 8 7 5 8 9 8 8 8 8 8 9 5 5   B o k 1 8 1 9 1 9 1 0  1    1 9 0 1 7 1 8 1 8 7 8    0   1 1 9 0 1 0 1 9 To ta lt  1  5  0   5  0 6 1 5 5 7  9  7  7    1 7  9  9   9 5 9 6 0 7  6  5 1 5 1 5 1  1 6 8 6 5

A

nv

än

dn

in

gs

tid

r m

as

sm

ed

ie

r i

h

el

a

be

fo

lk

ni

ng

en

9

-7

9

år

e

n

ge

no

m

sn

itt

lig

d

ag

1

97

9-20

07

(m

in

ut

er

)

Anm: ..

i tabellen innebär att någon fråga om det mediet inte ställdes det året.

1. Vid jämförelser öv er tid bör noter as att beräkningen av tittar- och lyssnar tiden före 199 byggde på frågor där sv arspersoner na fic k ange mellan vilka tidpunkter de tittat på TV , video eller lyssnat på radio , därefter har sv arspersoner na själv a fått uppskatta sin an vändningstid. . För att bättre kunna uppskatta andelen som lyssnar på radio under lång tid har radiofrågan ut ökats

med ett alter

(25)

 M e d ie N ot is e r 1 / 0 0 8 , N or di co m -S ve ri ge

D

en

b

ru

tto

tid

s

om

b

ef

ol

kn

in

ge

n

9-79

å

r ä

gn

ar

å

t m

as

sm

ed

ie

r

rd

el

ad

p

å

ol

ik

a

m

ed

ie

r 2

00

7

(%

)

R

a

d

io7

%

C

D

-s

ki

va

5

%

M

p

%

T

id

sk

ri

ft%

D

a

g

st

id

n

in

g

8

%

B

o

k

5

%

In

te

rn

e

t

1

7

%

V

id

e

o

/D

V

D%

Te

xt

-T

V

1

%

Te

le

vi

si

o

n7

%

36

5

m

in

ut

er

B ru tt o tid e n f ö r sv e n sk a rn a s m e d ie a nv ä n d n in g ä r 6 tim m ar o ch 5 m in ut er . M ed b ru tt ot id m en as s um m an av d en s jä lv up ps ka tt ad e tid en f ör a nv än dn in g av e n-sk ild a m ed ie r oc h m åt te t t ar in te h än sy n til l a tt m an k an an vä nd a ol ik a m ed ie r sa m tid ig t, t e x ly ss na p å m us ik m ed an m an lä se r en t id ni ng e lle r an vä nd er in te rn et . Tiden för mediean vändning har ökat med knappt en ha lv ti m m a un de r de t s en as te d ec en ni et , d v s s ed an in te rn et ti llk om . 1 99 7 va r de t e nd as t p ro ce nt a v tid en so m ä gn ad es in te rn et m ot d ag en s 17 p ro ce nt , vi lk et in n e b ä r a tt e n v is s o m fö rd e ln in g a v tid e n a vs e e n d e ol ik a m ed ie r ka n no te ra s – fr äm st b la nd d e un ga . F ör så vä l lju d m e d ie rn a s o m d e t ry ck ta m e d ie rn a ä r d e t fr åg a om e n vi ss n ed gå ng m en d et ä r fr am fö r al lt tid en fö r ra di ol ys sn an de s om h ar m in sk at – fr ån 9 pr oc en t 19 97 t ill 7 pr oc en t 0 07 . R ad io o ch T V d om in er ar d en ti d so m ä gn as m as s-m ed ie r. R ad io ly ss na nd et o ch T V -t itt ta nd et u pp gå r til l va rd era 7 pr oc en t a v de n to ta la m ed ie tid en . A nv än d-ni ng en a v in te rn et u tg ör 1 7 pr oc en t a v br ut to tid en o ch de t är e n vi ss ö kn in g jä m fö rt m ed 00 6. L ju d m e d ie rn a s tå r til ls a m m a n s fö r 5 p ro ce n t av de n tid b ef ol kn in ge n äg na r åt m ed ie r un de r en g en om -sn itt lig d a g . E n r e la tiv t ny f ö re te e ls e s o m ly ss n a n d e p å m p u p p g å r 0 0 7 t ill p ro ce n t av d e n u p p g iv n a br ut to tid en . D e t ry ck ta m e d ie rn a u p p ta r u n g e fä r e n s jä tt e d e l, m e d a n e n t re d je d e l av d e n t o ta la m e d ie tid e n a vs e r m ed ie r fö r rö rl ig a bi ld er . B öc ke r oc h m or go nt id ni ng ar är d e tr yc kt a m ed ie r so m lä se s lä ng st t id .

M

ed

ie

da

ge

n

20

07

:

B

ru

tt

o

6

tim

m

ar

o

ch

5

m

in

ut

er

An

m

är

kn

in

g

Den totala tid som allmänheten ägnar åt massmedier är en summer ing av den tid som avsättes för varje medium. Den totala tiden tar följaktli

-gen inte hänsyn till att två medier kan ha an

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :