• No results found

Avskaffa kravet på att företagare och deras anhöriga ska skrivas in i personalliggaren Motion 2018/19:2704 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avskaffa kravet på att företagare och deras anhöriga ska skrivas in i personalliggaren Motion 2018/19:2704 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2018/19:2704

av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

Avskaffa kravet på att företagare och deras

anhöriga ska skrivas in i personalliggaren

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett avskaffande av kravet på att företagare och deras anhöriga ska skrivas in i personalliggaren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ungefär en halv miljon människor är aktiva företagare i Sverige. För många av dessa företagare är detta bara inte ett arbete utan det är också en livsstil där man är engagerad i sitt livsverk dygnet runt. Är man företagare är ofta hela familjen och ibland även övriga släkten engagerade i verksamheten och hjälper till när det behövs. I ett byråkrati-serat myndighetssverige blir detta ett problem. I myndighetssverige är man antingen arbetsgivare eller anställd och förståelsen för hur ett familjeföretag fungerar finns inte. Om man besöker familjeföretaget på vägen hem från skolan eller från sitt jobb och tar med sig soporna på vägen ut betraktas detta som arbete och man ska då tvingas skriva in sig i personalliggaren. Om detta inte är gjort kan man drabbas av dryga böter. Det är inte rimligt att lagstiftningen tolkas på detta sätt. De nya reglerna som gäller från den 1 juli 2018 innebär att även företagare och deras familjemedlemmar som kan anses vara verksamma i företaget tvingas skriva in sig i personalliggaren.

Skatteverket ger olika besked beroende på vilken handläggare man pratar med och systemet orsakar en orimlig byråkrati utan att något blir bättre.

Syftet med reglerna är att minska skattefusk och skatteundandragande. Vid enkla misstag utan misstanke om bakomliggande fusk kan det kosta företagare upp till 25 000 kronor per tillfälle. Kritiken mot de utvidgade kraven på personalliggare från företagar-håll har varit omfattande. De utvidgade kraven har lett till ökat krångel, svåra gräns-dragningar och är ytterligare ett hinder för att driva företagande utan att få avsedd effekt på skattefusk.

Därför bör kravet på att företagare och deras anhöriga ska skriva in sig i personal-liggaren avskaffas.

(2)

Peter Helander (C) Daniel Bäckström (C)

References

Related documents

Remiss av promemorian Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Yttrandet har utarbetats av en

Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget till förlängning av lag om fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för

Sammanfattningsvis: SYLF håller med om att landstingen rekommenderas att ställa krav på samtliga utförare att tillhandahålla såväl digital som fysisk tillgänglighet samt

Yttrande Dekan Medicinska fakulteten FS 1.5-1866-19 2019-12-13 Sid 3 (3 ) Expedieras till s.remissvar@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Ulf Näslund Olov Rolandsson

[r]

Bristen på likvärdiga villkor mellan offentliga och privat drivna verksamheter i primärvården är ett allvarligt bekymmer som påverkar likvärdigheten i vården, då olika

Den parlamentariska landsbygdskommittén redogör i sitt delbetänkande På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar

Allmänna ombudet har dock vad gäller mål som rör Försäkringskassan större möjligheter att bidra med information än i förhållande till Pensionsmyndigheten, vilket har

[r]

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom skola och förskola ges goda förutsättningar att.. planera, genomföra och

2019-08-09 diarienummer: KS 2019-1033 POSTADRESS Box 803, 761 28 Norrtälje Kommunstyrelsekontoret BESÖKSADRESS Estunavägen 14 KONTAKT 0176-710 00

Nyköpings kommun har inget att framföra i ”Remiss - förslag till ändringar i förordning om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande”, då vi

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Sofie Hellström. I den slutliga handläggningen har

Förbundet välkomnar därför att utredningen haft till uppdrag att se över möjligheten att inkludera rätten att behandla vissa allvarliga psykiska sjukdomar.. Utredningen

Jag efterlyser ett mer utvecklat förslag om hur befintlig hälso- och sjukvård och legitimerad vårdpersonal kan ta vara på och utveckla vården för sina patienter med hjälp

Återstäl­ landet av lönsamheten får inte vara beroende av optimistiska antaganden om externa faktorer, såsom variatio­ ner i priser, efterfrågan eller tillgång på knappa

Arvidsjaurs kommun anser liksom Sveriges Allmännytta att förslaget är positivt och ställer sig bakom det, men vill särskilt understryka följande:. Ett kommunalt bostadsföretag

▪ För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil eller förmånsbil i stället för allmänna kommunikationsmedel ges

Som framgår i betänkandet skulle förslaget göra det dyrare att arbeta och försvåra företagens kompetensförsörjning särskilt i de områden där kollektivtrafiken saknas eller

systemkritisk/verksamhetskritisk för SCB och levereras dagligen från Skatteverket med stöd från 6 § i förordningen (2001: 100) om den officiella statistiken, Artikel 17 a

plattformsföretag blir skattepliktiga för varor som de möjliggör till försäljning på EU:s inre marknad. Förslaget är viktigt då det dels minskar den administrativa bördan

Partille kommun har av Finansdepartementet anmodats att inkomma med yttrande över utredningen kring kostnadsutjämningen – ”Lite mer lika” (SOU 2018:74).. Partille kommun har

Piteå kommun anser att det är helt orimligt att klimattillägget som mest uppgår till 89 kr/invånare samtidigt som ortstillägget utgår som mest med 501 kr/invånare.. Det