• No results found

Remiss av promemorian Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemorian Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Organisationsnr: 202100-2932 BESLUT 2020-03-24 Dnr UFV 2020/530 Utbildningsdepartementet

Remiss av promemorian Fortsatt

giltighet av lagen om vissa register för

forskning om vad arv och miljö betyder

för människors hälsa

Beslut

Härmed beslutas

- att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande som sitt svar på rubricerad remiss.

Bakgrund

Uppsala universitet har anmodats yttra sig över rubricerad remiss.

Bifogat yttrande har utarbetats av en expertgrupp bestående av områdesnämndens för medicin och farmaci arbetsutskott. Utredare Oskar Fahlén Godö har bidragit med administrativt stöd.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av universitetsdirektören Caroline Sjöberg, efter föredragning av utredaren Oskar Fahlén Godö. Närvarande därutöver var

akademiombudsmannen Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Johannes Bäck.

Eva Åkesson

Oskar Fahlén Godö

Box 256 751 05 Uppsala Besöksadress:

Dag Hammarskjölds väg 7 Handläggare:

Oskar Fahlén Godö Utredare Telefon: 018-471 68 16 Telefax: 018-471 20 00 oskar.fahlen.godo@uadm.uu.se www.uu.se

(2)

YTTRANDE

2020-03-24 UFV 2020/530

1

Remiss av promemorian Fortsatt giltighet av

lagen om vissa register för forskning om vad arv

och miljö betyder för människors hälsa

Yttrandet har utarbetats av en expertgrupp bestående av områdesnämndens för medicin och farmaci arbetsutskott. Utredare Oskar Fahlén Godö har bidragit med administrativt stöd.

Generella synpunkter

Expertgruppen anser det vara av stor betydelse att den tillfälliga lagen förlängs, till dess att en permanent lösning tagits fram. Expertgruppen tillstyrker därför förslaget.

References

Related documents

Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet ställer sig positiva till förslaget om att fortsatt giltighet om lagen om vissa register för forskning om vad arv och

Promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa.. (Departementets

studeranderepresentanten Elin Fägerstam och rektors sekreterare Maria Fält efter föredragning av universitetsjuristen Anna Süpke, som deltar via länk.

Universitetet är positivt till en förlängning av giltighetstiden för lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa till

Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande över promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Erik Höglund.. Juristen Carina Carmona har

Dnr: U2020/00665/F Utbildningsdepartementet har anmodat Umeå universitet att yttra sig över PM Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv

Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget till förlängning av lag om fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för