• No results found

I detta ärende har direktör Camilo von Greiff beslutat efter föredragning av forskaren/projektledaren Elín Hafsteinsdóttir.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "I detta ärende har direktör Camilo von Greiff beslutat efter föredragning av forskaren/projektledaren Elín Hafsteinsdóttir. "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2019-03-25 Dnr: Skolfi 2019/14 Ert dnr: U2019/00243/S

POST Skolforskningsinstitutet, Box 1009, 171 21 Solna | BESÖK Hemvärnsgatan 15, Solna strand TELEFON 08-523 29 800 | E-POST info@skolfi.se | WEBB skolfi.se | ORG.NR 202100-6602

Yttrande över betänkandet Framtidsval –

karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom skola och förskola ges goda förutsättningar att

planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Vårt uppdrag är inriktat på det praktiknära perspektivet och främst på yrkesgruppen lärare. Vi avstår därför från att lämna synpunkter på rubricerat betänkande.

I detta ärende har direktör Camilo von Greiff beslutat efter föredragning av forskaren/projektledaren Elín Hafsteinsdóttir.

För Skolforskningsinstitutet

Camilo von Greiff Direktör

Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet

References

Related documents

Under denna kurs få du som är ny som miljö- och hälsoskyddsinspektör en bredare och djupare förståelse för hur du arbetar i din roll som inspektör och kring tillsynsmetodiken

§6 Regiongruppens rapport Här ska rapporten föredras kort och ombuden rösta om att lägga den till handlingarna. Det går inte att ändra i rapporten men det är möjligt att

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom skola och förskola ges goda förutsättningar att plane- ra, genomföra och

I arbetet med att utveckla akademiska lärandemiljöer och stärka pedagogisk utveckling inom kliniken VIL/VFU är det angeläget att kliniska adjunkter, lektorer och studierektor

Svensk ungnötsuppfödning bäst i daglig tillväxt men högst arbetskostnad, 2012.. Källa: Agri Benchmark

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom skola och förskola ges goda förutsättningar att plane- ra, genomföra och

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom skola och förskola ges goda förutsättningar att.. planera, genomföra och

Förvaltningsrätten tillstyrker författningsförslaget och har i övrigt inga synpunkter på de bedömningar och förslag som läggs fram i slutbetänkandet. I detta ärende