• No results found

Atomkraft och socialisering

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Atomkraft och socialisering"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

ATOMKRAFT

OCH SOCIALISERING

V

.ÄRLDEN har krympt samman i etapper allt efter som tekniken .fulländats; under de senaste åren har denna process försiggått med fantastisk snabbhet. En ödesdiger aning säger oss, att denna krympningsprocess håller på att försiggå i allt för snabb takt. Människorna hinna inte med; deras medvetande hinner inte an-passa sig efter den fantomfart, varmed de ekonomiska, tekniska och politiska krafterna rusa framåt. Sambandet mellan världs-skeendet och världsmedborgarna, vilka ytterst gett upphov till detta skeende, håller inte.

Det som framför allt öppnat ögonen för detta faktum tycks vara två företeelser, till synes helt oberoende av varandra, men likväl var och en på sitt sätt uttryck för den rådande världsfebern. Den ena är atombombens tillkomst, den andra den rådande inrepoli-tiska oron i de flesta länder. Hos oss är det främst socialiserings-kravet och därmed sammanhängande frågor, som uttrycka den onormala spänningen. Atombomben representerar världskrisen i sin helhet, de sociala problemen de delkriser, som nästan varje nation i en eller annan form har att brottas med.

Atomproblemet i och för sig behöver nu inte ordas mycket om. De människor, som något följa med sin tid, ha i varje fall en mer eller mindre verklighetstrogen föreställning om problemets gigan-tiska proportioner. Atombomben är en produkt av den tid, då man flyger över Atlanten på 12 timmar, diskuterar television som ett snart förverkligat folknöje och konstruerar Radar. Utiösandet av atomenergin till masslikvidation av människor är det hittills mest påtagbara resultatet av den mänskliga tankeverksamheten på detta område, men denna kraft kan ju också utnyttjas för fred-liga och välsignelsebringande värv. Många förstå de ödesdigra följder, som kunna uppstå om detta atomvapen användes; få veta, hur denna dödsbringande tingest är konstruerad.

När det gäller den sociala omvandlingen tycks det vara tvärt om. Många veta, hur skisserna till den nya samhällskonstruktio-nen se ut; få ha ännu hunnit göra sig en föreställning om hur den i praktiken skulle komma att verka.

Egentligen är detta sistnämnda inte så lätt att förklaraeller att ursäkta. Ta vi Sverige, så ha dock socialiseringsfrågorna stötts 95

(2)

Atomkraft och socialisering

och blötts i många och långa år. De ha diskuterats, men inte till-räckligt konkretiserats. I känslan av att programmets förverk-ligande dröjer ha

t.

o. m. socialiseringens anhängare uraktlåtit att klart reda ut sina önskningar. Även socialiseringens motståndare ha väl länge haft känslan av att det hela tills vidare, i varje fall vad det rört mer omfattande åtgärder, blott gällt akademisk dispyt. Men så kommer atomåldern med sitt perspektiv av plöts-ligt och i jättelik omfattning ökade produktionskrafter, med sin oro och osäkerhet, och vi vakna en morgon och finna att man avkräver oss ett bestämt och positivt besked om socialiseringen.

Detta att massor av länder stå inför valet av en omställning från s. k. borgerlig till s. k. socialistisk produktionsordning är var-ken mer eller mindre än ett »atomproblem» i miniatyr för vart och ett av vederbörande land. Varje berört demokratiskt samhälle möter här sin hittills största fråga - diktaturländerna äro ju be-friade från detta bekymmer. Hur detta problem löses blir avgö-rande för demokratin och friheten, trots att kravet på socialise-ring växt fram som ett »demokratiskt» krav och senare haussats upp som den politiska demokratins nödvändiga utbyggnad till en ekonomisk demokrati.

Socialiseringens aktualitet just nu måste förklaras mer av psyko-logiska än av reella materiella faktorer. Den har sköljts fram i den allmänna och över alla klassgränser framvällande· entusias-men för demokratin, trots att den till sitt väsen är antidemokra-tisk. Beskäftiga politiker ha underblåst och utnyttjat denna rö-relse. Att man lyckats forcera frågan så långt som skett bevisar hur litet man i breda folklager fått upp ögonen för hur antidemo-kratisk socialiseringen i själva verket är. Men det håller på att klarna, tack vare den livliga debatten i frågan, inte minst i Sve-rige. Fast mycket återstår. Och här skulle man önska att exem-pelvis professor Tingstens sammanfattning uti »Demokratiens pro-blem» av planhushållningens antidemokratiska natur mer skulle bli allmän egendom.

Naturligtvis möter hans tolkning gensagor. Det är inte prak-tiskt bevisat att det skulle bli så! Det är sant, men fakta visa med till visshet gränsande sannolikhet att utvecklingen pekar i denna riktning. Och likväl är detta bara en av farorna. En lika stor fara erbjuder det internationella osäkerhetstillstånd, som skulle uppstå om socialiseringsprojekten förverkligades i full omfattning i det sto~a flertalet nu demokratiska stater. Socialiseringen skulle skapa mer eller mindre totalitära stater, och totalitära stater äro

(3)

Atomkraft och socialisering

oerhört mycket farligare för freden än de demokratiska. Den sam-mankrympta världen skulle i sig själv bli något av en gigantisk atombomb, inrymmande en massa mindre sprängladdningar. Allt eftersom jordens volym bleve mindre till följd av den snabba ex- · pansionen, genom att alla krävde nya marknader och större »livs-rum», skulle risken för en explosion öka. En enda gnista skulle vara nog för att utlösa den.

Men socialisering och socialism innebära folkförbrödring, invän-der man. »Ni måste genomleva femton, tjugo, femtio år av med-borgar- och internationella krig, inte blott för att omändra förhål-landena utan ock för att omändra er själva och göra er dugliga för det politiska maktutövandet», varnar Marx själv. Världen har genomlevt många revolutioner och krig sedan detta skrevs, men ännu i dag, i skuggan av historiens största blodbad, är den mänsk-liga oförmågan att organisera en fredlig samlevnad det största problemet av alla. Tvärtom kan man frukta, att ofärdsårens hat-sådd och misstänksamhet både överhettat och enkelriktat hjär-norna mer än förut; mänskligheten har helt enkelt inte fått and-rum för att kunna logiskt och lidelsefritt komma till rätta med sina problem.

Den inre oron, tillspetsad i sociala omvandlingsplaner, och den oerhört avancerade tekniken, brutalt symboliserad av atombomben, koncentrera så var för sig, men ändå gemensamt, hela den civili-serade världens stora ödesfråga. Faran är så mycket större därför att allting i denna förminskade värld ytterst hänger samman; det är inte bara atomkraften som utlöses genom kedjereaktioner, det-samma kan bli förhållandet med det sociala sprängstoffet. En explosion i ett land kan snabbt sprida sig till ett annat och gripa hela världen. Då äro vi vid ett nytt och ännu mörkare 1939.

Och ändå kunde dessa krafter, som i dag framstå såsom ett hot, bli till välsignelse blott vi alla själva ville. Liksom atqmenergin i tjänst för mänsklighetens fromma måhända kan skapa en guld-ålder, som ännu ingen vågat drömma om, kunna de goda krafter, som nu inrikta sig på vågade sociala experiment, genom bättre förståelse av det individuella initiativets och den mänskliga fri-hetens betydelse bli värdefulla tillskott i en gemensam strävan att på ett sunt och kontinuerligt sätt skapa bättre förhållanden. Var och en i sitt land, men dessutom också med det exemplets makt inför andra nationer. Ty det är, gudskelov, inte bara i fråga om farorna för krig och kaos, som världen blivit mindre och allt hänger samman.

References

Related documents

Relevansvariabeln visar om innehållet i kommentaren enbart kopplas till ämnet eller till person i artikeln, eller om det också kopplar till något annat som inte tas upp

Resultaten från denna studie visar dock att det finns ett förväntningsgap mellan studenterna och revisionens gällande regler och praxis och det går att ifrågasätta om

Friluftsgymnasiet startades enligt Lundström (personlig kommunikation 2004-04-20) upp på Hermelinskolan hösten 1993 med Staffan Lundström och Rickard Strand som initiativtagare. I

kursplanens mål eller inte. Emellertid finns risken att lärare även bedömer hur eleven beter sig i klassrummet, vilket är något som lärare enligt läroplanen Lpo94 inte får

Syftet är även att försöka komma fram till om det finns något revisorn kan göra för att stärka oberoendet samt vilka skillnader och likheter det finns i fråga om stora och

Av intervjuerna framgår att flera pedagoger uttrycker att arbetet med Grön Flagg har lett till ett ökat intresse för hållbar utveckling och att de fått upp ögonen för det eller

aktörer, som i detta fall kan hänvisas till som “claim-makers”, för att uppmärksamma och fånga läsarens intresse för artikeln och på sätt hjälpa Greta och hennes arbete

Skulle ett socialavgiftsavtal slutas när svensk lagstiftning är tillämplig lagstiftning socialförsäkringsmässigt men inkomsten inte taxeras på grund av svensk intern

Det finns dock ett signifikant negativt samband mellan relationer och kön (-0,118), vilket indikerar att manliga revisorer tycks vara mer benägna än kvinnliga

We acknowledge receipt of your letter of May 6 in which you advise that you might make a formal offer for any or all of the Northern Colorado Water Conservancy District

Naturligtvis kan Himmler och Goebbels genom detta skådespel i krigets slutskede icke varaktigt stärka den tyska hemmafronten.. Men för ögonblicket finns det ingenting,

Det är anmärkningsvärt att Sverige inte tar bättre hand om sina äldre och det måste till ekonomiska resurser för att skapa en dräglig tillvaro för dessa utsatta människor. Runt

Kulturen som bryter mönster och får oss att ifrågasätta sådant som kanske upplevs som självklart för oss (Holmberg, 2016, s. Det är här vi kan hitta filmer och annan kultur som

Beauvoir förklarar att kvinnan emellertid inte subordinerar sig blott för att fly sitt ansvar att förverkliga sig som människa, utan historiskt sett har hennes enda legitima

1 YH:s diskussion av genussystemet saknar jag framför allt teori som kan knyta begrep- pet gender till struktur och samhälleliga pro- cesser.. En sådan koppling finns i

27 Bröderna Dyrssen agerade inte bara för pansarbåtarna i sina roller inom flottan utan försökte även påverka den politiska arenan.. De hade direktkontakter med högerpolitiker

Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan

För- äldrarna till barnen i den svenska förskolan anser att det är viktigt att vuxna närvarar i barnens fria lek för att hjälpa och stötta dem, detta anser de också leder till

Flertal respondenter påtalar hur kooperativa strukturer ökar elevers delaktighet, intresse och gör matematiken roligare vilket alla är faktorer som främja för en ökad inre

• Clamp is made from easily machined parts • Beads are

Tankar liknande Space Syntax återfinns i andra teorier även om dessa inte lyckats skapa en sådan greppbar metod som den rumsliga syntaxanalysen, kan ändå sägas styrka vikten av

Kattungar fick över lag med sig många goda erfarenheter från respondenterna, exempelvis hantering av flera olika personer, tillgång till respondenternas hem,

Det innebär att om det inte är kompetensenligt för Göteborgs stad att bedriva hotell inom ramen för Jubileumsprojektet, så är det inte heller kompetensenligt för kommunen