• No results found

Översyn av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Översyn av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S2189

Motion till riksdagen

2018/19:1765

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Översyn av karensdagarna i

arbetslöshetsförsäkringen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska modellen bygger på att alla som kan arbeta också gör det. Dagens arbetsmarknad ställer stora krav på omställning. Då behöver vi ha en välfungerande arbetslöshetsförsäkring för att de som arbetar ska våga byta jobb. Vid arbetslöshet ska det finnas ekonomisk trygghet och stöd för att kunna välja en ny inriktning i arbetslivet. Karensdagarna minskade från sju till sex den 2 juli efter beslut av en enhällig riksdag. Det gjordes med avsikten att förbättra den enskildas ekonomiska trygghet, utan att incitamenten för omställning till nytt arbete skulle försvagas.

Nu behöver vi ta ytterligare steg för att minska antalet karensdagar i Arbetslöshets-försäkringen. Så att arbetstagare vågar byta jobb, samtidigt som ingen ska kastas ut i ekonomisk otrygghet om den blir arbetslös. Därför anser vi att riksdagen bör ta ytterligare steg för att minska antalet karensdagar i Arbetslöshetsförsäkringen.

References

Related documents

Tillväxtanalys har uppskattat att den svenska bioekonomin stod för drygt 7 procent av Sveriges totala förädlingsvärde och knappt 23 procent av den totala varuexporten under år 2014..

 ”utredningen har dock valt att inte räkna in dessa möjligheter i den realiserbara potentialen eftersom man inte lämnar några förslag till styrmedel inom dessa områden”

BIL Sweden förordar här en skarpare formulerad reglering som ger Tullen inte enbart befogenhet att ingripa utan en skyldighet att rapportera och ingripa närhelst man befarar

Detta yttrande avges av generaldirektör Kristina Svartz efter föredragning av utredare Petra Bergnor.. I beredningen har enhetschef Anna

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Ulrika Lindén efter föredragning av verksjuristen Charlotte Hansson.. Med stöd av Kronofogdens

Fastighetsägarna Sverige har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Fastighetsägarna Sverige avstår från att

Beslutet har fattats av chefsjurist Lena Johansson med jurist Anna Månsson Nylén som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Genom programmet finansier ar Forte praktik- och klientnär a forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden samt ver kar för att öka samverkan mellan forskning och praktik..

SKR anser också att staten behöver ta ansvar för att standardisera informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner så att kommunerna inte blir beroende av olika system för

• Kommunen ser konsekvenser för det kommunala självstyret på så sätt att standardens begränsningar och trögheten i att komplettera/utveckla standarden, medför till

Den senaste översynen av beredskapsflygplatser gjordes 2011 då regeringen uppdrog åt Trafikverket att utreda möjligheten att genom frivilliga överens- kommelser säkerställa att

Artikel 4 innehåller bestämmelser om de fall då en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster beslutar att begränsa eller tillfälligt avbryta tillhandahållandet av

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexperso- ners rättigheter. The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer

Riksförbundet Sveriges Museer Maria B Olofsson maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se 070-811 60 33 www.sverigesmuseer.se REMISSVAR Datum: 2019-10-31 Vår referens: Maria B Olofsson

Ja, i den mån lärar- utbildningen syftar till att utveckla lärarnas professionella ansvar så kan det faktiskt råda en motsättning till utövandet av en lärarpraktik som idag är

kategoriseras på samma sätt som svaren från 1993 i övervägande positiva förväntningar, övervägande negativa eller inga förväntningar samt svar som speglar båda dessa typer,

Today, several methods are used for this purpose: ISO 8192 for assessing inhibition of oxygen consumption by activated sludge, ISO 9509 for assessing the

Amol industrial park treatment plant (WWTP) collecting the effluent from a number of industries such as fruit juice and meat processes plant, poultry processing plant, glass

Climate tensions such as changing precipitation patterns, fluctuations in temperature, and extreme events are already affecting water resources. For instance, precipitation

Denna relation tog sig sina mest extrema uttryck i att han författade vissa verk direkt på franska och att han i några fall själv översatte till franska verk som han redan författat

Här får man klart för sig vilket starkt nätverk som fanns dem emellan och hur vitt nätverket förgrenade sig till ett otal kvinnor ur olika samhällsklasser – inte minst

Ungefär 60 % av studenterna beskriver sig själva i form av olika grader av begåvning ifråga om läsning och skrivning: Jag har aldrig haft problem med läsning eller skrivning — Jag

Den motgången var den största inom hela projektet, inte bara för att en från början intresserad deltagare inte kunde övertygas att cirkeln var avsedd för honom också, utan även