Toatömningslagen Motion 2019/20:2935 av Edward Riedl (M) - Riksdagen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1484

Motion till riksdagen

2019/20:2935

av Edward Riedl (M)

Toatömningslagen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt arbeta för att underlätta för båtägare att följa den nya toatömningslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 april 2015 trädde den nya toatömningslagen i kraft. Den innebär att det numera är förbjudet att släppa ut toalettavfall i sjön från sin fritidsbåt. Att minska utsläppen av toalettavfall i våra sjöar och vattendrag är troligen de flesta positivt inställda till. Minskade utsläpp av toalettavfall bidrar bland annat till att minska övergödningen av våra sjöar.

För att lagen inte ska bli tandlös och tömningen rent praktiskt ska fungera är det dock viktigt att infrastrukturen med tömningsanläggningar etableras på ett tillräckligt sätt. Staten bör bidra för att säkerställa utbyggnaden av infrastrukturen. Regeringen har ett ansvar för att underlätta för människor att göra rätt när nya lagar och regler införs.

Figure

Updating...

References

Related subjects :