• No results found

En trafiksäkrare riksväg 26 (Nissastigen) Motion 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl (-) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En trafiksäkrare riksväg 26 (Nissastigen) Motion 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl (-) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion -

Motion till riksdagen

2019/20:1732

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

En trafiksäkrare riksväg 26 (Nissastigen)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en snabb utbyggnad av riksväg 26 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nissastigen (riksväg 26) går mellan Halmstad och Jönköping. Trafiken är idag mycket tät och består av tung godstrafik och persontrafik. Utmed Nissastigen ligger företagen tätt och många av dessa genererar många tunga transporter. Detta i kombination med backar, kurvor, krön, vilt och många personbilar medför att trafiksäkerheten är långt ifrån vad som borde vara fallet med en så trafikerad väg i ett område med omfattande transporter.

På grund av vägens dåliga sträckning och många kurvor görs dagligen många chansartade omkörningar. Olycksstatistiken är mycket hög.

En ”2 + 1”-väg skulle öka trafiksäkerheten avsevärt liksom uppförande av viltstängsel hela sträckan. Detta är också motiverat av att snabbare och säkrare transporter ger en ökad effektivitet inom det betydelsefulla näringslivet i regionen.

References

Related documents

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Eva Melander Tell.. Verksjuristen Owe Hultin har

information och instruktioner ska överföras från aktieägaren via kontoförande institut för att uppfylla dessa initiativ. Kontoförande institut administrerar inte endast

Intermediärer kommer enligt förslaget, dels åläggas att överföra viss information mellan bolagen och aktieägarna, dels vara skyldiga att antingen

Det bör därför införas en bestämmelse som innebär att sekretess gäller hos SPV för uppgifter om enskilds personliga förhållanden i ärenden om statliga

Till en början bara de planer som redan är digitala, på sikt ska nya planer tillhandahållas digitalt och på ännu längre sikt ska även alla äldre detaljplaner

ArkDes ställer sig spontant positiva till Lantmäteriets förslag att det ska finnas en infrastruktur för nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner och att denna ska

Lantmäteriet, Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner – delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess den 30 september