• No results found

Hårdare tag mot gängkriminaliteten Motion 2020/21:2630 av John Weinerhall (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hårdare tag mot gängkriminaliteten Motion 2020/21:2630 av John Weinerhall (M) - Riksdagen"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1195

Motion till riksdagen

2020/21:2630

av John Weinerhall (M)

Hårdare tag mot gängkriminaliteten

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att införa ett belöningssystem och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att stoppa utbetalningar från transfereringssystemen och tillkännager detta för regeringen. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda

förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att intagna placeras långt ifrån sin hemort och förbjuds tillgång till sådant som kan vara statusbringande och tillkännager detta för regeringen.

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda

förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att intagna inte ges möjlighet till indirekt fortsatt kriminell aktivitet och erbjuds endast mycket enkel standard och tillkännager detta för regeringen.

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom fördubblade straffvärden och tillkännager detta för regeringen.

6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda

(2)

2 straffrabatten för unga och mängdrabatten tas bort och tillkännager detta för

regeringen.

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda

förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att tillåta straffrabatt för kriminella som medverkar till fällande dom mot andra gängkriminella och genom att tillåta polisen att använda sig av brottsprovokation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har gängkriminaliteten och våldet i framför allt våra större städers förorter växt sig allt större. I utsatta områden har gängkriminaliteten blivit ett sätt att skaffa sig såväl status som stora inkomster, och allt fler unga har på senare år dragits in i kriminella gäng. Hittills har Sverige inte varit tillräckligt framgångsrikt i att stävja brottsligheten. Därför behövs ett helt reformpaket som vid en första anblick innehåller extraordinära insatser och åtgärder. Det krävs dock för att få bukt med den extraordinära situation vi har i delar av vårt samhälle.

I debatten framförs ofta argument som att vi måste se till att de som antingen redan är fast i gängkriminalitet eller står i begrepp att hamna där får alternativ från samhället i form av studier, jobb och meningsfulla fritidsaktiviteter. Detta räcker dock inte när gängkriminella kan tjäna hundratusentals kronor i månaden på sitt kriminella företagande. Det krävs drastiska åtgärder vid sidan av det preventiva arbetet för att krossa de kriminellas affärsmodell – det måste på riktigt bli jobbigt att vara kriminell i Sverige.

Därför borde nedanstående utredas:

- Införandet av ett belöningssystem på en fast mindre men inte oansenlig summa för den som anmäler brott kopplat till gängkriminalitet och som leder till fällande dom.

- Hur man kan stoppa alla utbetalningar från offentliga transfereringssystem till

personer som kan kopplas till kriminella nätverk och att utmäta dessas tillgångar i större utsträckning.

- Att gängkriminellas tid i kriminalvårdens förvar borde innebära att de placeras långtifrån sin hemort och att tillgången till sådant som kan vara statusbringande såsom kläder, smycken, accessoarer och dylikt förbjuds.

(3)

3 - Att tiden i fängelse inte heller ska möjliggöra indirekt fortsatt kriminell aktivitet och som en del av straffet, men också av kostnadsmässiga skäl, ska också standarden kunna vara av mycket enkel karaktär. Detta och de i det föregående stycket nämnda åtgärderna borde ses över i regleringsbrevet till Kriminalvården.

- Att brott som kan kopplas till gängkriminalitet ges fördubblat straffvärde för att markera att samhället ser särskilt allvarligt på gängkriminalitet.

- Avskaffandet av all förtidsfrigivning och ta bort såväl straffrabatten för unga som mängdrabatten vid flertalet begångna brott. Varje brott som begås ska resultera i ett straff, hela straffet ska avtjänas och myndiga personer ska ta den fulla konsekvensen av begången handling.

- Att tillåta straffrabatt för de kriminella som medverkar till fällande dom mot andra gängkriminella och att tillåta polisen att använda sig av brottsprovokation.

References

Related documents

Skriftserien Scripta Minora startade 1989 och innehåller uppsatser och rapporter författade av studenter och lärare vid institutionen.. En förteckning över samtliga nummer finns

Ansvariga för organisationen var Gunlög Fur, Lars Olsson, Staffan Klintborg samt Johanna Hedenquist, som också fungerade som konferensvärd tillsammans med Jeanette Björkman och

Myndigheten för delaktighet, MFD, välkomnar utredningens förslag om att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i terrängen med motordrivet fordon

Därför ser Mörbylånga kommun helst att författningsförslagen inte leder till en situation där lantbrukare tvingas avstå från motordrivna terrängfordon på grund av för

Riksrevisionen avstår att yttra sig över promemorian ’ Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning

För RISE innebär en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling en möjlighet att ytterligare fokusera resurser på

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Styrelsen för internationellt. utvecklingssamarbete UD2020/07631 UD2020/13866 UD2020/00000

• analysera de alternativa förslag som lämnats, däribland möjligheten att låta vindkraft prövas även enligt plan- och bygglagen vilket gäller för många andra

• 2001 års justering var komplext utformad, vilket gör att det inte är uppenbart vilken effekt regelförändringen kan förväntas ha haft. Det försvårar i sin tur tolkningen

Det undantag från sekretess för beslut om stöd i ärende enligt regleringen om stöd vid korttidsarbete som nu föreslås kommer att ge upphov till

Skogsstyrelsen instämmer i att EU kan spela en viktig roll genom att arbeta för en ekonomi med netto-nollutsläpp och att visa att detta kan förenas med ekonomiskt välstånd så

För att nå en hållbar utvekling måste samhället arbeta med klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan, dra fördel av synergier samt hantera de målkonflikter som kan uppstå.

Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde den 27 januari 2021 behandlat svar på remiss gällande tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar

Ändringarna föreslås i syfte att tydliggöra de minimikrav som ställs i yrkeskvalifikationsdirektivet gällande antal studietimmar för att erhålla läkar- och tandläkarexamen.

Remissvar för Region Västmanland genom Regionövergripande ST-studierektor Ulrika Foldevi på delegering av Kent Nilsson, direktör för Centrum för Innovation, Forskning och

I promemorian föreslås: I examensbeskrivningen för läkarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen ska det för läkarexamen anges att studenten ska ha fullgjort minst 5 500

1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-08 KS/2018:449 - 420 Kommunstyrelsens kansli KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340

Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med

förvalsalternativet bör lyda under, ställer sig Saco positiv till att inom ramen för en diversifierad tillväxtportfölj öka möjligheterna till alternativa

Promemorian föreslår att det inte ska finnas någon möjlighet till riskjustering och föreslår samtidigt att möjligheten att, inom ramen för Sjunde AP-fondens förvaltning,

Inte minst hade det varit angeläget att fler för- slag på åtgärder för att möta arbetslösheten – den viktigaste orsaken till ojämlikheten i samhället – hade lyfts fram..

Den pekar på att den psykiska ohälsan har ökat över tid bland socioekonomiskt svagare grupper och att det leder till ett sämre utfall för både utbildning och arbetsmarknad –

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en reformering av plan- och bygglagen (PBL) och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom det som