• No results found

Remissvar från Region Västmanland avseende remiss med dnr: U2020/05211

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar från Region Västmanland avseende remiss med dnr: U2020/05211"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar från Region Västmanland avseende remiss med dnr: U2020/05211

Region Västmanland har bedömt den inkomna remissen angående tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen.

Region Västmanland har inget att invända mot de föreslagna förändringarna i

Högskoleförordningen eller i författningarna om examensbeskriving för läkarexamen respektive tandläkarexamen.

Inga konsekvenser av detta bedöms finnas för Region Västmanland.

Remissvar för Region Västmanland genom Regionövergripande ST-studierektor Ulrika Foldevi på delegering av Kent Nilsson, direktör för Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning. Vid framtagande av beslutet har även VFU-studierektor Anna Wäneskog deltagit.

References

Related documents

Vår förhoppning var att det nya förslaget skulle leda till att kostnaderna för RIG, drygt 40 miljoner kronor, skulle minskas till förmån för ett stöd till NIU-systemet

Region Gävleborg instämmer i att ett stärkt stöd till kommunerna är viktigt, både förslaget avseende att stärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) och

I promemorian föreslås: I examensbeskrivningen för läkarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen ska det för läkarexamen anges att studenten ska ha fullgjort minst 5 500

De ändringar som föreslås syftar också till att säkerställa tillgången till EU:s inre marknad för tandläkare utbildade i Sverige, vilket Sveriges Tandläkarförbund ser

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss ”Statistik om studieförbundens deltagare – ansvar

Den dygnsekvivalenta ljudnivån uppgår till 59-62 dBA för fasader närmast korsningen Kopparbergsvägen och Karlsgatan för påbyggnaden, 53-54 dBA för fasader mot Knutsgatan

Årsredovisning 2017 - Sjukvårdens Larmcentral samt Ambulansdirigeringsnämnden Region Västmanland, Region Uppsala och Landstinget Sörmland.. SAMMANFATTANDE ANALYS

Observera att denna behörighet gör att sjuksköterskan inte kommer att kunna skapa Telefonordination på dessa produkter.. Ska inte ges till alla sjuksköterskor för ändring av

Genomförandet av ett individuellt vetenskapligt arbete kräver en projektplan (inkl. tidsplan) som ska godkännas av huvudansvarig handledare och / eller vetenskaplig handledare

Kollektivtrafikförvaltningen på Region Västmanland har tagit del av rubricerat ärende och har inga synpunkter att lämna.

Att denna skärpning inte kan vara till gagn för den produktiva blomstring, som den åstundade sociala och kulturella expansionen måste ha till oundgänglig

Särskilt mål 3: Utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart lagring på lokal nivå Särskilt mål 6: Främja övergången till en cirkulär ekonomi... ERUF – förflyttning

Vidare finns krav om nedrampning av effekt där kravet ställs på att produktionen av aktiv effekt från vindkraftverk ingående i vindkraftpark ska kunna regleras ned så att

Med möjligheter till ökad nationell finansiering för aktörer som verkar inom en arbetsmarknadsregion inom initiativ kopplat till talangattraktion, mottagande och integration och

Förtroendevald med månadsarvode under 40 procent har inte rätt till arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för sammanträde och förrättning som hänför

Strategin med en samlad regional organisation och gemensamma regler har förbe- retts under en längre tid. Regionfullmäktige i Västmanland har 2017-02-22 på Reg- ionstyrelsens

Strategin med en samlad regional organisation och gemensamma regler har förbe- retts under en längre tid. Regionfullmäktige i Västmanland har 2017-02-22 på Reg- ionstyrelsens

ST enligt SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8.. Region

Förebyggande åtgärder med goda möjligheter till handhygien, goda rutiner för mathantering, tvätt och städning kan förhindra spridning av ett stort antal bakterier, virus

Att organisera för egen provtagning av medarbetare om regionens kapacitet inte bedöms räcka till för de behov som kommunal vård och omsorg har.. Att samverka med den

Region Örebro län stöder utredningens förslag att universitetens uppgift att verka för att forskningsresultat och andra kunskaper tillkomna vid universiteten kommer till nytta

Landstingets upphandling av livsmedel ska bidra till en ökad hälsa för medborgarna samt bidra till en hållbar

Bergslagspendeln har förutom en roll som viktig länk för persontrafiken mellan norra Västmanland/ södra Dalarna – Västerås och vidare ut i landet även en viktig funktion