• No results found

Uppdrag att identifiera och beskriva juridiska hinder i den gränsöverskridande ambulanssjukvården

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att identifiera och beskriva juridiska hinder i den gränsöverskridande ambulanssjukvården"

Copied!
4
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

8

Regeringen

Socialdepartementet Regerings beslut 2020-03-05 S2019/03010/FS (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm

Uppdrag att identifiera och beskriva juridiska hinder i den gränsöverskridande ambulanssjukvården

Regeringens beslut

1:3

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och beskriva juridiska hinder i den ambulanssjukvård som passerar Sveriges landsgränser mot Norge, Danmark och Finland.

Myndigheten ska analysera de juridiska hinder som identifieras för den gränsöverskridande ambulanssjukvården som passerar Sveriges samtliga landsgränser. Utöver detta ska myndigheten belysa och analysera eventuella övriga frågeställningar som är nödvändiga för att möjliggöra en gränsöver­ skridande ambulanssjukvård. I uppdraget ingår att vid behov lämna författ­ ningsförslag eller förslag på vilka anpassningar av författningar som krävs för att möjliggöra en god, säker och kostnadseffektiv gränsöverskridande ambulanssjukvård.

Transportstyrelsen och Läkemedelsverket ska bistå Socialstyrelsen med kun­ skapsunderlag som innehåller beskrivningar, analyser och bedömningar av de juridiska hinder som identifieras inom respektive myndighets verksamhets­ område. Eventuella övriga frågeställningar som är nödvändiga för att möjlig­ göra en gränsöverskridande ambulanssjukvård ska belysas och analyseras. Myndigheterna ska vid behov ta fram förslag på författningsändringar för respektive ansvarsområde. Socialstyrelsen ska vid behov samverka med andra myndigheter och aktörer.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till follmälsa och sjukvård,

anslags-Telefonväxel: 08-405 1 0 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

(2)

posten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska åter­ betalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarie­

nummer som detta beslut har. Ärendet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kom in med en hemställan

den 1 juli 2019 gällande hinder i den gränsöverskridande ambulanssjuk­ vården. Hemställan beskriver ett flertal författningsmässiga hinder för att den nordiska gränsöverskridande ambulanssjukvården ska kunna ske löpande med dagligt samarbete på båda sidor om gränsen. En gränsöver­ skridande ambulanssjukvård kan omfatta såväl vägburen som vatten- och luftburen verksamhet. Frågeställningarna handlar bland annat om kompe­ tens- och bemanningskrav för ambulanspersonalen, läkemedelshantering och vägtrafikföreskrifter men även ansvarsfrågor.

Gräns samverkan mellan N arge och Sverige berör i princip alla regioner längs den svensk-norska gränsen, från Västra Götalandsregionen till Norrbotten. I Region Skåne gäller det danska ambulanser som kör mellan Bornholm, via Sverige, och fastlandet i Danmark men även transporter mellan sjukhusen i Skåne och Danmark. I Norrbotten handlar det om samverkan med finska ambulanser.

En samverkan gällande gränsöverskridande ambulanssjukvård behövs för att möjliggöra ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser i gränsområden. Samverkan innebär att närmsta hjälpinsats i landet eller grannlandet anropas för att snabbt vara på plats för att hjälpa patienter vid olycksfall eller sjuk­ dom. För att samverkan ska kunna ske i enlighet med svensk författning och för att vården ska vara god, säker och kostnadseffektiv bör en fördjupad analys av de juridiska hindren utföras med syfte att komma med förslag på eventuella ändringar av författningar.

Behörighet

Hälso- och sjukvårdspersonal som är yrkesverksamma på hälso- och sjuk­ vårdens område i Sverige ska ha svensk legitimation. Behörighetsfrågor som

(3)
(4)

References

Related documents

Boverket har valt att vidareutveckla förra årets tillsynsvägledning avseende över- svämning till en tillsynsvägledning avseende naturolyckor som behandlar både risk

För att på ett tillfredställande sätt kunna utföra de ålagda uppgifterna, och löpande kunna stötta och ta tillvara erfarenheter från projekten föreslår Boverket att 2,5

Det är lämp- ligt att ta fram lokala riktlinjer för syfte och mål med utemiljön kopplat till barnets behov av lek och utveckling, som även kan inkludera barns behov av

Det betonas att en EU- agenda för städer bör återspegla EU:s övergripande mål och vara ett komplement till medlemsstaternas nationella åtgärder ”En EU-agenda för städer

Chorda tympani ansluter först till n.lingualis, med vilken den färdas till canalis facialis (kanal genom os temporale mellan meatus acusticus internus och foramen stylomastoideus)

Vitaminer och mineraler och prestation Trots att behovet av vitaminer och mineraler är relativt litet ger brist upphov till typiska sjukdomssymptom (bristsjukdomar). Det är

”Idol” gav inspiration att leta efter ett nytt koncept där TV4 kunde äga varumärket och inte endast betala för en licens” Därför resulterade sam- arbetet

Närvaro och datum för träningstillfället lagras i scannern och överförs per automatik till ansluten dator, från vilken data sänds vidare till RF:s server. Kommentar:

Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regerings- chefer Agenda 2030 för hållbar utveckling (1). Syftet är att utrota fattigdom och hunger, främja god hälsa och utbildning,

• Svar: ”Utredningens syfte är att skapa bättre förutsättningar för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift genom antingen

Minskad absorption av kolesterol i tarmen leder förstås till minskat intag av nytt kolesterol, men är också användbart för att "dra ut" kolesterol från levern i form

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

Boendeutgifternas andel av den disponibla inkomsten för unga, 20–25 år, 1999, 2003 och 2007 efter kön, svensk och utländsk bakgrund samt region.. Antal kommuner med brist

Kurs i Genetisk vägledning -en introduktion 15 hsp avancerad nivå Modifierad distansutbildning Uppsala Universitet?. Är du intresserad av att lära dig mer om genetik,

I promemorian lämnas förslag till kompletteringar av den tidigare remitte- rade promemorian Förarbevis för vattenskoter (I2020/02471).. I den här promemorian lämnas förslag

- Gällande våldsutsatta vuxnas rätt till skyddat boende så är det av största vikt att detta kan ske utan behovsprövning från socialtjänsten då det finns enskilda som inte

• SIOS påpekar risken för att äldre som ges insatser utan behovsprövning, så som till exempel hemtjänst skulle kunna riskera att inte få den typ att hjälp som de är i behov

I de fall där avgifter kommer att tas ut för tex kontroller tycker vi att avgifterna ska stå i proportion till skalan på verksamheten.. Det får inte ge en ojämn konkurrens vare sig

Tack för remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27). Riksrevisionen avstår från