• No results found

It’s all about survival : Överflyttning från Barn- och Ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin - från unga vuxnas och närståendes perspektiv

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "It’s all about survival : Överflyttning från Barn- och Ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin - från unga vuxnas och närståendes perspektiv"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

It’s all about survival”

Överflyttning från Barn- och Ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin

– från unga vuxnas och närståendes perspektiv

Föreläsare

Eva Lindgren är lektor vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. eva.lindgren@ltu.se

Sammanfattning

När unga vuxna med psykisk ohälsa som är i behov av psykiatrisk vård fyller 18 år flyttas de över från Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) till vuxenpsykiatrin. I samband med överflyttningen sker också andra förändringar som påverkar möjligheten till delaktighet, skapandet av trygga relationer och därmed även hälsa och välbefinnande. Genom samarbete och ökad förståelse för de ungas behov kan riskerna för avbruten vård och behandling minskas.

References

Related documents

Detta stöds även av Kennedy & Widener (2008) som i sin studie av lean menar att företag som tillämpar konceptet tenderar att förlita sig på visualisering för att

Även om alla i fokusgrupp 2 ansåg att en hälsosam person tränar och motionerar ofta så ansåg de att man inte behöver vara ohälsosam för att man inte tränar?. Tjej 1 - fast

Det finns en risk för att barn fel- aktigt anses ha beteendeproblem när de uppträder på ett sätt som i stunden provocerar oss vuxna, och därför måste vi också se hur vi eller

Barnen får dela upplevelser med jämnåriga som bidrar till att normalisera tankar och reaktioner.. De får

Ulricehamns resurscenter, Handläggarenheten Hestervägen 3B. 523 38

Scenariot skulle kunna vara att det blir en opersonlig självservice med psykisk e- behandling där man inte får träffa andra levande människor, men det skulle det kunna vara

Genom de möjligheter som onlinespel ger för att skapa relationer via interaktioner och kommunikation med andra individer som spelar onlinespel kan man som individ känna att ens

Diskussion: Tidigare studier visade att ett fungerande stöd från både kollegor och arbetsgivare kan vara avgörande för en lyckad återgång till arbetet.. Denna studie