• No results found

med anledning av prop. 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal Motion 2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "med anledning av prop. 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal Motion 2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion

Motion till riksdagen

2019/20:3462

av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M)

med anledning av prop. 2019/20:63

Tydligare regler vid konsumentavtal

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förenkla kraven när det gäller den information som ska lämnas till konsumenten innan ett avtal ingås enligt exempelvis distansavtalslagen och tillkännager detta för

regeringen.

Motivering

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna välkomnar propositionen och ställer oss bakom förslagen i denna. Enligt vår mening kan det dock finnas anledning att, i enlighet med vad som också framförts av vissa av remissinstanserna, göra en bredare översyn av de konsumenträttsliga regelverken i syfte att åstadkomma en mer

sammanhållen konsumentlagstiftning. Frågan om en sådan översyn ryms inte inom ramen för detta ärende, men vi avser att återkomma till frågan i ett annat sammanhang.

Det finns mycket att vinna i fråga om tydlighet och överskådlighet både för konsumenter och företagare när det gäller kraven på information som blir mer lättillgänglig. Det är angeläget att se till att informationen till konsumenten fyller sitt syfte. En större mängd information kan uppfattas som svårtillgänglig och medför en risk för att de delarna av informationen som kan anses mer angelägna för konsumenten förbises. En stor mängd information riskerar att medföra att konsumenten mer slentrianmässigt godkänner information vid exempelvis konsumentavtal på internet.

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna vill, mot bakgrund av det ovan anförda, att regeringen ser över möjligheterna att förenkla kraven när det gäller den information som ska lämnas till konsumenten innan ett avtal ingås enligt exempelvis distansavtalslagen.

Martina Johansson (C)

(2)

Carl-Oskar Bohlin (M) Cecilie Tenfjord Toftby (M) Lars Beckman (M) David Josefsson (M)

References

Related documents

11 § första stycket 8 IL är tillämplig även om den utländska delägaren ändå inte hade beskattats i den andra staten för inkomst från det svenska handelsbolagets

rättigheter, inklusive jämställdhet under 2018. Det svenska stödet bidrog till att bygga upp nätverk och stärka koordinationen mellan civilsamhällesorganisationer

FAR önskar yttra sig över Finansdepartementets remiss Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt

Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format (Fi2019/03159). Nämnden för

Chalmers tekniska högskola Ekonomistyrningsverket Energiföretagen Sverige Energigas Sverige Fossilfritt Sverige Företagarna Förvaltningsrätten i Linköping Förvaltningsrätten

Yttrande över Promemorian Sänkt skatt på drivmedel Diarienr: Fi2019/03089/S2 I promemorian föreslås att skattesatserna på bensin och diesel skall sänkas med 1 3 resp 9,3