• No results found

Methods of measuring flue gas

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Methods of measuring flue gas"

Copied!
30
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap

Linköpings universitet Linköpings universitet

SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping

Mätmetoder för mätning av

VOC-gaser

Andreas Jakobsson

Joakim Rydgren

(2)

Mätmetoder för mätning av

VOC-gaser

Examensarbete utfört i elektroteknik

vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus

Norrköping

Andreas Jakobsson

Joakim Rydgren

Handledare Carl- Magnus Erzell

Examinator Carl-Magnus Erzell

(3)

Rapporttyp Report category Examensarbete B-uppsats C-uppsats D-uppsats _ ________________ Språk Language Svenska/Swedish Engelska/English _ ________________ Titel Title Författare Author Sammanfattning Abstract ISBN _____________________________________________________ ISRN _________________________________________________________________

Serietitel och serienummer ISSN

Title of series, numbering ___________________________________

Nyckelord

Keyword

URL för elektronisk version

Institutionen för teknik och naturvetenskap Department of Science and Technology

2007-06-08

x

x 7 p

LITH-ITN-YH-PR--07/012--SE

Mätmetoder för mätning av VOC- gaser

Andreas Jakobsson, Joakim Rydgren

Vid Lantmännen Agroetanol i Norrköping framställer man etanol för drivmedel till fordon. Vid etanolframställning släpps avgaser ut som kan uppfattas som illaluktande ämnen. Dessa avgaser innehåller vid oregelbundna tillfällen mer illaluktande ämnen än vad som vanligtvis släpps ut och i kringliggande bostadsområden har dessa utsläpp uppfattats som störande besvär.

På grund av att man inte kunnat sammanställa bristerna vid rening av avgaserna med de klagomål som kommit in har man därför inte kunnat följa upp problemet. En orsak har varit att man inte har kunnat använda en säker mätmetod för att fastställa förändringar i förbränningen av avgaserna vid lukt och därför lämpades detta projekt utmärkt för att undersöka denna fråga.

Idag använder man ett portabelt mätinstrument tre gånger per vecka. Efter en tids undersökning har resultatet blivit intressanta mätalternativ som redovisas i rapporten.

(4)

under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga

extra-ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för

ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten

vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,

säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ

art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i

den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan

beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan

form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära

eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se

förlagets hemsida

http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible

replacement - for a considerable time from the date of publication barring

exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for

anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to

use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.

Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses

of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The

publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,

security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be

mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected

against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press

and its procedures for publication and for assurance of document integrity,

please refer to its WWW home page:

http://www.ep.liu.se/

(5)

Industriell elteknik och elektronik

Termin 4 År 2

Mätmetoder för mätning av VOC- gaser

Joakim Rydgren,

joary639@student.liu.se

(6)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 2 

Sammanfattning

Vid Lantmännen Agroetanol i Norrköping framställer man etanol för drivmedel till fordon. Vid etanolframställning släpps avgaser ut som kan uppfattas som illaluktande ämnen. Dessa avgaser innehåller vid oregelbundna tillfällen mer illaluktande ämnen än vad som vanligtvis släpps ut och i kringliggande bostadsområden har dessa utsläpp uppfattats som störande besvär.

På grund av att man inte kunnat sammanställa bristerna vid rening av avgaserna med de klagomål som kommit in har man därför inte kunnat följa upp problemet. En orsak har varit att man inte har kunnat använda en säker mätmetod för att fastställa förändringar i förbränningen av avgaserna vid lukt och därför lämpades detta projekt utmärkt för att undersöka denna fråga.

Idag använder man ett portabelt mätinstrument tre gånger per vecka. Efter en tids undersökning har resultatet blivit intressanta mätalternativ som redovisas i rapporten.

(7)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 3 

Förord

Detta projekt har varit glädjande att utföra mycket tack vare det trevliga bemötandet på Lantmännen Agroetanol. Vi hoppas att denna rapport ska kunna vara till hjälp för företaget att ta rätt beslut i frågan som startade detta projekt. Ett extra stort tack till Mikael Björertz för sitt trevliga bemötande och hjälpsamhet. Även tack till Stefan Karlsson på Tekniska Verken.

Innan projektet visste vi inte så mycket inom området, men efter denna tids studie har vi fått större inblick inom ämnet.

(8)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 4 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning... 2 Förord ... 3 1. Inledning ... 5 1.1 Bakgrund ... 5 2. Syfte ... 6 2.1 Mål... 6 3. Metod ... 7 4. Resultat ... 8 4.1 Tekniska förklaringar... 8

4.1.1 Regenerative Thermal Oxidation, RTO ... 8

4.1.2 Demister... 8

4.1.3 Purge Cleaner... 8

4.2 Avgaserna kemiska föreningar... 10

Volatile Organic Compound, VOC... 10

Total Organic Carbon ,TOC... 10

4.3 Mättekniker ... 10

Flame Ionization Detector, FID ... 10

Photo Ionization Detector står PID ... 11

4.4 Kartläggning av mätalternativ ... 11

4.4.1 RAE Systems Inc. ... 11

4.4.1.1 MiniRAE 2000... 11

Teknisk data... 12

4.4.2.1 RAEGuard PID ... 13

Teknisk data... 13

4.4.3 SICK MAIHAK / Bernath Atomics ... 14

4.4.3.1 Bernath Atomic 3005 / 3006 ... 14

Teknisk data... 14

4.4.3.2 Graphite 730 FID ... 15

Teknisk data... 15

4.4.4 Eldridge Product Inc. ... 16

4.4.4.1 Master Touch 8000MP serien ... 16

Teknisk data... 17 4.4.5 Casella Cel ... 18 4.4.5.1 VOC Pro ... 18 Teknisk data... 18 4.4.6 Ratfisch Analysensysteme ... 19 4.4.6.1 RS 55-T / RS 53-T ... 19 Teknisk data... 19 4.4.8 Environnement S.A... 21 4.4.8.1 Graphite 52M ... 21 Teknisk data... 23 5. Diskussion... 24 6. Slutsats ... 25 7. Referenser ... 26 7.1 Internetkällor ... 26

(9)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 5 

1. Inledning

1.1 Bakgrund

På Lantmännen Agroetanol AB på Händelö i Norrköping producerar man etanol för drivmedel till fordon. 2006 producerade man på fabriken 56 400 kubikmeter etanol och av det får man en biprodukt som man gör till djurfoder. Under hösten inleddes bygget av ytterligare en fabrik som ska leda till att man i slutet av 2008 kan producera 210 000 kubikmeter etanol på årsbasis med en motsvarande ökning av foderproduktionen.

Etanolen framställs ur spannmålsslagen höstvete, rågvete och korn. Produktionens

restprodukt, drank, torkas och pressas till pellets som används till inblandning i djurfoder. Under hela tillverkningsprocessen av etanol och foder bildas olika typer av flyktiga organiska föreningar. Dessa gaser ger upphov till en obehaglig lukt. Om man inte gör någonting åt gaserna sprids de till omgivningen som drabbas av lukten, därför hettar man upp gaserna till ca 900°C i en keramisk bädd där de förbränns. Gaserna förbränns inte helt utan till en nivå som man anser omgivningen inte skall besväras av.

Det är främst i förbränningsanläggningen av typen RTO (Regenerative Thermal Oxidation) problem uppstår, när RTO:n måste växla riktning på gasflödet genom den keramiska bädden för att inte driva ut värmen ur bädden. Vid dessa växlingar passerar en liten mängd gas som inte förbränts till önskvärd koncentration genom RTO:n och detta är en möjlig anledning till att omgivningen uppfattar avgaserna som obehaglig lukt.

Andra faktorer är också inblandade i det här problemet. Det kan bero mycket på vädret, hur vinden blåser, om det regnar eller inte samt hur väl RTO:n fungerar.

Därför önskar nu företaget själva kunna utföra noggrannare mätningar på oförbrända ämnen som ger upphov till lukt som kan uppstå.

I Norrköping har vissa områden blivit extra utsatta för lukten från dessa gaser och framförallt stadsdelen Lindö.

(10)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 6 

2. Syfte

Trots kontinuerliga insatser för att säkerställa RTO:ns funktion har problemet med lukten kvarstått vilket fortsatt regelbundna klagomål vittnar om. En brist vid uppföljningen av klagomålen har varit att man inte kunnat sammanställa dessa mot RTO:ns funktion vid det exakta tillfället för klagomålet. Detta beror på att man inte haft de rätta instrumenten för att kunna knyta an RTO:ns effekt på avgaserna. Endast vid stora problem har man använt externa resurser för att göra dessa mätningar. För att få fortlöpande data är detta inte någon bra lösning. Syftet med projektet är att hitta en lösning för kontinuerlig mätning av koncentration av flyktiga organiska föreningar. Denna lösning ska ge en bättre bild av RTOns funktion över tiden som underlag för ett systematiskt arbete med att förbättra dess funktion.

2.1 Mål

Målet med projektet är att hitta en lösning som svarar mot följande krav:

- Kontinuerlig mätning av VOC före demister (avkondenserare) samt efter utloppsfläkten

- Driftsäker, ska inte kräva för mycket tillsyn av personal

(11)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 7 

3. Metod

Projektet undersöker vilka alternativ som finns jämfört med de metoder som Agroetanol använder idag för att mäta koncentration av flyktiga organiska föreningar vid utsläppen av etanolframställningen. Kartläggningen skall även omfatta kostnader och vilka driftmässiga resurser de olika lösningarna tar i anspråk. Exempel på olika system att jämföra är en fast installation för onlinemätning, manuell mätning samt tillfälliga system för kontinuerlig mätning.

För att få kunskap i vilka mätmetoder som är bäst samt vilka instrument som är aktuella, används Internet, e- post och kontakter per telefon som erhållits vid sökningar av företag som levererar mätinstrument.

(12)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 8 

4. Resultat

4.1 Tekniska förklaringar

Här nedan förklaras de viktigaste begreppen i reningsprocessen vid utsläpp av avgaser. 4.1.1 Regenerative Thermal Oxidation, RTO

RTO står för Regenerative Thermal Oxidation och är en enhet som förbränner kolväten i avgaser. Dessutom återvinns värmen i avgaserna för att värma gasen in till förbränningen igen. (Se figur 1 och 2).

4.1.2 Demister

För att få ut så torra gaser som möjligt, behöver man avkondensera gaserna i processen så att ingen fukt följer med. Demistern fungerar då som en uppfångare av vattendroppar och ser till så att avgaserna innehåller så lite fukt som möjligt när den kommer till RTO:n. (Se figur 1 och 2).

4.1.3 Purge Cleaner

Purge Cleaner är den anordning som tar hand om den luft i processen som skulle passerat orenad genom anläggningen vid växling och för åter in den i förbränningen.

På de två bilderna nedan (Figur 1 och 2) kan man se hur processen går till både vid normalflöde samt vid växling i RTO:n. Det som händer är att processluften kommer in till demistern som avskiljer vattendropparna från gaserna. Vidare passerar sedan gaserna genom RTO:n som förbränner bort kolvätena. I slutändan suger en stor fläkt ut gaserna så att de passerar ut genom skorstenen.

Vid växling låter man avgaserna fylla Purge Cleanern, som fungerar som en buffert, så att så lite avgaser som möjligt vid växling passerar ut oförbränt.

(13)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 9  Figur 1

(14)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 10  4.2 Avgaserna kemiska föreningar

Gaserna som instrumenten ska mäta på är en viss typ av kemiska föreningar som man bör känna till vad de är innan man väljer instrument för mätning av dessa gaser.

Volatile Organic Compound, VOC

VOC står för Volatile Organic Compound och betyder på svenska flyktiga organiska föreningar, därför att de lätt kan förångas i rumstemperatur.

Dessa lättflyktiga ämnen består av kolväteföreningar t.ex. metan, etan, butan m.fl. som har hälso- och miljöeffekter och bidrar till växthuseffekten samt marknära ozon. De organiska föreningarna avges naturligt från växter men en stor del av utsläppet kommer från människor vid hantering av oljeprodukter och ofullständig förbränning av oljeprodukter i motorer och kraftverk.

VOC- gaser bidrar till marknära ozon och skapar hälso- och miljöskador. Exempel på det är vattenbalansen som rubbas hos växterna och slemhinnor som täpper till luftvägarna hos människor.

VOC- gaser släpps förutom hos vissa fabriker ut från bland annat hem med oljepannor.

Total Organic Carbon ,TOC

TOC är förkortning för Total Organic Carbon. Med det menar man den sammanlagda mängden organiskt bundet kol. Begreppen VOC och TOC hänger ihop med varandra då de båda uttrycken egentligen är en och samma beskrivning av en viss sorts kemiska föreningar.

4.3 Mättekniker

För att mäta på VOC- gaser kan man använda sig av olika typer av instrument, som mäter på olika sätt. De vanligaste typerna i dagsläget är två metoder som heter FID respektive PID. Dessa två metoder förklaras nedan.

Flame Ionization Detector, FID

FID står för Flame Ionization Detector eller Flamjoniseringsdetektor och används för att mäta kolvätesammansättningen hos VOC- gaser.

I en FID exciteras gasen man mäter på av en flamma som försörjs med ren vätgas från en gascylinder. Ur denna process bildas joner som ger upphov till en ström som sedan förstärks. Antalet joner är beroende på hur mycket av ämnet som förbränns, mer av ämnet ger starkare signal. Mätvärdena fås som ppm(parts per million). Vanligen görs mätning med FID kontinuerligt, därför krävs det att gasen står på hela tiden. Kostnadsmässigt kan detta bli dyrt, men man får ofta en säker och precis mätning.

(15)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 11  FID instrument bör kalibreras då och då men hur ofta bestämmer man själv. Därmed beror förbrukningen av kalibrergas på hur ofta man väljer att mäta. För att kalibrera behöver man särskilda gaser vilka är olika för olika modeller. T.ex. använder man i vissa fall gasen C3H8 som är Propangas. FID instrumenten bör genomgå en större service minst en gång per år.

Photo Ionization Detector står PID

Photo Ionization Detector står PID för, eller fotojoniserande stråle och används också den för mätning av VOC- gaser. PID använder en ultraviolett stråle för att excitera

kemikalierna hos gasen och sedan separera positiva och negativa joner (elektroner). I PID- instrumentet blir gasen elektriskt laddad och producerar en ström som en detektor läser av och levererar mätvärdena som ppm till en skärm. PID- instrumentet kräver inte mycket underhåll, men när det ska kalibreras krävs även här gas. Dock inte i lika stor utsträckning som FID- instrument.

4.4 Kartläggning av mätalternativ

Undersökningen i detta projekt har lett till följande mätalternativ som är de mest intressanta.

4.4.1 RAE Systems Inc.

RAE Systems har sedan 1991 utvecklat utrustning för mätning av kemiska ämnen i såväl den naturliga miljön som industrin. Företaget tillverkar alla olika sorters avancerade instrument såsom portabla och stationära PID instrument.

(RAE Systems Inc. (2007). URL: http://www.raesystems.eu/)

4.4.1.1 MiniRAE 2000

Scantec tillhandahåller flera olika typer av mätinstrument och har bland annat sålt verktyget MiniRAE 2000 vilken man nu använder på

Agroetanol i Norrköping.

MiniRAE 2000 är ett portabelt mätinstrument som är till för tillfällig mätning och är lätt att bära med sig. Instrumentet är som en dosa och kan inte mäta direkt på gasen då den innehåller fukt utan kopplas till en större enhet som kondenserar bort vattnet från gasen. Då

avkondenseraren är stor och tung är den mycket osmidig att bära runt på och dessutom krävs en längre uppvärmning och mätningarna i sig tar också lång tid.

(16)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 12  MiniRAE 2000 mäter i intervallet 0-10,000 ppm och har en batteritid på tio timmar . I dagsläget ger verktyget inte tillräckligt mycket data och därför undersöks nu nya alternativ.

Teknisk data

Gränssnitt

• Stor LCD- display med justerbar bakgrundsbelysning • Möjlighet att ladda upp och ned data mellan instrumentet

och en PC via seriell kommunikation med medföljande programvara.

Mätintervall

• 0 – 999 ppm, precision 0.1 ppm • 100 – 10,000 ppm, precision 1 ppm

• Mäter kontinuerligt i 10 timmar och kan lagra 267 timmars information med 1 minuts intervaller.

Responstid

• Mindre än 3 sekunder Mätteknik

• PID med alternativ för olika gaser att mäta på Temperaturgränser • – 10 till 40 grader C Leverantör/återförsäljare • Scantec Miljöinstrument AB Pris • Ca 50 000 kr. Referenser

• Agroetanol, etanoltillverkning, Norrköping

(17)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 13  4.4.2.1 RAEGuard PID

RAEGuard PID är ett fast kontinuerligt mätinstrument som arbetar mellan 9 och 36 VDC och ger en utsignal från 4 till 20 mA vilket gör den tillämpar för online- mätning i t.ex. ett kontrollrum. Den mäter i intervallen 0.01 till 20.00 ppm som är mycket känsligt, 0.1 till 100.0 ppm och 1 till 1000 ppm.

Det här är det instrument som tillhör några av de mer intressanta alternativen då den är liten och smidig, stationär, mäter kontinuerligt och kan kopplas till ett kontrollrum.

Förutom dessa viktiga punkter har den en hel del andra funktioner såsom inbyggd pump med automatisk rening samt att man kan ansluta en rad andra applikationer för ytterligare typer av mätningar. Denna typ av fast installation kopplas till mätpunkten och kan placeras i utomhusmiljö.

Bild 2: RAEGuard PID

Teknisk data

Gränssnitt

• LCD, Digital 7-segements display • 4-20 mA analogt

Mätintervall

• 0.01 – 20.00 ppm, ultrakänslig mätning, precision 0.01 ppm • 0.1 – 100.0 ppm, precision 0.1 ppm

• 1 – 1,000 ppm, precision 1 ppm Responstid

• Kontinuerlig mätning online Mätteknik

• PID

Temperaturgränser

(18)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 14  Pris

• 36 425 kr plus ett gasdetektionssystem som kan ligga mellan 25 -30 000 kr, detta beroende på hur svårt det är att koppla in slangar osv.

Referenser

• Saab, Linköping

(Annermann, M. E-post: marcus@scantecmiljoinstrument.se)

4.4.3 SICK MAIHAK / Bernath Atomics

Produkterna som kommer från SICK MAIHAK är framtagna och testade av Bernath Atomics som gör analyser och lösningar för miljömätning m.m.

Företaget erbjuder flera olika typer av mätinstrument samt övrig utrustning för gasanalyser och flödesmätning m.m.

(SICK MAIHAK. (2007). URL: http://www.bernath-atomic.de/)

4.4.3.1 Bernath Atomic 3005 / 3006

Denna uppvärmda totalkolväteanalysator är speciellt anpassad för mobilt bruk i industriella miljöer. Den tillåter tillfällig och kontinuerlig mätning i intervallen 100 ppb(parts per billion) och 100 000 ppm. Med den här modellen kan man mäta ångmättade gaser inom temperaturerna 0 till 240 grader Celsius.

Då instrumentet är komplett utrustat med alla delar det behöver krävs ingen inbyggnad i skåp eller liknande. Man väljer bara om man ska mäta portabelt eller stationärt. Väljer man att mäta portabelt ställer man det vid mätpunkten annars kopplar man instrumentet från t.ex. en liten station med långa slangar till mätpunkten. Dessutom har den här modellen autostart och autotändning. Det innebär att man varken behöver behöver sätta på instrumentet eller gasen till det.

Teknisk data Gränssnitt • 4-20 mA analogt • Analog display Mätintervall • 100 ppb till 100,000 ppm, precision 1 ppb • Kontinuerlig och tillfällig mätning

Responstid • – –

(19)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 15  Mätteknik • FID • THC (totalkolväte), kolväteanalysator Temperaturgränser • 0 till 240 grader C Leverantör/återförsäljare • Boo Instruments AB • Palgo

Bild 3: FID modell 3006 Pris

• Ej uppgett Referenser

• Bernath Atomic 3005 finns hos Amcor Flexibles i Lund, finns även för uthyrning hos Palgo.

(Palgo AB. (2007). URL: http://www.palgo.se/ )

4.4.3.2 Graphite 730 FID

Detta portabla instrument använder sig av FID teknologin och är utvecklad av ett företag som heter Cozma.

Det är en uppvärmd totalkolvätesanalysator. Denna FID kan både mäta TOC och Metanhalt växelvis. Den väger 12 kg och kräver tillsyn var 50:e timma.

Bild 4: Graphite 730 FID Teknisk data Gränssnitt • 7-segment display Mätintervall • 0-10 ppm, precision 0.1 ppm • 0-100 ppm, precision 1 ppm • 0-1,000 ppm • 0-10,000 ppm

(20)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 16  Responstid

• Mindre än 5 sekunder Mätteknik

• FID med alternativ för olika gaser att mäta växelvis Temperaturgränser • 180 grader C Leverantör/återförsäljare • Palgo Pris • Ej uppgett Referenser

• Finns med i Palgos sortiment men har inte sålts då Graphite 52M har prioriterats.

(Palgo AB. (2007). URL: http://www.palgo.se/) (Sten, O. E-post: os@palgo.se)

4.4.4 Eldridge Product Inc.

Eldridge Products Inc.(EPI) producerar en mängd olika flödesmätare.

Deras instrument i Master-Touch serien är speciellt utvecklade med kraftfulla mikroprocessorer för noggranna mätningar.

(Eldridge Products Inc. (2007). URL: http://www.epiflow.com/)

4.4.4.1 Master Touch 8000MP serien

Modellerna i 8000 MP serien använder mätmetoden RTD(Resistance Temperature Detectors) och mäter gasflödet direkt utan några korrektionssiffror. Dessutom är den byggd med en mikroprocessor som mycket avancerat men noggrant räknar ut gasflödet. Svarstiden vid mätning är snabb, bara en sekund och instrumentet kan ge en utsignal på 4 till 20 mA eller 0 till 5 VDC vilket gör att online- mätning är möjligt.

Den kan lätt rengöras men framförallt kräver den inte så mycket underhåll då den är smutsokänslig. Master Touch är en fast station för kontinuerlig mätning.

Mätinstrumenten i 8000 MP serien liknar alla modellen Scantec levererar och fungerar ungefär likadant. Dock mäter den flöde och inte gassammansättning vilket medför att denna modell inte är intressant.

(21)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 17  Teknisk data Gränssnitt • LCD- display • 4-20 mA och 0-5 VDC Mätintervall • 0.004-13,000 scfm • 15-30,000 sfpm

• Kontinuerlig mätning online Responstid

• 1 sekund Mätteknik

• RTD

Bild 5: Master Touch 8000MP Temperaturgränser • – 40 till 200 grader C Leverantör/återförsäljare • Temflow Control AB Pris • Mellan 25 000 - 35 000 kr i standardutförande. Referenser

• SSAB, Oxelösund, stålkonstruktion • Avesta Jernverk, tillverkning av specialstål • Scania Södertälje, lastbilstillverkning

(22)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 18  4.4.5 Casella Cel

Casella CEL är en särskild avdelning inom hela företaget Casela Measurement som sysslar med mätningar och kontroller för förebyggande av hälso- och miljörisker.

(Casella Measurement. (2007). URL: http://www.casellameasurement.com/)

4.4.5.1 VOC Pro

De levererar flera olika mätinstrument, fasta som mobila. Ett av dessa är den på bilden (Bild 6), VOC Pro.

Tekniken som används är densamma som för RAEGuard PID, alltså

fotojoniserande detektor. Själva enheten liknar den man idag använder, MiniRAE 2000, och kan mäta i olika typer av miljöer, även med hög fukthalt. Dock finns inte någon kondenserare inbyggd eftersom den är så liten. Mätintervallen ligger mellan 0.1 till 2000 ppm och 100 till 20.000 ppm. Svarstiden för mätningarna är som för många andra av de presenterade instrumenten tre sekunder.

Teknisk data Leverantör/återförsäljare • Palgo Pris • Ej uppgett Övrigt

• Då detta instrument inte kan mäta kontinuerligt och samtidigt är snarlik den man använder idag

tillkommer ej mer information.

Bild 6: VOC Pro Referenser

• Inga referenser, demoinstrument finns hos Palgo, Arlöv.

(23)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 19  4.4.6 Ratfisch Analysensysteme

Ratfisch Analysensysteme har sedan 1968 arbetat fram FID instrument för THC mätalternativ.

(Ratfisch Analysensysteme GbmH. (2007). URL: http://www.ratfisch.de/)

4.4.6.1 RS 55-T / RS 53-T

De här modellerna är av typen FID. RS 55-T är en stationär mätare anpassad för kontinuerlig mätning då RS 53-T är för mer mobilt bruk vid tillfälliga mätningar. Gränssnittet är inte så avancerat men den är dock något större än t.ex. RAEGuard PID.

Mätintervallen är 0 till 100.000 ppm. Den har flera olika typer av larm beroende på vad man vill larma för. Eftersom man vill behålla gasens tillstånd när man mäter med FID krävs det att man använder sig av uppvärmda slangar för att föra in gasen i mätinstrumentet. Detta också för att gasen inte ska kondenseras och tappa sina ursprungliga värden.

Dessa modeller bygger man in i skåp för att skydda instrumenten från omgivningen. Om man vill skydda instrumentet ytterligare kan man välja att installera fläktar och

ventilationssystem i skåpet samt även olika vakter som larmar när olika fel uppstår, exempel läckage.

Bild 7: RS 53-T

Teknisk data

Gränssnitt

• Digital 7-segements display

• 0-10 V eller 4-20 mA analogt (RS 55 -T) Mätintervall • 0-10 ppm • 0-100 ppm • 0-1,000 ppm • 0-10,000 ppm • 0-100,000 ppm Mätteknik • FID Temperaturgränser • 0 till 200 grader C

(24)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 20  Leverantör/återförsäljarre

• Palgo Pris

• Ca 350 000 kr för mätsystem med två mätpunkter inkl. uppvärmd slang och kalbreringsfunktioner.(RS 55-T).

• Ca 270 000 kr för samma system med endast en mätpunkt.(RS 55-T). Referenser

• RS 53-T finns i laborationsmiljö hos Zemission i Lund.

(25)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 21  4.4.8 Environnement S.A

Environnement S. A har sedan 1978 arbetat fram instrument och metoder för gas, smuts och vattenanalyser men har framförallt jobbat fram alternativ till olika onlinemätningar på gas.

(Environnement S.A. (2007). URL: http://www.environnement-sa.com/)

4.4.8.1 Graphite 52M

Graphite 52M är ett stationärt system för kontinuerlig mätning som lätt kan byggas in i ett skåp eller liknande. Det här FID instrumentet förbrukar mycket gaser vilket medför att kostanden för driften av mätningar ökar.

Genom en stor LCD- display kan man lätt navigera sig fram via menyer till det man vill läsa av och det kan dessutom kopplas in för online- mätning.

För att inte behöva någon mellanstation för avkondensering använder Graphiten en uppvärmd slang upp till ca 200 grader Celsius.

Gaserna som används vid mätningar är separat placerade utomhus för att skydda resten av mätutrustningen.

Se bild 8 för att se hur det såg ut på Tekniska Verken i Linköping.

Bild 8: Gastuber med ren vätgas som kopplas till mätinstrumentet vilket krävs för FID- intrument.

(26)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 22  På bilden nedan (bild nr 9) kan man se hur man har kopplat uppvärmda slangar in i skorstenen för att få gasen till mätinstrumentet i dess ursprungliga form.

Bild 9: Koppling till mätpunkt i skorsten Precis som RS 55-T/ RS 53-T modellerna byggs även det här instrumentet in i särskilt skåp, detta för att ha full kontroll på kopplingarna till instrumentet (se bild 10).

Bild 10: Graphit 52M inbyggd i skåp.

Instrumentet har gott om utrymme samt plats för tryckmätare från gasen under. Det finns även övrigt utrymme som ger plats för elektroniska komponenter såsom säkringar o.dyl.

(27)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 23  Teknisk data

Gränssnitt

• LCD- display

• Ethernet kommunikation för online- mätning Mätintervall • 0-10 ppm • 0-100 ppm • 0-1,000 ppm • 0-10,000 ppm • Precision <1% Responstid • Mindre än 1 sekund Mätteknik • FID Temperaturgränser • 191 grader C Leverantör/återförsäljare • Palgo Bild 11: Graphite 52M Pris

• Inga exakta uppgifter har uppgetts men ett helt paket med uppvärmda slangar m.m. kostar minst 200 000 kr och uppåt.

Referenser

• Karlsson, S. Tekniska värken, värmekraftverk, Linköping

(28)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 24 

5. Diskussion

Efter att under en tid ha undersökt olika mätinstrument för mätning av VOC- gaser har det visat sig det finns en hel del i utbudet som skulle passa. Dock hade projektet som mål att hitta en lösning som inte bara var praktisk tillämpbar utan även uppfyllde andra villkor såsom driftsäkerhet och så resurssnål som möjligt.

Vi gjorde inga direkta avgränsningar innan projektets start. Men när vi under pågående undersökning ringde runt till företag för att ta reda på vilka instrument som var aktuella för mätning av VOC- gaser, hamnade vi till slut i en slinga varvid inga nya intressanta instrument dök upp. Då antog vi att vi hade ringat in den största delen av utbudet på marknaden.

Det var mätinstrument av typen FID och PID som vi fann, vilka mäter

kolvätesammansättningen i gaser som var det vi sökte då man vill veta hur höga värden av kolväteföreningar man släpper ut. Detta för att inte överskrida de gränser Lantmännen Agroetanol har satt men också för att inte åsamka eventuella luktproblem hos närliggande bostadsområden.

FID- instrumenten verkar vara de som kan mäta mest exakt men kostar därefter och kräver mycket tillsyn då gas måste tillföras vid mätning samt vid kalibrering.

PID- instrumenten är det alternativ som uppfyller mest krav, främst med tanke på att de sjunker avsevärt i pris jämfört med FID, men också att de liksom FID kan kopplas stationärt samt mäta online.

(29)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 25 

6. Slutsats

Att hitta alternativ för mätning på gaser trodde vi inte skulle bli några större problem men att komma fram till alternativ som uppfyller kraven som Lantmännen Agroetanol satte var mer tidskrävande än vad som var förväntat.

Av alla de alternativ som resultatet visar är RAEGuard PID det alternativ som klarar av kraven på bästa vis utan att överstiga allt för höga kostnader. Men p.g.a. att

mätinstrumentet inte klarar av de gradantal som mätprocessen kräver, måste en mellanstation för avkondensering anslutas. Dock skulle en modell som denna ändå

tillföra mycket då man vill mäta kontinuerligt kopplat direkt till en dator. FID- instrument som Graphite 52M är de bästa och är mycket mätkänsliga men kostar efter sin förmåga.

Slutsatsen blir att av alla mätalternativen är FID den bästa typen av mätinstrument men för kontinuerlig mätning skulle en PID räcka. Kontinuerlig mätning är det krav som känns viktigast, då man vill sammanställa funktionen hos RTO:n med de klagomål som kommer in.

Vi är mycket nöjda över vårt arbete och kommer vårt material någon gång till användning skulle vi bli mycket glada.

(30)

Industriell elteknik och elektronik  Sida 26 

7. Referenser

7.1 Internetkällor

RAE Systems(2007)RAE Systems Europe, Protection Through Detection[www]http://

www.raesystems.eu

SICK MAIHAK(2007)SICK Maihak[www]http:// www.bernath-atomic.de Palgo(2007)Palgo[www]http:// www.palgo.se

Casella Measurement(2007)Casella Measurement[www]http://

www.casellameasurement.com

Eldridge Products(2007)Eldridge Products[www]http:// www.epiflow.com

Ratfisch Analysensyteme(2007)Ratfisch Analysensysteme[www]http://www.ratfisch.de Environnement S.A.(2007)Manufacturer of analyzers for the environment, Environment

SA[www]http:// www.environnement-sa.com

7.2 Muntliga källor och e-postkontakt

Björertz, M(2007)Lantmännen Agroetanol[E-post] mikael.bjorertz@lantmannen.com

Annermann, M(2007)Scantec[E-post] marcus@scantecmiljoinstrument.se

Sten, O(2007)Palgo[E-post] os@palgo.se

Andersson, L(2007)Temflow[E-post] lars.andersson@temflow.se

References

Related documents

In other words if the output increases above the reference level the controller will increasing the speed of the lime motor to suppress the output error, but at the same time

“Hård och inte lika lätt att ta sönder.[…] Detta är fast för man kan knäcka den” - Elev O Många av eleverna beskriver att den fasta och flytande fasen går att ta på, men att

V˚ ara *-or st˚ ar allts˚ a f¨or de valda elementen och vilka streck de st˚ ar emellan st˚ ar f¨or vilket element det ¨ar

Ett förslag på fortsatta studier är att intervjua olika rektorer för att få en inblick i deras inställ- ning till sitt yrke. På de olika skolorna kom det fram att rektorerna inte

In this study we used data from FLUXNET for CO 2 and water vapor (H 2 O) to compare fluxes measured by eddy covariance to fluxes measured with the MBR method using vertical

Det verbala språket är ju, det finns ju där men det är kanske inte egentligen när man är ett litet barn som är det största att uttrycka sig på utan då kanske man uttrycker

Operating on a 150 °C temperature and 5 cycles using heptane, the majority of natives were able to be extracted at concentrations close to the standard ones, especially the

If the temperature of the gases is 50ºC instead of 55ºC, and the moisture content is high, almost 10kW more can be recovered with almost the same area. Furthermore, if the