• No results found

Brottsrubricering vid bilbrand Motion 2020/21:2344 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Brottsrubricering vid bilbrand Motion 2020/21:2344 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1869

Motion till riksdagen

2020/21:2344

av Boriana Åberg (M)

Brottsrubricering vid bilbrand

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring av brottsrubriceringen vid bilbrand och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige befinner sig i ett mycket besvärligt läge. Brottsligheten ökar, våldet blir grövre, hot mot målsäganden och vittnen i ökande omfattning, allt färre brott klaras upp, och i vissa geografiska områden är situationen så allvarlig att en del börjar betrakta dem som förlorat territorium. Bilbränder har blivit ett vanligt återkommande brott inte minst för att risken att bli dömd är minimal och straffvärdet är lågt. Brottet rubriceras som skadegörelse, förutom i fallen då det handlar om en bil med betydande ekonomiskt värde. Värdet på den förstörda bilen bör inte spela någon roll för straffbestämmandet. De som bränner bilar har samma motiv – att förstöra andras egendom. Därför bör straffet för bilbrand rubriceras som grov skadegörelse, oavsett bilens värde. Däremot spelar bilens värde självklart roll vid utdömandet av skadestånd.

References

Related documents

Vi välkomnar regeringen och Naturvårdsverket till en tät dialog med byggbranschens alla aktörer för att på bästa och snabbaste sätt verka för ökad återvinning och

Bakgrunden till uppdraget är att bestämmelserna om behandling av avfall behöver ändras så att all behandling av avfall blir tillstånds— eller aninälningspliktig

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den redovisningen som Naturvårdsverket har remitterat, inte innebär någon lättnad i prövningen för verksamheter som använder avfall

Göteborgs Stad delar Naturvårdsverkets uppfattning att det kan vara lämpligt att undanta lagring, krossning och annan mekanisk bearbetning av jord-och bergmassor, betong,

Av de allmänna reglerna ska det tydligt framgå att lokalisering av en verksamhet som omfattas av bestämmelserna inte får medföra att verksamheten ger upphov till en sådan

Staden anser inte att dessa brister är skäl för att återanvändning av vissa avfall ska underlättas genom regelförenklingar – i vart fall inte återvinning där risken inte

Kraven i allmänna reglerna för undantag (kapitel 4) måste dock vara mindre omfattande än kraven för att använda avfall för att uppnå

JM välkomnar denna utredning och hänvisar till Sveriges Byggindustrier för mer detaljerade information. Med vänliga hälsningar