• No results found

Preventiva insatser mot självmord hos äldre Motion 2020/21:1150 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Preventiva insatser mot självmord hos äldre Motion 2020/21:1150 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1439

Motion till riksdagen

2020/21:1150

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Preventiva insatser mot självmord hos äldre

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ett preventivt program med ökad kunskap för tidig upptäckt av och stöd till äldre som mår psykiskt dåligt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Självmord är ett stort samhällsproblem och ofta är det ett tabubelagt ämne. Trots att långt fler tar sitt liv än dör i trafiken, finns ingen officiell nollvision. Varje självmord är en tragedi och ofta ett livslångt trauma för anhöriga och närstående. Samhällskostnaden är flera miljoner per självmord.

Äldre är en grupp som ofta glöms bort, men de flesta som tar sitt liv är över 55 år. Det är angeläget att människor som arbetar nära äldre människor och människor som möter äldre människor i potentiella kritiska situationer, såsom arbetsförmedling, tränas i att se varningstecken när någon mår dåligt. Vi behöver ta ett större ansvar för att säker-ställa tillräckliga resurser för utbildning, tid för samtal, samt analyser och uppföljning av resultatet för att rädda människoliv. Genom att arbeta fram ett preventivt program med ökad kunskap för att tidig upptäcka och stödja äldre som mår psykiskt dåligt kan vi genom relativt enkla medel rädda liv.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Arbetstagaren kan, med utredningens förslag, få rätt till återanställning till ett arbete som arbetstagaren inte bedömdes ha kvalifikationer för i turordningsfasen, men

avskaffande av den straffrättsliga särbehandlingen av unga myndiga lagöverträdare 18–20 år gör sig även gällande för det nu mer avgränsade förslaget vid brott som det

I behandlingen av denna remiss har deltagit som beslutande generaldirektören Annika Öster och som föredragande brottsskadejuristen Lars Nylén.. På

6.1.4 Möjligheten att delta i yrkesutbildning i regionalt yrkesvux inom samverkansområdet ska öka Föräldraalliansen Sverige delar uppfattningen att vuxnas möjlighet att delta

Skolverket gör detta regelbundet men eftersom vissa utbildningar har för få elever som går ut gymnasiet blir statistiken inte heltäckande då den inte får redovisas Om Skolverket

måltillströmningen till förvaltningsdomstolarna kommer att påverkas görs inte i utredningen. Av den beskrivning som ges om Skolinspektionens resurstillskott är det svårt att

- Länsstyrelsen tillstyrker, med de reservationer som framgår nedan, införande av allmänna regler för återvinning för anläggningsändamål av avfall av berg, jord, betong och tegel

Vid byte av verksamhetsutövare bör det vara tydligt om det är den tidigare eller den nya verksamhetsutövaren som ska informera kommunen om ändrade uppgifter. Återvinning

Förslagsställaren anger att tillstånds- och anmälningsplikt medför kostnader för verksamhetsutövare och myndigheter och syftet med förslagen om undantag är att säkerställa att

Riksbyggen är positiv till Naturvårdsverkets förslag att kompostering av park- och trädgårdsavfall med årligen tillförd mängd på upp till 50 ton ska undantas från tillstånds-

påskynda handläggningen bör man verka för en så lika och snabb behandling som möjligt, genom att även biobank och Strålskyddsmyndigheten får direkt tillgång till Eudamed..