• No results found

Stödet till lanthandlare Motion 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stödet till lanthandlare Motion 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S1517

Motion till riksdagen

2019/20:2337

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Stödet till lanthandlare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stötta serviceutvecklingen hos lanthandlare i gles- och landsbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har fattat många beslut för att vända utveck-lingen i Sverige, där gles- och landsbygdsfrågor länge varit bortprioriterade. Ett sådant exempel är ett ökat stöd till lanthandlare runt om i Sverige. Den lilla butiken i byn är ofta avgörande för att kunna bo i glest befolkade områden, men är också ofta en motor i byg-dens utveckling. Lanthandeln är inte bara en butik utan en samlingsplats för människor och ett nav för service i olika former. Regeringen har inrättat både ett driftsstöd och ett investeringsstöd för butiker i glest befolkade områden, vilket har medverkat till att bryta trenden av butiksnedläggning. Det är oerhört viktiga stöd.

En utmaning i att driva butik i glesbygd är att butikerna tar på sig fler och fler service-uppdrag, såsom paketutlämning, apotek, ombud för Systembolaget samt service knutna till kommunala angelägenheter. Det innebär ett merarbete för lanthandlarna, men inte alltid extra intäkter. Kundunderlaget i en liten by är begränsat, och det blir inte alltid fler kunder när servicen utökas – däremot ett mervärde för invånarna men merarbete för lant-handeln. Sammantaget kan det innebära fler nackdelar än fördelar för en del butiker i gles- och landsbygd att erbjuda och utveckla fler servicetjänster.

För att stötta lanthandlare i att utveckla servicen bör regeringen se över om det är möjligt att koppla in ekonomiska incitament baserat på antalet erbjudna servicetjänster. Det skulle bidra till mer service, och till bättre förutsättningar för att hela landet ska leva och växa.

Ida Karkiainen (S)

(2)

Linus Sköld (S)

References

Related documents

Fysiska personer som den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i vissa kommuner, huvudsakligen belägna i Norrland och nordvästra Svealand, eller – utan att

Kallelse till årsmöte för Svensk Förening för Medicinsk Genetik Tid: Torsdagen 26 januari 2017 kl.. § 13 Utbildningsprogram sjukhusgenetiker och genetisk vägledare § 14

Diskutera även fram vem som skall ansvara för de olika aktiviteterna, vilka resurser som dessa aktiviteter kommer att ta i anspråk och hur återrapporteringen till styrelsen

När kollegiet hanterar ärenden som aktualiseras genom SOLVIT, handlar det i vissa fall om problem som uppstått för EU-medborgare och deras familjemedlemmar i förhållande till

ftirvaltningschef Cecilia Billgren efter hörande av Lunds universitets studentkårer och efter ftiredragning av docent Bengt Lundell, juridiska institutionen. Sylvia waag

Cathrine

Arbetsgivarverket är positivt till ett stärkt sekretesskydd för statsanställdas personliga uppgifter, vilket kan bidra till att integritetskränkande kartläggningar i syfte

Det har kommit till HRF:s kännedom att nuvarande system med permittering på maximalt 60 procent av arbetstiden har lett till att många företag ställer om till en allt för

För den begränsade grupp av utlänningar som omfattas av den nya lagen bör det, med hänsyn till det allvarliga samhällshot som de kan utgöra, inte vara möjligt att stanna kvar

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansinspektionens Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor. LO avstår från att yttra sig

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor

Förslaget innebär ett avdragsförbud för ränteutgifter på skulder till företag som hör hemma i en jurisdiktion som finns med på EU:s lista över icke

Regeringen anser att EU bör utgöra en stark röst för att kritiska lösningar som diagnostisering och vaccin blir globala nyttigheter som kommer alla till del. Det globala

- Sveriges Arkitekter anser inte att det är nödvändigt att lyfta fler krav från BBR till förordning för att säkerställa samhällskraven när det gäller bostäder, men menar att

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Mörbylånga kommun Nordregio Nybro kommun Nyköpings kommun Näringslivets regelnämnd Näringslivets skattedelegation

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

En skattereduktion på 1 675 kronor kompenserar i normala inkomstlägen för en del av den genomsnittligt högre kommunalskattesatsen för boende i de kommuner som kommer i fråga

Förslaget löser inte det grundläggande problemet att höga välfärdskostnader utanför storstäderna medför väsentligt högre kommunalskattesatser än i storstäderna..

Om syftet med den föreslagna reformen är att överbrygga dessa nackdelar som en form av regional stimulans som samtidigt ska attrahera till boende och arbete i dessa delar så

x anser att det finns skäl till olika beskattning av invånare och företag utifrån rådande förhållanden inom olika delar av landet och att det är viktigt att sådana