• No results found

Uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut II:18 2020-06-25 Ju2020/02485/SSK Ju2018/00451/SSK Ju2017/04517/SSK Ju2017/02394/SSK Ju2017/02347/SSK Ju2016/08163/SSK Ju2016/04028/SSK Ju2016/02405/SSK

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

651 81 Karlstad Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses. MSB ska i sin analys och bedömning utgå från behoven av robust och effektiv kommunikation hos Rakelsystemets användarorganisationer. Det system som föreslås ska på sikt kunna ersätta det nuvarande Rakelsystemet och ska därför kunna leva upp till de mycket höga krav som ställs på Rakel idag, eller ännu högre krav, i termer av säkerhet, robusthet och tillgänglighet.

MSB ska utgå från kärnan i det förslag som lämnades av utredaren Gunnar Holmgren i rapporten Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7), dvs. en hybridlösning mellan staten och en eller flera kommersiella mobilnätsoperatörer, med statligt ägande och kontroll över systemets centrala delar, kompletterat med avtal om prioritetsfunktioner och nationell roaming eller annan likvärdig form av samarbete med kommersiella

(2)

För att säkerställa en effektiv användning av statens resurser ska förslaget inkludera befintlig infrastruktur inom statliga bolag, myndigheter och affärsverk i så stor utsträckning som är lämpligt och möjligt. Detta är viktigt ur ett användarperspektiv för att skapa ett kostnadseffektivt system och minimera kostnadsökningar. Förutom resurseffektivitet är syftet även statligt ägande och kontroll av systemets centrala delar.

Förslaget ska också vara anpassat till det säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Det föreslagna systemet ska utformas så att det fungerar oberoende av funktioner i andra länder samt att obehörig styrning eller manipulation förhindras. Vidare ska förslaget säkerställa att kunddata, trafikdata och annan känslig information behandlas på ett säkert sätt och inte hamnar utanför svensk kontroll.

MSB ska även förhålla sig till utvecklingen av nya kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer i våra grannländer, primärt Finland och Norge. För regeringen är det av stor vikt att den funktionalitet som samman-kopplingen mellan Rakel, Virve och Nödnett innebär ska kunna vidmakthållas.

Slutligen ska förslaget förhålla sig till de tjänster för mobil data-kommunikation som regeringen i ett första steg uppdragit åt MSB att anskaffa och tillhandahålla (dnr Ju2020/02484/SSK) så att det förslag som lämnas bildar ett sammanhållet system ur ett användarperspektiv. I den mån kommunikation sker via olika delsystem ska det inte påverka användningen av systemet.

Inom ramen för uppdraget ska MSB:

• inhämta information från användarorganisationerna om vilka behov de har av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem samt analysera och bedöma det samlade behovet utifrån bl.a. funktionalitet,

tillgänglighet, robusthet och långsiktig kostnadskontroll,

• analysera för- och nackdelar med att helt eller delvis införa ett system liknande den lösning som har valts i Finland och tillvarata de finska

(3)

• föreslå hur det samlade behovet bäst kan tillgodoses och vilken eller vilka aktörer som bör få ansvar för att genomföra förslaget,

• analysera och bedöma vilket behov av frekvensutrymme som det föreslagna systemet har och lämna förslag på hur det behovet kan tillgodoses,

• bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslaget genom att beräkna de årliga kostnaderna för att genomföra förslaget, inklusive hos vilken aktör de uppstår samt hur de kan finansieras genom användaravgifter och, i det fall full finansiering genom användaravgifter inte bedöms vara möjligt, anslag,

• bedöma vilka eventuella författningsändringar som krävs för att genomföra förslaget, och

• ta fram en övergripande tidplan för genomförandet av förslaget. MSB ska i relevanta delar av uppdraget samverka med de statliga aktörer som bedöms ha infrastruktur att bidra med, exempelvis Affärsverket svenska kraftnät, Teracom Group AB, Trafikverket och Vattenfall AB. Därutöver ska MSB samverka med Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Post- och telestyrelsen, Trafikverket samt andra myndigheter som bedöms ha relevant kunskap och erfarenhet att bidra med utifrån uppdragets syfte. MSB ska också föra en dialog med Rakelsystemets användarorganisationer och eventuella andra berörda aktörer. Mot bakgrund av den förväntat snabba teknikutvecklingen ska MSB inhämta och beakta synpunkter från

kommersiella marknadsaktörer. I genomförandet av uppdraget ska MSB även förhålla sig till pågående lagstiftningsprocesser och annat

utvecklingsarbete inom för uppdraget relevanta områden.

MSB ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat om uppdragets genomförande.

(4)

Skälen för regeringens beslut

Tillgång till säkra och robusta mobila system för både tal- och

datakommunikation är idag en förutsättning för att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar ska kunna utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt. Det nuvarande Rakelsystemet som dagligen används för att leda och samordna insatser inom bl.a. brottsbekämpning och räddningstjänst bygger på äldre teknik med begränsad kapacitet och behöver därför ersättas. I vårändringsbudgeten för 2020 aviserade regeringen att MSB kommer att ges två uppdrag avseende etablering av ett utvecklat och säkert

kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar (prop. 2019/20:99). Regeringen har beslutat om det första uppdraget att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet (dnr Ju2020/02484/SSK) och genom det påbörjat arbetet för att utveckla och etablera Rakel Generation 2 (Rakel G2). Befintliga mobilnät erbjuder i dagsläget inte den tillgänglighet, robusthet och prioritet för samhällsviktiga aktörer som finns i det nuvarande

Rakelsystemet. För att samhällsviktiga aktörer ska kunna leda och genomföra insatser samt samverka med varandra även under större händelser när

kapaciteten i de befintliga näten inte räcker till, eller vid längre elavbrott, krävs det ytterligare åtgärder. Statligt etablerad radioinfrastruktur i glesbygd och andra prioriterade områden möjliggör även inplacering av kommersiella operatörers aktiva utrustning och främjar därmed bredbandstäckningen. Takten i den tekniska utvecklingen, inte minst på kommunikationsområdet, medför att tidigare förslag och underlag som har inkommit till regeringen blivit inaktuella. Det finns därmed behov av ytterligare beredningsunderlag avseende hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert

kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses. I det arbetet bör även varje aktörs rätt till

(5)

Mot bakgrund av MSB:s ansvar för det befintliga Rakelsystemet och

genomförandet av det första steget av Rakel G2 anser regeringen att MSB är den aktör som är bäst lämpad för att analysera och föreslå vilka ytterligare åtgärder som krävs för att tillgodose samhällsviktiga aktörers behov av robust och effektiv kommunikation.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg

(6)

Kopia till

Affärsverket svenska kraftnät Ekonomistyrningsverket Elsäkerhetsverket Energimyndigheten Folkhälsomyndigheten Fortifikationsverket Försvarets Materielverk Försvarsmakten Försäkringskassan Kriminalvården Kustbevakningen Lantmäteriet Livsmedelsverket Luftfartsverket Länsstyrelserna Migrationsverket Pensionsmyndigheten Polismyndigheten Post- och telestyrelsen Sjöfartsverket

SMHI

Socialstyrelsen Statens fastighetsverk Statens jordbruksverk

Statens veterinärmedicinska anstalt Strålsäkerhetsmyndigheten

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR Säkerhetspolisen

References

Related documents

Vidare kan myndigheten lämna förslag på hur ett utvecklat nationellt rymddatalabb kan främja kompetensförsörjning inom dataanalys och artificiell intelligens samt kunskap

Den 11 december 2019 beslutade regeringen att ge MSB i uppdrag att redovisa en inriktning och planering för myndighetens arbete med att utveckla förmågan att bistå

1 Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för

Boverket fick under sommaren 2011 regeringens uppdrag att ansvara för ett samverkansprojekt som går ut på att samordna och utveckla arbetet kring samhällsplanering

annan bidragande faktor till att idrotten ibland kan upplevas som en frizon av icke-heterosexuella kvinnor är när det finns flera andra som inte är hete- rosexuella i ens lag

Med ohälsosamma levnadsvanor menas här tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma mat vanor hos vuxna personer som har diagnosticerats och har

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder

a cerebri media dx/sin -hö/vä mellersta storhjärnartären a cerebri anterior dx/sin -hö/vä främre storhjärnartär a cerebri posterior dx/sin -hö/vä bakre storhjärnartär.

Minskad absorption av kolesterol i tarmen leder förstås till minskat intag av nytt kolesterol, men är också användbart för att "dra ut" kolesterol från levern i form

Alla barnläkare, kliniska genetiker och andra intresserade kollegor i landet är välkomna. Sprid gärna informationen

Vårt mål är att verka för en jämlik tillgång till neutral och högkvalitativ information, kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik. Vi vill också bidra till att det etiska

Eftersom det enligt detta förslag fortfarande skulle krävas ackreditering för andra byggnader än småhus, skulle de aktörer som besiktigar dessa byggnader även i

Vid en analys av besiktningssvaren för förbindelse till taknock framkom att besiktningsmännen systematiskt inte hade fyllt i att byggnader med taklucka, takfönster, vägglucka

Boendeutgifternas andel av den disponibla inkomsten för unga, 20–25 år, 1999, 2003 och 2007 efter kön, svensk och utländsk bakgrund samt region.. Antal kommuner med brist

Områden av re- gional betydelse eller av lokalt värde för dricks- vattenförsörjning eller av betydel- se för reserv- vattenförsörj- ning Översiktsplanen bör omfatta för- slag vid

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Justitiekanslern Kammarrätten i Jönköping Kiruna kommun Kungsbacka kommun Leksand kommun Lund kommun Mjölby kommun Myndigheten

engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Regeringskansliets

• SIOS påpekar risken för att äldre som ges insatser utan behovsprövning, så som till exempel hemtjänst skulle kunna riskera att inte få den typ att hjälp som de är i behov

Sten-Åke Nilsson Ordförande Regeringskansliet/ (Näringsdepartementet Landsbygdsavd) 10333 Stockholm

- SKR tillstyrker förslaget att uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet när det gäller de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och

Skolinspektionen bedömer att det kommer bli mycket svårt för oss att göra en åtskillnad mellan den typen av utsläpp och sådana som hänförs till övriga tjänsteresor.. Vid

Anledningen till detta är att den kompetens som idag finns inom framför allt MSB föreslås föras över till den nya myndigheten, och att en lokalisering till Stockholm därmed