• No results found

To pros kentra laktizein (Actor, IX 5. XXVI. 14) explanatum dissertatione philologica; quam ... Senatu Phil. Reg. Acad. Upsal. sub præsidio ... Johannis J. Amnell ... in acroat. Gustav. XVI Nov. MDCCLIV, pro gradu, publico examini subjicit ... Johannes G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "To pros kentra laktizein (Actor, IX 5. XXVI. 14) explanatum dissertatione philologica; quam ... Senatu Phil. Reg. Acad. Upsal. sub præsidio ... Johannis J. Amnell ... in acroat. Gustav. XVI Nov. MDCCLIV, pro gradu, publico examini subjicit ... Johannes G"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

U P O X K E N T P A

A A K T 1Z E I N »

(ACTOR. IX 5. XXVI. 14.)

I x r L A N A T U M D I S S E R T A

1

IONE\ Q U A M ,

C O N S E N T . ÂMPL1SS SENATU iPHIL,

REG.

A C AD. UPSAL.

S

u b

P R Æ S I D I O

V IR I A M P L IS S IM I A C C E L E B E R R IM I,

M ag.

JOHANNIS J.

A M N E L L ,

GR. LIT. PROFESS. R E G .

lt

OR DIN.

IN A C R O A T . GUSTAV. XVI NOV. MDCCLIV,

F R O G R A D V ,

PUBLICO EXAMINI SUBJICIT

R F G

1

U S S T I P E N D

J O H A N N E S

G E Z E L I U S ,

N E R I

(2)

A U L U S , ce/uotçrco\£v TTçôoTCS,

ôrfço-Tt'ÇCV UV ßXa,(j(pYIIJ.CS , iïlûOKTYJS’ , y^f v ß ^ Y js , (Gal. i. 13. i Tim. I. i j , 15.) Divina intercedentegra­ tia converfus, abiit in ay,euer 1/cAc- •yîjr, (i.e. exÅexrcv ,) rev ßc&vrocvcii

TC CVSf/Ct TCU Kü^/cu €VM

7

TiOV iSvocv X.

r. A. A<fh IX. 1 f. Licet vero no- ftri non fit tnOituti, vitam Pauli, ejusve converfi hifto- riam , tradere; juvabit tamen in praeiens horum quædara deJibafle , necelTariam argumento nofiro lucem fenera­ tu ra : idqne n a ta tio n e m LU C Æ A<îh VIÎI. & IX. cum Paulina Cap. XXiI & XXVI, qua fieri poflit, brevitate conferendo.

§. II

XÀTÀOS, (o y & TlccvXv?, A (ft. X III. 9. puta bino-

fniriis; quemadmodum iüa artate non infvetum fuit Ju-

dmis, Hebraicum alterum , altarum Romanum aut certe Graecum ufvrpare non en:l a LUCA nol is exhibetur

«vJmwv TYj rev STtÇcivev9 A<& VIII. i.

(3)

vos Try ««cAjfOvW, V. 3. lyiTtvkm ccnti?.?,s nofi Çcvcv hs'rcvs 1 [xccBvjtccs rcZ Kv^tcv , C. IX. i. Quin & iple, fuopte tefti-

lruonio, deprehenditur v.otty vTreçficXrjv Smvmv ygj mc^ccv

'Try tKY.XY\(rkcv , Gal. 1,13. ÇvXctvJÇuv , ((pvXccY.ociSKUToocXelœvf) xjM otçoov tovs 7nçévcVTccs' ocvcuçu/xhwv Te ctvrœvy KocTevéyy,cce ipîjÇcv, e. qui contra eos tu lit calculum, f. ipfos fuo

(damnavit fuffragio ; koctoc^vÇ^xs, uti loquuntur eodem

fenfu D IOG. LA E R T IU S L. II. G XIII. & ARRIA-

N U S Expedit. L. I. C X.) 7reçKTvZs Te e/u/xocivcfuevcs do-

TOÎS , K. r. Å. Adi. XXII, 19. XXVI. io, fq. Nequeid do-

mi folum , f. intra Judææ limites, (inprimis Hierofoly-

m is, ctr. C. VIII. 1. cum C XXVI. 10.) fed & foris,<L>* Y.OCV SOOS K) fIS rocs e£m

7

ioXeis, C. XXVI. 11. Exteras lo­

quitur C ivitates, in quas, relidta Judaea, dlfperfirecei- ferant Chriftianl; qui vero ne fie quidein a gravi perfe- quutione fadli funt immunes. Adeo notter ipfe fecum de­

creverat adver/ari Cbriflo ejusque doftrina ; /. partiunt fuarum eße d u xera t, opponere fele ji'dei ac religioni Cbri- ftiance. Neque enim aliud important ifihæe iptius de fe

verba C. XXVI. fq. Ic.yu fxh ovv e^o^oc ipocvTw 7tçcs t 9

<S\ GfÀOC IrjITOV ÏÏsÏV 9TCÀÀ« tVCCVTlOC

7

t^

0

C^CCl’

0

H&f i

7

lclr\acc K.T. A.

Atque lie etjsm in eo nunc erat Paulus, publica munitus

aubi or itate ac venia Pontificis & Synedrii Hierofolymita-

n i , ut adiret Damajcum , (AccfjiuaYovt rf\v Aoc/jloctyyivoöv tto- A*v, II Cor. XI. $2.) eamque principem urbem Syriæ, Judæis copte rminee j Chriflianos, qui illic erant, in vin­

ca In cotijettos, Hiero/olymam du&urus ad fuppliciumi

Quippe ciiTrrecfjievos (vgf

3

e p e v e s )

7

icc(>cc tco Aç%ieçéûos Y&f Tcu

7

rçevfZureçlcv, (a Senatu Judæorum pVIHJD cujus ad-

fefiores paffim 7r^aßvre^a vocantur, ) in^oXccs ( liierm

commendati tins') hs /Sccpocovov 7,tçcs tocs ouvocywycts, (tt^cV reos cc&ACpcvs, populares Judaeos, qui, Judaica pro-

fifentes facra , [choicis illas f.Jynaqogas frequentabant.)fi­ v e , uti loc, parali. dicitur, tfy noeçoi toov dçxteçwv ffcoo-

(4)

ciuv Ax ß o o v y . vj Troçevcjuevoç / u s t e^cvrrlocç v & j I 71 t rçc7rt]ç r r , i '

7ruçct tûüv (quos quidem pontifices, fecus atque initio lege Divina conltttutum e r a t , fequiori ævoplures fimul fuifTe,, ex hifloria Evangellca confiât:) c w s , èocv

Tivocs (fhe

7

ae) evçy rtjc cêcv o v tcts-, (i. e. qui Chriftianam do­

cendi viam modum que fed a rentur,) oiv^us re x&j yvvoüxus^ hïïsjjièvcvs ccyc&yrj i k leçcuaccÀïjfA: (iûbaudi èic xçlfjtoc , rj Ivcc T4fta)çr$iïai. ) Cfr.. A d . IX. t , fq. cum

C.

XXII. 4* fq. &: C. XXVI.. 10, fq.;

§

ni:

Paulùm vero comitesque », quando jam prope Da-- mafcum erant» medio dier circumfulgens decœlo repen­ tina lux ,Jiumi proft ra v i t. T u m vero ipfé audivit v o ­ cem ,, eamque 'Ttj Eßgcctöt AaAéxraprolatam rZacuÅ,, Z«— cùÀ, , ri /uf-iïidixëïs; ubi & proprii nominis repetitio, &:

EçooTrjcrtç, plena efb ponderis, arguitque adfedum ex p ro ­

brantis ac reprehendentis. Quum autem adloquentenv viciflim rogaret Sau Ius : rls. ei, Kufte j (quo quidem titulo » compellat eüm, qui nondum ftbi notus erat j;i lq jm e re non infüeto: cfr.Jöh. XX. 14; ij\)refponfum tulit:Eypoêîfxi 1 rjccvçy,

tv ev buxeis. Ubipronomina per/on. emphafin habent j ac fi i

dixiffer:;Ipfum perfequeris Chriftum SeccvS^wcv, eo quod

Chriftianos perfequeris. rls si, 0 rcV I>i<rcw> T i>

te Iicmuncio qualem & quantumadgrederis adverfarium!! ut qui non modo mortalium faluti, fed & Dei immorta- Ils poteiitise gratiaeque immenfse adverferis. Siccine, Deum : oppugnando inexpugnabilem,, ipfe tibi mala arceflis? (cftv Jbb XV. 25, fq.) Id quod etiam ulterius involvunt verba' Chrifti 7tccçcifjïi0ü(ïri, qi/æ-immediate fequuntur : :ExAqçcv .<rc*; ffc. f=r/ vel fcocr, quod verbum in gnomis ut pluri; uin

ékïemei,)

7

Tçoc.yJvrçcc XotXTi&m i..e. d u ra , difficilis fWXta

W !i res e r i t ,. a dverfiim (lim u lo s c a lc itr a r e , f. calcibus fe­ rire flimulum.. cfr. Adi. IX. 3; fq. cum XXII. 6, fq. &- XXVL 13, fq.; Mittimus:: c e t e r a quæ ad hiftortam flau—

(5)

Hi , mox Damafcum'ingrefli, ibidemque, poft falutarenr llotionem , Chriftum palam profeffi,,fpeäant: quæ vero> lib cc..A & or..enarrata vide.

f IV.

Hunc efie, quem fiximus,- adagii a Chrifto ufur-- jpati fcopum, ut apertius eonftetr paucis difpiciemus, quid

Itft to' KMTÇOV.1- Quippe heic, uti Temper alias, nifi quis o -

iriginariarn propriamque vocum vim probe noverit', figu- irata Chrifti verba hautquaquam fatis intelliger. E rat' «autem KE,NTPON inftrumentum quoddam rufticum, quo jjpn ienta adgrefium incitabantur; & illud quidem abipfare, ,

' videl. CC7I0 rov Ke*re7v, ( Homero etiam yJvreiv,) f. a pungendo &

j ftimultindo, denominatum cfr. Celeberr. JO. SCHEFFERUS

iin eximioopere de Re Vebitul. Veter. L. I. Cap. XIV. &'■ ISTAM- BOCHART. Hieroz. L. II. C. XVIIL Licet v e - iroetiam ad alia jumenta Impellenda adhibitum fuerit anti-- «quitus xevryrrtcv hocce inftrumentum; quod & infra pluri-- lbus oftendctur: fit tamcn a pleriique, in defcriptione rov

wévTçov, folorum inprimisboum mentio, eo quodjpræ cete-

iris animantibus boves ad agriculturam fint adhibiti. Hinc <Græcorum veterum fcr;pta georgica paffim laudant ßcvv

tàçcTyjçot y itemque ß os x&j u/xx^xv. v. HESIODI E. H. .4 0 ;. 4j4'rfq. & 4 5 0 , fq. &c. Id veroGræcis commune- ffuit curn Hebraeis ceterisque orientalibus populis, ipfo ÎSALOMOXE tefte, Prov. XIV. 4 Quod autem ad for-; imam too ksvtçov adtinet, quam ex antiquo lapide ad por-- tta n Nomentanam, (ubi cernitur effigies decurrentis cii-

j uspiam in circo cum quadrigis, ) delinearam nobii exhi- ibet PHIL. RUBENFJS Lib. I. Eleét. Cap. XXX; tum ex- Ihoc remotioris antiquitatis monumento, tum ex veterum'

tfçriptorum teftimoniis, Colligim us , yJvrçcv p ertica m fuifte

tf. bacillum ligneum , cum a c u ta cufpide, eaque ut plurimum'

(6)

tfocet laud. SCHEFFERUS, 1. c. Romanis dicebatur (limu­

lus y forte quali fhgm m us, ccttotcv qlfav, quod æquivalet reu xevreiv unde siy/xr\ cfr. MA T T H . MARTINII Lex. Phi-

lol. tit. ßimulus. Quum vero Simularentur hunc in m o­ dum immorigera jumenta, refugiebant compunctionem,

ac fæpius præ dolore jaCtabant calces. Ubi fie ei, qui

admoverat Simulum, fefe opponebant recalcitrando,

non modo fruSrafuit ille nifus, fed & faCtum, ut, infi­ xo ra MVTrifxxTt) gravius laederentur; tantum abeS, ut ef­ fugerent, Simulum, aut Simulanti nocerent. Idcirco r§

7rçcs KtvTçoc ActxTiÇew, quod proprie boum eS aliorum ve tMKTtfMuy v7To£vyiœv t ad hominem translatum, prover­

biali forma defignarc ccepit vanum refiftentis impetum Vimque irritam , quce , cum nihil profit, obeS infuper.

Audiamus DES1D. ERASM UM, optimum interpretem

no S rx 7 ra^/^;W , quam quidem inter adagia, inanem fi- gnificantia operam, opportune collocat, Chii. i. Cent. III. XL VI. Contra (limulum, inquit, calcem j aci are, e flfru ß ra

repugnare i i s , quos vincere nequeas, aut eos provocare, qui lac effit i noceant ; aut recalcitrare f a t i s , & incommo­ dum, quod evitare non queas, impatienter ferendo , non Jolum non effugere, verum etiam conduplicare. Cfc. Ad-

defis ejusd. adnot. in ACI. IX. 5. itemque ISID. C L A ­

RIUM ad 1 c. Critic. Sacr. Tomo VII. Neque diflonat

paraphrafis H. STEPHANI in 7totpoi[xioôies illud Servato­

ris ad Paulum adloquium : aoi7tços y.évrçoc

Kocv.rl-£«v. Eß tibi malo tua contra ßimulantem contumacia, tfc . Denique & FRANCISC. VATABLUS in erit. S. hunc locum ita exponit : calamitofum erit tibi /. damno [um , fti-

mulanti te reßßere. Quod fi vanum, immo noxium eft,

reluCtari potentioribus; quam inani, quaefo, molimine, quantoque cum malo fuo mortalis quisquam Deo repugna­ bit ? Itaque ChriSi ad Paulum verba idem propemodum lijbi volurçt, quod in fynedrio dixit præceptor iUe Pauli,

(7)

-G A M A L IEL , AA. V. ip. E; «c -Gecv içtv (r\ ßcvXrj uvTYf, mJj t o u ç y o v T c v r o , ) c v à u v c c c à e v .u T c c X v a c a c iv T C t y . r 7r c T e

©EO-MAXOl (SeofuocxovvTeï, A d. XXIII.p. & II Maccab. VIL I p . ) é v f i e S r i T e ,

§. V.

Si prædpuum ndagil requifitum erit, ut fit

^.tj/uhcv & oie vulgi celebratum, nemo facile r a via s ktv- 'tçcc ÀccKTi&v inter parce mias locum denegabit? ut-

p o te quod Hebræis , Græcis ac Romanis familiare ad­

m odum exftiterit. Nec vero eft, quod adfentia-

■nur H U G . G R O T I O , in Crit. S. ad A d . XXVI. 14. adfirm anti, ad jfudaos a Græcis devenijjc proverbium tllud

de b is , qui res fibi male C'’IJuras moliuntur. Quid enim vetat, quo minus proverbialem formam, pluribus commu-* nem linguis, a lingua matre traxerint ceterae, queecom­

pluribus etiam aliis v.cmapcls mutuam cognationem & ori­ ginis confortium produnt? Inprimisquia n eq u eHebræis ignotum fuit inftrumentum illud, y.hrçcv nomine fignatum a Græcis, quod rnetaphorxe parcembli dedit anlam. j n o n o n folum fren u m , fed & aliquando (limulum notare, con­ fini a*BOCH A R TU S Hieroz.V I. L. II C XVII. Neque a liu d eft "IDVd arad, y ç b doceri /. dijeere, quafi A<Wn-

xcv rty qu(xi eo bos edoceatur ac commonefiat. Sic di­

c itu r inftrumentum, nuo Samgar, Iliaêlitarum vindex,

D C Phiiiftæorum percudit Jud. IIT. 31. u baeulum.quo

boves lhm idantur, reddit C A S T A i IO? TREM ELLIUS

v e r o etiam, JU N IU S ■& SCHMIOH S famulum bovis.

B,

L U T H E R U S ; m ft einem ochlenßecken. etfi non Igno­

ra m u s, Graecos interpretes u^ctçctsg^oc twv /3g£v, & hos

iequutum inteyj^A^ulgatun voverem reddidftïe. Ad

hæc ftirm ^ d É j^ ^H k i i Sam. XIII. 21. ubi lin ëhtæ , fa­

bror oria laboiantes, Ehiüftæos

adiis-fe d i c u Ä n r p ^ n D'Yn*? h. e. interprete SC U JdIP'O

dieum Æ udum ftimulvrn i SV. ra r uddeme voro flubbote#

five, ut in mchus mutavit Reverendiff.JOH.GEZEUUS^

(8)

.a tt ra tta udden fa oxeftaken. Et eo quidem differ»« ’ID^D & pVT> quod hoc proprie defignet aculeum, illud'

x e x o ,fttm uli contum, cui fei reus ille aculeus fit'inditus,,

obfervat laud. B O C H A R T Ü S Hieroz. P. 1. L -1I. Cap.

;XXXIX. ubi docet etiarr,, vocis {311 originem, Htbræis

ig.o ram ,c'eberi A r a b ic o o j ô dar ah fly acutum efleiblec vero impropriam , quam diximus, reealcttrandi notionem He- bræis infuetam arguit locus de filiis Eli, Detimtk fa c r a , *magno cum malo fuo, contemnentibus , i Sam. 11. 29. fq. Et t o 7rçc£ yJvrçct ÅoiKTi&iv quid aliud d t , quam quod ab

iHebraHs proverbiali forma didtum indicat GROT IUS ad

Adi. XXVI. 3&P 6273 recalcitrare in excidium /. exi­

tium» Quorfum facit etiam, quod adlcgavrt LUDOV. CAPPELLUS ad Adi. IX. j. praeceptum R. JONAH

:P*HD'3 EJftn neque calcitres contra corregiones. Immo

v e r a , ad Saulum Hebraeum, Hebrtca fonuiffe verba Chri- ïli > Græce dein àb Apoflolo reddita, is ipfe teftis efl

ùvTwoos Adi. XXVI. .14. unde reoepto Judaeorum lo­ quendi mori confentaneam fuiffe allegoriam paroemialem, ide qua loquimur, non ell quod dubitemus.

§. V I

<jRÆCIS vel maxime fuit in ufu • ad varia exci­

ta n d a jumenta, ro y . h r ç c v » Ita HOM ERO IA/aJl _E.me­

morantur 7tt7ro i. K f v r ç w e K e Tr, poetico epitheto, qf. y J v -

t ç o i s m c v r e s rj 71s & c n w o i , ftim ulis cedentes aut objequen- tes. Quare POLLUX L. X. C. XII. tribuit Y\\lOypiS KtV- rçct, i. e. utSVIDAM admittamus interpretem , t c c rZv ImTtOiV 7TÅrjy.Tça.j rj cis 7rA^rrcucn revt M7rcvs» In bobus au­

tem ad arandum impellendis fo lle m r^ g te rå n is fuiffe bæc arma apud Græcos, non ell, quod ‘JMjj^^Bfcifirinemus, liquidem id fatis, o p in o r, a r g u u n t n o t ^ m ï r e k*dlatio- ne r o c t s ß c v y .e v r q c c h & j c î ß c v x e v T c t t» Illud potius rmÄernus,

Interpretes hauLraro .roMèvTçor cum aliis [quibusasn in-

(9)

ftru-ftrumentis in unum committere ; quomodo vetus Sebo-

liafles ad HOiMERI I.e. r.evTçrjveyèocs '{wove expon't r e v s : rds: y.&tçois , c êsi yoiÇijrtxevrçcv/xevcvç. Confervtit EU- S 1 A T H lU S a d 1A. \Js.cu ixIvtçgvh#/ //«V^apud Homerum

avvoüvvjAcc videntur. At fie ramen hi utrim que vocabu­

lum non acceperunt aliter, ac de (limulo, qualem fupra

defcripfimus Ita enim 1 c. E U S T A T H IU S , fehv, inquit,

O T l v.vçlûos- y . h r ç c v , ( f t U Ç o i TO K S V T siv , ) TO f V * A c K fr j

TCCV-rcv 7rccç Ofxrjça* itévrçov fxccçij*. àc rev çlfav yctç iljroi Kevréïv, »7 fjcccqt£. Etiamfi vero fie fxctçryt, vi hujus hvfxa, (quod non immerito forte dubturn vi­ deri poftit,) propria competeret notio inftrumenti pun­

gentis , perinde atque ra> nèvr^y id tarnen certum eft, alio potius fignificatu Græcis feriptoribus frequentati rf,v

fjLcc^iyoc. Vide!» & v.hrçcv & fxctsijr erat quoddam tiX w tçov,

f. ferientis inftrumentum: quare SVIDAS, uti t o yàv-

tçcv loco fuperius addutfto, ita & rv\v fxccçiyct defcribit, ål vjff rov 'ht7tov TFÅnrrofjiev, Sed HtvTgcv pungendo feriebat 1

acuminatae cufpidis ope; /xdsi^non item, quin verberan­

do potius aut caedendo: flagrum Romani dicunt.

KA-AATPOI7A itidem cum rZ xevr^u commifcuere nonnulli.

Et, judice quidem H. G R O TJÖ ad A R A T U M , prior illa vox Græcis aliquando notavit (limulum. Ita enim Bcarets y.ocÀocvço7toc (peçuv, quem commemorat A R A T U S hujusque Seboliußes, a M A N IL IO , poeta Romano, ex­ po nitur, qui

Stimulo junctis in fla t, de more, juvencis.

Sed v ero , uti non femper curæ eft fido interpreti

Verbum

verbo

reddere; ita heic Manilium, poética in-

fuper libertate ufum, aliud armorum g^nus pro alio (ub- ftituiffe, five bubulco Jlimulum pm baculo tribuifife, faci­ le fufpicamur. Cfr. laud. SCHEFI ER. de Re vehicul. L. I.

C XIV. Nimirum xccÀocvçoÿ, illud /3ovxcÀev dvüçcs gefta-

men ap. HOM- pedum eftfpaiioritius baculus, cu­

jus materiam æque ac lormam exprimit Græca vex, K<2

(10)

i o t o n p o s k e n t p a

Acv epim lignum e ft, & qo7sr, inclinatio, curvitàs, «V«

TOU çèTTeiv’ 3C fi dixeris t o k^Aov TC Çi

7

SCV y TOUT fV/1/, CUJC

eJWv, «AAot xco/uttuAcv , fu ftè m aliqua, fui parte curvum,

inflexum , repandum. Fidem didis faciet EI 1S T A T H1U S

ari 1 C. HÜM. K«Accu£o\J>, inquit, >7 ßcvy.cÄty.rj ÇccQiïcs' est

Jt' |uAcv xccroj to fVffcv ^c7r>jv e%ov, y .r.K . Neque a -

lia facie exhffietur hoc inftrumentum ln imaginibus a n ­ tiquis» vel ipfo G R O T IO teftej v. g. in Ardophylacis

effigie : cum c contrario t o ytvrçov in re d u m tendens ex ­

hibeat lapis ille Rubenianus, de quo fupra. Vid. SCHEF-

F E R U M , 1. alleg. Denique fu n t, qui putent, n o n -

nunquam ra> y.hrçco uro$uvct/*ew rrjv OPFIHKA, f., ut D o­ res efferunt, o^ocrccy quæ HOMERO aliisque Graecis proprie virgam quamcunque notat aut arboris ramum, &

fjieTdowfjuA, inftrumentum ex ea materia fabrefadum 5

quale & (limulus f. virga aculeata, qua boves incitare

moris erat. Ita H E S IO D U S, in adparatu rei agrariæ

deferibendo occupatus, reliquæ fupeJlediH adnumerato^-

7sry.oc, E. X)-H. 40 j > fq.

- Otckv, àyçcv i%kT\ti£

Xeip) KußoüV, cçTSYjycc ßooTv hù mrov 'txtjcci. k. t . A.

Dicitur h e i c ^ m o r , manu prehendens extrem itatem /. /*-

premam partem flivœ, ( ftiva Romanis cftpoftica aratri cur­

vatura, quoddam quafi manubrium efficiens capulumve, quo tenetur aratrum ac regitur; Gr. iy/rKr 7su^d to f^erBca.)

/limulum tergo boum admovere. Neque tamen nos fugit,

loci hujus Hefiodei interpretationem variare. §. VII.

Quia in Hellade notiftimus fuit /lim uli u fu s, mirum non eft, allegoriam provetbialcm, inde fumtam , quam nos in praefens illuftrare adgrefti fumus, Græcis familia­ rem exftitiffe. Æ SC H Y L U S, fublimis ille poëta Athe- nienfis, ac tragœdiæ pater, in Agamemn. v» 1Ö20. ait :

(11)

IIPOS KENTPAMH AAKTIZE, r f r fc x s fxcytjs.

perinde ac fi mcnuiflct : noli, more jumentorum contra ftimulos calcitrantium, impatientia adgravarç ærumnas tuas atque intendere. Et alias id e m , in Prometheo v. 3 20 , fq- re filiere potcntiori, ei que feveriori , domino vetat his verbis:

Ovxovv, ifxot ye yçûcfxtvcs o icxa y xX u,

ITPOS KENTPA KHAONEKTENÉIZ, c ç w or,

Tçot%vs jJLOVxç’Xpç cviï v7isvôvvos K çxrl(t

Ub4 7TÇCS y.ïVTÇCC KûûXoV, (tCVT fcÇ7, TGV TToiïx )

i'/.Tei-vewy æqui valet omnino rS> Auv.rl^eiv, Et cum t£ xév-

tçcüquidem comparatur p cv xçx tis xvv7rsvâvvoçf legibus hu­

manis (olutus, atque adeo fumme liber, fummequepot­

ens ; idemque tç x % v s ccvrjç, a (per ne d u rits homo, contra

quemadeo pedem p ro ten d ere futurum lit «tkA^oV, &inrna-

lum grave cefTurum alteri debiliori. QMppe, uti nos

m onet HESIODEUM è7nrf$iov, fabulæ de accipitre&Iu-

fcînia fubjundum, E .^ H . v . 2 C g , fq.

AÇçwv, es yJ sSéXci 7Tçcs xçelaacvxs xvrrfeçlÇjsiv' Niy.rjs re ç s ç e r x i, 7tçcs r xitryeaiv x X y e x 7:x<jyji.

Sic, ut in Tragicis maneamus, apud EURIPIDEM in

Bacchis v. 7S8. fq., cum primum limplicibus verbis Pen­

theo edixiffet uyysXcs'

G v Ç>vjf*i XÇW’M & 07tA’ h tx lç s & x i

©?£, aAA’ y a v y x & i v '

d ic o } non oportere te a r m a i n fe r r e Deo, Jed adqnieCcere: mox v, 793,fq. idem monitum repetit, noftro illo proverbio ulus.*

QvoijJ. XV x v r u /uc&XXcv, rj Sv/uw/uevcs,

riPOl' KENTPA AAKTIZOIMI, âvyroç d)v, &s£. i.e.

S a c ra f a c e r e m a v elim ipft, (B fo r fa , Baccho, ) q u a m , D eo fu c - ce n fe n s,a d verju m (lim u lo s c a lc itr a r e , m o r ta lis cum fim . N i­ mirum in dehortando argumentatur ab imbecillitate homi­ nis , cujus vel maxime, ubi divinæ potentiæobluélatur

- va n a eft fine v ir tb u s i r a .

Ncque aliter eamdem rem Lyricorum princeps PJNDA-

(12)

<&lç€tv (f ihocQçooç' YLwocv'xje.vlcv Xußovrx

Zvycv tiçnyeh nO TI KENTPA Je rot

AAKTIZEMEN* rth B u

QAiSriçcs ciy.os.

llhi gemina a jumentis petita eft metaphora: jugum,in ­ q u it, cervici mpofttum non gravat un ferre juvat. ( l a ­ bo es intelligit homini irrogatos.; e contrario autem, uti mox tropum iiium perlequitur, calcitrare adverfum

fiim idos, via efl lubrica f. ad lapjum proclivis i h. e. res-

plena diferiminis ac noxæ, v el, ut C H R IS T I illud

ad SauJum repetamus, axArçov gg/v.. Ad quem locum

PINDARI interpres, rj dï ■ TÇC

7

TYÎ , inqUlt , CC

7

IQ TOOV [ioCtjVy

cl xoiTcc rrjv yeooçylctv xevrçt^oyevci v7To tov ac^oDvtos', AuktI- £cvcri. to xtvTçcv, Xy yoiAAov 7rA^rrcvra/.quod & ipfum tra­

dit ad h„L ERASJVt SCHM1D1US in Commentar.p.94-

Sunt 8t aba Graecorum adagia, quæ cum noftro hoc

confentiunt j quale illud apud SVIDAM: Ec tov cvçctvov

Tcgeuav, in cœluvi jaculari ; nempe fic facile fiet, ut ja­

culum in ipfum mittentem recidat. Neque aliter r r

(deoyotxiiVy quod CICERO in Dial, de feneiftute red­

dit gigantum more bellare cum D iis , EURIPIDES in

P>acchis, tamquam nocfctyioJee , adhibet. Denique ad

hos, qui temere certant cum iis, quos vincere non pns- fint, pertinet etiam illud SIR AC. C IV. 30, 31. quod GRE­ GOR. NAZ. in epift* ad Eudoxium ficadlegat: Tcyrißicc-

&<&ui çciiv 7Tcraycv, ^ 7rocçciyîa 1.roedevet. ubi laudat ada­

gium,, Romanis etiam follemne; contra torrentem n iti+ Harum fimiles parcemias gnomasque alias bene mulras, cum (aero adagio pulcre congruentes, fubmimftiat in Chi­ liad. fuis laudatus ERASMUS.

§. VIIL

R O M A N IS, heic itidem ex more fua Graprurro le*

(13)

Uegennhus veftigia, ut receptus ftimuli ufus, ita tritum

fu it proverbium noflrum. Inter opera ruliica refer­

t u r a TIBULLO L. I. Eieg. I. v. 50.

« - STIMULO tardos incrcpuijfe boves.

Ubi increpare eft admonere feriendo. Equos v e w etiam fiimulatos arguit illud PL A U T I in Meneecbmts » i \ f t . V. Sc. II. v. ic p . fq.

Jam adßitt in currum, ja m lora teneo. jam

S T IM U L U M in manu eft.

A«ite, equi y fa cito te, Ioni tus ungularum adpareant Cur fu celeri. &c.

H inc* ut ceteras a fiimulis petitas complures meta­ phoras taceam , enata ccKÂïiyoçlct 7rccqoifjowwc , quam in

Phorm* A ft. I. Sc. II. v. 27. profert TERENTIUS:

- - Quae infeitia eft j AD VORSUM STIM ULU M CALCES ?

(fubaudi ja blare,) quæ quidem Davi verba funt de G e­ t s {ervo, non amplius adverfante adolefeentibus domi­ nis, ('uti initio, gravi cum malo f u o , fecerar,) fed ob- lequente potius: id quod probat Davus, prudentisque

ac fani hominis efle diftitat. Pulcre Q V IN TILIA -

N U S L VI. c. V Nocet pugnare in iis , quae obtinere

non pofjtf, ubi vinci necefje efh expedit cedere. Adhibet & AMMIAN. MARCELLINUS Hiftor. L. XVIIL ada- givm , noftro illi geminum.* contra acumina calcitrare. Ubi ftiwulos haut dubie intelligit, quorum fuit acumi­

nata cufpis. Denique etiam addimus P L A U T IN A M

aßegoriam in In tcul. A ft. IV. Sc. II. v. yj\

St (limulos pugnis c<edis, inanibus plus dolet~

(14)

Sen-Senfus e f t , quem diximus, quemque apertioribus verbis

exponit fee), verfu Poéta :

De nihilo illi eft irafei, qui te non flocci facit»

Ubi veio dicitur quis non calcibus, fed pugnis, caedere

fiimulos, dufta videri pollit præfens metaphora non tam w rou ficvy.hrçcv, quam ex alio quodam inftrumento

MtvrtirtKu' nifi fo: te dixeris, Poetam , diftione jam a

jumento caldtrante ad hominem translata, vice roZ

Kcwr&tv dedita opera, & quidem adeommodatius, heic adpofuiffe ro caedere puqnis.

§. IX.

Quum, præter adagium noftrum, pauciffiina fintfcri- pturne N .F. loca, quibus yJvr^cv fiat mentio; ifthæc etiam brevibus comple<fti aphorismis, ab inftituto noliro non

erit alienum.

APHOR. I.

TO KENTPON tov Sccvcctov rrjv oc/jiu^rlav ubi figura­

te dicit Apoltclus i Cor. XV. y j. 5Ö. HOSE A præeunte C. XIII* v. 14- Mvocpiv intelligit f laedendi vim\ uti pleris*

'que vifum elt ci i tic is. Cujus loci metaphoram ti quis

du&am velit a /limulo, quem fupra defcripfimus, facile

promerebitur adfenfum. Quod fi potius ah alio quodam

inftrwvtnto punçente, cui adpellatio rev xévrfcv a Graecis

feriptoribus itidem adeommodari fveverit, v. c. ab acu­

leo , qui nonnullis animantium elt lædendi organon, tro*

purn defuintum quis contenderit, plane non repugnabi­ mus ; fiquidem & hujus & illius vise eadem elt meta idem- que exitus.

APHOR. II.

KENTPON accipi de infedorum aculeo, fatis oftendit

locus ApOCtil. IX. fq. - - tffljhScv cayqlcesliz Ttjv ytjy,

èUcSq dvr eels f^cvala, &s e^ovatv t^ovalocv et <jv.dq7îIci. - .

(15)

%\u>-A %\u>-A K T I Z E I N .

çhy cud? 7tôcv Sêvfyw. (non, uti folentalias, nocere gramini9 plantis, arbori busqué:) h y.r, ( pro ccååcc) tcvç av$çœ7rov ç y. r. À. & quidem yy cc

7

Tcx,Te!vt'w ùvrovs, «AÀa fêuoccvlÇeiV

cujusmodi fole.it efife ßxaxvtvyics ayoç

7

r!ov, ctuv

7

icci*

ar\ oiv$pûû7rov. E t,quod ad formam harum aW<Lv> inter alia

« ‘ b v ■> \ c , i ' t y ,

dicitur : ey^vaiv cvçcts cyaxs cv.cç7ïrtis , ygj Y.evTçei rjv svtxis

cvçxïs ctvTûov' e r a n t , inquir, in caudis acu lei : id quod etiam

de fcorpionibus memorant PLINIUS H. N. L . XI C. XXV & XXXVII, Æ LIA N U S H. A. L, VI. C. XX, & veterum alii ^ qui & illos ex fcorpionibus adpellant A-

y.svTPcvç , quibus non fimplex ,fed geminus in extrema cau­ da fit aculeus. Cfr. laud. ÆLIANUS L . XVI. C.ulf. Scor­ pii caudam ad idlum paratam ubi defcribit NASO, Fallor. L» IV. v. 163.

( - - Elatœ metuendus acumine cande

Sc or pius Z?c.)

vocat acumen, quod ARATUS, itemquePOLLUX L . VI

C.XXIX, adpellant ksvt^cv <ntoprtcv, quo paélo Græci tri­

buunt etiam vefpis apibusve vJvrçcv , cujus ope pungant læ- dantqtie. Ceterum quid fibi velint myfticæ illæ locuftæ>quas Patrum alii TOC mevyxTX r x ccydSxçru, xpevbciïicxay.ccÀcvff'-

alii expofuerunt, de finire non eil noftrum. Saltim non pro­

bamus interpretationem CAMi EG. V1TP.1NGÆ, locum

hunc referentis ad Gothos, qui, ducibus Alarico & Athaul- Eo, excidium adtulerint imperio R em ano, Italiam univer- Eam,ipfamqi:e Romarrqcrbis dominam, graviter depopulati,

APHOR. III.

TO ErKHNTPIZEXÖAI,quod Rom, XI. 17.19. 23.24, occurrit de furculis oleußri, h. e. gentilibus, vicejudæo- rum , (qui cum naturalibus ramis olcœ, iisque de/rabiis Z?

exci/is, c o m p a ra n tu r^ olccc fpirituali Divini tuti in/itis,

feu in eccltfiæ ccmmunioncm adoptatis 5 metaphoricum e ft, & quidem arceflitum ab re hcrtenfiî quod aperte

indicat v. 17 & 24. Ex r ic y.utx Çn'aw i£exc7r/;e

(16)

A«/cu, H&f ttuçcc (pverw hey.nTçîcSr^' hç kocååuåocicv. Pria­

mum notat pungi; dein pungendo inferi. A rboreim

videl. inftrumentoquodam acuminato compungi oportet:, u t , perfaftam rimam, inferi queat in fiflam ftirpemi

talea f. refe&us alterius arboris furculus.

S*

D ,

G.

* * * * * * % * *

In Differtationem

C

l

.

G

e z e l i

i

epigramma

P R Æ S 1 D 1 S.

^ ^ jttv .rl^ o v ro i tfere 7tçcs nèvrçt* kcctc%ecc SotuAcVj Ç i s i o u d ' X f i v t c ç y y j v c c v f ç o i' rjiïs ß t u v ,

EvAköc fjiefJi\^cciJievcç rE Z H A IO S, uiïe 7rtÇ yve

liocvXcv ixifjiY\Tr\s 7reiQcfjtévciO Qew.

* * * *

References

Related documents

Nedan föreslås riktlinjer för kravställning vid olika skeden i en entreprenad samt med hänsyn till om projektet innebär nybyggnad eller inte. Riktlinjerna gäller för de krav

För att nå fram till målgruppen måste de nya texterna inte bara väcka uppmärksamhet, de måste även ha pathos: texterna måste förmedla en känsla, något som stannar kvar hos

A specialized commercial software package, Nova Flow &amp; Solid [46] de- signed for simulation of investment casting was used in this work to ensure relevant metallurgical

Vägverket har inga kvalitativa eller kvantitativa krav på vägens visuella ledning. På Vägförvaltningarna finns inga givna rikt- linjer för hur olika vägar ska utformas för att VL

Att vägmarkeringars retroreflexion varierar med väglag är känt och ganska självklart. En våt eller isbelagd markering syns betydligt sämre än en torr. Ett faktum som hittills

En bedömning med två försökspersoner genomfördes för att kontrollera de eventuella skillnader somkan förekomma mellan fpps subjektiva bedömningar. Fpp gjorde bedömningarna

The results indicate that at any observation distance the specific luminance is lower, the larger the observer eye height is, which could be expected at least from road

Man ser av tabell 4 att i högtrafik är på provsträckan hastigheten för lätta fordon signifikant (p&lt;.05) lägre efter ommålning till varningslinje än den var före. Samma