• No results found

Kurt Johannesson, Saxo Grammaticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum. Lychnos Bibliotek. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1978.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kurt Johannesson, Saxo Grammaticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum. Lychnos Bibliotek. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1978."

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Samlaren

Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning

Årgång

i oo 1979

Svenska Litteratursällskapet

Distribution: Almqvist & Wiksell International, Stockholm

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.

(2)

REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Peter Hallberg

Lund: Staffan Björck, Carl Fehrman Stockholm: Inge Jonsson, Kjell Espmark Umeä: Magnus von Platen

Uppsala: Gunnar Brandell, Thure Stenström, Lars Furuland

Redaktör: Docent U lf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen,

Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum, Box 513, 751 20 Uppsala

UTGIVEN MED UNDERSTÖD AV

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET

ISBN 91-22-00365-7 (häftad) ISBN 91-22-00367-3 (bunden) ISSN 0348-6133

Printed in Sweden by

(3)

Övriga recensioner 301

sammanställda och ger en helt missvisande bild av det kinesiska riksmålets fonetik.

Författarnas förkortningar av tidskriftstitlar är i vissa fall hemmagjorda: Revue bibliographique de

Sinologie (RBS) förkortas Rbiblio och The Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities (BMFEA)

förkortas MFEAB. Det kan synas pedantiskt att anmärka på dessa avsteg från vedertagen inter­ nationell praxis, men det är min bestämda upp­ fattning att de inte kan tolereras i ett biblio- grafiskt arbete. Vida allvarligare är författarnas oförmåga att skilja mellan Acta Orientalia (Hung), som utges av den ungerska vetenskapsakademin, och Acta Orientalia (Hafn), som redigeras vid nor­ diska asieninstitutet i Köpenhamn. Den svenska sinologen Kristina Lindells uppsats »Stories of Suicide in Ancient China» (Acta Orientalia [Hafn] 35 [1973], 167-239) uppges felaktigt ha pub­ licerats i Acta Orientalia (Hung).

Samma slarv kännetecknar författarnas uppgif­ ter om arbetets omfång. De bibliografiska avsnit­ ten säges omfatta fler än 850 titlar. Det rätta förhållandet är att de bibliografiska förteckningar­ na, som räknar 904 nummer, innehåller 100 du- pliceringar, samt att listan över tidskrifter omfattar 48 titlar. Vi finner sålunda att bibliografierna om­ fattar omkring 750 verk. Av dessa synes mig många helt sakna eller äga endast obetydlig rele­ vans för verkets huvudsyfte, som säges vara att »öka västerlandets förståelse av den klassiska kinesiska skönlitteraturen» (»to enhance Western understanding of classical Chinese fiction» (sidan xiii))·

Glossary of Chinese Authors, Titles and Terms

(sidorna 279-295) ger de kinesiska tecknen för namn, titlar och termer som omnämns i essäerna och bibliografierna, dock utan sidoanvisningar.

Index (sidorna 297-302) ger namnen på författar­

na till och översättarna av de verk som ingår i de bibliografiska förteckningarna, med hänvisning till deras respektive nummer i listorna. Varken Glos­

sary eller Index ger läsaren någon som helst hjälp

när det gäller att leta sig fram till de kinesiska originalverk som handboken beskriver eller dis­ kuterar.

Boken är nyttig. Men den hade varit långt nyt­ tigare om den inte hade behäftats med de allvarliga brister som här har påtalats.

Göran Malmqvist

Kurt Johannesson: Saxo Grammaticus. Komposition

och världsbild i Gesta Danorum. Lychnos Bibliotek.

Almqvist & Wiksell. Uppsala 1978.

I inledningen till sin bok om komposition och världsbild i Saxos Gesta Danorum citerar Kurt Jo­

hannesson den danske forskaren Aksel E. Chris- tensen, som redan år 1945 framhöll att den stora, knappast ens påbörjade uppgiften för Saxo-forsk- ningen var att analysera hans verk som ett uttryck för »valdemar-tidens mentalitet». Det är, säger Johannesson, »uppfordrande och än i dag giltiga ord». Det är den uppgiften han nu själv har gripit sig an.

»Valdemar-tidens» motsvarighet ute i Europa har ju nu under åtskilliga decennier varit föremål för mycken forskning, alltsedan Haskins på 1920- talet öppnade nya utsikter med sin bok om 1100- talsrenässansen. Han lade särskild vikt vid den återupptäckt av antiken som ägde rum i de nord­ franska skolorna och vid Paris-universitetet, och här har Johannesson haft en självfallen anknyt­ ningspunkt, eftersom Saxo av allt att döma förbe­ rett sig för sitt värv som clericus i biskop Absalons tjänst just genom studier i Frankrike. Där kan han ha lärt sig konsten att skriva ett latin som väckte samtidens beundran, för att inte säga hänförelse, och där lärde han känna klassiska författare som Platon och Cicero och senantika som Boethius och Martianus Capella. De bidrog alla på skilda sätt, enligt vad Johannesson lyckas göra troligt, till ut­ formningen av det »kulturprogram» som han ville förkunna i sitt författarskap och som — fortfarande enligt Johannesson - var hans »personliga tro» långt mer än hans uppdragsgivare biskopens »an­ gelägenhet».

Den som betydde mest för Saxo var, enligt Jo­ hannesson, Martianus Capella. Hans lärobok — eller lärodikt — De nuptiis Fhilologiae et Mercurii, flitigt studerad i skolorna Västerlandet runt, sym­ boliserade mer än något annat »den enhet av kon­ sterna och vetenskapen» som betraktades som all undervisnings slutmål och som även Saxo strävade att nå fram till i sitt författarskap. Av Capella hade Saxo lärt konsten att sammanfoga sitt väldiga stoff, brokigt och rikt på dissonanser, till »en polyfon enhet», vars huvudtema var »den språkliga kon­ stens» utveckling. I denna såg nämligen Saxo lik­ som Capella själva grunden »för all mänsklig civili­ sation och all mänsklig visdom».

Detta var alltså vad Johannesson kallar Saxos »personliga tro» och kulturprogram. Därmed är också sagt att Gesta Danorum bör betraktas och analyseras som idédikt eller — med Johannessons eget ord — »poesi» snarare än som ett prov på hävdateckning. Utmärkande för denna poesi är att allegorien gradvis framträder som dess »centrala och värdefulla» element. Genom den avslöjas ingenting mindre än »de yttersta tingens väsen och ursprung».

Johannessons Saxo-tolkning genomförs med en imponerande lärdom och ett skarpsinne som gör läsningen av hans bok till ett spännande äventyr — även om den ej sällan eggar till motsägelser. Att

(4)

den leder till en ganska påtaglig ensidighet är ofrånkomligt, och därom har Johannesson själv varit väl medveten. Bl. a. påpekar han att »den nordiska traditionen» har kommit i skymundan. Men det har varit nödvändigt, menar han, och för övrigt har den sidan av Saxos verk ägnats tillbörlig uppmärksamhet av tidigare forskare. Helt klart blir det väl inte vad han lägger in i begreppet - närmast tycks det vara stoff från »fornaldarsagor och ballader». Att det i Gesta Danorum ingår mo­ tiv som kan återfinnas i dem, liksom i folksagorna, är obestridligt; man kan där också stöta på detaljer med motsvarigheter på så skilda håll som i land­ skapslagar och eddadikt — för den delen även i det sena noo-talets stora västeuropeiska nyskapelse: versromanen. Men allt detta ligger ju utanför gränserna till det område som Johannesson har inmutat åt sig. Här skall därför endast ett par fall tas upp, där han verkligen har behandlat stoff, hämtat från sagorna, men på ett sätt som enligt min mening kan ifrågasättas.

I början av sin andra bok berättar Saxo om en strid mellan en drake och en dansk kung vid namn Frode, lysten efter drakens guld, som skall sätta honom i stånd att rusta ut en vikingaflotta och vinna krigisk ära. Draken är osårbar utom på ett ställe: pansaret som täcker hans kropp når inte ner under buken. Där gäller det alltså för angriparen att sätta in stöten med svärdet — vilket han givet­ vis också gör. Så blir han en berömd hjälte.

Detta är ju drag för drag en välkänd saga, vari­ erad av många berättare på skilda språk. Men nu förhåller det sig så, att Capella i sin lärodikt har tecknat en bild av »dialektikens gudinna», sådan hon är i sin »destruktiva» gestalt, och därvid tillagt henne attribut som kommer henne att likna en drake. Johannesson drar slutsatsen att det är där­ ifrån som Saxo har hämtat sin bild av draken som Frode dödar och att den i själva verket är »en allegori över dialektikens konst att snärja och bita sin motståndare». Särskild vikt lägger han vid det förhållandet att Saxo betecknar det oskyddade stället på drakens buk med glosan locus: det utgör, menar han, en anspelning på dialektikens s.k. lo-

cus-lära, dvs. läran om de argument som man i en

diskussion har att välja emellan för att träffa mot­ ståndarens svaga punkt.

En förbryllad läsare frågar sig, varför Saxo inte skulle ha valt att använda den glosan: den är ju helt ordinär och konkret och säger exakt vad han ville ha sagt.

Ett stycke längre fram i samma bok berättas en annan saga. Nu är huvudpersonerna två: Frodes syster, den fagra sköldmön Svanvita, och den svenske kungasonen Regner. Tillsammans med sin bror Thorald har han av sin ondskefulla styvmor - deras far är död — skickats ut i villande skogen att vakta boskap. Dit kommer en mörk natt Svanvita

302 Övriga recensioner

som har hört talas om deras nöd och beslutat rädda dem. De två prinsarna bär trälkläder, som det anstår herdar, och Regner, med vilken Svanvita börjar ett samtal på vers, söker också i det längsta få Svanvita att tro att han ingenting annat är än en simpel träl. Men hon vet bättre. De ädla linjerna i den gestalt som hon urskiljer under den grova dräkten och framför allt ögonens glans säger hen­ ne att det är en yngling av ädelt blod hon har framför sig. Till sist uppger han sitt rätta namn, får av Svanvita ett svärd som alltid ger seger, och tar tillsammans med henne upp kampen mot de troll varav skogen är full.

Även denna saga skall, enligt Johannesson, tol­ kas allegoriskt, och även nu är det fråga om dialek­ tiken — men nu inte längre i dess destruktiva gestalt — som en slingrande och bitsk drake — utan sådan den är, då den »med sitt gudomliga ljus driver tillvarons onda och farliga makter på flyk­ ten».

Till saken hör att Svanvita enligt Johannesson också skall representera både mångudinnan - hon äger förmågan att skingra mörkret i skogen — och en platonsk anima, som från idévärlden stiger ned i materiens kaos och tar upp kampen med de makter som där driver sitt spel. Sagan om henne blir ett bevis — av flera — för att Saxo hade lärt känna och tagit fasta på Platons idélära, förmedlad till medeltiden främst genom hans dialog Timaios.

Att Saxo, grundlärd och mångkunnig, hade läst Platons Timaios betvivlar jag inte. Däremot ställer jag mig tveksam till tanken att han berättade sagan om Svanvita och Regner i syfte att demonstrera sin kunskap om idéläran — och än mer till tesen att han förde in först en drake, sedan en prinsessa, i sin historia om danska folkets öden för att ge sina läsare en bild av bevisningskonstens olika sidor.

Kan det inte tänkas att han helt enkelt tyckte om att berätta sagor — så som hans yngre samtida Snorre tycks ha gjort?

Men detta är randanmärkningar, som på intet sätt minskar undersökningens värde som en ele­ gant och vederhäftig kartläggning av idéström­ ningarna i ett Danmark på god väg att inlemmas i den stora europeiska kulturgemenskapen.

Gustaf Fredén

James Rhea Massengale: The musical-poetic method

of Carl Michael Bellman. (Acta universitatis Upsa-

liensis, Studia musicologia Upsaliensia, nova series 6.) Almqvist & Wiksell. Uppsala 1979.

»Aldrig ännu voro skaldekonst och tonkonst mera systerligt förente ...» Redan i förordet till T red­

mans epistlar 1790 uppställde Kellgren detta krav:

References

Related documents

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

En unik lampa som man inte kan köpa på Ikea, det ska vara en unik lampa i få exemplar för att höga den exklusiva känslan 1 Jag vill att den ska vara hållbar inget slit och

mellan Piteås Hamndirektion, ASSI:s och SCA:s företrädare angående Hamnfrågan... kraftig ökning av fartygens storlek och därmed ställdes det ett krav på ett större vattendjup

In Belarus and North West Russia, a smaller proportion of manure is handled as slurry compared to EU Baltic Sea countries, but this might be due to the high poultry production

 Total mixed rations (TMR) where feeds are weighed and mixed in proper rations to fulfil the animal’s requirement should be employed in dairy cattle farming..  Phase feeding

Our finding of AOM at a transition between biogenic methane formed at shallow depth and a deeper sulphate-rich saline water is, however, completely reverse to the SMTZ observed

Författarna konstaterar att AoF och PV-läkarens arbetsförmågebedömning stämmer bäst överens i de fall då personen inte bedöms ha någon arbetsförmåga alls.. I

Keywords: Additive manufacturing, Laser-based Powder Bed Fusion, Powder Directed Energy Deposition, Cold working, Hot working, Injection molding, Production tools, Toolmaking,

Studien omfattar fem intervjupersoner, vilket kan anses utgöra ett relativt lågt antal. De kan i sin tur anses minska studiens generaliserbarhet. Inför de fem intervjuerna genomfördes

Non eft autem tammons, quam eoH Iis9 fed apricus & peramcenus, quem ab omni parte planities cingit amplis- fimaj hane autem celfiflimi montes &. iilvas T Corona:

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

The main purpose of this thesis is to investigate if a sampling-based motion plan- ning algorithm called Closed-Loop Rapidly-exploring Random Tree (CL-RRT) can be used as a

Vi har ju mål, lokala mål, att det här ska barnen kunna när de slutar trean till exempel och det många barn som inte når upp till de målen och då känner man lite vad kan JAG

This thematic analysis is used partly to guide the different design suggestions of implementation of the UxVs in abstraction hierarchy, ConTA and SOCA but mainly aim to provide

The effect of guided web-based cognitive behavioral therapy on patients with depressive symptoms and heart failure- A pilot randomized controlled trial.. Johan Lundgren,

Redan idag produceras biogas från avfall som räcker till årsför- brukningen för 12 000 bilar.. Hushållens ansträngningar att sortera ut matavfall har alltså

Därför har Hörselskadades Riksförbund (HRF) nu tagit fram en gratisapp för iPhone/iPad och Android som gör det enkelt att ta reda på om det finns tecken på

Detta skulle kunna bero på många olika faktorer, till exempel att nationerna är en typ av engagemang där man endast behöver vara i kontakt med andra studenter, eller att studierna

slutet att inte föreslå införande av en ersättning från allmän försäkring för de vårdsituationer som föreslås omfattas av en kortare eller tillfällig rätt

Lärare 2 tycker att det skulle vara mer rättvist för alla barn ifall de inte hade hemläxor, eftersom alla skulle få lika stor chans till hjälp i skolan.. 8.3

Syftet med studien var att få en inblick i lärares erfarenheter och tankar kring att arbeta med elever med grav språkstörning och vad lärarna hade för bild av det sociala

Vzdělaný dánský kněz saského původu Saxo Grammaticus, narozený okolo roku 1150 sepsal na přání biskupa Absolona dílo jménem Gesta Danorum neboli Činy Dánů 37. Z obsahu