• No results found

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Motion 2018/19:2632 av Emil Källström m.fl. (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Motion 2018/19:2632 av Emil Källström m.fl. (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommittémotion C

Motion till riksdagen

2018/19:2632

av Emil Källström m.fl. (C)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till

kommuner

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Kommuner och landsting ansvarar för några av den offentliga sektorns viktigaste åtaganden. Skolan, sjukvården, omsorgen och kollektivtrafiken formas och utvecklas i kommuner och landsting.

Att den kommunala sektorn ges goda och långsiktiga förutsättningar att finansiera sin verksamhet och anpassa den efter lokalt skiftande behov är således av största vikt. Centerpartiet vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Här utgör kommuner, landsting och regioner naturliga arenor för att lokalt organisera verksam-heter som betyder mycket för människor.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 25 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor Regeringens förslag Avvikelse från regeringen (C) 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 105 939 384 3 920 000 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 4 446 438

1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 6 950 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 5 000 000

1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 500 000 –500 000

(2)

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 25 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2019 2020 2021 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 3 920,0 10 280,0 10 160,0 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen

1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet –500,0 –500,0

Summa 3 420 9 780 10 160

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning föreslås öka med 5 miljarder kronor 2019 och beräknas öka med 10 miljarder kronor per år därefter till följd av en ökning av de generella statsbidragen till kommunerna. Anslaget föreslår därtill minska med 1 080 miljoner kronor 2019 och beräknas öka med 280 miljoner kronor 2020 och 160 miljoner kronor 2021 till följd av att andra förslag i Centerpartiets budgetmotion för 2019

påverkar kommunsektorns intäkter och kostnader.

Anslag 1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet föreslås minska med 500 miljoner kronor 2019 och beräknas minska med 500 miljoner kronor 2020 till följd av Centerpartiets förslag om att avskaffa stimulansbidraget till kommuner med

extratjänster.

Emil Källström (C)

Lars Thomsson (C) Sofia Nilsson (C)

Figure

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 25 uttryckt som  differens gentemot regeringens förslag
Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 25  uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

References

Related documents

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till kommuner enligt lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service

Det man som historiker behöver ha med sig i läsningen av denna bok är att för ett samtidsarkeologiskt projekt handlar det inte främst om att undersöka alla dokument eller

Ruists politiska förslag är att den internationella asylrätten måste ändras så att den inte innehåller ”incitament” för flyktingar att söka sig till bestäm- da länder..

Vi anslår därför 500 miljoner kronor årligen 2017–2020 till de kommuner och landsting som tar ett gemensamt ansvar för att förbättrad trygghet vid hemgång från sjukhuset

Ohlsson Telefon: 070-343 96 30 Riksorganisationen mot sexuella övergrepp (HOPP), för projekt om utbildning av medarbetare i jourtelefon samt projekt omstödgrupper för föräldrar som

Folktandvården 1 158,0 Blekinge Folkhögskola 308,1 Landstingsdirektörens stab 983,4 Patientnämnden 29,3 Landstingsgemensamt 902,7 Finansförvaltningen -29

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med