• No results found

) inköpsvolym 5 089 miljoner kronor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share ") inköpsvolym 5 089 miljoner kronor"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nyckeltal BEST järnväg 2020 2019 2018

Inköpsvolym BEST totalt, miljoner kronor

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter -material och övriga tjänster

5 089 3 824 326 939

4 758 3 402 359 997

4 137 3 272 161 704

Tio största leverantörerna;

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

2 869 297

2 448 306

2 423 137

Tio största leverantörernas andel av volymen -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

75%

91%

72%

85%

70%

85%

Antal leverantörer som motsvarar 80% av volymvärdet -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

12 4

13 6

13 8

Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) -BEST bana

-BEST el -BEST signal

3,9 4,0 3,7

3,9 2,7 2,7

2,9 2,6 2,2

• BEST (bana, el, signal och tele) omfattar till största delen spår, spårväxlar, slipersbyten, ställverk och kontaktledningar.

• Trafikverkets inköpsvolym avseende BEST entreprenader var 3 824 miljoner kronor år 2020 (+12 procent jämfört med 2019) varav investeringar 2 610 miljoner kronor och reinvesteringar 1 214 miljoner kronor.

• Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna uppgick till 2 869 miljoner kronor (cirka 75 procent av den totala entreprenadvolymen). Infrakraft, Infranord, NRC Group och Implenia är betydande aktörer inom BEST.

• Inom BEST-åtgärder finns ett tillfredsställande antal företag som agerar huvudentreprenör och andra företag som normalt agerar underentreprenörer.

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med svenska företag.12 leverantörer står för 80 procent av inköpsvolymen.

• Konkurrensläget inom BEST har under de senaste åren utvecklats i en mer positiv riktning och andelen anbud med 3 eller fler uppgår till 69 procent (57 procent 2019).

• Inom tekniska tjänster och konsulter är Bombardier den dominerande leverantören och därefter kommer NRC Group och Sweco.

Investering och reinvestering BEST järnväg,

(Bana-EL- Signal och Tele )

inköpsvolym 5 089 miljoner kronor

(2)

Inköpsvolym BEST 3 824 miljoner kronor entreprenader, investeringar och reinvesteringar

marknadsandelar

2

Region Nord

Entreprenader 166 Mnkr 4%

Region Mitt

Entreprenader 744 Mnkr 19%

Region Väst

Entreprenader 678 Mnkr 18%

Region Syd

Entreprenader 573 Mnkr 15%

Region Öst/ Stockholm

Entreprenader 880 Mnkr 23%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Infrakraft Infranord NRC Group Implenia Bombardier

NCC-OHL Lund-Arlöv, fyra spår HB NYAB

Strukton Eitech Skanska

575 446 374 373 246 226 169 162 160 138

95 530 391 123 225 310 153 233

95 294

12 553 367 66 180 405 67 150 125 366

Nationella åtgärder

Entreprenader 783 Mnkr 21%

Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

(3)

Inköpsvolym BEST 326 miljoner kronor Tekniska tjänster och konsultermark

Region Nord

Entreprenader 1 Mnkr

Region Mitt

Entreprenader 68 Mnkr 21%

Region Väst

Entreprenader 28 Mnkr 9%

Region Syd

Entreprenader 5 Mnkr 2%

Region Öst/ Stockholm

Entreprenader 50 Mnkr 15%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Bombardier NRC Group Sweco Alstom Rejlers SIBEK Afry Tyréns Infranord Eitech

155 51 28 20 15 12 5 5 3 3

130 1 23 29 15 3 5 8 4 0

60 7 30 0 11 2 7 6 6 0

Nationella åtgärder

Entreprenader 174 Mnkr Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden 53%

References

Related documents

• Ett antal stora projekt som exempelvis E4/E12 Umeå /Umeåprojektet och Förbifart Stockholm står för stor del av volymökningen mellan 2020 och 2019.. • Intresset

• Marknaden domineras av ett fåtal stora aktörer och Svevia har i särklass den största andelen inom basunderhållet, därefter kommer Peab och NCC..

Utfallet för belagda vägar är lägre än 2019, men till följd av låga bitumenpriser har ändå många beläggnings- åtgärder kunnat utföras.. • Det genomsnittliga antalet anbud

De enskilt största underhålls åtgärder på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bron över Kalix älv och reparation av Älvsborgsbron i Göteborg.. • De

• Inköpsvolymen avseende entreprenader uppgick till 1 101 miljoner kronor under 2020 och de 10 största leverantörernas volym uppgick till 1 015 miljoner kronor (cirka 92 procent

Huvudentreprenörerna för de stora investeringsprojekten blir också de största leverantörerna, exempelvis NCC, NCC- W&F West Link Contractors, AGN Haga och Implenia.. Intresset

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var