• No results found

Stärk arbetet för jämställt bistånd Motion 2019/20:1977 av Lina Nordquist m.fl. (L) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stärk arbetet för jämställt bistånd Motion 2019/20:1977 av Lina Nordquist m.fl. (L) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion L

Motion till riksdagen

2019/20:1977

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Stärk arbetet för jämställt bistånd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör utgå från OECD-ländernas jämställdhetsklassificering av bistånd samt förbättra arbetet med

återrapporteringskraven, för att på så sätt säkerställa att medlen faktiskt används för att stärka jämställdheten, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jämställdhet är ingen särfråga, utan en demokratisk självklarhet som bör genomsyra ett jämställt samhälle.

De flesta av världens fattiga är kvinnor. The Centre For Reproductive Rights har visat att kvinnor dessutom är extra utsatta för tortyr och bestraffning men får mindre hjälp. Kvinnor drabbas också i högre grad av fattigdomsrelaterad sjukdom.

Det ska vara självklart att världens kanske mest jämställda land också ska ha världens mest jämställda bistånd. Vårt svenska bistånd är ju i många länder en förut-sättning för kvinnors demokratiska rättigheter och därför måste det ovillkorligen värnas och kvalitetssäkras, men i dag vet ingen säkert om vårt svenska bistånd når fram. Ingen vet om medicinsk hjälp eller övrigt bistånd når offren för hedersvåld i Afghanistan eller våldtagna kvinnor i Kongo.

Sverige behöver bli bättre på att identifiera sätt att följa och följa upp medlen. Vi föreslår därför att Sverige utgår från OECD-ländernas jämställdhetsklassificering av bistånd samt förbättrar arbetet med återrapporteringskraven för att på så sätt säkerställa

(2)

att medlen faktiskt används för att stärka jämställdheten. På så sätt kan vi säkerställa att biståndet når dem som bäst behöver det.

Lina Nordquist (L)

Maria Nilsson (L) Gulan Avci (L)

References

Related documents

Företagarförbundet är en ideell organisation som sedan 1951 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta, driva samt utveckla företag med fokus på de allra

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ges rätt till samma skattereduktion, under förutsättning att reduktionen uppfyller villkoren för att utgöra ett stöd av

För Borås Stad innebär ändringarna att Tillståndsenheten inte längre kommer att erhålla och svara på remisser från Spelinspektionen i samband med

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) ställer sig frågande till lättnader avseende krav på kundkännedom för prenumerationslotterier.. Det finns inga riskfria spelformer, vare sig

Lagen garanterar även rätt till sjukvård till skälig kostnad, specialanpassade skolor samt skydd mot diskriminering på arbetsplatsen för funktionshindrade. Mycket kvarstår dock

Sverige ger också stöd till FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (Unesco) för arbete rörande mediesektorn, bland annat för ökad säkerhet

I sammanhanget vill Bankföreningen påpeka att för att kunna bedriva effektivt arbete mot finansiering av terrorism behöver verksamhetsutövare som omfattas av lag (2017:630)

Utredningen föreslår att reglerna som ska hindra utbildning för terrorism ska ändras på så sätt att det inte längre ska krävas att den som utbildar har vetskap om att